Search result for

ind

(204 entries)
(0.2553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ind-, *ind*, in
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n ) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri (n ) industry

English-Thai: Longdo Dictionary
indict(vt) ตั้งข้อหา เช่น Enough evidence was found to indict him on sex charges.
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม
make up one's mind(vt ) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
index    [N] ดัชนี, See also: ดรรชนี, Syn. inventory, register, directory, list
index    [N] ตัวชี้, See also: ตัววัด, ตัวบ่งชี้, Syn. indicator, pointer
index    [VI] ทำดัชนี, Syn. reference, refer
index    [VT] ทำดัชนี, Syn. reference, refer
India    [N] ประเทศอินเดีย
India    [N] อินเดีย
Indra    [N] พระอินทร์
indue    [VT] มอบให้, See also: ให้, พระราชทาน, Syn. endue
indeed    [ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact
indent    [VT] ทำให้เป็นรอยเว้า, See also: ทำให้เป็นรอยหยัก, Syn. nick, notch

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indecency with childrenการกระทำอนาจารต่อเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecentอนาจาร, ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assaultการกระทำอนาจาร (ต่อร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assault on womanการใช้กำลังกระทำอนาจารต่อหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent exposureการแสดงลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent printsสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indefeasible; irrevocableที่ไม่อาจเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indefinite integralปริพันธ์ไม่จำกัดเขต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
indefinite period leaseสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indegreeระดับขั้นเข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indandione Nucleusอินแดนไดโอนนิวเคลียส [การแพทย์]
Indebtednessการเป็นหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Indecent assaultการกระทำอนาจาร [TU Subject Heading]
Indecisivenessการไม่กล้าตัดสินใจ [การแพทย์]
Indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
Indemnity against liabilityความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
indensity of soundความเข้มของเสียง, พลังงานของเสียงที่ตกลงบนพื้นที่ 1 ตารางหน่วยที่ตั้งได้ฉากกับทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงใน 1 หน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Indentationรอยเว้า [การแพทย์]
Indentedเว้าเล็กน้อย [การแพทย์]
Indented Bars เหล็กขวั้น
เหล็กเสริมที่บิดเป็นเกรียว [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indain wrestingมวยปล้ำแบบหนึ่งที่คู่ต่อสู้นอนกลับหัว กลับหางกัน แล้วทำการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้นอนราบบนพื้นได้
indebted(อินเดบ' ทิด) adj. เป็นหนี้, เป็นหนี้บุญคุณ, Syn. obliged, in debt
indebtedness(อินเดบ' ทิดนิส) n. ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน., Syn. liability
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility
indecent(อินดี' เซินทฺ) adj. หยาบคาย, อนาจาร, ไม่เหมาะสม., See also: indecently adv.
indecipherable(อินดีไซ' เฟอระเบิล) adj. ซึ่งอ่านไม่ออก, ซึ่งแปลไม่ออก, เข้าใจยาก., See also: inde
indecision(อินดีซิส' เชิน) n. การไม่สามารถตัดสินใจ
indecisive(อินดีไซ' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ซึ่งตัดสินใจอย่างไม่เด็ดขาด, ลังเล, ไม่ชัดเจน
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly
indef.Pref. indefinite

