Search result for

intim

(123 entries)
(0.0397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intim-, *intim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimacy[N] ความใกล้ชิด, See also: ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย, Syn. closeness, familiarity
intimacy[N] ความสัมพันธ์ทางเพศ, Syn. sexual intercourse
intimate[ADJ] คุ้นเคย, See also: ใกล้ชิด, สนิทสนม, Syn. close, bosom, familiar, Ant. distant, cool
intimate[N] เพื่อนสนิท, Syn. close friend, confidant , crony
intimate[ADJ] ละเอียดลออ (ความรู้), Syn. detailed, thorough, profound
intimate[ADJ] ส่วนตัว (ทางเพศ), See also: ที่เป็นส่วนตัว, Syn. private, personal
intimate[VT] ประกาศ, See also: แจ้ง, บอก, Syn. announce, make known, declare, Ant. conceal, hide
intimate[VT] พูดเป็นนัย, See also: บอกใบ้, Syn. hint, imply, suggest, Ant. conceal, suppress
intimately[ADV] อย่างใกล้ชิด, See also: อย่างสนิทสนม, Syn. affectionately, familiarly
intimation[N] การพูดเป็นนัย, Syn. hint, insinuation, suggestion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt

English-Thai: Nontri Dictionary
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง
intimate(vt) แนะ,บอก,แจ้ง,แสดง,ประกาศ
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intimidationการข่มขู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intimidationการข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intimidation of witnessการข่มขู่พยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intimism; intimismeนิวาสนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intimisme; intimismนิวาสนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intimaชั้นใน, ชั้นในของหลอดโลหิต [การแพทย์]
Intimacyความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน [การแพทย์]
Intimacy (Psychology)ความใกล้ชิด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Intimal Hyalinizationผนังชั้นในหนาโดยรอบ [การแพทย์]
Intimal Involvementการอักเสบของชั้นใน [การแพทย์]
Intimal Proliferationผนังชั้นในแบ่งตัวเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Intimal Sclerosisผนังชั้นในหนาตัวขึ้น [การแพทย์]
Intimal Thickeningผนังชั้นในหนาขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not gonna intimidate me.You're not gonna intimidate me. 12 Angry Men (1957)
- Is he intimate?เขาเป็นคนที่ใกล้ชิด? เขาเป็น เพื่อนของฉันครับไม่มี How I Won the War (1967)
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
besides, I've arranged for an intimate lunch with our supervisor.แล้วฉันยังมีนัดอาหารกลางวัน 'อย่างใกล้ชิด' กับหัวหน้าเราด้วย Spies Like Us (1985)
I like things that are a little more, uh... intimate.-1 - 0 -เดี๋ยวก่อน Big (1988)
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก Punchline (1988)
I don't think that I want to be intimate with anything that has "Panasonic" written on it....กับอะไรที่เขียน "พานาโซนิค"ไว้ข้างๆ Punchline (1988)
What about perjury, intimidation, falsifying evidence. Is that true?แล้วเรื่อง ให้ความเท็จ ขู่ หลักฐานปลอม เรื่องจริงรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่ In the Name of the Father (1993)
That's the whole deal. That's what intimacy is all about.แค่นั้นพอแล้ว มันเป็นเรื่องส่วนตัว Good Will Hunting (1997)
You don't intimidate me with your attitude.หุบปากไม่ต้องมาทำท่าดุใส่ ผมไม่กลัวหรอก As Good as It Gets (1997)
How do you know that... when a woman gives you her most intimate embrace... that it is you and not your crown that she pulls to her heart?จะรู้อย่างไรว่านางสวมกอดด้วยรัก รักพระองค์ มิใช่มงกุฎพระองค์ The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intimAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
intimChoose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
intimDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
intimHe is on intimate terms with her.
intimI have known intimately a great many persons who were absorbed in the arts.
intimMy acquaintance introduced me to his intimate fellows.
intimThat topic is too intimate to share with casual acquaintances.
intimTheir intimacy grew with the years.
intimThe two boys became intimate friends at the camp.
intimThis party is an intimate gathering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากี่นั้ง[N] one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count unit: คน, Notes: (จีน)
สนิท[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. ชอบพอ, ใกล้ชิด, สนิทสนม
สนิทสนม[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
อย่างใกล้ชิด[ADV] closely, See also: intimately, Example: ชาวบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอย่างใกล้ชิด
รู้ใจ[ADJ] intimate, Syn. ใกล้ชิด, สนิทสนม, Example: กว่า 10 ปีแล้วที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ ตอนนี้เขากลายเป็นคนรู้ใจของเจ้านายไปแล้ว, Thai definition: ที่ใกล้ชิดสนิทสนม จนรู้จักความต้องการและนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดี
วิสาสะ[ADJ] familiar, See also: intimate, informal, acquainted, Example: ผมรู้สึกสบายใจกับรอยยิ้มวิสาสะของผู้คนรอบข้าง ที่อิ่มเอิบไปด้วยคำทักทายที่จริงใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[N] familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[ADV] familiarly, See also: intimately, informally, Example: พวกเขาโปรยรอยยิ้มให้ผมกับเมียอย่างวิสาสะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซี้[ADJ] close, See also: intimate, Syn. สนิท, Example: ตอนนี้เขาสองคนกลายเป็นเพื่อนซี้กันไปแล้ว, Thai definition: ที่เข้ากันได้ดี, ที่รู้ใจกัน
คนใกล้ชิด[N] intimate, See also: intimate friend, Syn. คนสนิท, Example: เธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดของท่านประธานบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่อยู่ใกล้หรือสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly   FR: sans chichi (fam.)
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation   FR: intimidation [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhām) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril   
ขี้อาย[adj.] (khī-āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful   FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: bully ; intimidate ; force   FR: intimider

