Search result for

infam

(40 entries)
(1.223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infam-, *infam*
Possible hiragana form: いんふぁん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infamy[N] การมีชื่อเสียงในทางลบ, See also: นิสัยเลว, ความประพฤติไม่ดี, Syn. notoriety, scandal, disrepute
infamous[ADJ] น่าอับอาย, See also: น่าขายหน้า, Syn. shameful, notorious, disreputable, dishonourable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infamize(อิน'ฟะไมซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
infamy(อิน'ฟะมี) n. การมีชื่อเสียงในทางที่เลว,นิสัยหรือความประพฤติที่เลว, Syn. dishonour,

English-Thai: Nontri Dictionary
infamous(adj) เสียชื่อ,น่าอับอาย,เลว
infamy(n) ชื่อเสีย,นิสัยเลว,ความประพฤติเลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infamous conductความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous conductการประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ), ความประพฤติที่น่าอับอาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infamous crimeอาชญากรรมที่น่าอับอาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous crimeอาชญากรรมที่น่าอับอาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yesterday, December 7th 1941, the day which will live in infamy.เมื่อวาน, 7 ธันวาคม 1941 วันที่มีชิวิตอยู่อย่างอัปยศ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You want the infamous D-Day shirt?เสื้อที่ผมใส่เผด็จศึกหุ่นชั่ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
On our left here is the infamous Taiji Whale Museum.ด้านซ้ายของเราคือ พิพิธภัณพ์วาฬไทจิ The Cove (2009)
Iki is a tourist destination for Japanese which became infamous for this... most ghastly slaughters of dolphins.เขานั่นแหละ เขามาแล้ว ไปกันเลย นี่ไง The Cove (2009)
Allow me to present the return of the infamous blue shadow virus.ให้ข้าได้นำเสนอ การหวนคืนของสิ่งที่สุดแสนจะเลวร้าย ไวรัสบลูชาโดว์ Blue Shadow Virus (2009)
Is this the infamous Sookie?นี่เหรอซุกกี้ผู้โด่งดังอ่ะ? Keep This Party Going (2009)
So the people who publicly humiliated that kid, that was the infamous F4?หมายถึง พวกที่ทำให้ผู้ชายคนนั้นขายหน้า คือพวกไม่เอาไหน F4 เหรอ Episode #1.1 (2009)
Infamous?เลวทราม? Episode #1.1 (2009)
On one of her infamous nights with Georgina.กับจอร์จีน่าในคืนที่เธอไม่อยากจำที่สุดในชีวิตของเธอ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
...member of The infamous oceanic six.หนึ่งในกลุ่มโอเชยนิกซิกส์ผู้โด่งดัง Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
"this is a day that will live in infamy."นี่เป็นอีกวันนึง ที่ฉันรู้สึกชั่วสุดๆ Mattress (2009)
It's quite infamous in the region of Turkey, near the Black Sea, for it's ability to induce an apparently mortal paralysis.เป็นของขึ้นชื่อแถบชาย แดนตุรกีชายฝั่งแบล็คซี ที่ทำให้มีการตายเหมือนโรคอัมพาธ Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infamI glare resentfully at the crimson letter, is this the infamous red-paper draft notice?
infamSharks are infamous for their blood thirsty natures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่อเสีย[N] notoriety, See also: infamy, bad reputation, Example: เขามีจุดด่างในชีวิตคือมีชื่อเสียในทางคบกับมาเฟีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อเสีย[n. exp.] (cheū sīa) EN: bad reputation ; infamy   
เลว[n.] (lēo) EN: bad ; evil ; vile ; wicked   FR: mauvais ; vilain ; vil ; infâme ; méchant
เสียชื่อ [v.] (sīacheū) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name   FR: salir (la réputation) (fig.) ; discréditer

CMU English Pronouncing Dictionary
INFAMY    IH1 N F AH0 M IY0
INFAMOUS    IH1 N F AH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infamy    (n) (i1 n f @ m ii)
infamies    (n) (i1 n f @ m i z)
infamous    (j) (i1 n f @ m @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
悪名高い[あくみょうたかい;あくみょうだかい, akumyoutakai ; akumyoudakai] (adj-i) infamous; notorious [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened [Add to Longdo]
破廉恥[はれんち, harenchi] (adj-na,n) infamy; shameless [Add to Longdo]
破廉恥罪[はれんちざい, harenchizai] (n) infamous crime or offense (offence) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top