Search result for

impactes

(232 entries)
(4.6019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impactes-, *impactes*, impacte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา impactes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *impactes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impact[N] การอัด, See also: การชน, Syn. collision, crash, smash
impact[N] ผลกระทบ, See also: ผลสะท้อน, Syn. effect, influence
impact[VT] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impact[VI] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impacted[ADJ] ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
impacted[ADJ] ซึ่งไม่สามารถขยับเขยื้อนได้
impaction[N] การชน, See also: การปะทะ, การกระทบ, ผลกระทบ
impaction[N] การอัดแน่น, See also: การอุดตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impact(อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อิทธิพล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อัดแน่น. vi. มีผลต่อ,กระทบ,ปะทะ, Syn. shock,collision
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impactionn. การกระทบ,การปะทะ,การติดกันแน่น,การถูกอัดแน่น,ภาวะที่ถูกอัดแน่น,ภาวะอุดตัน

English-Thai: Nontri Dictionary
impact(vi) ประกัน,สะเทือน,กระทบ,ปะทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculus, impactedนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disimpactionการแก้กระดูกหักตำติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture, impactedกระดูกหักฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food impactionอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
environmental impact statementถ้อยแถลงการกระทบสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impacted fractureกระดูกหักฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted toothฟันคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impaction, foodอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impactอัด, กระทบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impact damageความเสียหายจากการถูกกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
impacted(ทันต.) คุด (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted calculusนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, impactedฟันคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonimpact printerเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nonimpact printingการพิมพ์ไร้แรงกด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental impact analysisการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์]
Environmental impact analysisการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Environmental impact chargesภาษีสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Tooth, Impactedฟันคุด [TU Subject Heading]
Environmental impact assessment การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Environmental impact statement การรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Environmental impact ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Impact factorค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี
Impact factor คือ ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับจำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา หรือหมายถึง ความถี่ที่บทความในวารสารนั้นจะได้รับการอ้างถึง หรือถูกนำไปใช้

วิธีคำนวณหาค่า Impact Factor ในรอบ 2 ปี มีดังนี้

A= จำนวนรายการอ้างอิงในปี 2003 ที่อ้างอิงถึงบทความปี 2001-2002

B= จำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปี 2001-2002 โดยวารสารนั้น

C= A/B = Impact factor ปี 2003 ของวาสารชื่อนั้น หรือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนั้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (2001-2002) และได้รับการอ้างอิงในปี 2003

