Search result for

impft

(73 entries)
(0.0405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impft-, *impft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา impft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *impft*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You cannot dishonour what will always be a part of you, cannot wish for a disgrace that debases you.Dein ewig Teil nicht wirst du entehren Schande nicht wollen, die dich beschimpft Die Walküre (1980)
You're kind of big to get a scolding if you're late.Ihr werdet bestimmt nicht mehr ausgeschimpft, wenn ihr zu spät heimkommt. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
And the kids on my block didn't just call you names they threw things.Und in meiner Straße wurde man nicht nur beschimpft, sondern beworfen. The Unthinkable (1980)
Your left hand can't even hit the right one Am I right?Jeden Tag opfere ich mich auf, und ihr beschimpft mich hier! We're Going to Eat You (1980)
Calls himself a director.So was schimpft sich Regisseur! The Mirror Crack'd (1980)
He's been yelling at us like we were a bunch of Nazis.Er schreit herum und beschimpft uns als Nazis. The Victims (1981)
She called me a few names, swam back to shore, and I figured she went back with everyone else.Sie hat mich beschimpft, ist zum Ufer geschwommen, und ich dachte, dass sie mit jemand anderem zurückgegangen ist. The Burning (1981)
I'm vaccinated against smallpox and typhus.Ich bin geimpft gegen Pocken und Typhus. Lili Marleen (1981)
I yelled, then someone says politely:Ich schimpfte dann. Und da sagte jemand höflich:, Hier Gena". Family Relations (1982)
Whoo! Listen at him cuss and shout.Er schimpft und flucht. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
He had been lecturing me, I don't remember what about...Er hatte mit mir geschimpft. Ich weiß nicht, warum. Fanny and Alexander (1982)
Mr. Hamilton, did you threaten this customer or use profanity in any way?Mr. Hamilton, haben Sie diesen Kunden bedroht oder ihn beschimpftFast Times at Ridgemont High (1982)
Did you threaten this customer or use profanity?Haben sie diesen Kunden bedroht oder ihn beschimpftFast Times at Ridgemont High (1982)
The minute I walked in, my parents started yelling at me and cursing me.Sobald ich reinkam, schrien meine Eltern mich an und beschimpften mich. Friday the 13th Part III (1982)
When you were hopping around, ranting about your hump saying this was a bell tower, I didn't say anything.Als du über deinen Buckel schimpftest, und meintest... dies sei dein Turm, hab ich nichts gesagt. Tootsie (1982)
- He became verbally abusive.- Er beschimpfte mich. The Big Chill (1983)
You demi-genius!Clara schimpft auf französisch. Spring Symphony (1983)
Boy, if that isn't the pot calling the kettle black.Junge, ein Esel schimpft den anderen Langohr! Trading Places (1983)
"Cocked his shiny eye and said, 'Ain't you shamed, you sleepyhead?"'~ Sah mich an und schimpfte: "Schämst du dich nicht, Schlafmütze?" ~ Twilight Zone: The Movie (1983)
"Cocked his shiny eye and said, 'Ain't you shamed, you sleepyhead?"'~ Sah mich an und schimpfte: "Schämst du dich nicht, Schlafmütze?" ~ Twilight Zone: The Movie (1983)
He started snarling at the Duma, the dog, so I socked him on the jaw.Er hat die Duma beschimpft, der Hund, ich gab ihm eins in die Fresse. Vassa (1983)
Aren't we innoculated against all Earthly bacteria?(John) Sind wir nicht gegen alle Erdbakterien geimpftPart Three (1984)
And if this man has been eating in the cafeteria... I want the dietician staff to be given full examination and, if necessary, shots.Falls dieser Mann in der Cafeteria gegessen hat, dann will ich, dass alle Angestellten dort untersucht und geimpft werden. Curtain Call (1984)
Our families used to say we drove them crazy, but they loved it.Unsere Familien haben geschimpft, aber sie haben es geliebt. Besonders die Kinder. Proof Through the Night (1984)
I know that but I still have to eat breakfast on Christmas morning?Ich hoffe, Mr Sealy hat nicht mehr mit Ihnen geschimpftHotel of Dreams (1984)
Now, I been called a lot of things but I ain't never been called no commie.Man hat mich ja nun schon vieles genannt, aber Rote Socke wurde ich noch nie geschimpftCannonball Run II (1984)
NO TANKS TO SHELL THEIR TOWNS. THIS ISRAELI COMMANDER WHO FIRES INTO OUR CAMPS,Wenn wir uns mit dem wehren, was wir haben, mit unseren eigenen Händen, schimpft man uns Terroristen. The Little Drummer Girl (1984)
When I left the hospital, the magistrate and the cops severely reprimanded me, but I wasn't charged.Nach dem Krankenhaus wurde ich vom Untersuchungsrichter beschimpft. Aber ich wurde nicht beschuldigt. Polar (1984)
I've been on the phone to every employee of the United States government calling them sons of bitches.Ich habe mit jedem in der US-Regierung gesprochen... habe alle beschimpftSplash (1984)
Something or other. I'm sorry, Ashton.Ich glaube, das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, hat Billy James geschlagen und ihn beschimpft als Irgendwie-Sohn einer Episode #1.5 (1985)
