Search result for

implied

(50 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implied-, *implied*, impli, implie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implied[ADJ] ซึ่งบอกเป็นนัยๆ, See also: ซึ่งส่อให้เห็น, Syn. implicit, tacit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implied(อิมไพลดฺ') adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, เป็นที่เข้าใจว่า, Syn. involved)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impliedเป็นนัย, โดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied assertionการยืนยันโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied authorityการมอบอำนาจโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied conditionเงื่อนไขโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied conditionเงื่อนไขโดยนัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied consentความยินยอมโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied contractสัญญาโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied intentเจตนาโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied maliceเจตนาร้ายโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied powerอำนาจโดยปริยาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shouldn't have implied we'd wait forever.เราไม่ได้แสดงให้เขาเห็นว่า เราจะรอตลอดไป The Itch (2008)
Some of that was implied.บางอย่างมันบอกถึงนัยยะว่า The Itch (2008)
It's implied.นั่นคือหน้าที่อยู่แล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You implied my plans put a lot of people at riskเจ้าพูดเป็นนัยว่าแผนของข้า ทำให้หลายคนต้องเสี่ยง Storm Over Ryloth (2009)
I thought the "bazinga" was implied.คำว่า โดนหลอก ก็บอกเป็นนัยอยู่แล้ว The Gothowitz Deviation (2009)
Don't know, but he implied that solving it was the key to stopping the murders.ไม่รู้เหมือนกัน แต่เขาตอบรับ ว่าจะหาคำตอบในเรื่องนี้ให้ และเป็นกุญแจนำไป การหยุดตัวฆาตกร Earthling (2009)
Oh. I implied.แค่บอกเป็นนัย Star Trek (2009)
It was implied.มันอธิบายได้ The Beginning in the End (2010)
# At least there will be plenty implied #At least there will be plenty impliedA Very Glee Christmas (2010)
Well, my existence is a continuum, so I've been what I am at each point in the implied time period.ชีวิตผมก็เรื่อยๆ งั้นผมก็ยังเป็นคนเดิม มาจนถึงจุดที่ถาม The Spaghetti Catalyst (2010)
Some things are implied in the job description.บางอย่างเป็นที่เข้าใจกันโดยในของลักษณะงาน Ilsa Pucci (2010)
Every day. It's implied.ทุกวัน บอกเป็นนัยๆ Compromising Positions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impliedHe didn't say so - but he implied that I was lying.
impliedHe took it for an implied rebuke.
impliedMy father implied our summer trip was arranged.
impliedNone of the could comprehend what she implied.
impliedShe implied that she would like to come with us.
impliedThe manager implied that a modest man was suitable for the position.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยินยอมโดยปริยาย[n. exp.] (khwām yinyøm dōi pariyāi) EN: implied consent   
เงื่อนไขโดยปริยาย[n. exp.] (ngeūoenkhai dōi pariyāi) EN: implied condition   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLIED    IH2 M P L AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implied    (v) (i1 m p l ai1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗示番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] (n) {comp} implied addressing [Add to Longdo]
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] (n) {comp} implied expression [Add to Longdo]
言外[げんがい, gengai] (n,adj-no) unexpressed; implied; implicit [Add to Longdo]
粗菓[そか, soka] (n) (hum) refreshments (implied to be low-grade) [Add to Longdo]
粗酒[そしゅ, soshu] (n) (hum) sake (implied to be low-grade) [Add to Longdo]
黙示的[もくしてき, mokushiteki] (adj-na) implied; implicit [Add to Longdo]
予想変動率[よそうへんどうりつ, yosouhendouritsu] (n) expected volatility; implied volatility [Add to Longdo]
余意[よい, yoi] (n) implied meaning [Add to Longdo]
錬金術[れんきんじゅつ, renkinjutsu] (n) (1) alchemy; (2) making big money (implied, by dubious means); (P) [Add to Longdo]
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, / ] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion [Add to Longdo]
隐意[yǐn yì, ˇ ㄧˋ, / ] implied meaning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗示番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] implied addressing [Add to Longdo]
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implied \Im*plied"\, a.
   Virtually involved or included; involved in substance;
   inferential; tacitly conceded; -- the correlative of express,
   or expressed. See {Imply}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imply \Im*ply"\, v. t. [imp. & p. p. {Implied}; p. pr. & vb. n.
   {Implying}.] [From the same source as employ. See {Employ},
   {Ply}, and cf. {Implicate}, {Apply}.]
   1. To infold or involve; to wrap up. [Obs.] "His head in
    curls implied." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To involve in substance or essence, or by fair inference,
    or by construction of law, when not include virtually; as,
    war implies fighting.
    [1913 Webster]
 
       Where a malicious act is proved, a malicious
       intention is implied.         --Bp.
                          Sherlock.
    [1913 Webster]
 
       When a man employs a laborer to work for him, . . .
       the act of hiring implies an obligation and a
       promise that he shall pay him a reasonable reward
       for his services.           --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. To refer, ascribe, or attribute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Whence might this distaste arise?
    [1913 Webster]
 
       If [from] neither your perverse and peevish will.
       To which I most imply it.       --J. Webster.
 
   Syn: To involve; include; comprise; import; mean; denote;
     signify; betoken. See {Involve}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top