ตัวอย่างเช่น ค่า Impact factor ปี 2003 ของวารสาร Science หมายความว่า มีการตีพิมพ์บทความในวารสาร Science ในปี 2001-2002 และถูกนำมาอ้างอิงในปี 2003 มีจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นเท่าไร พบว่าวารสารที่ดีจะมีค่า Impact factor สูง ดังนั้น Impact factor เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และ จัดอันดับวารสาร (Journal Ranking) ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการจัดหาและบอกรับวารสารของห้องสมุด และยังสามารถใช้ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาได้ด้วย เนื่องจากค่า Impact Factor สามารถบอกถึงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของนักวิจัยจากแต่ละสถาบันได้เป็นอย่างดี Impact factor นี้คิดขึ้นโดย ยูจีน การ์ฟิลด์ (Eugene Garfield) ผู้ก่อตั้ง Institute for Scientific Information (ISI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับวารสารของวารสารจากทั่วโลก มีการใช้ค่า Impact Factor รวมทั้งค่าอื่นๆ เช่น Cited Half-Life และ Immediacy Index มาพิจารณาประกอบกัน โดยได้รวบรวมและสรุป ไว้ใน Journal Citation Report (JCR) เป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดทำโดย Institute Scientific Information (ISI) ตั้งแต่ปี 1975 จนถึงปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Disimpactedไม่หลุดจากกัน [การแพทย์]
Energy, Impact Kineticพลังงานของกระสุนที่กระทบร่างกาย [การแพทย์]
Fecal, Impactionอุจจาระแข็ง [การแพทย์]
Fecalis, Impactอุจจาระอัดกันแน่น [การแพทย์]
Fractures, Impactedกระดูกหักและอัดเข้าเกยกัน,กระดูกหักย่น,กระดูกหักแบบไม่เคลื่อนหลุด [การแพทย์]
impact basinimpact basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impact stilling basinimpact stilling basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Impactผลกระทบ, การกระแทก, กระทบ, แรงกระแทก [การแพทย์]
Impact Extrusionวิธีอิมแพกต์เอกซ์ทรูชัน [การแพทย์]
Impact Strengthแรงกระทบ [การแพทย์]
Impactedอัดติดแน่น [การแพทย์]
Impactedฟันชน [การแพทย์]
Impactionการอัดแน่น, การอัดกด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, heads up. We've got a small impact crater ahead.เตรียมตัวนะด้านหน้ามีปล่องภูเขาไฟเล็กๆ Dead Space: Downfall (2008)
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
Today marks the 3rd year of the day that our story with that high-impact encounter has begun!วันนั้นฉันจะจำไว้ว่าเป็นวันเริ่มต้นที่พวกเราจะต้องเจอกับความเป็นจริง Akai ito (2008)
Brace for impact!เตรียมรับแรงกระแทก Rising Malevolence (2008)
Contusion from an impact injury.รอยฟกช้ำจากการกระแทกบาดเจ็บค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
I have an impacted colon.ลำไส้ใหญ่ อุดตัน Superhero Movie (2008)
This passenger remembers fire on board, maybe, before impact.ผู้โดยสารคนนี้เห็นไฟไหม้บนเครื่อง อาจเกิดก่อนเครื่องตก Passengers (2008)
Something colorful with impact.สีสันสดใส จูงใจ ใช่แล้วครับ The Ramen Girl (2008)
It's that moment that he feels the impact from the champ's first jab.ในตอนนั้น เขาย่อมรู้สึกได้ ถึงแรงต่อยจากหมัดแรก ของท่านปธน. Frost/Nixon (2008)
What are the odds of an asteroid making impact in Manhattan?โอกาสมีแค่ไหนที่ดาวเคราะห์น้อย จะพุ่งชนแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Object impact in seven, six...วัตถุจะเข้าปะทะภายใน 7. The Day the Earth Stood Still (2008)
They form a canopy that alleviates the impact of heavy rains.พวกมันช่วยปกป้องหน้าดิน จากการชะล้างของฝนที่ตกหนัก Home (2009)
The combined impact of increasingly dramatic floods and hurricanes could make a third of its land mass disappear.ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากน้ำท่วม และพายุเฮอริเคนรวมกัน สามารถทำให้ผืนดิน1 ใน 3 หายไป Home (2009)
Most days have no impact... on the course of a life.วันส่วนมาก ไม่มีอิทธิพลอะไร... กับการดำเนินชีวิตของเรา 500 Days of Summer (2009)
Ripcord, the Moscow missile will impact in 4 minutes.ริปคอร์ด, มิสซายล์ที่ไปมอสโคว์ จะถึงเป้าหมายใน 4นาที G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
20 seconds until impact.20 วินาที พุ่งชนเป้าหมาย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You know,I got into politics so I could... help people,make the big impact.คุณก็รู้นี่ ผมเข้ามาเล่นการเมืองก็เพื่อให้... ...ช่วยเหลือผู้คนได้ ทำเรื่องใหญ่เรื่องโตได้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Brace for impact.พร้อมรับแรงกระทบ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He doesn't know the exact target, but it's definitely going to be of high value and high impact.เขายังไม่รู้เป้าหมายที่ชัดเจน แต่เท่าที่รู้น่าจะเป็น ที่คนเยอะและรุนแรง Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Now... it hit the ground, the massive impact, and it's come to a standstill.ตอนนี้... มันพุ่งชนพื้น กระแทกอย่างแรง และหยุดนิ่งลง District 9 (2009)
