Search result for

imides

(295 entries)
(0.0954 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imides-, *imides*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา imides มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *imides*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
to be intimidatedถูกขู่ ทำให้ตกใจกลัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timid    [ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ขี้กลัว, Syn. fearful, Ant. bold
timidity    [N] ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidness
timidness    [N] ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidity
intimidate    [VT] ขู่, See also: ทำให้กลัว, ข่มขู่, กรรโชก, Syn. cow, frighten, threaten, Ant. animate, encourage
intimidation    [N] การขู่, See also: การข่มขู่, การกรรโชก, Syn. browbeating, coercion
intimidatory    [ADJ] ซึ่งเป็นการข่มขู่, Syn. menacing, bullying
intimidate into    [PHRV] ขู่ให้กลัว, See also: ขู่, ทำให้ยอมจำนน, Syn. frighten into, scart into, terrify into

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dimidiateแผ่นใบย่อยด้านล่างลดรูป, แผ่นใบย่อยด้านล่างไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intimidationการข่มขู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intimidationการข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intimidation of witnessการข่มขู่พยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, intimidation ofการข่มขู่พยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benzimidazolesเบนซิมิเดโซลส์ [TU Subject Heading]
Acetic Acids, Imidazoleอิมิดาโซลอาซีติคแอสิค [การแพทย์]
Alkyl Imidazolinesแอลคิลอิมิดาโซลีน [การแพทย์]
Benzimidazolesเบนซิมิดาโซล,เบนซิมิดาโซล,ยา [การแพทย์]
Cetrimidesซิทริไมด์,เซตริไมด์ [การแพทย์]
Crimidineไครมิดิน [การแพทย์]
Cycloheximideไซโคลเฮกซิไมด์,สาร [การแพทย์]
Cycloimidatesไซโคลอิมิเดต [การแพทย์]
Glutethimideกลูเทตธิไมย์, [การแพทย์]
Imidazole Ringsวงแหวนอิมิดาโซล, อิมิดาโซลริงก์, วงแหวนอิมมิดาโซล [การแพทย์]
Imidazole-N-Methyltransferaseเอ็นซัยม์อิมิดาโซลเอ็นเมธิลทรานสเฟอเรส [การแพทย์]
Imidazolesอิมิดาโซล, ยา; ไอมิดาโซล; อิมิดาโซล; อิมมิดาโซล [การแพทย์]
Imidazolinesอิมิดาโซลีน [การแพทย์]
Imide Group Analysisการวิเคราะห์หมู่อิมไมด์ [การแพทย์]
Imidesอิมไมด์ [การแพทย์]
pyrimidineเบสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยของนิวคลีโอไทด์
นิวคลีโอไทด์ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอประกอบด้วยเบสและหมู่ฟอสเฟตเชื่อมต่อกับน้ำตาล เบสแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ purine (พิวรีน) และ pyrimidine (ไพริมิดีน) เบส adenine (A) guanine (G) จัดเป็น purine ส่วนเบส cytosine (C) thymine (T) uracil (U) จัดเป็น pyrimidine เบส T พบเฉพาะในดีเอ็นเอ ส่วนอาร์เอ็นเอพบเบส U แทน ในการเกิดเป็นเกลียวคู่ของดีเอ็นเออาศัยเบสภายในสายโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างกัน โดยเบส A เกิดพันธะไฮโดรเจนกับเบส T 2 พันธะ และเบส G เกิดพันธะไฮโดรเจนกับเบส C 3 พันธะ

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,เหนียมอาย,ขวยเขิน,ขี้ตื่น., See also: timidity,timidness n. timidly adv., Syn. shy,fearful

