Search result for

impies

(143 entries)
(0.1348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impies-, *impies*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา impies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *impies*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
skimp,skimpy,skimping[ซคิมพ,ซคิม-พิ,ซคิม-พิง] (vi vt adj ) หวง, ขี้ตืด, ขี้เหนียว ทำอย่างลวกๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impish    [ADJ] ซน, See also: ดื้อรั้น, ร้ายกาจ, เจ้าเล่ห์, เกเร, Syn. elfish, miscievious
limpid    [ADJ] ชัดแจ้ง, See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Syn. lucid, clear
limpid    [ADJ] สงบ, See also: เงียบ, Syn. calm
limpid    [ADJ] ใส, See also: กระจ่าง, Syn. clear, transparent, pellucid
impiety    [N] การขาดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา, See also: การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ, Syn. irreverence, Ant. reverence
impinge    [VT] กระทบ, See also: ส่งผลต่อ, Syn. crash, hit, strike
impinge    [VT] เข้าแทรกแซง, See also: สอดแทรก, บุกรุก, Syn. encroach, interfere, invade
impious    [ADJ] ซึ่งไม่เคารพในศาสนาหรือพระเจ้า (คำทางการ), See also: ซึ่งขาดความนับถือ, ซึ่งไม่เลื่อมใสศรัทธา, Syn. amoral, unprincipled, Ant. moral, pious, pure
limping    [ADJ] ที่คลานไป
impinge on    [PHRV] กระทบกระแทก, See also: กระทบ, กระแทก, ปะทะ
scrimpiness    [N] ความประหยัด
impinge upon    [PHRV] กระทบกระแทก, See also: กระทบ, กระแทก, ปะทะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shoulder impingement syndromeกลุ่มอาการกระดูกทับเส้นเอ็นไหล่ [TU Subject Heading]
Impingementการกด [การแพทย์]
Limpingการเดินเขยก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impiThe German Shepherd was limping down the street.
impiThe sudden glare impinged painfully on his eyes.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impiety(อิมไพ' อิที) n. การขาดความเลื่อมใสศรัทธา, การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ (lack of piety)
impinge(อิมพินจฺ') vt. กระทบ, การแทก, ปะทะ, บุกรุก, รุกราน, มีผลต่อ., See also: impinger n. impingement n., Syn. strike, collide
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent

English-Thai: Nontri Dictionary
impiety(n) ความอกตัญญู,ความไม่ศรัทธา
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
limpid(adj) ใส,กระจ่าง,ชัดเจน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีผลกระทบ    [V] affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
แจ๋ว [ADJ] clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
ความใส    [N] brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่
ง่องแง่ง    [ADV] lamely, See also: limpingly, slowly, difficulty, Syn. กระง่องกระแง่ง, กระย่องกระแย่ง, Ant. กระฉับกระเฉง, Example: เขาเดินง่องแง่งไปที่เตียง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
โผลกเผลก [ADV] limpingly, See also: lamely, Syn. กะโผลกกะเผลก, เป๋, โขยกเขยก, Ant. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง, Example: เขายังต้องเดินโผลกเผลกไปอีกนานหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
โผลกเผลก [ADV] lamely, See also: limpingly, Syn. กะโผลกกะเผลก, Ant. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง, Example: หลังจากอุบัติเหตุคราวนั้น เขาก็ต้องเดินโผลกเผลกมาตลอดเพราะขาใช้การได้ไม่เหมือนเดิม, Thai definition: กะโผลกกะเผลก, อาการเดินไม่ปกติ คือยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน
โปร่งใส [ADJ] transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด
ยอง    [ADJ] brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส
ย่องแย่ง    [ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ซ่องแซ่ง    [ADV] shakily, See also: staggeringly, limpingly, Syn. กระย่องกระแย่ง, กระซ่องกระแซ่ง, Example: ยายเดินซ่องแซ่งเพราะแก่มากแล้ว
ขจอก    [ADJ] crippled, See also: limping, lame, Syn. ง่อย, ขาเขยก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked   FR: impie ; mauvais
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid   FR: clair ; lumineux
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
ความโปร่งใส[n.] (khwām prōngsai) EN: transparency   FR: limpidité [f]
ความใสแจ๋ว[n.] (khwām saijaeo) FR: limpidité [f]
กระจ่าง[adj.] (krajāng) EN: distinct ; clear   FR: clair ; limpide
น้ำใส[n. exp.] (nām sai) EN: clear water   FR: eau limpide
ปราศจากความปรานี[adj.] (prātsajāk khwām prānī) EN: heartless ; merciless ; pitiless   FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable
โปร่งใส[adj.] (prōngsai) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through   FR: transparent ; limpide
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded   FR: clair ; limpide ; transparent
ใสแจ๋ว[adj.] (saijaeo) EN: transparent   FR: limpide
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously   
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPISH    IH1 M P IH2 SH
PIMPING    P IH1 M P IH0 NG
IMPINGE    IH2 M P IH1 N JH
LIMPING    L IH1 M P IH0 NG
SKIMPING    S K IH1 M P IH0 NG
SKIMPIER    S K IH1 M P IY0 ER0
CRIMPING    K R IH1 M P IH0 NG
IMPINGES    IH2 M P IH1 N JH AH0 Z
SCRIMPING    S K R IH1 M P IH0 NG
SKIMPIEST    S K IH1 M P IY0 AH0 S T
WIMPINESS    W IH1 M P IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impish    (j) (i1 m p i sh)
limpid    (j) (l i1 m p i d)
impiety    (n) (i1 m p ai1 @ t ii)
impinge    (v) (i1 m p i1 n jh)
impious    (j) (i1 m p i@ s)
limping    (v) (l i1 m p i ng)
pimping    (v) (p i1 m p i ng)
crimping    (v) (k r i1 m p i ng)
impinged    (v) (i1 m p i1 n jh d)
impinges    (v) (i1 m p i1 n jh i z)
impishly    (a) (i1 m p i sh l ii)
limpidly    (a) (l i1 m p i d l ii)
primping    (v) (p r i1 m p i ng)
skimpier    (j) (s k i1 m p i@ r)
skimpily    (a) (s k i1 m p i l ii)
skimping    (v) (s k i1 m p i ng)
impieties    (n) (i1 m p ai1 @ t i z)
impinging    (v) (i1 m p i1 n jh i ng)
impiously    (a) (i1 m p i@ s l ii)
limpidity    (n) (l i1 m p i1 d i t ii)
scrimping    (v) (s k r i1 m p i ng)
shrimping    (v) (sh r i1 m p i ng)
skimpiest    (j) (s k i1 m p i i s t)
impishness    (n) (i1 m p i sh n @ s)
impingement    (n) (i1 m p i1 n jh m @ n t)
impingements    (n) (i1 m p i1 n jh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prallblech {n} [techn.] | Prallbleche {pl}impingement baffles | impingement baffles [Add to Longdo]
Zusammenstoß {m} | Zusammenstöße {pl}impingement | impingements [Add to Longdo]
beaufschlagento impinge [Add to Longdo]
bemessendscrimping [Add to Longdo]
durchsichtiglimpid [Add to Longdo]
durchsichtig {adv}limpidly [Add to Longdo]
(widerrechtlich) eingreifen (in); verstoßen (gegen Rechte usw.)to impinge [Add to Longdo]
fallen; einwirken (auf); sich auswirken (auf); beeinflussento impinge (on) [Add to Longdo]
hinken; humpeln; lahmen | hinkend; humpelnd; lahmend | gehinkt; gehumpelt; gelahmt | er/sie hinkt; er/sie humpelt; er/sie lahmt | ich/er/sie hinkte; ich/er/sie humpelte; ich/er/sie lahmte | er/sie hat/hatte gehinkt; er/sie hat/hatte gehumpelt; er/sie hat/hatte gelahmtto limp; to walk with a limp | limping | limped | he/she limps | I/he/she limped | he/she has/had limped [Add to Longdo]