There are impact studies from an independent consulting firm that back up their claim.มีผลการศึกษาว่ามีผลกระทบจากบริษัท ที่ปรึกษาอิสระที่สนับสนุนคำร้องของเค้า I Agree, It Wasn't Funny (2009)
- Done with that impact? - Yeah, hold on a second.กดลงไป ใช่ แล้วรอสักพัก The Final Destination (2009)
The Cho Ming area will be impacted in approximately six hours.แถบเช่าหมิงจะได้รับผลกระทบใน อีกประมาณ 6 ชั่วโมง 2012 (2009)
Twenty-eight minutes, 10 seconds to impact.28 นาที 10 วินาที รับการปะทะ 2012 (2009)
They're just meant to withstand the first impact of the waves.มันออกแบบมาเพื่อให้ทน แรงกระแทกหนแรกของคลื่น คุณอไนเซอร์ 2012 (2009)
Four minutes to impact.อีก 14 นาทีรับแรงปะทะ 2012 (2009)
- One minute to impact.อีก 1 นาทีรับการปะทะ 2012 (2009)
We expect to be impacted by water shortly.เราคาดว่าจะโดน น้ำเข้าปะทะในไม่ช้า 2012 (2009)
All stations, prepare for impact.ทุกสถานีเตรียมรับแรงปะทะ 2012 (2009)
impact warning.ระวังการปะทะ 2012 (2009)
And if we can't start our engines, we will not survive the impact.และถ้าเราติดเครื่องยนต์ไม่ได้ เราจะไม่รอดจากการกระแทก 2012 (2009)
Distance to impact: 1850 meters.อีก 1.85 เมตรจะถึงจุดกระแทก 2012 (2009)
Distance to impact: 400 meters.อีก 400 เมตรจะถึงจุดกระแทก 2012 (2009)
We're not gonna make it. - Distance to impact: 50 meters.อีก 15 เมตรจะถึงจุดกระแทก 2012 (2009)
Distance to impact: 10 meters.อีก 10 เมตรจะถึงจุดกระแทก 2012 (2009)
His specialty was low impact kinetic operations.ความสามารถพิเศษของเค้าคือการจู่โจมแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวทัน Law Abiding Citizen (2009)
But when that personal life hits you in the face hard enough, can't help but impact your work, and then it does become the hospital's problem.แต่เมื่อว่าชีวิตส่วนตัว สิ่งที่ทำร้ายใบหน้าของเธอได้พอ มันเป็นรื่องช่วยไม่ได้แต่มันมีผลต่องานของเธอ แล้วจากนั้น มันจะกลายเป็นปัญหาต่อโรงพยาบาล Smite (2009)
The impact was pretty big though.เป็นเอามากแฮะ Episode #1.8 (2009)
R2 and I will jettison an escape pod right before impact.อาร์ทูกับข้าจะหนีไปกับยานลี้ภัย ก่อนที่จะชน Storm Over Ryloth (2009)
Of all the incidents with Geum Jan Di... What was the event that had the most impact?ทั้งหมดที่กึมจันดีแข่งขัน , ออะไรที่รู้สึกอึดอัดที่สุด Episode #1.24 (2009)
Well, for one thing, they were both backed over after the initial impact.ก็มีอย่างหนึ่ง พวกเธอทั้งคู่ถูกชนอย่างแรงจนกระเด็นไปข้างหลัง Roadkill (2009)
With this type of impact, the vehicle shouldn't be hard to pick out of a lineup.การจู่โจมแบบนี้น่าจะระบุชนิดของรถได้ไม่ยาก Roadkill (2009)
Impact nearly cut him in two.ชนระยะกระชั้นชิดจนแยกร่างเขาเป็นสองท่อนเลย Roadkill (2009)
It happened really fast. I remember the impact, The plane fling up with water.มันเกิดขึ้นเร็วมาก ผมจำตอนกระแทกได้ น้ำท่วมเข้ามาในเครื่องบิน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The events of the rescue had An even greater impact on sun.การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับซันอย่างมาก Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Massive instrument failure! This is ajira 3-1-6... brace for impact!ระบบล้มเหลว เรากำลังจะตก Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
(door slams) The more times she storms out of rehearsal, the less impact it has.ยิ่งเธอโวยวายบ่อยๆ คนยิ่งสนใจน้อยลง Preggers (2009)
Impact marks here on the floor.มีรอยกระแทกบนพื้นนี่ Hello, Dexter Morgan (2009)
Actually, multiple impact marks.ที่จริงแล้ว มีรอยกระแทกหลายรอยเลย Hello, Dexter Morgan (2009)
- my wife calls it low-impact aerobics-ภรรยาชั้นเรียกมันว่า แอโรบิค แบบเบาๆ Dirty Harry (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impactForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
impactIt is not my purpose to investigate the impact of Emmet's theory on biology.
