Search result for

indenture

(31 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indenture-, *indenture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indenture[N] หนังสือสัญญา, See also: ข้อตกลง, สัญญา, Syn. agreement, contract, Ant. emancipate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indenture(อินเดน' เชอะ) n. สัญญา, ข้อตกลง, สัญญาผูกมัด, เอกสารสิทธิ, เอกสาร, รอยเว้า, รอยบาก, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ -vt. ใช้สัญญาผูกมัด, ทำให้เกิดรอยเว้า รอยบากหรือรอยกด., See also: indentureship n. (written contract)

English-Thai: Nontri Dictionary
indenture(n) สัญญาจ้าง,ข้อตกลง,ข้อผูกมัด,เอกสารสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indentureหนังสือสำคัญที่ทำขึ้นเป็นคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The spirit of adventure is something to indentureจิตวิญญาณของการผจญภัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจดจำ Up (2009)
Always acting like I'm his indentured servant.ฉันหมายถึงตอนแรกเริ่ม ฉันเป็นคนสอนเขา Phoenix (2009)
So, what, that makes me your indentured servant for the rest of my life?แล้วไง นั่นทำให้ชั้นถูกผูกมัดให้เป็นคนใช้เธอ ไปตลอดชีวิตรึไง? Pilot (2009)
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน Iron Man 2 (2010)
- He can't. - Indentured servitude?โอเค งั้นพาตัวซะมีคุณมาที่นี่ The King's Speech (2010)
In this town, Fundraising is like indentured servitude.ในเมืองนี้ การวบรวมกองทุนสำคัญพอๆกับสัญญาทาส A Few Good Men (2010)
Rather enjoyed your indentured servitude.ที่จริงอยากเก็บไว้เป็นทาสพันธสัญญามากกว่า Caged Heat (2010)
Not sign up for indentured servitude.ไม่ได้จะมาเป็นทาสในเรือนเบี้ย While You Weren't Sleeping (2011)
As severe as five years of indentured servitude?โหดร้ายเท่าเป็นทาสห้าปีหรือเปล่า Masks (2011)
Oh, that almost sounds sounds so tedious and indentured.ฟังดูเป็นข้อผูกมัดที่น่าเบื่อจริงๆ The Birthday (2011)
And since they're indentured to Sadtech for 20 years of service, we have many eager volunteers.และเนื่องจากพวกเขา มีข้อผูกมัด กับทาง Sadtech ตลอดเวลา 20 ปีที่เข้าทำงานมา เรามี อาสาสมัครที่ กระตือรือร้น จำนวนมาก Playtime (2012)
You couldn't have a seat for my boyfriend next to me because you had to save it for one of your indentured minions.เธอไม่มีที่นั่งสำหรับแฟนฉันให้ถัดจากฉันหรอกหรือ เพราะ Dirty Rotten Scandals (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDENTURE    IH2 N D EH1 N CH ER0
INDENTURED    IH2 N D EH1 N CH ER0 D
INDENTURES    IH2 N D EH1 N CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indenture    (v) (i1 n d e1 n ch @ r)
indentured    (v) (i1 n d e1 n ch @ d)
indentures    (v) (i1 n d e1 n ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrag {m} | Verträge {pl}indenture | indentures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period [Add to Longdo]
年季奉公;年期奉公[ねんきぼうこう, nenkiboukou] (n) apprenticeship; indentureship; indenture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包身工[bāo shēn gōng, ㄅㄠ ㄕㄣ ㄍㄨㄥ, ] indentured laborer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indenture \In*den"ture\, v. i.
   To run or wind in and out; to be cut or notched; to indent.
   --Heywood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indenture \In*den"ture\ (?; 135), n. [OE. endenture, OF.
   endenture, LL. indentura a deed in duplicate, with indented
   edges. See the Note below. See {Indent}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of indenting, or state of being indented.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A mutual agreement in writing between two or more
    parties, whereof each party has usually a counterpart or
    duplicate, sometimes with the edges indented for purpose
    of identification; sometimes in the pl., a short form for
    {indentures of apprenticeship}, the contract by which a
    youth is bound apprentice to a master.
    [1913 Webster]
 
       The law is the best expositor of the gospel; they
       are like a pair of indentures: they answer in every
       part.                 --C. Leslie.
    [1913 Webster]
 
   Note: Indentures were originally duplicates, laid together
      and indented by a notched cut or line, or else written
      on the same piece of parchment and separated by a
      notched line so that the two papers or parchments
      corresponded to each other. But indenting has gradually
      become a mere form, and is often neglected, while the
      writings or counterparts retain the name of indentures.
      [1913 Webster]
 
   3. Hence: A contract by which anyone is bound to service.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indenture \In*den"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Indentured}; p.
   pr. & vb. n. {Indenturing}.]
   [1913 Webster]
   1. To indent; to make hollows, notches, or wrinkles in; to
    furrow.
    [1913 Webster]
 
       Though age may creep on, and indenture the brow.
                          --Woty.
    [1913 Webster]
 
   2. To bind by indentures or written contract; as, to
    indenture an apprentice.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indenture
   n 1: a concave cut into a surface or edge (as in a coastline)
      [syn: {indentation}, {indenture}]
   2: formal agreement between the issuer of bonds and the
     bondholders as to terms of the debt
   3: a contract binding one party into the service of another for
     a specified term
   4: the space left between the margin and the start of an
     indented line [syn: {indentation}, {indention}, {indent},
     {indenture}]
   v 1: bind by or as if by indentures, as of an apprentice or
      servant; "an indentured servant" [syn: {indenture},
      {indent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top