ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interior

IH2 N T IH1 R IY0 ER0   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interior-, *interior*
English-Thai: Longdo Dictionary
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interior[ADJ] ตอนกลาง (ประเทศ, ทวีป), See also: ส่วนกลาง (ประเทศ, ทวีป), Syn. central
interior[ADJ] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ข้างใน, Syn. inner, inside, internal, inward
interior[ADJ] ภายในจิตใจ, See also: ภายในความคิด, Syn. inner, mental
interior[N] ลักษณะการตกแต่งภายใน (อาคาร, ห้อง)
interior[N] ส่วนใน, See also: ด้านใน, Syn. inside
interior design[N] การออกแบบและตกแต่งภายใน, Syn. interior decoration
interior decoration[N] การออกแบบและตกแต่งภายใน, Syn. interior design

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interior(อินเทีย'เรีย) adj. ภายใน,ข้างใน,ธาตุแท้,ส่วนลึก,ภายในประเทศ,ส่วนตัว,ลี้ลับ. n. ส่วนใน,เรื่องภายใน,ส่วนในของประเทศ,ลักษณะภายใน., See also: interiority n. ., Syn. inside,

English-Thai: Nontri Dictionary
interior(adj) ชั้นใน,ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ส่วนลึก,ลี้ลับ
interior(n) ตอนใน,ภายใน,ส่วนใน,เรื่องภายใน,ลักษณะภายใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interior angleมุมภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interior basin; autogeosyncline; intracratonic basinแอ่งหินฐานธรณี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interior decorationการตกแต่งภายใน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interior designการออกแบบภายใน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interior measure; inner measureเมเชอร์ภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interior monologueบทพูดเดี่ยวในใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
interior nodeบัพภายใน [มีความหมายเหมือนกับ branch node และ nonleaf node; nonterminal node] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interior of a circleส่วนภายในวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interior pointจุดภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Interior, Ministry of theกระทรวงมหาดไทย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interiorภายใน [การแพทย์]
interior angle (formed by two lines and a transversal)มุมภายใน (ของเส้นตัด), มุมที่เกิดขึ้นจากการที่มีเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง   จากรูป      เป็นมุมภายใน และ      เป็นมุมภายนอกที่เกิดจากเส้นตรง t ตัดเส้นตรง m และ n   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
interior angles (of a polygon)มุมภายใน (ของรูปหลายเหลี่ยม), มุมที่อยู่ภายในของรูปหลายเหลี่ยม มีจุดยอดมุมเป็นจุดเดียวกับจุดยอดของรูปหลายเหลี่ยมนั้น และมีแขนของมุมทับกับด้านที่ประกอบกันเป็นจุดยอดของรูปหลายเหลี่ยมนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interior architectureสถาปัตยกรรมภายใน [TU Subject Heading]
Interior architecture in artสถาปัตยกรรมภายในในศิลปะ [TU Subject Heading]
Interior decorationการตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Interior decoration firmsบริษัทตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Interior decoratorsมัณฑนากร [TU Subject Heading]
Interior lightingการส่องสว่างภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interior lightingการส่องสว่างภายใน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Armaments Board, Governor General's Division... of the Interior and Chief of Police as "fees,"สเติร์น กรมสรรพาวุธ... หมาดไทย... Schindler's List (1993)
Somebody's got good taste in interior decoration.บ้านนี้ตกแต่งได้มีรสนิยมดีนะ. Ghost in the Shell (1995)
What's interior designer's number?ช่างตกแต่งเบอร์อะไร Infernal Affairs (2002)
The interior designer... 90255047ช่างตกแต่งเหรอค่ะ 90255047 Infernal Affairs (2002)
Expedition interior radio rapidly!จะให้เข้าไปทางไหน ตอบด้วบ Ladder 49 (2004)
Get me the Russian Interior Ministry.ติดต่อทางมหาดไทยรัสเซียให้ที The Bourne Supremacy (2004)
Just wanted to have dinner. No interior motive.มาดินเนอร์ ไม่ได้มาจับผิดใคร Eating Out (2004)
It makes the ceramic less resistant and knocks out the interior magnetic field.ทำให้ความต้านทานของเซรามิกต่ำลง สนามแม่เหล็กก็จะแผ่ออกมา Primer (2004)
Well, I figure, we still have the interior alcoves and pilasters to do, which is no small task.เรายังต้องทำโถงภายในให้เรียบร้อย แล้วต้องทำเสาหินด้านหน้าอีก ไม่ใช่งานเล็กด้วย Cute Poison (2005)
White panels are straight out of Meier but the interior color coming through the front windows, that's different.แผ่นขาว ส่งตรงมาจาก มิแอร์... ...แต่สีจากด้านใน ส่องผ่านหน้าต่างออกมา แปลกดี The Lake House (2006)