When the maids of honour chattered during my performances, I not only swore at them, but called out at them anything that might come to me,Wenn die Edeldamen während meiner Konzerte zu schwatzen begannen, verfluchte ich sie nicht nur leise, sondern beschimpfte sie lautstark mit Worten, die mir gerade einfielen, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
She called me the most awful names.Sie beschimpfte mich mit den schrecklichsten Ausdrücken. The Secret (1985)
All the shouting and name-calling.Sie haben geschrien und geschimpftVigilante Mothers (1985)
Astérix is always yelling at me, I don't know why.Asterix schimpft immer nur mit mir. Asterix and Caesar (1985)
- Mum already reamed me, all right.- Mama hat schon genug geschimpftThe Breakfast Club (1985)
He opens his eyes and he's abusive.Er öffnet die Augen und beschimpft Sie. Basinger's New York (1986)
She called out of the blue, crying and calling me all sorts of names.Sie rief aus heiterem Himmel an, weinte und beschimpfte mich. Steele in the Running (1986)
No one cursed anyone.Keiner hat jemanden beschimpftKin-dza-dza! (1986)
- I'm kidding around. And this fat little marshmallow opens his mouth to me.- Ich mache nur Spaß... und diese Speckschwarte beschimpft mich. Lucas (1986)
Then you go home at night, Listen to the wife nag, the kids bitch.Abends geht man nach Hause, die Frau schimpft, die Kinder zanken. 9½ Weeks (1986)
Better yet, walk in tomorrow and hit him with mud !Heißt das, immer wenn ihr über Du-weißt- schon-wer schimpft, meint ihr mich? Some Enchanted Evening (1987)
I was just scolding Ray.Ich hatte gerade mit Ray geschimpftCreepshow 2 (1987)
But he did not show fear. He didn't stop to swear at his enemies and did not subject until his death.Aber er zeigte keine Angst, beschimpfte seine Feinde ununterbrochen und unterwarf sich bis zu seinem Tode nicht. Red Sorghum (1987)
When he returned He was accused as betrayer.Als er zurückkam, haben Micky und Billy ihn als Verräter beschimpftPrison on Fire (1987)
Good boy, uncle is watching.- Nicht! Der Onkel schimpft sonst. Prison on Fire (1987)
As fine a pair as ever broke and entered!Das feinste Paar, das sich je Einbrecher schimpfte! Raising Arizona (1987)
They need dip-tet boosters yearly, or they develop lockjaw and night vision.Da wird jährlich nachgeimpft, oder sie kriegen Wundstarrkrampf und Nachtsicht. Raising Arizona (1987)
We've had our shots. - Sure. We've had our shots.Wir sind geimpft worden. RoboCop (1987)
She called me a name.Sie hat mich beschimpftWalker (1987)
Jesus Christ! She's supposed to be a feminist.- Und so was schimpft sich Feministin. Cop (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgeschimpft; schaltscolded [Add to Longdo]
beleidigen; beschimpfen; kränken | beleidigend; beschimpfend; kränkend | beleidigt; beschimpft; gekränkt | beleidigt; beschimpft; kränkt | beleidigte; beschimpfte; krängteto insult | insulting | insulted | insults | insulted [Add to Longdo]
beschimpfen | beschimpfend | beschimpft | beschimpft | beschimpfteto revile | reviling | reviled | reviles | reviled [Add to Longdo]
geschimpftinveighed [Add to Longdo]
geschimpftupbraided [Add to Longdo]
impfen | impfend | geimpft | impft | impfte | nicht geimpftto vaccinate | vaccinating | vaccinated | vaccinates | vaccinated | unvaccinated [Add to Longdo]
impfen; einimpfen | impfend; einimpfend | geimpft; eingeimpft | impft; impft ein | impfte; impfte einto inoculate | inoculating | inoculated | inoculates | inoculated [Add to Longdo]
neu impfen | neu impfend | impft neu | impfte neuto reinoculate | reinoculating | reinoculates | reinoculated [Add to Longdo]
schimpfen; schlecht reden | schimpfend | schimpft | schimpfteto badmouth | badmouthing | badmouths | badmouthed [Add to Longdo]
schimpfen | schimpfend | schimpft | schimpfteto inveigh | inveighing | inveighs | inveighed [Add to Longdo]
schimpfen | schimpfend | schimpftto upbraid | upbraiding | upbraids [Add to Longdo]
schimpftsasses [Add to Longdo]
schimpftesassed [Add to Longdo]
schimpftchides [Add to Longdo]
schimpfterailed [Add to Longdo]
(schriftlich) verleumden; verunglimpfen; beleidigen | verleumdend; verunglimpfend; beleidigend | verleumdet; verunglimpft; beleidigt | verleumdet; verunglimpft; beleidigt | verleumdete; verunglimpfte; beleidigteto libel [Br.] | libelling | libelled | libels | libeled [Add to Longdo]
verunglimpfen | verunglimpfend | verunglimpft | verunglimpft | verunglimpfteto revile | reviling | reviled | reviles | reviled [Add to Longdo]
verunglimpfen | verunglimpfend | verunglimpft | verunglimpft | verunglimpfteto denigrate | denigrating | denigrated | denigrates | denigrated [Add to Longdo]
verunglimpfen | verunglimpfend | verunglimpft | verunglimpfteto disparage | disparaging | disparages | disparaged [Add to Longdo]
verunglimpfen | verunglimpfend | verunglimpft | verunglimpft | verunglimpfteto vilify | vilifying | vilified | vilifies | vilified [Add to Longdo]
Ein Esel schimpft den anderen Langohr.The pot calling the kettle black. [fig.] [Add to Longdo]
Er beschimpfte mich.He called me names. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  impft [impft]
     inoculates; vaccinates
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top