ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interprétas

   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interprétas-, *interprétas*, interpréta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา interprétas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *interprétas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpretation[N] การแปลความหมาย, See also: การตีความ, Syn. translation, rendition
interpretative[ADJ] เกี่ยวกับการแปลความหมาย
misinterpretation[N] การแปลความหมายผิดๆ, See also: การตีความผิด, การเข้าใจผิดๆ, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. distortion, delusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpretation(อินเทอพรีทเท'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,การแปล,การล่าม,การแสดงดนตรีเพื่อแสดงความหมายที่แฝงอยู่, Syn. clarification

English-Thai: Nontri Dictionary
interpretation(n) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการแปลความ,เป็นการตีความ
misinterpretation(n) การแปลความผิด,การตีความผิด,การถอดความผิด,การเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roentgenographic interpretationการแปลภาพถ่ายรังสีเอกซ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory interpretationการตีความตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpretationการตีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photographic interpretationการแปลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Buddhist interpretationsการตีความทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Criticism and interpretationการวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Criticism and interpretation, etc.การวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Dream interpretationการตีความหมายฝัน [TU Subject Heading]
Interpretationการตีความ [TU Subject Heading]
Interpretation and constructionการตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]
Oral interpretation of poetryการอ่านทำนองเสนาะ [TU Subject Heading]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]
Interpretationแปลความ, การตีความ, การแปลผล, การตีความหมาย, แปลความหมาย, การแปลความหมาย [การแพทย์]
Interpretation, Consciousการแปลผล [การแพทย์]
Interpretative Functionหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล [การแพทย์]
Misinterpretationแปลผิด, การตีความที่ผิด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำแปล[N] translation, See also: translated version: interpretation, render, Syn. การถอดความ, การแปล, Example: หนังสือเล่มนี้มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
การแปลความหมาย[N] interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
ความเข้าใจผิด[N] misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน
ความไขว้เขว[N] misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้และการตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān chai lae kān tīkhwām kotmāi) EN: application and interpretation of law   
การแปล[n.] (kān plaē) EN: translation ; traduction ; interpretation   FR: traduction [f] ; interprétation [f]
การแปลแบบฉับพลัน[n. exp.] (kān plaē baēp chapphlan) EN: simultaneous interpretation   FR: traduction simultanée [f]
การแปลแบบกระซิบ[n. exp.] (kān plaē baēp krasip) EN: whispering interpretation   
การแปลแบบล่าม[n. exp.] (kān plaē baēp lām) EN: interpretation   FR: interprétation [f]
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē khwāmmāi) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation   FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
การตีความ[n.] (kān tīkhwām ) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition   FR: interprétation [f] ; explication [f]
การตีความความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwām khwām fan) FR: interprétation des rêves [f]
การตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān tīkhwām kotmāi) EN: interpretation of law   FR: interprétation de la loi [f]
การตีความหมาย[n.] (kān tīkhwāmmāi) EN: interpretation   
การตีความหมายความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwāmmāi khwām fan) EN: interpretation of dreams   FR: interprétation des rêves [f]
การตีความผิด[n. exp.] (kān tīkhwām phit) EN: misinterpretation   FR: fausse interprétation [f]
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation   FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
ความหมายของความฝัน[n. exp.] (khwām māi khøng khwām fan) EN: interpretation of dreams   FR: interprétation des rêves [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPRETATION    IH2 N T ER2 P R AH0 T EY1 SH AH0 N
INTERPRETATIONS    IH2 N T ER2 P R AH0 T EY1 SH AH0 N Z
MISINTERPRETATIO    M IH2 S IH2 N T ER2 P R AH0 T EY1 SH AH0 N
REINTERPRETATION    R IY0 IH2 N T ER2 P R AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpretation    (n) ˈɪntˌɜːʴprɪtˈɛɪʃən (i1 n t @@2 p r i t ei1 sh @ n)
interpretative    (j) ˈɪntˈɜːʴprɪtətɪv (i1 n t @@1 p r i t @ t i v)
interpretations    (n) ˈɪntˌɜːʴprɪtˈɛɪʃənz (i1 n t @@2 p r i t ei1 sh @ n z)
misinterpretatio    (n) mˌɪsɪntˌɜːʴprɪtˈɛɪʃən (m i2 s i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n)
misinterpretatio    (n) mˌɪsɪntˌɜːʴprɪtˈɛɪʃənz (m i2 s i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n z)
reinterpretation    (n) rˌiːɪntˌɜːʴprɪtˈɛɪʃən (r ii2 i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n)
reinterpretation    (n) rˌiːɪntˌɜːʴprɪtˈɛɪʃənz (r ii2 i n t @@2 p r i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, / ] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation, #2,395 [Add to Longdo]