impactKano, pretending to cry has impact from being used sparingly!
impact"Take a look at this." "Eh?" "There's an impact mark on the right-hand side of the bumper."
impactThe car bumper absorbed some of the impact.
impactThe computer has made a great impact on modern life.
impactThe design was also given the finishing touch to have launch impact and dynamism provided by the novelty of the arch shaped logo design.
impactThe impact of Emmet's theory on physics has been widely discussed, but this is not my concern in this paper.
impactThe impact of science on society is great.
impactThe news had a great impact on us.
impactThe news had an impact on him.
impactThe project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.
impactThe statesman's death had a great impact on the political world.
impactThis movement had a great impact on the behavior of women.
impactThis movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.
impactWhat thought do you think had the biggest impact on the English in the Middle Ages?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผลกระทบ[V] have an affect on, See also: impact, Syn. มีผลกระทบ
มีผลกระทบ[V] affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
มีผล[V] affect, See also: influence, impact, have an effect/impact on, Syn. มีผลกระทบ, ส่งผล, Example: อิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อบุคคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่
ผล[N] result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
กระทบกระเทือน[V] affect, See also: impact, influence, effect, have an impact on, have a repercussion, Syn. กระเทือน, กระทบ, Example: การที่อังกฤษจะเข้ามีส่วนในตลาดร่วมยุโรปย่อมกระทบกระเทือนถึงประเทศอื่นด้วย, Thai definition: มีผลไปถึง
ความกระทบกระเทือน[N] effect, See also: impact, Syn. ผลกระทบ, ผลกระทบกระเทือน, Example: เศรษฐกิจได้รับความกระทบกระเทือนจากความวุ่นวายทางการเมือง
สัมผัส[V] touch, See also: impact, be contiguous, be in control, perceive, Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ, Example: ผมก็ได้แต่อยู่ห่างๆ เธอ แม้ว่าอยากจะไปสัมผัสชิดใกล้
ส่งผล[V] affect, See also: influence, impact, Syn. ทำให้, เป็นผล, ส่งผลให้, Ant. เหตุเพราะ, สาเหตุเพราะ, Example: ผลพวงวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลการค้าไทย-บราซิล ปี 2542 ขยายตัวเพียงเล็กน้อย, Thai definition: มีผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิมแพค เมืองทองธานี = อิมแพ็ค เมืองทองธานี[TM] (Imphaēk Meūang Thøng Thānī) EN: Impact Muang Thong Thani   FR: Impact Muang Thong Thani
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control   FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēnphon krathop) EN: impact evaluation   FR: évaluation de l'impact [f]
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphim døt maēthrik) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer   FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkratheūoen) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion   FR: affecter ; toucher
มุมกระทบ[n. exp.] (mum krathop) EN: angle of impact ; attack angle   
ผลกระทบ[n.] (phonkrathop) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequences   FR: effet [m] ; impact [m] ; conséquences [fpl]
แรงปะทะ[n. exp.] (raēng patha) EN: impact [m]   FR: impact [m]
รูกระสุน[n. exp.] (rū krasun) EN: bullet hole   FR: impact de balle [m]
ส่งผล[v.] (songphon) EN: affect ; influence ; impact   FR: affecter