Yeah, we're just in between interior designers.ใช่ เราอยู่ในระหว่าง รอนักออกแบบตกแต่งภายใน Pilot (2006)
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก Halloween (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interiorHe made over the interior of his house.
interiorHe studied interior decoration.
interiorShe has aspirations to become an interior decorator.
interiorShe is pursuing her career in interior design.
interiorThe illustration shows the deep interior.
interiorThe interior of the house was very attractive.
interiorYou've done a wonderful job on the interior decoration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใน[PREP] inside, See also: interior, internal, inner, Syn. ข้างใน, ด้านใน, ชั้นใน, Example: เมื่อเดินเข้าไปภายในอาคารฉันถึงกับอึ้งเพราะความหรูหราของการประดับตกแต่ง, Thai definition: ข้างในหรือส่วนที่อยู่ด้านใน
ด้านใน[N] inside, See also: interior, Syn. ข้างใน, ภายใน, Example: ส่วนด้านในของบ้านปูด้วยหินแกรนิตทั้งหมด, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ส่วนที่ตรงข้ามกับด้านนอก, อยู่เข้ามาจากด้านนอก
ภายใน[ADJ] internal, See also: interior, inside, inner, Syn. ข้างใน, ด้านใน, Example: เราต้องให้ความสำคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเท่าๆ กัน, Thai definition: ที่เป็นส่วนข้างในหรือด้านใน
ข้างใน[N] inside, See also: interior, indoors, Syn. ด้านใน, ชั้นใน, Ant. ข้างนอก, Example: บ้านหลังนี้ตกแต่งได้สวยงามทั้งข้างนอกและข้างใน, Count unit: ข้าง, Thai definition: พ้นจากภายนอกเข้ามาด้านใน
ชั้นใน[ADJ] inner, See also: interior, internal, inside, Syn. ข้างใน, ด้านใน, Ant. ชั้นนอก, ข้างนอก, ภายนอก, ด้านนอก, Example: ผู้เรียนการแกะสลักจะแกะสลักกลีบชั้นในของดอกกุหลาบก่อนเป็นอันดับแรก
ชั้นใน[N] inside, See also: interior, inner part/layer, Syn. ข้างใน, ด้านใน, Ant. ชั้นนอก, ข้างนอก, ภายนอก, ด้านนอก, Example: ชั้นในของบ้านนี้แม้จะตกแต่งแบบเรียบง่าย แต่ก็ดูดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างตกแต่งภายใน[n. exp.] (chang toktaeng phāinai) EN: interior designer   
ชั้นใน [adj.] (channai) EN: inner ; interior ; internal ; inside   FR: intérieur ; interne
การตกแต่งภายใน[n. exp.] (kān toktaeng phāinai) EN: interior design   FR: décoration intérieure [m]
กระทรวงมหาดไทย[org.] (Krasūang Mahātthai) EN: Ministry of Interior ; Ministry of the Interior   FR: ministère de l'Intérieur [m]
มหาดไทย[org.] (Mahātthai) EN: Ministry of the Interior   FR: ministère de l'Intérieur [m]
มัณฑนากร[n.] (manthanākøn) EN: interior designer   FR: designer [m]
มุมภายใน[n. exp.] (mum phāinai) EN: interior angle ; internal angle   FR: angle interne [m]
ในร่ม[adj.] (nai rom) EN: indoor ; interior   FR: intérieur ; couvert
ภายใน[adj.] (phāinai) EN: interior ; internal ; inner ; intrinsic   FR: intérieur ; interne
ผนัง[n.] (phanang) EN: wall (interior ~) ; partition ; screen ; enclosure   FR: mur (intérieur) [m] ; cloison [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERIOR IH2 N T IH1 R IY0 ER0
INTERIORS IH2 N T IH1 R IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interior (n) ˈɪntˈɪəʳrɪəʳr (i1 n t i@1 r i@ r)
interiors (n) ˈɪntˈɪəʳrɪəʳz (i1 n t i@1 r i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内部[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, / ] interior; inside (part, section); internal, #1,337 [Add to Longdo]
室内装潢[shì nèi zhuāng huáng, ㄕˋ ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] interior design; interior decorating [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenansicht {f}interior view [Add to Longdo]
Innenarchitekt {m}; Innenarchitektin {f}interior decorator [Add to Longdo]
Innenarchitektur {f}interior design [Add to Longdo]
Innenaufnahme {f} (Film)interior shot [Add to Longdo]
Innenausbau {m}interior construction completion; completion of the interior; interior work [Add to Longdo]
Innenausstattung {f}interior decoration [Add to Longdo]
Innenbeleuchtung {f}interior lighting [Add to Longdo]
Innenputz {m}interior plaster [Add to Longdo]
Innentür {f}interior door [Add to Longdo]
Innenwand {f} | Innenwände {pl}interior wall | interior walls [Add to Longdo]
Innenwandputz {m}interior wall plaster [Add to Longdo]
Raumausstatter {m}; Raumausstatterin {f}interior decorator [Add to Longdo]
Raumgestaltung {f}; Innenraumgestaltung {f}interior design; interior decoration [Add to Longdo]
innerer Punkt [math.]interior point [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interior (n vi vt adv prep) ตกแต่งภายใน
See also: S. ข้างใน,

