Search result for

intensifs

(68 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensifs-, *intensifs*, intensif
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intensifs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intensifs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensify[VT] ทำให้รุนแรงขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น, ทำให้แรงขึ้น, Syn. heighten, increase, strengthen, Ant. decrease, diminish
intensify[VT] รุนแรงขึ้น, See also: มากขึ้น, เข้มข้นขึ้น, Syn. heighten, increase, strengthen, Ant. decrease, diminish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intensify(อินเทน'ซะไฟ) vt.,vi. (กลายเป็น) ทำให้เข้มข้นขึ้น,ทำให้หนาแน่นขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น., See also: intensification n. intensifier n., Syn. increase,deepen

English-Thai: Nontri Dictionary
intensification(n) การทำให้แรงขึ้น,การทำให้หนาแน่นขึ้น
intensify(vt) ทำให้แรงขึ้น,ทำให้หนาแน่นขึ้น,เพิ่มขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intensification, Imageการเพิ่มความเข้มของภาพ [การแพทย์]
Intensifiers, Imageหน่วยที่ทำให้ภาพเข้มขึ้น, เครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดดูได้, หลอดเพิ่มความเข้มของภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Intensify deflector shields.เพิ่มกำลังเกราะหักเห Storm Over Ryloth (2009)
Security sweeps and patrols have been intensified.หน่วยลาดตระเวนตรวจตราอย่างเข้มงวด การแก้โปรแกรมตรงกำหนดการ TRON: Legacy (2010)
Intensify forward deflectors.เพิ่มระดับเกราะหักเหด้านหน้า Cat and Mouse (2010)
And it is my belief that that stress would continue and intensify, likely leading to serious mental deterioration.หมอเชื่อว่าความเครียด จะยังคงมีอยู่ และจะเพิ่มขึ้น อาจก่อให้เกิด ปัญหาที่น่ากลัวกับสมอง Chuck Versus the Tooth (2010)
The death toll rises, as the battles intensify and threaten a growing number of republic worlds.ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น ขณะที่การสู้รบทวีความรุนแรง และเพิ่มการคุกคาม ไปทั่วดินแดนสาธารณรัฐ Bounty Hunters (2010)
And possibly intensify the electromagnetism. Why do you ask?และทำให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของเธอ เพิ่มขึ้นได้ นายถามทำไมเหรอ Stowaway (2011)
Everything is intensified when you're a vampire.ทุกๆ อย่างรุนแรงขึ้น เมื่อคุณเป็นแวมไพร์ The Dinner Party (2011)
Being a vampire, it intensifies your guilt.การเป็นแวมไพร์ มัน ทำให้ความรู้สึกผิดของคุณเพิ่มมากขึ้น The Sun Also Rises (2011)
The Gorgon blood must be intensifying the emotions of the original body.เลือดกอร์กอนคงทำให้ ความรู้สึกของร่างรุนแรงขึ้น Original Skin (2011)
Whatever he is, he doesn't have aspergillosis. Pain's intensified, and now he needs oxygen.เขาเจ็บอกมากขึ้น และตอนนี้ต้องใช้Oxygen The Dig (2011)
We must intensify our efforts.ข้าอยากจะรีบกลับเป็นมนุษย์อีกครั้ง Dark Shadows (2012)
It draws away weakness to intensify your strength.มันวาดไว้ เพื่อให้ความแข็งแกร่งของเธอคืนมา Valentine (2012)
Draws away weakness to intensify your strength.ขจัดความอ่อนล้า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้คุณ Curse (2012)
State and federal authorities have intensified the search for a Sacramento woman, Lorelei Martins.ทั้งเจ้าหน้าที่ของเขตและ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ทำการค้นหาอย่างเข้มข้นขึ้น\i0} เพื่อหาตัวหญิงสาวจากซาคราเมนโต้ ลอเรไลน์ มาร์ติน Red Sails in the Sunset (2012)
It was the end of an age of virtue, and the authorities shuddered as immorality and hedonism intensified.มันเป็นจุดจบของยุคแห่งคุณงามความดี ผู้รักษากฎหมายต่างสั่นกลัว ความเสื่อมทรามและความฟุ้งเฟ้อกระจายไปทั่ว Pizza Box (2013)
As an Alpha, you have that bit of extra, that spark intensifies the color of your eyes from a bright yellow into a searing red.ในฐานะอัลฟ่า นายมีพลังเหล่านั้นมากเป็นพิเศษ พลังจำนวนเล็กน้อยนั่นที่ กระตุ้นให้สีนัยตาของแกเปลี่ยน จากสีเหลืองเจิดจ้า เป็นสีแดงหมองก่ำ Alpha Pact (2013)
The situation has intensified as officials struggle to contain this historic assault gripping our city.สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่พยายามที่จะควบคุมการโจมตี เพื่อยึดเมืองในครั้งนี้ Streets of Fire (2014)
And in recent years, it's uninterrupted and it is intensifying.และในปีหลังๆ ไม่มีสะดุดเลย แล้วยังกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ An Inconvenient Truth (2006)
- I do not want to even have a camera. - Haunting intensifies the negative energy.ฉันไม่อยากเห็นมันเกิดขึ้นตอนกล้องถ่ายอยู่ วิญญาญที่มีพลังชั่วร้ายรุนแรง Paranormal Activity (2007)
My research has intensified.การวิจัยของผมมันเข้มข้น Resident Evil: Extinction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intensifThe problems of air and water pollution will be intensified by the growth of inhabitants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟองกาม[V] have an intensified lustful, See also: feel a sexual desire, Syn. กำเริบกาม, คะนองกาม
ซ้ำเติม[V] aggravate, See also: worsen, intensify, Syn. ทับถม, Example: คนบางกลุ่มมักละโมบ ฉกฉวยโอกาส และซ้ำเติมคนเคราะห์ร้าย, Thai definition: ทำให้สถานการณ์แย่ลง, เพิ่มให้มากขึ้น
กระชับ[V] strengthen, See also: tighten, reinforce, fortify, support, promote, intensify, Syn. เชื่อม, Ant. ตัด, Example: รัฐบาลไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับพม่าด้วยการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่ม, Notes: (เขมร)
ก่ำ[V] ruddy, See also: be vivid, intensify, glow, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: หน้าของเขาก่ำด้วยฤทธิ์ของสุรา
มากความ[V] intensify, See also: make something worse, Syn. มากเรื่อง, มากเรื่องมากความ, Example: หากเขามีเรื่องกลุ้มใจไม่อยากพูด ไม่อยากเล่า คุณก็อย่าไปเซ้าซี้ให้มากความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากความ[v.] (māk khwām) EN: intensify ; make something worse   
แผนกผู้ป่วยหนัก[n. exp.] (phanaēk phūpūay nak) EN: intensive care unit; ICU   FR: unité de soins intensifs [f]
ถี่[adj.] (thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced   FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSIFY    IH2 N T EH1 N S AH0 F AY2
INTENSIFIED    IH2 N T EH1 N S AH0 F AY2 D
INTENSIFIES    IH2 N T EH1 N S AH0 F AY2 Z
INTENSIFYING    IH2 N T EH1 N S AH0 F AY2 IH0 NG
INTENSIFICATION    IH2 N T EH2 N S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensify    (v) (i1 n t e1 n s i f ai)
intensified    (v) (i1 n t e1 n s i f ai d)
intensifies    (v) (i1 n t e1 n s i f ai z)
intensifying    (v) (i1 n t e1 n s i f ai i ng)
intensification    (n) (i1 n t e2 n s i f i k ei1 sh @ n)
intensifications    (n) (i1 n t e2 n s i f i k ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
深まる[ふかまる, fukamaru] Thai: เข้มข้นยิ่งขึ้น English: to intensify

