หรือคุณหมายถึง indü?
Search result for

indue

(6 entries)
(0.0045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indue-, *indue*. Possible hiragana form: いんづえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indue    [VT] มอบให้, See also: ให้, พระราชทาน, Syn. endue

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indue    (v) (i1 n d y uu1)
indued    (v) (i1 n d y uu1 d)
indues    (v) (i1 n d y uu1 z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indue \In*due"\, v. t. [imp. & p. p. {Indued}; p. pr. & vb. n.
   {Induing}.] [Written also {endue}.] [L. induere to put on,
   clothe, fr. OL. indu (fr. in- in) + a root seen also in L.
   exuere to put off, divest, exuviae the skin of an animal,
   slough, induviae clothes. Cf. {Endue} to invest.]
   [1913 Webster]
   1. To put on, as clothes; to draw on.
    [1913 Webster]
 
       The baron had indued a pair of jack boots. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To clothe; to invest; hence, to endow; to furnish; to
    supply with moral or mental qualities.
    [1913 Webster]
 
       Indu'd with robes of various hue she flies.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Indued with intellectual sense and souls. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indue
   v 1: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
      {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top