Search result for

integrieren

(55 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -integrieren-, *integrieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา integrieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *integrieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've shownthat if we can work together we can forge a new Britain.Jedenfalls im Grundsätzlichen. Aber die eindeutige Erkenntnis... - Wir haben bewiesen, wir können gemeinsam diese Idee in ein neues Großbritannien integrierenJobs for the Boys (1980)
We have been without an interpreter... since our master got angry with our last protocol droid... and disintegrated him.Wir haben keinen Dolmetscher mehr... seit unser Herr mit unserem letzten Protokolldroiden die Geduld verlor... und ihn desintegrieren ließ. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Disintegrated?Desintegrieren ließ? Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
And that's what feeling' good is all about! [Congregation] Amen! Amen!Es hilft dir, Luxusmöbel in dein Leben zu integrierenAmen... Send Money (1987)
I can see no way that these beings can be compatible in our society.Ich sehe keine Möglichkeit, diese Wesen in unsere Gesellschaft zu integrierenIt's Alive III: Island of the Alive (1987)
I'm saying that Alan Beaks's sentencing and parole... should have been handled no differently... than that of an unemployed field-worker. [Beaks] If I may interject— Murray, if I may interject something here. Yeah, yeah, yeah.Wenn dieser arbeitslose Landarbeiter die volle Einsicht in die Schwere seiner Verfehlung zeigt und bereit ist, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, warum dann seinen Aufenthalt in einem überfüllten Gefängnis verlängern, was meistens dazu führt, dass die Einsitzenden verhärten? Hell Hath No Fury (1988)
Ship's phasers will then disintegrate it, proving we are dangerous.Wir werden ihn mit dem Phaser desintegrieren, um unsere Macht zu beweisen. Datalore (1988)
They'll never integrate. How can they after living in that hell?Wie soll man sich integrieren, nachdem man die Hölle erlebt hat? Appleseed (1988)
But it's an easy way to integrate without trouble.Das wäre doch eine Chance, die Schwarzen zu integrierenHairspray (1988)
That's one of the most beautiful things about this school, is watching them interact, learn from each other.Es macht wirklich Spaß, zu beobachten, wie sie sich integrieren und voneinander lernen. The Silent Bell (1989)
Look at him. How could we ever integrate that into our society?Wie könnten wir einen solchen Mann in unsere Gesellschaft integrierenUp the Long Ladder (1989)
If we work well together, you could be reinstated.Wenn wir gut zusammenarbeiten, könnten wir dich wieder integrierenMy New Partner at the Races (1990)
It's extremely difficult for him to interact with the other children.Deshalb ist es sehr schwer für ihn, sich in der Gruppe zu integrierenBoyz n the Hood (1991)
I'm not sure you will be able to integrate it into your program.Ich bin nicht sicher, ob Sie ihn in Ihr Programm integrieren können. Clues (1991)
These are specialists, highly trained observation teams, superficially identical to you, and able to blend naturally into your society.Das sind Spezialisten, hochtrainierte Beobachtungsteams, vom Äußeren her identisch mit Ihnen, fähig, sich in Ihre Gesellschaft zu integrierenFirst Contact (1991)
When better to integrate my results into your study?Dann könnten wir gleich meine Ergebnisse integrierenThe Host (1991)
He madly tried to ingratiate himself.Er hat verzweifelt versucht, sich zu integrierenSchool Ties (1992)
-...but to connect them to a person's life.-sondern sie in deren Leben zu integrierenBeethoven's 2nd (1993)
He must have been planning to reintegrate the two patterns.Er hatte scheinbar vor, die beiden Muster zu reintegrierenSecond Chances (1993)
I never thought he could do it, integrate successfully.Ich dachte, er schafft es nicht, sich erfolgreich zu integrierenThe Alternate (1994)
As my systems grew in complexity, it was difficult to integrate new pathways into my existing neural net.Als meine Systeme komplexer wurden, wurde es schwieriger, neue Bahnen in mein neurales Netz zu integrierenEye of the Beholder (1994)
If I could incorporate myself in their ritual,... ..then perhaps Masaka would listen to me.Wenn ich mich in ihr Ritual integrieren könnte,... ..würde Masaka mich vielleicht anhören. Masks (1994)
Now we're hoping the doctor can reintegrate Chakotay's consciousness.Wir hoffen, dass der Doktor Chakotays Bewusstsein reintegrieren kann. Cathexis (1995)
We had problems integrating Banean engrams into his alien neurology.Die Engramme in die Neurologie eines Fremden zu integrieren, war schwierig. Ex Post Facto (1995)
Soon we will begin procedures to replicate your genetic code and attempt various methods of integrating your DNA with our own.Wir werden bald damit beginnen, Ihren genetischen Code zu replizieren, und verschiedene Methoden probieren, um Ihre DNA in unsere zu integrierenFaces (1995)