knapp {adj} | knapper | am knappstenscrimpy | scrimpier | scrimpiest [Add to Longdo]
knapp {adv}skimpily [Add to Longdo]
knapp haltendskimping [Add to Longdo]
knausern (mit); sparen (an) | knausernd; sparend | geknausert; gespart | knausert; spart | knauserte; sparteto skimp (on) | skimping | skimped | skimps | skimped [Add to Longdo]
kräuselndcrimping [Add to Longdo]
kuppelndpimping [Add to Longdo]
pietätlos {adj}impious [Add to Longdo]
pietätlos {adv}impiously [Add to Longdo]
schelmisch; verschmitzt {adj}impish [Add to Longdo]
schelmisch {adv}impishly [Add to Longdo]
stießimpinged [Add to Longdo]
stößtimpinges [Add to Longdo]
stoßen (an; gegen); zusammenstoßen (mit); auftreffen (auf) | stoßend | gestoßento impinge (on; upon) | impinging | impinged [Add to Longdo]
Claudicatio; Hinken {n} [med.]claudication; limping [Add to Longdo]
Bosheit {f}impishness [Add to Longdo]
Crimpeinsatz {m} [techn.]crimping pliers insert [Add to Longdo]
Crimpwerkzeug {n} [techn.] | Aufnahme des Crimpwerkzeugescrimping tool | locator of a crimping tool [Add to Longdo]
Crimpzange {f}; Kabelschuhzange {f} [techn.]crimping pliers [Add to Longdo]
Crimpzange {f}; Quetschzange {f}; Handzange {f} (für Kontakte) [techn.]crimping tool [Add to Longdo]
Gottlosigkeit {f}impiousness [Add to Longdo]
Intimpiercing {n}genital piercing [Add to Longdo]
Klarheit {f}limpidness [Add to Longdo]
Knappheit {f}skimpiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エビ漁[エビりょう, ebi ryou] (n) shrimp fishing; shrimping [Add to Longdo]
悪戯っぽい[いたずらっぽい, itazurappoi] (adj-i) (uk) roguish; impish [Add to Longdo]
圧着[あっちゃく;あつぎ, acchaku ; atsugi] (n,vs) crimp; crimping [Add to Longdo]
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]
気が小さい[きがちいさい, kigachiisai] (exp,adj-i) (See 気の小さい) timid; faint-hearted; wimpish [Add to Longdo]
気の小さい[きのちいさい, kinochiisai] (exp,adj-i) (See 気が小さい) timid; faint-hearted; wimpish [Add to Longdo]
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving [Add to Longdo]
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P) [Add to Longdo]
澄んだ水[すんだみず, sundamizu] (n) limpid water [Add to Longdo]
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
不敬虔[ふけいけん, fukeiken] (n) impiety; irreverence [Add to Longdo]
不信仰[ふしんこう, fushinkou] (n) lack of faith; unbelief; impiety; infidelity [Add to Longdo]
不信心[ふしんじん, fushinjin] (adj-na,n) impiety; unbelief; infidelity [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]
落射照明[らくしゃしょうめい, rakushashoumei] (n) epi-illumination; illumination that impinges on the sample from the viewing direction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清澄[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, ] limpid [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] clear; limpid; to clarify; to purify; surname Cheng [Add to Longdo]
澄清[chéng qīng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄥ, ] clear (of liquid); limpid; to clarify; to make sth clear; to be clear (about the facts) [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, / ] clear; limpid (of water) [Add to Longdo]
茴芹[huí qín, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄧㄣˊ, ] anise (Pimpinella anisum); aniseed; chervil (Anthriscus cerefolium) [Add to Longdo]
冲撞[chōng zhuàng, ㄔㄨㄥ ㄓㄨㄤˋ, / ] to collide; jerking motion; to impinge; to offend; to provoke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top