ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interviewen

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interviewen-, *interviewen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา interviewen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *interviewen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're in a television jungle and we're going to interview Bobo Brannigansky, Jungle Man.Wir sind hier in einem TV-Dschungel, um den Urwaldmenschen zu interviewenWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
"It takes the guesswork out of sleeping." Ed Murrow wants to Person to Person me."Damit verliert der Schlaf das Ungewisse." Ed Murrow will mich interviewenWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
If you're gonna interview people, pick elderly couples.Wenn Sie Leute interviewen, bitte ältere Paare. Ocean's 11 (1960)
He came to interview me at the White House.Er kam ins Weiße Haus, um mich zu interviewenThe Manchurian Candidate (1962)
This is a live interview, I'd like to ask you something... have an experience, question you on TV at the temple of Venus.Ich führe eine Echtzeit-Umfrage durch und möchte Ihnen ein paar Fragen stellen, Erfahrungen sammeln, und Sie am Tempel der Venus interviewenThe 10th Victim (1965)
An American wants to interview me at the temple.Eine Amerikanerin hat mich angesprochen. Sie sagte, sie wolle mich interviewenThe 10th Victim (1965)
I remembered there's the cutest little bear who's waiting to be interviewed.Da fällt mir ein, dass ich einen süßen kleinen Bären interviewen wollte. The Chimp Who Cried Wolf (1966)
I just came to tell you a batch of reporters... got on with the pilot and they're waiting now to interview you.Ich wollte Ihnen nur sagen... dass mit dem Lotsen Reporter gekommen sind, die Sie interviewen wollen. A Countess from Hong Kong (1967)
- They're waiting to interview you.- Sie möchten dich jetzt interviewenA Countess from Hong Kong (1967)
I can not let anyone see you at the moment.Vorläufig können Sie ihn nicht interviewen, tut mir leid. The Flim-Flam Man (1967)
She wants to interview us.Sie will uns interviewenAxis Annie (1968)
Many journalists and people who wanted to see Hemingway used to come at that time to interview him. They never left him in peace to write in this room.In jener Zeit kamen viele Journalisten und Leute, die Hemingway sehen, ihn interviewen wollten und ihm in seinem Zimmer keine Ruhe zum Schreiben ließen. Memories of Underdevelopment (1968)
Do you know that you're not here to do an interview?Und hast du noch nicht begriffen, dass du nicht zum Interviewen hier bist? The Laughing Woman (1969)
To interview a man in our government named Jarré.Einen Mann in unserer Regierung namens Jarré zu interviewenTopaz (1969)
You know, I really enjoy interviewing applicants for this management training course.Wissen Sie, ich genieße es, Bewerber für diesen Kurs... in Management-Training zu interviewenMan's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
There just aren't enough rich people left To interview.Es gibt einfach nicht mehr genug Reiche zum InterviewenNjorl's Saga (1972)
The good weather will last for 3 months.Wir entschuldigen uns für die Störung und interviewen jetzt für Sie... The Troubles of Alfred (1972)
But all the other stars are here, and I hope to interview them shortly.Man erwartet sie hier stündlich. Alle anderen Darsteller des Films sind hier, und ich hoffe, sie gleich interviewen zu können. Day for Night (1973)
We sure would like to interview him.Wir würden ihn gern interviewenThe Sugarland Express (1974)
- Oh, here he is. - Shh, shh. I understand there are reporters who want to interview me.Seid ihr die Reporter, die mich interviewen wollen? Rich Little (1977)
"which will be to interview arriving passengers"ankommende Passagiere zu interviewenThe Inferno (1977)
You're gonna get there in plenty of time to interview your passengers.Du wirst genügend Zeit haben, um deine Passagiere zu interviewenThe Inferno (1977)
You don't want me to interview... You don't want me to interview them?Kein Interview... ich soll sie nicht wirklich interviewenABBA: The Movie (1977)
But I have to interview them.Aber ich muss sie interviewenABBA: The Movie (1977)
I've got to get an interview with them.Ich muss sie interviewenABBA: The Movie (1977)
- She's coming to Chicago, Richard. - She wants to interview you.- Sie möchte dich in Chicago interviewenDamien: Omen II (1978)
