ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intensiv

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensiv-, *intensiv*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensive[ADJ] เข้มข้น, See also: เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม, Syn. arduous, laberious, oppressive, Ant. easy, simple
intensive[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน
intensively[ADV] อย่างคร่ำเคร่ง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่, Syn. concentratedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intensive(อินเทน'ซิฟว) adj. เข้มข้น,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,รุนแรง,หนาแน่น (การเพาะปลูก)

English-Thai: Nontri Dictionary
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intensive-เข้ม, -แรงจัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intensive care unit (ICU)หน่วยอภิบาล (ไอซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intensiveอย่างจริงจัง, สมบัติอินเทนซีฟ, แบบเข้มข้น, เข้มข้น [การแพทย์]
intensive agricultureintensive agriculture, การเกษตรมุ่งเน้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Intensive Careการวางแผนบริหารยาและดูแล [การแพทย์]
Intensive care unitsหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Intensive Care Unitsหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก, หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก, ห้องพักผู้ป่วย, ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน, ห้องไอซียู, ห้องผู้ป่วยอาการหนัก, ห้องบำบัดพิเศษ, หน่วยบำบัดพิเศษ, หออภิบาล, ห้องอภิบาลผู้ป่วย, หอผู้ป่วยหนัก, ห้องที่มีการดูแลเป็นพิเศษ, ห้องผู้ป่วยหนัก, [การแพทย์]
Intensive Care Units, Cardiovascularหน่วยผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Intensive Care Units, Generalหอผู้ป่วยหนักทั่วไป [การแพทย์]
Intensive Care Units, Medicalหอผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม [การแพทย์]
Intensive Care Units, Neonatalห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Intensive Care Units, Pediatricหอผู้ป่วยหนักทางกุมารเวชศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or in the intensive care unit.หรือก็คงอยู่ในไอซียู The O.C. (2003)
Intensive Care Unitหน่วยดูแลพิเศษ April Snow (2005)
While rescuing him, two firemen from Dobong Station received burns and are currently in intensive care.ระหว่างการช่วยเหลือ นักดับเพลิงสองคน จากสถานีโดบองโดนไฟไหม้ และได้รับการพยาบาลเบื้องต้นแล้ว Sad Movie (2005)
No pulse and breathing. Take him straight to intensive care.กดแผลห้ามเลือด แล้วให้เพิ่มอีก 1 ลิตร Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Dr. Paula Simon was the only doctor in North America researching depersonalization specifically, but I was determined to get through the four-day intensive, no matter what.ดร.พอลล่า ไซม่อน เป็นหมอคนเดียวในอเมริกาเหนือ ที่ทำวิจัยเรื่องความรู้สึกเหมือนไม่จริงโดยเฉพาะ ผมตัดสินใจเข้ารับการบำบัดเข้มข้นตลอด 4 วันรวด ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม Numb (2007)
they placed it in a bassinet, were in the process of transferring it to an intensive care when they realized what was happening.พวกเขาเอาไปไว้ที่เปลเด็ก, แล้วก็เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของมัน ซึ่งเราต้องพยายามทำให้พวกเขาได้เข้าใจ The Same Old Story (2008)
As well as intensive study of relative case work and existing literature.รวมทั้งศึกษาด้านความเชื่อมโยงในคดี และจากเอกสารต่าง ๆ Masterpiece (2008)
We got a call on the radio about a girl who was admitted to intensive care with her four-year-old son.เราได้รับทราบทางวิทยุ ว่ามีเด็กสาวเข้ามารักษา ในห้องฉุกเฉิน พร้อมลูกชายอายุ4ขวบ Resurrection (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
Go get a the fitness card and let the fitness instructor design an intensive training for you.ไปสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสซะ แล้วให้เจ้าหน้าที่เค้าออกแบบโปรแกรมการฝึกให้ Beethoven Virus (2008)
Reports out of Salamanca now suggest that the President is out of intensive care.มีการรายงานจากซาลามานก้า ตอนนี้ท่านประธานาธิบดี พ้นขีดอันตรายแล้ว Vantage Point (2008)
- Where do you work? - In the hospital, intensive care.ผมอยากให้เขาทำด้วย แต่ฝากไม่ได้ Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intensivExtensive reading is as important as intensive reading.
