ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infus

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infus-, *infus*, infu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infuse[VT] แช่, See also: ใส่, เทใส่, Syn. instill
infuse[VT] ทำให้มีความรู้สึกบางอย่าง, See also: มีผลต่อ, บันดาลให้เกิด, Syn. inspire, introduce
infusion[N] การเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็น
infusion[N] การให้สารละลายหรือสารอาหารทางเส้นเลือด, See also: สารละลายหรือสารอาหารที่ให้ทางเส้นเลือด, Syn. immersion
infuse into[PHRV] ซึมซาบ, See also: แผ่ซ่าน, กระจาย, Syn. inspire in
infuse with[PHRV] ทำให้ซึมซาบด้วย, See also: ทำให้แผ่ซ่านด้วย, Syn. inspire with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซาบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่,ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
infuse(vt) เทใส่,ซึม,ฉีด,แช่น้ำ,แต่งกลิ่น,ละลาย,แพร่
infusion(n) การเทใส่,การแต่งกลิ่น,การแช่น้ำ,การแพร่,การฉีดยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infusion๑. ยาชง๒. การแช่ชุ่ม๓. การปล่อยให้ไหลเข้าหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infusorial earth; diatomaceous earth; Kieselguhr; siliceous earthดินเบา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infusorial earth; Kieselguhr; siliceous earthดินเบา [มีความหมายเหมือนกับ diatomaceous earth] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infusion Hepatotomographyการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Infusion Rateอัตราการซึมซาบ [การแพทย์]
Infusion Set, Intravenous Fluidชุดให้น้ำเกลือ [การแพทย์]
Infusion Therapyการให้ยาทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Infusionsการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ, การหยดเข้าหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Infusionsการให้เลือดน้ำเกลือ, ซึมซาบ, การให้เลือด, หยดเข้ากระแสโลหิต, ยาหมัก [การแพทย์]
Infusions, Concentrateยาชงเข้มข้น [การแพทย์]
Infusions, Intravenousการให้สารละลายทางหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Infusions, Intravenousการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ, วิธีหยดเข้าหลอดโลหิต, การให้ยาเข้าทางหลอดเลือดดำแบบซึมซาบ, การให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Infusions, Micro Dripหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'd stolen my spirit... and infused me with joy, like a May day breaking.พวกนางขโมยหัวใจ และความซาบซ่านด้วยความร่าเริง เหมือนเป็นวันแรงงาน Don Juan DeMarco (1994)
if we're built from spirals, while living in a giant spiral, then everything we do is infused with the spiral.ถ้าเราถูกสร้างขึ้นมาจากเกลียวก้นหอยจริง เมื่ออยู่ในเกลียวมหึมา ทุกสิ่งที่เรากระทำ จะมีผลต่อเกลียวก้นหอยทั้งระบบ Pi (1998)
What would I get if I added root of asphodel to an infusion of wormwood?ผงจากรากอัสโฟเดล ผสมน้ำกระสายต้นเวิร์มวู้ดจะได้อะไร Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We got her on a naloxone infusion, half milligram per hour.เราให้ นาโลโซน กับเธอทางเลือด ครึ่งมิลลิกรัมต่อชั่วโมง Manhunt (2006)
You would have been, if you not for an infusion of your daughter's blood.คุณคงจะตายไปแล้ว ถ้าไม่เพราะเลือดลูกสาว Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
You would have been, if not for an infusion of your daughter's blood.คุณคงจะตายไปแล้ว ถ้าไม่เพราะเลือดลูกสาว Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
The air was... infused with the unique smell of a snowy day in a city, and was cold.อากาศ... เต็มไปด้วยกลิ่นของวันที่หิมะตกในเมือง และก็หนาว 5 Centimeters Per Second (2007)
Unless you care to infuse your story with a more tawdry level of detail?ยังดี ที่นายยังคิดจะเพิ่มสีสัน ลงในชีวิตที่เรียบง่ายซะมั่ง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
You don't just randomly know how toook a line up to an infusion pump.คุณไม่สามารถใช้ความรู้แบบมั่ว ๆ ที่จะทำ อุปกรณ์ถ่ายเลือด To Hell... And Back (2009)
Let's throw in an I.O. and put the blood in the rapid infuser. These are pretty clean amputations.นี่เป็นรอยตัดที่สะอาดมากนะ เราต่อแขนใหม่ได้ Good Mourning (2009)
Get another unit on the rapid infuser.หาอีกตัวสิที่ ทำให้เลือดไหลพุ่ง Black Swan (2009)
And trendy infusion.แต่งแต้มด้วยความล้ำสมัย Bride Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infusThis soap is infused with natural fragrances.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]
น้ำชา[n.] (nāmchā) EN: tea   FR: thé [m] ; infusion [f]
ยาดอง[n.] (yā døng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication   FR: infusion

CMU English Pronouncing Dictionary
INFUSE    IH2 N F Y UW1 Z
INFUSED    IH2 N F Y UW1 Z D
INFUSES    IH2 N F Y UW1 Z AH0 Z
INFUSING    IH2 N F Y UW1 Z IH0 NG
INFUSION    IH2 N F Y UW1 ZH AH0 N
INFUSIONS    IH2 N F Y UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infuse    (v) ˈɪnfjˈuːz (i1 n f y uu1 z)
infused    (v) ˈɪnfjˈuːzd (i1 n f y uu1 z d)
infuses    (v) ˈɪnfjˈuːzɪz (i1 n f y uu1 z i z)
infusing    (v) ˈɪnfjˈuːzɪŋ (i1 n f y uu1 z i ng)
infusion    (n) ˈɪnfjˈuːʒn (i1 n f y uu1 zh n)
infusions    (n) ˈɪnfjˈuːʒnz (i1 n f y uu1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Infusion {f} [med.]infusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフュージョン[, infuyu-jon] (n) infusion [Add to Longdo]
葛根湯[かっこんとう, kakkontou] (n) infusion of kudzu, cinnamon, etc., used as an antifebrile, for hangovers, etc. [Add to Longdo]
現金注入[げんきんちゅうにゅう, genkinchuunyuu] (n) cash infusion [Add to Longdo]
現金不足[げんきんふそく, genkinfusoku] (n,adj-no) cash shortage; illiquidity [Add to Longdo]
高カロリー輸液[こうカロリーゆえき, kou karori-yueki] (n) high-calorie infusion; total parenteral nutrition [Add to Longdo]
自己血輸血[じこけつゆけつ, jikoketsuyuketsu] (n) autotransfusion (infusion of one's own blood) [Add to Longdo]
職員不足[しょくいんふそく, shokuinfusoku] (n,adj-no) staff shortage [Add to Longdo]
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P) [Add to Longdo]
振り出し薬;振出し薬[ふりだしぐすり, furidashigusuri] (n) infusion [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top