Search result for

inerties

(67 entries)
(2.777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inerties-, *inerties*, inertie , inerty
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inerties มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inerties*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Inertial system (n ) a frame of reference in which a body remains at rest or moves with constant linear velocity unless acted upon by forces: any frame of reference that moves with constant velocity relative to an inertial system is itself an inertial system. Also called inertial reference frame. Expand. Compare law of motion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inertia[N] ความเฉื่อย, See also: แรงเฉื่อย, Syn. inactivity, immobility, apathy, Ant. activity, movement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inertia(อินเนอ'เชีย) n. ความเฉื่อย,ความไม่มีชีวิตชีวา,ความอยู่กับ, See also: inertial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inertia(n) ความเชื่องช้า,ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inertiniteอิเนอร์ทิไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inertiaความเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inertia forceแรงเฉื่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vitrinertiteวิทริเนอร์ไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
law of inertiaกฎความเฉื่อย, ดู Newton's  laws of motion (กฎข้อ 1) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inertial frame of referenceกรอบอ้างอิงเฉื่อย, กรอบอ้างอิงซึ่งอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวสัมพัทธ์กับโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inertiaความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย, สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย, ปริมาณที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยต่อการหมุน จะมีบทบาทเหมือนกับมวลในกรณีของการเลื่อนที่ โมเมนต์ความเฉื่อยเป็นปริมาณสเกลาร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inertiaแรงเฉื่อย, ภาวะเฉื่อย, ความเฉื่อย, อิเนอร์เซีย [การแพทย์]
Inertial Workงานจากความหนืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you disengaged the external inertial dampener?คุณทำการปิดระบบต้านแรงเฉื่อยแล้วหรือยัง Star Trek (2009)
So, basically, with no inertia, I can make it to that door, whereas Mr. Obama has a lot of inertia, a lot of mass.ดังนั้นนี่สนามฮิกส์ มีผลต่อหนึ่งอนุภาค มากไปกว่าอนุภาคอื่น จะต้องสามารถที่จะ เกิดขึ้นกับมากขึ้น What Are We Really Made Of? (2010)
- Inertia? - Yeah.- ช้าเป็นเต่าล้านปีใช่ไหม Gliding Over All (2012)
Inertia.ช้าเป็นเต่าล้านปี Gliding Over All (2012)
We are losing the inertial dampers.เราจะสูญเสียกระโปรงเฉื่อย Star Trek Beyond (2016)
Switch to inertial navigation.เปลี่ยนไปใช้เครื่องนำร่องแรงเฉื่อย Kong: Skull Island (2017)
And the inertia of my life... plunging ahead, and me, powerless to stop it.มันเป็นแรงเฉื่อยของชีวิต พุ่งไปข้างหน้า ฉันไม่มีอำนาจหยุดมันไว้ Titanic (1997)
An advanced inertial guidance system.ะบบนำวิถีด้วยแรงเฉื่อยที่ล้ำสมัยที่สุด Chuck Versus the Sensei (2008)
Metadioxin is an inert compound of dioxin.Natürlich ist Metadioxin eine Inertia Composita von Dioxin. The Greasy Pole (1981)
What does "inert" mean?- Was hat 'Inertia' zu bedeuten? The Greasy Pole (1981)
It means it's not ert.Es ist eben nur inertiativ. The Greasy Pole (1981)
That's the sort of thing a compound is.Und so ähnlich ist eine Inertia Composita. The Greasy Pole (1981)
- All power to inertial dampers.- Alle Kraft auf die Inertialdämpfer. Star Trek: Insurrection (1998)
In his woodshop?In seinerTischlerei? Aislados (2005)
Now, if you were biting on the olive you'd be on a non-inertial reference frame and would-Wenn du auf der Olive stehen würdest,... befändest du dich in einem Nicht-Inertialsystem und würdest... The Fuzzy Boots Corollary (2007)
Switch to inertial navigation.Umschalten auf Inertial-Navigation. Kong: Skull Island (2017)
We're putting it through the inertial system now.Wir prüfen sie gerade mit dem InertiaIsystem. Ice Station Zebra (1968)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงเฉื่อย[N] inertia, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อย ซึ่งก็เร็วพอที่จะเกิดแรงยกสำหรับหัวอ่าน
ความเฉื่อย[N] inertia, See also: torpor, inaction, laziness, Ant. ความเร่ง, Example: การใช้เครื่องจักรกลจะถูกจำกัดด้วยความเฉื่อยของการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนประกอบ, Thai definition: สมบัติของเทหวัตถุที่จะคงสภาพนิ่งอยู่อย่างเดิมตลอดไปหรือคงสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
มวลเฉื่อย[n. exp.] (mūan cheūay) EN: inertial mass   
แรงเฉื่อย[n. exp.] (raēng cheūay) EN: inertia ; momentum   FR: force d'inertie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INERTIA    IH2 N ER1 SH AH0
INERTIAL    IH2 N ER1 SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inertia    (n) (i1 n @@1 sh @)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flächenträgheitsmoment {n}moment of inertia of area; second moment of area; geometrical moment of inertia [Add to Longdo]
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia [Add to Longdo]
Inertialsystem {n}inertial system; inertial frame of reference [Add to Longdo]
Massenträgheit {f}; Trägheit {f}inertia [Add to Longdo]
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia [Add to Longdo]
Trägheit {f}inertial [Add to Longdo]
Trägheitsgesetz {n}law of inertia [Add to Longdo]
Trägheitskraft {f}inertia force [Add to Longdo]
Trägheitsmoment {m} | polares Trägheitsmomentmoment of inertia | polar moment of inertia [Add to Longdo]
Untätigkeit {f}inertially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣性[かんせい, kansei] (n) inertia [Add to Longdo]
慣性の法則[かんせいのほうそく, kanseinohousoku] (n) law of inertia [Add to Longdo]
慣性モーメント[かんせいモーメント, kansei mo-mento] (n) moment of inertia [Add to Longdo]
慣性系[かんせいけい, kanseikei] (n) inertial system [Add to Longdo]
慣性航法[かんせいこうほう, kanseikouhou] (n) inertial navigation system [Add to Longdo]
慣性誘導[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance [Add to Longdo]
組織の硬直化[そしきのこうちょくか, soshikinokouchokuka] (n,vs) organizational inertia; organisational inertia [Add to Longdo]
惰性[だせい, dasei] (n) inertia; habit; momentum; (P) [Add to Longdo]
惰力;堕力[だりょく, daryoku] (n) (1) inertia; momentum; (2) force of habit [Add to Longdo]
弾み(P);勢み(P);勢[はずみ, hazumi] (n) (1) bounce; spring; rebound; (2) momentum; inertia; (3) spur of the moment; impulse; (P) [Add to Longdo]
余勢[よせい, yosei] (n) surplus power; momentum; impetus; inertia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惯性[guàn xìng, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] inertia [Add to Longdo]
惯性系[guàn xìng xì, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˋ, / ] inertial system; inertial frame (mechanics) [Add to Longdo]
惯量[guàn liàng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] inertia (mechanics) [Add to Longdo]
转动惯量[zhuǎn dòng guàn liàng, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] moment of inertia (mechanics) [Add to Longdo]
雷诺数[Léi nuò shù, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, / ] Reynolds number (ratio of inertial forces to viscous forces in fluid mechanics) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top