intensivSurpassing labour intensive, capital intensive, the age has shifted greatly to knowledge intensive.
intensivThe intensive course did marvels for my French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอซียู[N] intensive care unit, See also: ICU, Syn. ห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล
แผนกผู้ป่วยหนัก[N] intensive care unit, See also: ICU, Syn. ไอซียู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ทุนมาก[adj.] (chai thun māk) EN: capital-intensive   
เจาะ[v. exp.] (jǿ) EN: study intensively   FR: étudier en profondeur
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi kitjakān) EN: expansion growth ; intensive growth   
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
แผนกผู้ป่วยหนัก[n. exp.] (phanaēk phūpūay nak) EN: intensive care unit; ICU   FR: unité de soins intensifs [f]
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete   FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
ถี่[adj.] (thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced   FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSIVE    IH2 N T EH1 N S IH0 V
INTENSIVELY    IH2 N T EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensive    (j) ˈɪntˈɛnsɪv (i1 n t e1 n s i v)
intensively    (a) ˈɪntˈɛnsɪvliː (i1 n t e1 n s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精耕细作[jīng gēng xì zuò, ㄐㄧㄥ ㄍㄥ ㄒㄧˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] intensive farming, #44,811 [Add to Longdo]
精读[jīng dú, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ, / ] intensive reading; peruse; perusal, #46,260 [Add to Longdo]
加护[jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, / ] intensive care (in hospital) [Add to Longdo]
加护病房[jiā hù bìng fáng, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ, / ] intensive care (in hospital) [Add to Longdo]
特别护理[tè bié hù lǐ, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄏㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] intensive care [Add to Longdo]
特护区[tè hù qū, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] intensive care department (of hospital) [Add to Longdo]
精读课[jīng dú kè, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ ㄎㄜˋ, / ] intensive reading course [Add to Longdo]
重病特护[zhòng bìng tè hù, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] intensive care [Add to Longdo]
重病特护区[zhòng bìng tè hù qū, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] intensive care department (of hospital) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intensivanbau {m} (Landwirtschaft)intensive crop cultivation [Add to Longdo]
Intensivierung {f}intensification [Add to Longdo]
Intensivierung {f} der Bemühungenstepping up of efforts [Add to Longdo]
Intensivprogramm {n}crash programme [Add to Longdo]
intensiv; stark; hochgradig {adj} | intensiver | am intensivstenintense | more intense | most intense [Add to Longdo]
intensivintensive [Add to Longdo]
intensiv; scharf {adj}acute [Add to Longdo]
intensiv {adv}intensely [Add to Longdo]
intensiv {adv}intensively [Add to Longdo]
Intensivstation {f}ICU : intensive care unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテンシブ[, intenshibu] (adj-na) intensive [Add to Longdo]
データインテンシブ[, de-taintenshibu] (n) {comp} data intensive [Add to Longdo]
資本集約[しほんしゅうやく, shihonshuuyaku] (n,adj-f) capital intensive [Add to Longdo]
集中講義[しゅうちゅうこうぎ, shuuchuukougi] (n) closely-packed series of lectures; intensive course [Add to Longdo]
集中講座[しゅうちゅうこうざ, shuuchuukouza] (n) intensive course [Add to Longdo]
集中治療室[しゅうちゅうちりょうしつ, shuuchuuchiryoushitsu] (n) intensive care unit; ICU [Add to Longdo]
集中的[しゅうちゅうてき, shuuchuuteki] (adj-na) intensive; concentrated; focused [Add to Longdo]
集約[しゅうやく, shuuyaku] (n,vs) (1) intensive; (2) collect(ed); summarize(d); summarise(d); (P) [Add to Longdo]
集約的[しゅうやくてき, shuuyakuteki] (adj-na) intensive [Add to Longdo]
集約農業[しゅうやくのうぎょう, shuuyakunougyou] (n) intensive farming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データインテンシブ[でーたいんてんしぶ, de-taintenshibu] data intensive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  intensiv /intɛnziːf/
   acute; intense; intensely; intensive; intensively

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top