- Who wanted to interview Richard.- Richard interviewen wollte. Damien: Omen II (1978)
Interviewing warriors isn't enough.Krieger zu interviewen ist nicht genug. The Man with Nine Lives (1979)
We should be interviewing people like you on IFB.Wir sollten solche Leute wie Sie interviewenThe Man with Nine Lives (1979)
By the Lillium moons, we should interview you.Wir interviewen Sie bei den Monden von Lillium. The Man with Nine Lives (1979)
I do hope it's not interviewing those young female warriors.Ich hoffe, Sie interviewen nicht eine der weiblichen, jungen Kämpferinnen. The Man with Nine Lives (1979)
Could I interview you for American television?Darf ich Sie fürs amerikanische Fernsehen interviewenThe Concorde... Airport '79 (1979)
Interview me.Interviewen Sie mich. The Concorde... Airport '79 (1979)
We tried to interview them earlier, but apparently they are not very big talkers:Wir versuchten sie zu interviewen, aber sie waren nicht zum reden zu bringen. Spaceball (1980)
We're very lucky to obtain an interview in her houseEs gelang uns, sie bei sich zuhause zu interviewenCity of Women (1980)
Sports news coming up at 25 after the hour... and Jack Walters will be having that exclusive interview with Billy Martin... and you know that could be fireworks.Die Sportnachrichten folgen um 7.25 Uhr. Jack Walters wird Billy Martin interviewen, und Sie wissen ja, dabei kann es heiß hergehen. Dressed to Kill (1980)
It is difficult to interview Astra again, for he has disappeared.Es war schwierig, Astra erneut zu interviewen. Er ist verschwunden. The Falls (1980)
The traditionally dour readers were amused, and she was invited to speak at ornithological meetings and be interviewed for local television.Die Leser der Zeitschrift waren amüsiert, und man lud Agostina ein, bei ornithologischen Treffen zu sprechen und sich für lokale Fernsehsender interviewen zu lassen. The Falls (1980)
I'd like to do the interview with some of those.Ich lasse mich gerne mit denen zusammen interviewenThe Quality of Life (1981)
I don't want you to give us anything. We just want to go to England and talk to Lady Holiday the woman who was robbed?Wir wollen doch nur nach England, um die Bestohlene zu interviewen, Lady Holiday. The Great Muppet Caper (1981)
We have to get up early to interview Lady Holiday. Mmm.Wir müssen morgen früh raus, um Lady Holiday zu interviewenThe Great Muppet Caper (1981)
My name is Kermit the Frog and I've come all the way from America to interview you for The Daily Chronicle.Ich heiße Kermit der Frosch und komme aus Amerika, um Sie für den Daily Chronicle zu interviewenThe Great Muppet Caper (1981)
Come to think of it, I'd love to do an interview with you.- Ich würde Sie gern interviewen. - Dafür bin ich nicht der Typ. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Are you here to interview me or to fuck me?Willst du mich interviewen oder ficken? The Last American Virgin (1982)
- She's, uh, wanting to interview me.- Sie will mich interviewenSudden Death (1983)
He wants to interview me for a position.Er wollte mich für eine Stelle interviewenThere Goes the Neighborhood (1983)
- What makes you think he'll want to be interviewed after what's happened?- Du glaubst also, dass er sich nach all dem interviewen lässt? Popcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
They've got television cameras and reporters there to interview him.Dazu Fernsehkameras und Reporter, die ihn interviewenThe Smile in the Third Row (1985)
There's a television newsman coming out to interview me today about the new wing and I want the old place looking good.Heute kommt ein Fernsehreporter vorbei, um mich über den neuen Anbau zu interviewen und ich möchte, dass unser altes Haus schön aussieht. Children's Children (1986)
Then they wanna interview the relatives to see how upset they are.Dann interviewen sie die verstörten Verwandten. The Last Assignment (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
interviewen (zu) | interviewend | interviewt | er/sie interviewt | ich/er/sie interviewteto interview (on; about) | interviewing | interviewed | he/she interviews | I/he/she interviewed [Add to Longdo]
zu Hause aufsuchen und interviewento doorstep [Br.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  interviewen /intərvjuwən/
   interview

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top