Search result for

imper

(145 entries)
(0.097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imper-, *imper*
English-Thai: Longdo Dictionary
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperil[VT] ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, See also: ทำให้เป็นอันตราย, Syn. endanger, hazard, jeopardize
imperial[ADJ] ยิ่งใหญ่มาก, See also: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด, Syn. supreme
imperial[ADJ] เลิศเลอ, See also: ดีเลิศ, สูงส่ง, Syn. grand, majestic
imperial[ADJ] แห่งจักรพรรดิ, See also: เป็นของจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับราชอาณาจักร, Syn. sovereign
imperium[N] การปกครอง, See also: เขตการปกครอง, เขตอำนาจ, Syn. authority
imperium[N] อาณาจักร (คำทางการ) (ทางวรรณคดี), Syn. empire
imperium[N] อำนาจสูงสุด (คำทางการ), See also: อำนาจการควบคุมฝ่ายบริหาร, Syn. supremacy
imperfect[ADJ] ซึ่งไม่สมบูรณ์, See also: ซึ่งไม่สมประกอบ, Syn. incomplete, Ant. complete, perfect
imperfect[ADJ] บกพร่อง, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ, ซึ่งมีข้อเสีย, Syn. defective, flawed, Ant. flawless, perfect
imperious[ADJ] ที่ครอบงำ, Syn. haughty, domineering, overbearing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
imperative statementหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูง (high level language) ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อน แล้วเครื่องจึงจะปฏิบัติตาม เช่น ข้อความสั่งทำการกำหนดให้ A = 2 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พบคำสั่งนี้ ก็จะลงมือทำหาร ด้วยการนำ 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) แล้วกำหนดชื่อที่เก็บนั้นว่า A เป็นต้นมีความหมายเหมือน excutable statement
imperceptible(อิมเพอเซพ' ทะเบิล) adj. เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก. -n. สิ่งที่ไม่สามารถรู้สึกได้, สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้., See also: imperceptibitity, imperceptibleness n. imperceptibly adv.
imperception(อิมเพอเซพ' เชิน) n. การไร้ความรู้สึก, อำนาจที่ด้อยลงในการรับความรู้สึก (สำเหนียกได้ยิน, ความเข้าใจ, ความเห็น) ., See also: imperceptive adj. imperceptivity, imperceptiveness n., Syn. blemish, fault
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
imperfectible(อิมเพอเฟค' ทะเบิล) adj. ซึ่งทำให้สมบูรณ์หรือสำเร็จไม่ได้., See also: imper-fectibility n.
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
imperialism(อิมเพีย' เรียลลิสซึม) n. ลัทธิจักรวรรดินิยม, ลัทธิล่าอาณานิคม,การปกครองระบบจักรวรรดินิยม., See also: imperialist n. imperialistic adj. imperialistically adv.
imperil(อิมเพอ' ริล) vt. เป็นอันตรายต่อ, ทำให้เกิดอันตราย, เป็นภัยต่อ., See also: imperilment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
imperative(adj) เชิงบังคับ,จำเป็น,ซึ่งเลี่ยงไม่ได้
imperative(n) คำสั่ง,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ความจำเป็น
imperceptible(adj) รู้สึกไม่ได้,มองไม่เห็น,เล็กน้อย
imperfect(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่สมประกอบ,บกพร่อง
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ
imperial(adj) ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่,เกี่ยวกับจักรวรรดิ
imperialism(n) ลัทธิจักรวรรดินิยม
imperialist(n) นักจักรวรรดินิยม
imperil(vt) ทำให้อยู่ในอันตราย,เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ
imperious(adj) หยิ่ง,เผด็จการ,จำเป็น,เชิงบังคับ,เผด็จการ,ด่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imperative languageภาษาเชิงคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ procedural language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
imperative, categoricalคำสั่งเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperative, conditionalคำสั่งมีเงื่อนไข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperative, hypotheticalคำสั่งมีเงื่อนไข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
imperfect fungiราสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
imperfect giftการให้ที่ไม่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperfect obligationหนี้ที่ไม่ผูกพัน (ตามกฎหมาย), หนี้ทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperforateไม่ทะลุ, ไม่มีช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imperforationสภาพไม่ทะลุ, สภาพไม่มีช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imperata Cylindricaหญ้าคา [การแพทย์]