翻译[fān yì, ㄈㄢ ㄧˋ, / ] to translate; to interpret; translator; interpreter; translation; interpretation, #4,026 [Add to Longdo]
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology, #14,218 [Add to Longdo]
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note, #32,948 [Add to Longdo]
释义[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, / ] the meaning of sth; an explanation of the meaning of words or phrases; an interpretation (of doctrine); religious doctrine, #33,432 [Add to Longdo]
真意[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, ] true meaning; correct interpretation, #37,250 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] interpretations of the trigrams, #52,939 [Add to Longdo]
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, / ] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation, #86,013 [Add to Longdo]
穿凿[chuān záo, ㄔㄨㄢ ㄗㄠˊ, 穿 / 穿] to bore a hole; to give a forced interpretation, #115,531 [Add to Longdo]
穿凿附会[chuān záo fù huì, ㄔㄨㄢ ㄗㄠˊ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 穿 / 穿] to give a forced interpretation (成语 saw); draw far-fetched analogies, #138,822 [Add to Longdo]
卦义[guà yì, ㄍㄨㄚˋ ㄧˋ, / ] interpretation of the divinatory trigrams [Add to Longdo]
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes [Add to Longdo]
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, / ] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest [Add to Longdo]
生命在于运动[shēng mìng zài yú yùn dòng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄗㄞˋ ㄩˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] life is motion (popular saying with many possible interpretations); Physical effort is vital for our bodies to function (Aristotle).; Life derives from physical exercise. [Add to Longdo]
病机[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] interpretation of the cause; onset and process of an illness; pathogenesis [Add to Longdo]
训诂学[xùn gǔ xué, ㄒㄩㄣˋ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] the study of classic texts (including interpretation, glossaries and commentaries) [Add to Longdo]
误读[wù dú, ˋ ㄉㄨˊ, / ] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
正解[せいかい, seikai] Thai: การเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม English: correct interpretation (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning) [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field [Add to Longdo]
解釈[かいしゃく, kaishaku] (n,vs) explanation; interpretation; (P) [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] (n,vs) {comp} interpretation [Add to Longdo]
拡大解釈[かくだいかいしゃく, kakudaikaishaku] (n,vs) broad interpretation [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P) [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
訓解[くんかい, kunkai] (n) interpretation; explanation [Add to Longdo]
訓詁[くんこ, kunko] (n) interpretation; exegesis [Add to Longdo]
憲法解釈[けんぽうかいしゃく, kenpoukaishaku] (n) constitutional interpretation [Add to Longdo]
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted [Add to Longdo]
古義[こぎ, kogi] (n) old meaning; old interpretation [Add to Longdo]
語釈[ごしゃく, goshaku] (n) interpretation of a word [Add to Longdo]
公権的解釈[こうけんてきかいしゃく, koukentekikaishaku] (n) official interpretation or construction (e.g. of a law) [Add to Longdo]
講書[こうしょ, kousho] (n,vs) interpretation of a book [Add to Longdo]
字解[じかい, jikai] (n,vs) kanji meaning interpretation [Add to Longdo]
釈義学[しゃくぎがく, shakugigaku] (n) (1) exegesis; explanation of a text; commentary on a text; (2) study of biblical interpretation [Add to Longdo]
叙説[じょせつ, josetsu] (n,vs) explanation; interpretation [Add to Longdo]
新釈[しんしゃく, shinshaku] (n) new interpretation [Add to Longdo]
正解[せいかい, seikai] (n,vs) correct; right; correct interpretation (answer, solution); (P) [Add to Longdo]
逐次通訳[ちくじつうやく, chikujitsuuyaku] (n) consecutive interpretation; consecutive interpreting [Add to Longdo]
超訳[ちょうやく, chouyaku] (n,vs) super-liberal interpretation; making understandable, readable through free interpretation [Add to Longdo]
通事;通詞;通辞[つうじ, tsuuji] (n) (1) translation (esp. in court); interpretation; (2) Edo-era translation of Dutch and Chinese [Add to Longdo]
通訳[つうやく, tsuuyaku] (n,vs) interpretation (i.e. oral translation); (P) [Add to Longdo]
通訳市場[つうやくしじょう, tsuuyakushijou] (n) interpretation market [Add to Longdo]
同時通訳[どうじつうやく, doujitsuuyaku] (n,vs) simultaneous interpretation [Add to Longdo]
読影[どくえい, dokuei] (n,vs) interpretation of radiograms; radiographic image interpretation [Add to Longdo]
判読[はんどく, handoku] (n,vs) decipherment; interpretation; making out [Add to Longdo]
夢解き[ゆめとき, yumetoki] (n,vs) dream interpretation [Add to Longdo]
夢判じ[ゆめはんじ, yumehanji] (n) (obsc) (See 夢判断) dream interpretation [Add to Longdo]
夢判断[ゆめはんだん, yumehandan] (n) interpretation of dreams; dream reading; oneirocriticism; oneiroscopy [Add to Longdo]
有権解釈[ゆうけんかいしゃく, yuukenkaishaku] (n) official interpretation or construction (e.g. of a law) [Add to Longdo]
論書[ろんしょ, ronsho] (n) {Buddh} textbook of Buddhist treatises (containing interpretation of the sutras) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解釈[かいしゃく, kaishaku] interpretation (vs) [Add to Longdo]
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
解釈[かいしゃく, kaishaku] Interpretation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top