Search result for

inquart

(53 entries)
(0.0645 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquart-, *inquart*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inquart มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inquart*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, I took a room at the boarding house last night.Äh, ich habe mich im Gasthaus einquartiert. The Tempest (1981)
He had the soldiers billetted at St George's College.Und hat die Soldaten nicht bei uns, sondern im St. George College einquartiert. Doing the Honours (1981)
I should have put you in with Vicky.Ich hätte dich bei Vicky einquartieren sollen. Deadly Blessing (1981)
They're hiding out in the guesthouse where l'm quartered while I'm here.Sie halten sich im Gästehaus versteckt, in dem ich einquartiert wurde. Say It with Bullets (1984)
They have you in with me.Sie haben dich bei mir einquartiert. Birdy (1984)
Anyone who comes has to sleep over.Kaum kommt jemand hierher, willst du ihn hier einquartieren. Happy Easter (1984)
I don't knowwhere Jacques wants to stick you...Jacques wird Sie einquartieren. Three Men and a Cradle (1985)
We will entertain you here a while, Until tommy chen returns with what he owes me.Wir werden Sie hier einquartieren, bis Tommy Chen seine Schulden bezahlt. Tattoo (1988)
Tell them to check into the Timberland Motel in town.Sie werden sich in der Stadt im Timberland Motel einquartieren. The Battle of Tommy Giordano (1989)
After having settled the Rumanian in the Kolongo villa there was a period of time... when the Emperor didn't come any more.Als man die Rumänin in die Kolongo-Villa einquartiert hatte, gab es einen längeren Zeitraum, in dem der Kaiser nicht mehr kam. Echoes From a Somber Empire (1990)
It's virtually and empty room. First I let it out to a few Turks.Da habe ein paar Türken einquartiert. Go Trabi Go (1991)
Upstairs, in 1963, that was the Office of Naval Intelligence.Der Marinenachrichtendienst war 1963 im oberen Stock einquartiert. JFK (1991)
I'll book myself in.Ich werde mich dort einquartieren. The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
They've got me in a temporary place here, that's all.Sie haben mich hier nur vorübergehend einquartiert. Canadian Bacon (1995)
Well, my Japanese friends are gonna stay with me.Ich habe meine japanischen Freunde bei mir einquartiert. The Switch (1995)
Well, my Japanese friends are gonna stay with me.Ich habe meine japanischen Freunde bei mir einquartiert. The Checks (1996)
The hunchback crawled in.Der Buklige hat sich zu uns einquartiert. An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
This man Ostelhoffwas set up in the apartment directly above mine.Man hat Ostelhoff in der Wohnung über mir einquartiert. Redux (1997)
- That's our new tenant.- Das ist die neue Einquartierung. Sun Alley (1999)
We're gonna put you up in a hotel for a little while, under police protection, at least until we catch whoever's trying to hurt you.Wir werden Sie für eine Weile in einem Hotel einquartieren, unter Polizeischutz, wenigstens, bis wir diesen Kerl geschnappt haben. The Power of Two (1999)
Colonel sent me over to bunk in here.Der Colonel hat mich hier einquartiert. Hart's War (2002)
But this is where the colonel put them.Aber der Colonel hat sie hier einquartiert. Hart's War (2002)
I shoulda stood up and said something when you threw us in with enlisted men instead of quanering us properly as officers.Ich hätte aufstehen sollen, als Sie uns bei den gemeinen Soldaten statt bei den Offizieren einquartierten. Hart's War (2002)
And once here, he wasn1just thrown in amongst white enlistedmen, he was guartered with them, men like StaffSergeant Vic Bedford,Dort wurde er zusammen mit weißen Gefreiten einquartiert, mit Männern wie Sergeant Vic Bedford. Hart's War (2002)
While you're happily settling in on the Titan, I will be training my new First Officer.Und während Sie sich auf der Titan einquartieren, bilde ich meinen neuen Ersten Offizier aus. Star Trek: Nemesis (2002)
Odds are six to one against his target being billeted in the same barracks as him.Chancen eins zu sechs, dass sein Ziel in derselben Baracke wie er einquartiert wird. Minimum Security (2003)