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intensivierung {f}intensification [Add to Longdo]
Verschärfung {f}; Verstärkung {f}intensification [Add to Longdo]
Verstärker {m}intensifier [Add to Longdo]
verschärfen (Wettbewerb)to intensify (competition) [Add to Longdo]
verstärken; intensivieren | verstärkend | verstärkt | verstärkt | verstärkteto intensify | intensifying | intensified | intensifies | intensified [Add to Longdo]
zunehmen; stärker werden; sich verschärfento intensify [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強化[きょうか, kyouka] (n,vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P) [Add to Longdo]
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激化[げきか(P);げっか, gekika (P); gekka] (n,vs) intensification; aggravation; (P) [Add to Longdo]
深まる[ふかまる, fukamaru] (v5r,vi) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]
深める[ふかめる, fukameru] (v1,vt) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]
先鋭化[せんえいか, sen'eika] (n,vs) (1) radicalization; radicalisation; becoming a radical; (2) intensification; becoming acute; narrowing; sharpening [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [Add to Longdo]
加剧[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] to intensify; to sharpen; to accelerate; to aggravate; to exacerbate; to embitter [Add to Longdo]
加紧[jiā jǐn, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] to intensify; to speed up; to step up [Add to Longdo]
强化[qiáng huà, ㄑㄧㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to strengthen; to intensify [Add to Longdo]
深化[shēn huà, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ, ] deepen; intensify [Add to Longdo]
变本加厉[biàn běn jiā lì, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] lit. change to more severe (成语 saw); to become more intense (esp. of shortcoming); to aggravate; to intensify [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top