Search result for

indes

(52 entries)
(0.0502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indes-, *indes*, inde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indescribable[ADJ] ซึ่งเกินกว่าจะพรรณนา, See also: ซึ่งเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้, ซึ่งเหนือคำบรรยาย, Syn. indefinable, ineffable, Ant. definable, describable
indescribably[ADV] อย่างเกินคำบรรยาย, See also: อย่างไม่สามารถบรรยายได้, Syn. indefinably, ineffably, Ant. definably, describably
indestructible[ADJ] ซึ่งไม่สามารถทำลายได้, See also: ซึ่งยากที่จะทำลายได้, Syn. everlasting, eternal, Ant. destructible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
indestructible(อินดิสทรัค' ทะเบิล) adj. ไม่สามารถทำลายได้, See also: indestructibility, indestructibleness n. indestructibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
indescribable(adj) สุดจะพรรณนาได้
indestructible(adj) ทำลายไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, normally I'm a tad more indestructible. Must have been the...อ่าๆ ปกติแล้วฉันทำอะไรที่มันโลดโผนกว่านี้นะ นั่นอาจเป็นเพราะ... Bolt (2008)
The Terracotta Army is not indestructible until it crosses the Great Wall.กองทัพทหารดินเผาจะถูกทำลายได้หากยังไม่ข้ามกำแพง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You were never part of the show in New York, but it's indescribable.นายไม่เคยเป็นส่วนหนึ่ง ของรายการโชว์ในนิวยอร์ค มันอธิบายไม่ได้เลย Frost/Nixon (2008)
This indestructible force field made out of salt...พื้นที่ทรงพลังคงกระพันนี้ ทำมาจากเกลือ Family Remains (2009)
He's indestructible, you know that.เขาตายยาก เรื่องนั้นฉันรู้ Bit by a Dead Bee (2009)
♪ You're indestructibleเธอช่างแข็งแกร่งเหลือเชื่อ Harry Brown (2009)
Only 'cause she's indestructible.นั่นเป็นเพราะไม่มีอะไรมาทำลายเธอได้ต่างหากล่ะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I shall go tell the indestructible man that someone plans to murder him.ต้องไปบอกเจ้ามนุษย์คงกระพันให้รู้ว่า มีคนวางแผนจะปลิดชีวิตเค้า Watchmen (2009)
We're gonna make you indestructible, but first we're gonna have to destroy you.เราจะสร้างให้นายแข็งแกร่ง ไม่สามมารถทำลายได้ X-Men Origins: Wolverine (2009)
You just spent half a billion dollars making him indestructible.เธอเพิ่งใช้เงินกว่าห้าร้อยล้าน เพื่อทำให้มันแข็งแกร่ง ทำลายไม่ได้ X-Men Origins: Wolverine (2009)
From which we're protected by a presumably indestructible dam.ที่ถูกป้องกันอย่างดี.. ด้วยเขื่อนที่ไม่มีวันพัง Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Indestructible and eternal.ที่โค่นล้มไม่ได้ และเป็นนิรันดร์ Sherlock Holmes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีแร้งสีน้ำตาล[n. exp.] (īraēng sī nāmtān) EN: Slender-billed Vulture ; Long-billed Vulture   FR: Vautour à long bec [m] ; Vautour à bec élancé [m] ; Vautour des Indes [m]
ขมิ้น[n.] (khamin) EN: curcuma ; turmeric   FR: curcuma [m] ; safran des Indes [m]
นกฮูก[n. exp.] (nok hūk) EN: Collared Scops-Owl   FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกกางเขนบ้าน[n. exp.] (nok kāngkhēn bān) EN: Oriental Magpie Robin ; Magpie Robin   FR: Shama dayal [m] ; Merle dhyal = Merle dyal [m] ; Dyal des Indes [m] ; Merle shama [m]
นกเค้าหูยาวเล็ก[n. exp.] (nok khao hū yāo lek) EN: Oriental Scops-Owl ; Common Scops-Owl   FR: Petit-duc d'Orient [m] ; Petit-duc indien [m] ; Petit-duc oriental [m] ; Petit-duc de l’Inde [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกเขาเขียว[n. exp.] (nok khao khīo) EN: Emerald Dove ; Green-winged Pigeon   FR: Colombine turvert [f] ; Colombe turvert (des Indes) [f]
นกเค้ากู่[n. exp.] (nok khao kū) EN: Collared Scops-Owl ; Indian Scops-owl   FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกกระทาป่าไผ่[n. exp.] (nok krathā pā phai) EN: Mountain Bamboo Partridge   FR: Bambusicole de Fytch ; Bambusicole des Indes ; Perdrix des bambous [f]
นกแซวสวรรค์[n. exp.] (nok saēo sawan) EN: Asian Paradise-Flycatcher   FR: Tchitrec de paradis [m] ; Moucherolle des Indes ; Gobemouche de paradis indien [m] ; Gobemouche du paradis [m] ; Gobemouche du paradis asiatique [m] ; Tersiphone asiatique [m]
นกตบยุงภูเขา [n. exp.] (nok top yung phūkhao) EN: Grey Nightjar   FR: Engoulevent jotaka [m] ; Engoulevent des Indes [m] ; Engoulevent indien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDESCRIBABLE    IH2 N D AH0 S K R AY1 B AH0 B AH0 L
INDESTRUCTIBLE    IH2 N D AH0 S T R AH1 K T AH0 B AH0 L
INDESTRUCTIBILIT    IH2 N D AH0 S T R AH2 K T AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indescribable    (j) (i2 n d i s k r ai1 b @ b l)
indescribably    (a) (i2 n d i s k r ai1 b @ b l ii)
indestructible    (j) (i2 n d i s t r uh1 k t @ b l)
indestructibilit    (n) (i2 n d i s t r uh2 k t @ b i1 l i t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
mindestensอย่างน้อยที่สุด
zumindestอย่างน้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
indessen; unterdessen {conj}meanwhile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
言いようがない(P);言い様がない;言様がない[いいようがない, iiyouganai] (exp,adj-i) (See 言いようのない) indescribable; having no way to express; (P) [Add to Longdo]
言いようのない;言い様のない[いいようのない, iiyounonai] (exp,adj-i) (See 言いようがない) indescribable [Add to Longdo]
言い知れぬ;言知れぬ[いいしれぬ, iishirenu] (adj-pn) indescribable; inexpressible [Add to Longdo]
言うに言われぬ[いうにいわれぬ, iuniiwarenu] (n) beyond expression; unspeakable; inexpressible; indescribable [Add to Longdo]
新弟子[しんでし, shindeshi] (n) newcomers in professional sumo [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] indescribable; beyond description, #104,695 [Add to Longdo]
莫可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] indescribable (joy); inexpressible (pleasure), #140,134 [Add to Longdo]
莫名[mò míng, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ, ] indescribable; ineffable [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top