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ, ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imperfectionความไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Imperialismจักรวรรดินิยม [TU Subject Heading]
Impermance (Buddhism)อนิจจัง [TU Subject Heading]
Impermeableไม่ซึมซาบผ่าน [การแพทย์]
impervious blanketimpervious blanket, ผืนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impervious coreimpervious core, แกนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Imperial Household Agency (org ) สำนักพระราชวังหลวง เป็นฝ่ายบริหารจัดการส่วนราชวงศ์ญี่ปุ่น
Imperial Palace (n ) พระราชวังหลวง
impermanenceไม่ยั่งยืน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
I work no more for American imperialists!ผมทำงานไม่มากสำหรับ จักรวรรดินิยมอเมริกัน! The Ugly American (1963)
You could impersonate them and rally the land to rebellion.และชุมนุมที่ดินให้กบฏ Yellow Submarine (1968)
Help yourself Is that how you obey our rules, impertinent brat?เพื่อว่าวิธีคุณเชื่อฟังกฏของเรา,\ Nimpertinent เด็กสารเลว? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We want none of you imperialists here.ไม่อยากให้มีพวกจักรวรรดินิยมอยู่ที่นี่ Gandhi (1982)
The imperial science?วิทยาศาสตร์จักรวรรดิ? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
She forgets that we are the rulers by acting against us impertinently.มันหลงลืมว่าเราคือผู้คุมกฏ แล้วยังจะอวดดีต่อต้าน Vampire Hunter D (1985)
He does these impersonations. You'd think it was the real people.เขาร้องเพลงเลียนแบบ เสียงเหมือนมาก Goodfellas (1990)
I worked hard to get out of my imperfect past.ผมทำงานหนัก เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
Care and discretion are now imperative.การระวังตัว และคำพูด เลี่ยงไม่ได้แล้วตอนนี้ Squeeze (1993)
to see your individual tastes, not to see you repeat exactly what I'd taught you in an impersonal, academic way.เพื่ออรรถรสที่แตกต่าง ไม่ใช่ที่จะเห็นอะไรซ้ำๆ กับสิ่งที่ครูสอน ไม่หมายถึงใครโดยเฉพาะนะ Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperAs your goods for which you are charging us were imperfect, we will not pay this account.
imperExtra special treatment is imperative to get the vessel through government red tape, so that she can leave port on time.
imperGaloshes are impervious to water.
imperGuards are stationed 'round the clock at the Imperial Palace in Tokyo.
imperHe is impervious to reason.
imperHe was impertinent to his father.
imperHowever, when I finally reached the castle I was thrown into this prison by the commander of the imperial guard.
imperI'd rather not have those written by people who only know their work imperfectly.
imperI have two passes to the Imperial Theater.
imperImperial measurement: four quarts = 1 gallon.
imperIt is imperative for you to act at once.
imperIt is imperative for you to finish by Sunday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลึ่งตึงตัง[ADV] impolitely, See also: impertinently, Example: เด็กๆ เล่นของเล่นส่งเสียงทะลึ่งตึงตัง, Thai definition: ส่งเสียงดังเอะอะเอ็ดตะโรอย่างไม่มีมารยาท
ลัทธิจักรพรรดินิยม[N] imperialism, Syn. จักรพรรดินิยม, Example: กระแสของประชาชนกำลังต่อต้านระบบจักรพรรดินิยมมีมากขึ้น
ลัทธิจักรวรรดินิยม[N] imperialism, Syn. จักรวรรดินิยม, Example: ประเทศอังกฤษใช้เทคโนโลยีทั้งเรือรบและปืนไฟขยายลัทธิจักรวรรดินิยมไปทำลายประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก, Thai definition: ลัทธิขยายอาณาเขตและอำนาจปกครองของรัฐ
อนิจจัง[ADV] impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)
คา[N] Imperata cylindrica Beauv., Example: บ้านตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่มีหลังคาสูง แหลม ซึ่งบางบ้านมุงด้วยกระเบื้อง บางบ้านมุงด้วยหญ้าคา, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Imperata cylindrica Beauv. ในวงศ์ Gramineae ใบคาย แข็ง เอามากรองเป็นตับมุงหลังคา เหง้าใช้ทำยาได้