We got you set up in the XO's quarters.Wir haben Sie beim Diensthabenden einquartiert. The Immortals (2003)
That is exactly why we asked Lt. Daniels... to set us up at his off-site, over in the southeast.Genau deswegen haben wir Lieutenant Daniels gebeten,... uns in seiner Außenstelle im Southeast einquartieren zu lassen. Backwash (2003)
We've been right busy since you lot were billeted here.Wir sind wirklich beschäftigt, seit ihr hier einquartiert wurdet. Greeks Bearing Gifts (2006)
She was ready to squat here.Sie wollte sich gerade einquartieren. World's Greatest Couple (2006)
Do you mind if these boys bunk with you for a few days ?Stört es dich, wenn sich diese Jungs für ein paar Tage bei dir einquartieren? Robbed a Stoner Blind (2006)
You're a loser, obsessed with a model who camped out in her boiler room and listened to her conversations over a baby monitor.Sie sind ein Loser, besessen von einem Model. Sie haben sich in ihrem Heizungsraum einquartiert und ihre Gespräche über ein Babyfon belauscht. Ich gebe zu, dass ich für Kate etwas empfinde. Lost Boy (2007)
You can bunk next door.Du kannst dich nebenan einquartieren. Nixon vs. Kennedy (2007)
Jake and I will just bunk in the guest room.Jake und ich werde uns einfach im Gästezimmer einquartieren. Our Leather Gear Is in the Guest Room (2007)
Now, we've put you in the Castle Suite.Wir haben Sie in der Schloss-Suite einquartiert. Hot Fuzz (2007)
I have put you with Willie.Ich hab dich bei Willie einquartiert. Fred Claus (2007)
My troop is to be billeted here.Mein Regiment wird hier einquartiert. The Water Horse (2007)
I thought we'd put you up in Terezin.Ich dachte, wir hätten Sie in unser wunderschönes Theresienstadt einquartiert? My Führer (2007)
This is a writer who's gonna embed with us.Das ist ein Reporter, der sich bei uns einquartiert. Get Some (2008)
I'm billeted next to the battalion commander.Ich bin direkt neben dem Batalionskommandeur einquartiert. Screwby (2008)
And in order to achieve this end you had Monsieur Orwell install her in the building of apartments that also housed Nanny Seagram - a woman whose very presence would remind her of the guilt she felt over the suicide of her mother.Und um dieses Ziel zu erreichen, sollte Monsieur Orwell sie in dem Haus einquartieren, in dem auch Nanny Seagram wohnte. Eine Frau, deren pure Anwesenheit sie an die Schuld erinnerte, die sie wegen des Selbstmordes ihrer Mutter verspürte. Third Girl (2008)
That was before my husband moved me here to East Nowhere.Ja, bevor mein Mann mich östlich von Nirgendwo einquartierte. The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
They said they would fly me out and put me up in a hotel if I gave a short presentation.Die haben gesagt, dass sie mich rausfliegen und in ein Hotel einquartieren, wenn ich eine kurze Präsentation gebe. VS. (2009)
He's got a point.Ich will diesen Drogenabhängigen sich in meinem Haus einquartiert. Benny Nilsson (2009)
Please excuse me! The Russians are asking to be billeted.(Mechmershausen) Verzeihung, vielmals, die Russen bitten um Einquartierung. The Poll Diaries (2010)
Soldiers have been billeted with us today.Bei uns sind heute Soldaten einquartiert worden. The Poll Diaries (2010)
But, don't worry, I'm camped out into the guest room until we get engaged.Keine Angst, ich hab mich erst mal im Gästezimmer einquartiert, bis wir verlobt sind. Persuasion (2010)
So I paid for Cass for five nights up in the, uh, honeymoon suite.Also, ich habe Cass für 5 Nächte einquartiert, in der Honeymoon Suite. The Song Remains the Same (2010)
All arriving personnel, this is your billeting area.Sämtliches Militärpersonal, hier ist der Einquartierungsabschnitt. Melbourne (2010)
And you've taken up residency in Stefan's bed.Und du hast dich in Stefans Bett einquartiert. Children of the Damned (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beherbergen; unterbringen; einquartieren | beherbergend | beherbergt | beherbergt | beherbergteto accommodate | accommodating | accommodated | accommodates | accommodated [Add to Longdo]
einquartierento quarter [Add to Longdo]
unterbringen; einquartieren (bei) [mil.]to billet (on) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top