Using your counterpart's tissue I can replicate the Klingon DNA then reintegrate that genetic material into your cellular structure.Mit dem Gewebe Ihres Gegenstücks kann ich die Klingonen-DNA replizieren. Dann werde ich das genetische Material in Ihre zelluläre Struktur reintegrierenFaces (1995)
I'm trying to integrate them, but you're not making it easy for me.Ich versuche, sie zu integrieren, aber Sie machen es mir nicht leicht. Parallax (1995)
By processing the experience rather than repressing it, I can begin to overcome my fear, anger and the other emotional responses and to reintegrate the memory into my conscious mind.Wenn ich das Erlebnis verarbeite, anstatt es zu unterdrücken, kann ich meine Angst überwinden, die Wut und andere emotionale Reaktionen, und so die Erinnerung wieder in mein Bewusstsein integrierenFlashback (1996)
I can't wait to get to know you... to make you a part of me.Ich kann es kaum erwarten, Sie kennen zu lernen und in mich zu integrierenThe Thaw (1996)
You need to integrate into this school, people.Ihr müsst euch integrierenThe Puppet Show (1997)
- We can add the vacuum to the man.- Man kann den Staubsauger integrierenThanksgiving (1997)
I am finding it a difficult challenge to integrate into this group.Es fällt mir schwer, mich in diese Gruppe zu integrierenDay of Honor (1997)
I think we can integrate our thrusters into the induction matrix, but we'II need to...Wir können unsere Triebwerke in die Induktionsmatrix integrieren, aber... Rise (1997)
It won't even allow matter to reintegrate.Da kann Materie nicht reintegrierenThe Enemy Within (1997)
If we give him license to absorb Parrish Communications and he has his eye on a few others after us, in order to reach the world, you will have to go through John Bontecou.Wenn wir ihm erlauben, die Parrish Communications zu integrieren, und er hat noch andere nach uns im Blickfeld, dann wird die Welt nur noch... über John Bontecou erreichbar sein. Meet Joe Black (1998)
lntegrate them into your systems.Integrieren Sie sie. The Killing Game (1998)
You always reintegrate better on a full stomach.Sie reintegrieren sich immer besser mit einem vollen Magen. Inquisition (1998)
It is attempting to reintegrate me into the collective.Er versucht, mich wieder ins Kollektiv zu integrierenInfinite Regress (1998)
Trying to integrate the urge into a more well-rounded lifestyle.Ich versuche, den Drang in ein normales Leben zu integrierenThe Out-of-Towners (1999)
We're trying to integrate the distributor. Stand by, Captain.- Wir integrieren die Verteiler. One Small Step (1999)
Seven... if we can integrate Mr. Naroq's photolitic technology into the deflector array, we might be able to de-cloak a Ba'Neth ship.Wenn wir Mr Naroqs Technologie in die Deflektorphalanx integrieren, könnten wir ein Ba'Neth-Schiff enttarnen. Riddles (1999)
Mr. Kim, reintegrate its neural matrix, and prepare to beam it off...- Reintegrieren Sie seine Matrix und... Warhead (1999)
-Reintegrate my matrix.- Reintegrieren Sie meine Matrix. Warhead (1999)
Reintegrate my neural matrix and return me to the others.Reintegrieren Sie meine Neuralmatrix. Bringen Sie mich zu den anderen. Warhead (1999)
The Way of the Dragon also affords Lee the opportunity to include deeper elements of his personal philosophy of life.Return of the Dragon gibt Lee auch die Gelegenheit, Elemente seiner persönlichen Philosophie zu integrierenBruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
"But I just came to try to have some of that inspiration of his...Ich bin einfach gekommen, um an seiner Inspiration teilzuhaben und sie in mein Leben zu integrierenBruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
Will they reintegrate them into society?Reintegrieren sie sie in die Gesellschaft? The I in Team (2000)
Wormhole physics - a field, Major, that you pioneered - states that under these conditions, matter won't even reintegrate on the other side. - There's no way to overcome that.Der Wurmloch-Physik zufolge, Ihrem Spezialgebiet, Major,... ..lässt sich normale Materie unter diesen Bedingungen nicht reintegrierenA Hundred Days (2000)
Apophis will easily absorb Heru-ur's forces into his own.Apophis kann Heru-urs Kräfte absorbieren und in seine integrierenExodus (2001)
"Mongrel children have such a hard time fitting in, dearest!""Kinder aus Mischehen haben es doch so schwer, sich zu integrieren!" Igby Goes Down (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufnehmen; integrierento assimilate [Add to Longdo]
integrieren | integrierend | integriertto integrate | integrating | integrated [Add to Longdo]
wiedereingliedern; reintegrieren | wiedereingliedernd | wiedereingegliedert | gliedert wieder ein | gliederte wieder einto reintegrate | reintegrating | reintegrated | reintegrates | reintegrated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  integrieren [inteːgriːrən]
     to assimilate; to integrate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top