แปลงกาย[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลง, จำแลงกาย, แปลงตัว, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบดูละครจักรๆ วงศ์ๆ เพราะตัวละครสามารถแปลงกายเป็นยักษ์ เป็นสัตว์ต่างๆ ได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงร่าง[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลงกาย, จำแลงกาย, แปลง, แปลงตัว, Example: ไม่ว่าเขาจะแปลงร่างเป็นใครก็ตาม ฉันก็ยังจำเขาได้เสมอ, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
เฉพาะกาล[ADJ] temporary, See also: impermanent, interim, momentary, provisional, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: รัฐบาลชุดนี้ถูกคาดหมายแต่แรกแล้วว่าเป็นเพียงรัฐบาลเฉพาะกาลเท่านั้น
จักรวรรดินิยม[N] imperialism, See also: domination, Syn. ลัทธิล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าเมืองขึ้น, Example: การพัฒนาของไอเอ็มเอฟเป็นประโยชน์ต่อทุนนิยมและ จักรวรรดินิยมเท่านั้น, Thai definition: ลัทธิขยายอาณาเขตและอำนาจปกครองของรัฐ
จร[ADJ] temporary, See also: impermanent, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, ประจำ, Example: นอกจากมีงานประจำที่จะต้องทำแล้ว เขายังมีงานจรเข้ามาไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนิจจัง[adj.] (anitjang) EN: impermanent   
เอื้อมอาจ[adj.] (eūam-āt) EN: impertinent ; impudent   
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
จักรวรรดินิยม[n.] (jakkrawatniyom) EN: imperialism   FR: impérialisme [m]
จร[adj.] (jøn) EN: temporary ; impermanent ; provisional   FR: temporaire ; occasionnel
กันฝน [adj.] (kanfon) EN: rainproof   FR: imperméable
... กันเถอะ[X] (... kan thoe) EN: Let's ... [imperative : moderate order, invitation]   FR: ...ons ! [impératif modéré, invitation : 1ère pers. pl.]
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERIA    IH2 M P IY1 R IY0 AH0
IMPERIL    IH2 M P EH1 R AH0 L
IMPERIAL    IH2 M P IH1 R IY0 AH0 L
IMPERATO    IH2 M P ER0 AA1 T OW0
IMPERILS    IH2 M P EH1 R AH0 L Z
IMPERILED    IH2 M P EH1 R AH0 L D
IMPERFECT    IH2 M P ER1 F IH0 K T
IMPERIALE    IH2 M P ER0 IY0 AA1 L IY0
IMPERIOUS    IH2 M P IH1 R IY0 AH0 S
IMPERVIOUS    IH2 M P ER1 V IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperil    (v) (i1 m p e1 r @ l)
imperial    (n) (i1 m p i@1 r i@ l)
imperils    (v) (i1 m p e1 r @ l z)
imperfect    (n) (i1 m p @@1 f i k t)
imperials    (n) (i1 m p i@1 r i@ l z)
imperious    (j) (i1 m p i@1 r i@ s)
imperative    (j) (i1 m p e1 r @ t i v)
imperially    (a) (i1 m p i@1 r i@ l ii)
imperilled    (v) (i1 m p e1 r @ l d)
impersonal    (j) (i2 m p @@1 s @ n l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imperfekt {n}imperfect [Add to Longdo]
Imperialismus {m}imperialism [Add to Longdo]
imperativisch {adj}; Imperativ... [gramm.]imperative; jussive [Add to Longdo]
imperialistisch {adj}imperialistic [Add to Longdo]
imperialistisch {adv}imperialistically [Add to Longdo]
Imperator-Kaiserfisch {m} (Pomacanthus imperator) [zool.]imperator angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
ごくわずか[, gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
不完全中立[bù wán quán zhōng lì, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] imperfect neutrality [Add to Longdo]
不完善[bù wán shàn, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, ] imperfect [Add to Longdo]
伦敦帝国理工学院[Lún dūn dì guó lǐ gōng xué yuàn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Imperial College, London [Add to Longdo]
国子监[Guó zǐ jiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] Imperial College (or Academy), the highest educational body in Imperial China [Add to Longdo]
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, / ] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] imperial concubine [Add to Longdo]
妃嫔[fēi pín, ㄈㄟ ㄆㄧㄣˊ, / ] imperial concubine [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] imperial concubine [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] imperial apartments [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
無条件文[むじょうけんぶん, mujoukenbun] imperative statement, unconditional statement [Add to Longdo]
命令文[めいれいぶん, meireibun] imperative sentence, statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
帝国主義[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top