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
インテリア[, interia] (n) interior; (P) [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
インテリアクラフト[, interiakurafuto] (n) interior craft [Add to Longdo]
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator [Add to Longdo]
インテリアデコレーション[, interiadekore-shon] (n) interior decoration [Add to Longdo]
インテリアデザイナー[, interiadezaina-] (n) interior designer [Add to Longdo]
インテリアデザイン[, interiadezain] (n) interior design [Add to Longdo]
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
インテリアファブリック[, interiafaburikku] (n) interior fabric [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style [Add to Longdo]
空内部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style [Add to Longdo]
実現された内部[じつげんされたないぶ, jitsugensaretanaibu] realized interior [Add to Longdo]
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style [Add to Longdo]
内部[ないぶ, naibu] interior (a-no), internal [Add to Longdo]
内部様式[ないぶようしき, naibuyoushiki] interior style [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interior \In*te"ri*or\, n.
   1. That which is within; the internal or inner part of a
    thing; the inside.
    [1913 Webster]
 
   2. The inland part of a country, state, or kingdom.
    [1913 Webster]
 
   {Department of the Interior}, that department of the
    government of the United States which has charge of
    pensions, patents, public lands and surveys, the Indians,
    education, etc.; that department of the government of a
    country which is specially charged with the internal
    affairs of that country; the home department.
 
   {Secretary of the Interior}, the cabinet officer who, in the
    United States, is at the head of the Department of the
    Interior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interior \In*te"ri*or\, a. [L., compar. fr. inter between: cf.
   F. int['e]rieur. See {Inter-}, and cf. {Intimate}.]
   [1913 Webster]
   1. Being within any limits, inclosure, or substance; inside;
    internal; inner; -- opposed to {exterior}, or
    {superficial}; as, the interior apartments of a house; the
    interior surface of a hollow ball.
    [1913 Webster]
 
   2. Remote from the limits, frontier, or shore; inland; as,
    the interior parts of a region or country.
    [1913 Webster]
 
   {Interior angle} (Geom.), an angle formed between two sides,
    within any rectilinear figure, as a polygon, or between
    two parallel lines by these lines and another intersecting
    them; -- called also {internal angle}.
 
   {Interior planets} (Astron.), those planets within the orbit
    of the earth.
 
   {Interior screw}, a screw cut on an interior surface, as in a
    nut; a female screw.
 
   Syn: Internal; inside; inner; inland; inward.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interior
   adj 1: situated within or suitable for inside a building; "an
       interior scene"; "interior decoration"; "an interior
       bathroom without windows" [ant: {exterior}]
   2: inside the country; "the British Home Office has broader
     responsibilities than the United States Department of the
     Interior"; "the nation's internal politics" [syn: {home(a)},
     {interior(a)}, {internal}, {national}]
   3: located inward; "Beethoven's manuscript looks like a bloody
     record of a tremendous inner battle"- Leonard Bernstein; "she
     thinks she has no soul, no interior life, but the truth is
     that she has no access to it"- David Denby; "an internal
     sense of rightousness"- A.R.Gurney,Jr. [syn: {inner},
     {interior}, {internal}]
   4: inside and toward a center; "interior regions of the earth"
   5: of or coming from the middle of a region or country;
     "upcountry districts" [syn: {interior}, {midland},
     {upcountry}]
   n 1: the region that is inside of something [syn: {inside},
      {interior}] [ant: {exterior}, {outside}]
   2: the inner or enclosed surface of something [syn: {inside},
     {interior}] [ant: {exterior}, {outside}]
   3: the United States federal department charged with
     conservation and the development of natural resources;
     created in 1849 [syn: {Department of the Interior}, {Interior
     Department}, {Interior}, {DoI}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 interior
  1. inner; inside; internal
  2. inside; interior

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 interior
  inner; inside; internal(interna)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top