ส่งผลกระทบ[v. exp.] (songphon krathop) EN: have an affect on ; impact   FR: avoir un impact

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPACT    IH2 M P AE1 K T
IMPACT    IH1 M P AE0 K T
IMPACTS    IH2 M P AE1 K T S
IMPACTS    IH1 M P AE0 K T S
IMPACTS    IH2 M P AE1 K S
IMPACTS    IH1 M P AE0 K S
IMPACTED    IH1 M P AE2 K T AH0 D
IMPACTED    IH2 M P AE1 K T AH0 D
IMPACTING    IH2 M P AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impact    (n) (i1 m p a k t)
impact    (v) (i1 m p a1 k t)
impacts    (n) (i1 m p a k t s)
impacts    (v) (i1 m p a1 k t s)
impacted    (v) (i1 m p a1 k t i d)
impacting    (v) (i1 m p a1 k t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagdrucker {m}impact printer [Add to Longdo]
Aufprall {m}; Einschlag {m}; Aufschlag {m} | Aufpralle {pl}; Einschläge {pl}; Aufschläge {pl}impact | impacts [Add to Longdo]
Aufprallkontur {f}impact outline [Add to Longdo]
Beaufschlagung {f}; Anschlag {m}impact [Add to Longdo]
Beeinflussung {f}; Auswirkung {f}; Wirkung {f}impact [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f}negative impact [Add to Longdo]
Einschlag {m}impaction [Add to Longdo]
Einwirkung {f}impact [Add to Longdo]
Fließpressverfahren {n}impact extrusion [Add to Longdo]
Kerbschlagarbeit {f}notched bar impact work [Add to Longdo]
Kerbschlagversuch {m}notched bar impact testing [Add to Longdo]
Pendelschlagwerk {n}; Kerbschlaghammer {m} [techn.]impact testing machine [Add to Longdo]
Rüttelsieb {n}shaking screen; riddle screen; impact screen [Add to Longdo]
Schlagbiegeversuch {m}impact bending test [Add to Longdo]
Schlagkörper {m}impact body [Add to Longdo]
Schlagrichtung {f}impact direction [Add to Longdo]
Schlagschrauber {m} [techn.]impact wrench [Add to Longdo]
Stoß {m} [phys.] | Stöße {pl} | elastischer Stoß | plastischer Stoß | schiefer Stoßimpact | impacts | elastic impact | inelastic impact | oblique impact [Add to Longdo]
Stoßfestigkeit {f}impact resistance [Add to Longdo]
Stoßfestigkeit {f}; Schlagfestigkeit {f}impact strength [Add to Longdo]
Stoßkraft {f}force of the impact [Add to Longdo]
Stoßlast {f}; Anprall {m}impact load [Add to Longdo]
Stoßrichtung {f}direction of impact [Add to Longdo]
Stoßwirkung {f}impact [Add to Longdo]
Umwelteinfluss {m}environmental impact [Add to Longdo]
Umwelteinwirkung {f}environmental impact [Add to Longdo]
Umweltverträglichkeitsprüfung {f}environmental impact assessment [Add to Longdo]
Umweltverträglichkeitsuntersuchung {f}environmental impact study [Add to Longdo]
Zusammenprall {m}impact [Add to Longdo]
aufschlagen aufto impact on [Add to Longdo]
beeinträchtigento impact negatively [Add to Longdo]
eben quer zur Schlagrichtungcross-coplanar to impact direction [Add to Longdo]
einwirken auf | einwirkendto act on; to impact on | acting on [Add to Longdo]
zusammendrückento impact on [Add to Longdo]
zusammenpressen | zusammenpressend | zusammengepresstto impact | impacting | impacted [Add to Longdo]
Aufprallgeschwindigkeit {f}impact speed [Add to Longdo]
Aufprallversuch {m}impact test [Add to Longdo]
Aufprallzone {f}impact zone [Add to Longdo]
Schlaggeräusche {pl}impact boom [Add to Longdo]
Stoßbruch {m}bruise break; impact break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドインパクト[, adoinpakuto] (n) ad impact [Add to Longdo]
インパクト[, inpakuto] (n) impact; (P) [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[, inpakutopurinta] (n) {comp} impact printer [Add to Longdo]