English-Thai: Nontri Dictionary
indebted(adj) เป็นหนี้,เป็นหนี้บุญคุณ
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
indecorous(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกกาลเทศะ,ผิดมารยาท
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว
indefatigable(adj) ไม่เหนื่อย,ไม่เมื่อยล้า,ไม่ย่อท้อ
indefeasible(adj) ไม่เป็นโมฆะ,ยกเลิกไม่ได้
indefensible(adj) ป้องกันไม่ได้,โต้แย้งไม่ได้,แก้ตัวไม่ได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indeedแต่โดยดี
indeed (adv ) ยิ่งนัก
indefinitely (adv ) อย่างไม่มีกำหนด
indemnificationค่าสินไหมทดแทน
INDEX 1. REVISION CHART ............................................................ (n ) INDEX 1. REVISION CHART ................................................................................................................................................. 3 2. INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4 3. LOGIN ...................................................................................................................................................................... 5 4. SALE FRONT END ................................................................................................................................................ 6 5. ARCHIVES .............................................................................................................................................................. 8 5.1. PRICELIST ........................................................................................................................................................ 8 5.1.1. Department programming .................................................................................................................. 8 5.1.2. Items .................................................................................................................................................... 10 5.1.3. Cover charge ...................................................................................................................................... 12 5.1.4. Variants programming ....................................................................................................................... 13 5.1.5. Favourites programming .................................................................................................................. 14 5.2. CUSTOMERS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 14 5.2.1. Customer Recall ................................................................................................................................ 15 5.2.2. Customer history ............................................................................................................................... 15 5.2.3. Pending documents archive ............................................................................................................. 16 5.2.4. Receipt suspension for summary invoice ...................................................................................... 16 5.2.5. Issue of an unpaid receipt ................................................................................................................ 17 5.2.6. Summary invoice ............................................................................................................................... 17 5.3. FOOD STAMPS ................................................................................................................................................ 17 5.3.1. New issuer Company ........................................................................................................................ 18 5.3.2. Food Stamps denomination programming ..................................................................................... 19 5.3.3. Food Stamps balance ....................................................................................................................... 19 5.3.4. Food Stamps total management ..................................................................................................... 20 5.3.5. Food Stamps modifications .............................................................................................................. 20 5.3.6. Food Stamps invoicing ...................................................................................................................... 21 5.4. WAREHOUSE .................................................................................................................................................. 22 5.4.1. Create a recipe .................................................................................................................................. 22 5.4.2. Management of the warehouse variations ..................................................................................... 24 5.4.3. Direct association with the warehouse ........................................................................................... 24 5.4.4. Management stock warning ............................................................................................................. 24 5.5. DATABASES MANAGEMENT ............................................................................................................................ 25 6. CONFIGURATION ............................................................................................................................................... 27 6.1. OPERATORS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 27 6.2. PRINTER PROGRAMMING ............................................................................................................................... 28 6.3. CASH REGISTER PROGRAMMING ................................................................................................................... 30 6.3.1. Header and footer ............................................................................................................................. 30 6.3.2. Programming VAT groups ................................................................................................................ 30 6.3.3. Tender programming ......................................................................................................................... 31 6.3.4. Currency programming ..................................................................................................................... 31 6.3.5. Taxes settings programming ............................................................................................................ 33 7. TABLES ................................................................................................................................................................. 34 7.1. OTHER PROGRAMMING .................................................................................................................................. 35 7.1.1. Appearance ........................................................................................................................................ 35 7.1.2. Setting programming ......................................................................................................................... 36 7.1.3. Phases names ................................................................................................................................... 38 7.1.4. Messages ........................................................................................................................................... 39 8. STATISTIC CHART .............................................................................................................................................. 40 9. DOCUMENTS ....................................................................................................................................................... 43
indices (n ) เลขยกกำลัง
See also: S. power numbers,
indie (n) บริษัทเพลงหรือภาพยนต์ ขนาดเล็กที่ไม่ได้มีบริษัทขนาดใหญ่เป็นเจ้าของอยู่เบื้องหลัง
indirect seeding (n) การปักดำ (นา)
inductor[อินดักเตอร์] (n ) ตัวนำไฟฟ้า
indulgenceการดื้อดึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Indeedถ้าเช่นนั้น Ambush (2008)
Indeed.ใช่ A Servant of Two Masters (2011)
Indeed.จริง Episode #1.1 (2012)
Chuck Bass, heir to Bass industries,ชัค บาส อยู่ในโรงงานของตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
Come on! (man speaks indistinctly)มาสิ New Haven Can Wait (2008)
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
Which did indeed include keeping everything as isไหนคุณว่าต้องการเก็บทุกอย่างไว้อย่างนี้ Chuck in Real Life (2008)
This is a good move for bass indusies.นี่เป็นการก้าวเดินที่ดีของ ธุรกิจของ บาร์ท Chuck in Real Life (2008)
His head got chopped off In an industrial accident.เขาไม่ได้ตายเพราะมะเร็ง หัวเขาถูกตัด จากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม Not Cancer (2008)
Then you have tests indicating-ดังนั้น คุณแสดงผลการทดสอบ ไม่ Not Cancer (2008)
Phase one indicated some risk of nausea,ทางหนึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะเกิด nausea Adverse Events (2008)
I ordered us indian.ผมสั่งสาวอินเดียให้เรา Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indA big earthquake occurred in India yesterday.
indA blood transfusion is indicated.
indAccess to worldwide communication industry resources.
indAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
indAccording to my calculation, she should be in India by now.
indAccording to TV news, there was a plane crash in India.
indA closed fist can indicate stress.
indA friend in need is a friend indeed.
indAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
indAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
indA gentleman is a man of independent means.
indA high forehead is indicative of great mental power.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายบุคคล    [ADJ] individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ชักจูงใจ    [V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ผู้ชักชวน    [N] persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
กำปั้นทุบดิน    [ADV] indistinctively, Ant. แจงสี่เบี้ย, Example: ถ้าจะตอบอย่างกำปั้นทุบดิน เราหลับก็เพราะเราง่วง, Thai definition: พูดอย่างกว้างๆ , มีนัยว่าพูดไปอย่างไรๆ ก็ไม่ผิด แต่ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดกับผู้ฟัง, Notes: (สำนวน)
คนทำมาหากิน    [N] diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
พืชเศรษฐกิจ    [N] industrial drop, Example: ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง, Thai definition: พืชที่ปลูกเป็นอาชีพได้
หนี้บุญคุณ    [N] indebtedness, See also: obligation, debt of gratitude, Example: ผมได้ชดใช้หนี้บุญคุณซึ่งมีแก่ผมแล้ว, Thai definition: พระคุณหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นทำไว้กับตน และตนรู้สึกว่าจะต้องทดแทน
ตามความเป็นจริง    [ADV] actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
สมบัติส่วนตัว    [N] personal property, See also: individual property, Ant. สมบัติส่วนรวม, Example: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน    [N] folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อดิเรกลาภ[n.] (adirēklāp) EN: windfall   
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral

CMU English Pronouncing Dictionary
INDA    IY1 N D AH0
INDY    IH1 N D IY0
INDO    IH1 N D OW0
INDYK    IH1 N D IH0 K
INDEX    IH1 N D EH0 K S
INDIC    IH1 N D IH0 K
INDUS    IH1 N D AH0 S
INDIA    IH1 N D IY0 AH0
INDAL    IH1 N D AH0 L
INDRI    IH2 N D R IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
India    (n) (i1 n d i@)
Indo-    (j) - (i2 n d ou -)
index    (v) (i1 n d e k s)
indue    (v) (i1 n d y uu1)
Indian    (n) (i1 n d i@ n)
Indies    (n) (i1 n d i z)
Indore    (n) (i1 n d oo1 r)
indeed    (a) (i1 n d ii1 d)
indent    (n) (i1 n d e n t)
indent    (v) (i1 n d e1 n t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
インド洋[いんどよう, indoyou] (n) มหาสมุทรอินเดีย

German-Thai: Longdo Dictionary
indem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง
Indianer(n) |der, pl. Indianer| ชาวอินเดียนแดง, See also: die Indianerin/-nen
Image:
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie
Kind(n) |das, pl. Kinder| เด็ก
Kinder(n) |pl.| , See also: das Kind
findenหาพบ
mindestensอย่างน้อยที่สุด
sindเป็น อยู่ คือ (คล้าย are ในภาษาอังกฤษ), See also: sein

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
indianischer Kriegerbrave [Add to Longdo]
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Index {m} | Indexe {pl}; Indices {pl} | bereinigter Index | gewichteter Index | zusammengesetzter Indexindex | indexes; indices | adjusted index | weighted index | composite index [Add to Longdo]
Index {m}; Verbotsliste {f}Index [Add to Longdo]
Index-Register {n} (indirekte Adressierung) [comp.]index register [Add to Longdo]
Indexbindung {f}; Indexkopplung {f}index linkage [Add to Longdo]
Indexfonds {m}index fund [Add to Longdo]
Indexführungsloch {n} | Indexführungslöcher {pl}index hole | index holes [Add to Longdo]
Indexgrenzen {pl}array bounds [Add to Longdo]
Indexierung {f}descriptor assignment [Add to Longdo]
Indexmarkierung {f} (Loch in der Diskette)index hole [Add to Longdo]
Indexoption {f}index option [Add to Longdo]
Indexpunkt {m}index point [Add to Longdo]
Indexpreis {m}index price [Add to Longdo]
Indexregister {n}modifier register [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不分情由[bù fēn qíng yóu, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˊ, ] indiscriminate [Add to Longdo]
不分青红皂白[bù fēn qīng hóng zào bái, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˋ ㄅㄞˊ, / ] indiscriminately [Add to Longdo]
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] indescribable; beyond description [Add to Longdo]
不可磨灭[bù kě mó miè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄛˊ ㄇㄧㄝˋ, / ] indelible [Add to Longdo]
不可缺少[bù kě quē shǎo, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, ] indispensable [Add to Longdo]
不定[bù dìng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] indefinite; adventitious; indeterminate [Add to Longdo]
不定形[bù dìng xíng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] indeterminate form [Add to Longdo]
不定积分[bù dìng jī fēn, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] indefinite integral (math.) [Add to Longdo]
不明确[bù míng què, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] indefinite; unclear [Add to Longdo]
不重视[bù zhòng shì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] indifference [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
インジケータ[いんじけーた, injike-ta] indicator [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
インディケータ[いんでいけーた, indeike-ta] indicator [Add to Longdo]
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
個人[こじん, kojin] Individuum, Privatperson [Add to Longdo]
個体[こたい, kotai] Individuum [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] Individualitaet [Add to Longdo]
工業[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]
興業[こうぎょう, kougyou] Industrieunternehmen [Add to Longdo]
遠回し[とおまわし, toomawashi] indirekt, andeutungsweise [Add to Longdo]
間接[かんせつ, kansetsu] indirekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ind \Ind\ ([i^]nd), prop. n.
     India. [Poetical] --Shak. --Milton.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top