CMU English Pronouncing Dictionary
INTIMACY    IH1 N T AH0 M AH0 S IY0
INTIMATE    IH1 N T AH0 M AH0 T
INTIMATE    IH1 N T AH0 M EY2 T
INTIMATE    IH1 N AH0 M AH0 T
INTIMATED    IH1 N T AH0 M EY2 T AH0 D
INTIMATES    IH1 N T AH0 M AH0 T S
INTIMIDATE    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T
INTIMATION    IH2 N T AH0 M EY1 SH AH0 N
INTIMATELY    IH1 N T AH0 M AH0 T L IY0
INTIMIDATED    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimacy    (n) (i1 n t i m @ s ii)
intimate    (n) (i1 n t i m @ t)
intimate    (v) (i1 n t i m ei t)
intimated    (v) (i1 n t i m ei t i d)
intimates    (n) (i1 n t i m @ t s)
intimates    (v) (i1 n t i m ei t s)
intimacies    (n) (i1 n t i m @ s i z)
intimately    (a) (i1 n t i m @ t l ii)
intimating    (v) (i1 n t i m ei t i ng)
intimation    (n) (i2 n t i m ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intimpiercing {n}genital piercing [Add to Longdo]
intim {adj}intimate [Add to Longdo]
intim sein; auf Du und Du stehen (mit)to hobnob (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
インティメート[, inteime-to] (adj-no) intimate [Add to Longdo]
威圧感[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [Add to Longdo]
急接近[きゅうせっきん, kyuusekkin] (n,vs) fast approach; quick intimacy [Add to Longdo]
恐嚇;脅嚇[きょうかく, kyoukaku] (n,vs) (obsc) intimidation; threat [Add to Longdo]
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威利诱[wēi lì yòu, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] intimidation then bribery [Add to Longdo]
恫吓[dòng hè, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄜˋ, / ] intimidate; make threats [Add to Longdo]
挚友[zhì yǒu, ㄓˋ ㄧㄡˇ, / ] intimate friend; close friend [Add to Longdo]
昵比[nì bì, ㄋㄧˋ ㄅㄧˋ, ] intimate [Add to Longdo]
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, ] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming [Add to Longdo]
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, ] intimate; private saving of family members [Add to Longdo]
腻友[nì yǒu, ㄋㄧˋ ㄧㄡˇ, / ] intimate friend [Add to Longdo]
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, ] intimate friendship; bosom buddies [Add to Longdo]
兰言[lán yán, ㄌㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] intimate conversation [Add to Longdo]
亲密[qīn mì, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ, / ] intimate; close [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しん, shin] INTIMITAET, ELTERN [Add to Longdo]
[しん, shin] Intimitaet, Eltern [Add to Longdo]
親しい[したしい, shitashii] intim, -eng, vertraut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 intim [intiːm]
   intimate
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 intim
   close; intimate
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 intim
   close; intimate
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top