インパクトローン[, inpakutoro-n] (n) impact loan [Add to Longdo]
ガツン[, gatsun] (n) (1) klop; klunk; whonk; (adv,adv-to) (2) (See がつんと言う) with a heavy impact; forcibly [Add to Longdo]
ドットインパクトプリンタ[, dottoinpakutopurinta] (n) {comp} dot impact printer [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[, non'inpakutopurinta] (n) {comp} nonimpact printer [Add to Longdo]
ワンクッション;ワン・クッション[, wankusshon ; wan . kusshon] (n) action taken to soften the impact of something (wasei [Add to Longdo]
影響[えいきょう, eikyou] (n) (1) influence; effect; (vs) (2) to influence; to affect; to have an influence on; to impact; to have an effect on; (P) [Add to Longdo]
影響緩和[えいきょうかんわ, eikyoukanwa] (n) impact mitigation [Add to Longdo]
影響波及解析[えいきょうはきゅうかいせき, eikyouhakyuukaiseki] (n) impact analysis [Add to Longdo]
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment [Add to Longdo]
環境配慮書[かんきょうはいりょしょ, kankyouhairyosho] (n) environmental impact statement [Add to Longdo]
衝撃[しょうげき, shougeki] (n,vs) shock; crash; impact; ballistic; (P) [Add to Longdo]
衝撃式印字装置[しょうげきしきいんじそうち, shougekishikiinjisouchi] (n) (obsc) {comp} (See インパクトプリンタ) impact printer [Add to Longdo]
衝突痕[しょうとつこん, shoutotsukon] (n) impact mark [Add to Longdo]
振盪;震盪;震蕩[しんとう, shintou] (n,vs) shock; impact; concussion [Add to Longdo]
震動[しんどう, shindou] (n,vs) shock; tremor; impact; (P) [Add to Longdo]
宣伝効果[せんでんこうか, sendenkouka] (n) impact of publicity or propaganda [Add to Longdo]
弾着[だんちゃく, danchaku] (n) a hit; impact [Add to Longdo]
弾着点[だんちゃくてん, danchakuten] (n) point of impact [Add to Longdo]
着弾[ちゃくだん, chakudan] (n,vs) impact (of a projectile) [Add to Longdo]
登場感[とうじょうかん, toujoukan] (n) launch impression (e.g. of new product in advertising); launch impact; presense [Add to Longdo]
迫力[はくりょく, hakuryoku] (n) force; intensity; appeal; strength; impact; punch; (P) [Add to Longdo]
迫力満点[はくりょくまんてん, hakuryokumanten] (n) full impact; packing a punch [Add to Longdo]
非衝撃式印字装置[ひしょうげきしきいんじそうち, hishougekishikiinjisouchi] (n) {comp} nonimpact printer [Add to Longdo]
埋伏歯[まいふくし, maifukushi] (n) impacted tooth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作用[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization [Add to Longdo]
影响力[yǐng xiǎng lì, ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] influence; impact [Add to Longdo]
撞击式印表机[zhuàng jī shì yìn biǎo jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] impact printer [Add to Longdo]
撞击式打印机[zhuàng jī shì dǎ yìn jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ㄉㄚˇ ˋ ㄐㄧ, / ] impact printer [Add to Longdo]
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, / ] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评 [Add to Longdo]
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估 [Add to Longdo]
直接影响[zhí jiē yǐng xiǎng, ㄓˊ ㄐㄧㄝ ˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] direct influence; immediate impact [Add to Longdo]
臭弹[chòu dàn, ㄔㄡˋ ㄉㄢˋ, / ] dead bomb (i.e. not exploding on impact) [Add to Longdo]
触发引信[chù fā yǐn xìn, ㄔㄨˋ ㄈㄚ ˇ ㄒㄧㄣˋ, / ] an impact detonator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer [Add to Longdo]
衝撃式印字装置[しょうげきしきいんじそうち, shougekishikiinjisouchi] impact printer [Add to Longdo]
非衝撃式印字装置[ひしょうげきしきいんじそうち, hishougekishikiinjisouchi] nonimpact printer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top