English-Thai: Nontri Dictionary
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
timid(adj) ขลาด,ขี้อาย,กระดาก,ขี้ตื่น
timidity(n) ความขลาด,ความกระดาก,ความอาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imidDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
imidThe timid soldier was tormented by terrible nightmares.
imidA mouse is a timid creature.
imidMiss Pate felt timid about making a speech before a hundred people.
imidBob is very timid and blushes when chatting with girls.
imidThe timid man trembled with fear.
imidNew hires who just joined the company do everything with this timid/sheepish manner.
imidGenerally speaking, we Japanese are a little too timid in speaking foreign languages.
imidI did not think he was so timid.
imidThough timid in some respects, he was very bold in others.
imidThough he has come of age, he is still timid to chat with girls.
imidHe is as timid as a mouse.
imidHe is more shy than timid.
imidHe is timid as a hare.
imidBe timid with reptiles.
imid"Y-You OK? Not hurt?"I enquire timidly. "Ah, no, I'm fine."
imidI'd like the government to respond resolutely so as to not end up looking timid.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
You're not gonna intimidate me.You're not gonna intimidate me. 12 Angry Men (1957)
He isn't timid like Yu wasเขาไม่ได้ขี้อายเหมือนที่ยูเคยเป็น 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
What about perjury, intimidation, falsifying evidence. Is that true?แล้วเรื่อง ให้ความเท็จ ขู่ หลักฐานปลอม เรื่องจริงรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่ In the Name of the Father (1993)
You don't intimidate me with your attitude.หุบปากไม่ต้องมาทำท่าดุใส่ ผมไม่กลัวหรอก As Good as It Gets (1997)
It's very intimidating.น่าทึ่งมาก American Beauty (1999)
Perhaps, but this child is far too timid to ever be an actress!บางทีนะ, แต่เด็กคนนี้ ขี้อายเกินไปที่จะไปเป็นนักแสดงได้ ! Millennium Actress (2001)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
Well, maybe they're intimidating the other creatures with their big winkies.มันอาจจะแค่มองหน้าและข่มขู่สัตว์น้ำตัวอื่น ด้วยน้องชายขนาดใหญ่ของมันก็ได้ 50 First Dates (2004)
I'm sick of being treated like some timid, little, old lady.ฉันเบื่อที่ถูกปฏิบัติด้วยเหมือนกับเป็นคนแก่ที่น่าสงสาร Howl's Moving Castle (2004)
I think they intend to intimidate us, try to attack us, and... hope that the West will pull all its troops out.พวกเขาตั้งใจจะขู่โจมตีพวกเราและ... หวังว่าพวกตะวันตกจะถอนกำลังออกไป Hotel Rwanda (2004)
He can be intimidating. Look him in the eye.อาจจะดูดุๆ คอยสบตาเขาไว้ละกัน Goal! The Dream Begins (2005)
I hate being a timid girl.ฉันเบื่อเต็มทนแล้วกับการเป็นสาวขี้ขลาดน่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Leon's intimidated.ลีออนกลัวเกินไป Gridiron Gang (2006)
I'm sure Mrs. Fuller is not intimidated... by a pair of perky Ds.ป้าแน่ใจว่า คุณนายฟูลเลอร์ไม่หวั่น... Big Momma's House 2 (2006)
But now that I know you were raised by such a strong working mom I can say it, and maybe you won't be intimidated.แต่เห็นแม่คุณเป็นผู้หญิงเก่ง ฉันคิดว่าคุณคงไม่กลัว The Holiday (2006)
No, no. I'm still a little intimidated by it.ไม่ ผมยังกลัวอยู่หน่อยๆ The Holiday (2006)
They have no law to stop you, so they're just trying to intimidate you.พวกเขาไม่มีกฎหมายที่จะหยุดคุณ พวกเขาก็เลยพยายามพูดขู่คุณ The Astronaut Farmer (2006)
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน The Rat (2006)
Listen, Dal-rae. Don't be so intimidated.ฟังนะ ดาลแร อย่ากลัว Almost Love (2006)
Don't be timid.ไม่ต้องอายหรอก Yeolliji (2006)
Didn't I intimidated you when we first met?ไม่ต้องสนใจมันให้รกสมองหรอก Yeolliji (2006)
nazis -- that's who. it's all about intimidation.นาซีไง มันใส่มาข่มเรา Morning Comes (2007)
Um, as... As flattered and intimidated as I am by your proposition, why me?แหมทั้งขู่ทั้งเชิญซะขนาดนี้ Chuck Versus the Wookiee (2007)
I'm just saying, death by scarf.. not that intimidating.แค่แซวเล่น ตายด้วยผ้าพันคอ ไม่น่ากลัวปานนั้น The Wild Brunch (2007)
You think you intimidate me?นายคิดจะขู่ฉันเหรอ ? Chapter Six 'The Line' (2007)
I do not tell me this sense of intimidation. I tell this to give direct information.ฉันไม่ได้บอกเพื่อทำให้คุณกลัวนะ แต่อยากให้คุณรู้ Paranormal Activity (2007)
Sometimes, they are intimidating very älykkäälläkin way.บางครั้งจะถูกรบกวนอย่างแรงมาก Paranormal Activity (2007)
Surprisingly, I am not so enthusiastic than you, - it minuahan this intimidation.น่าตกใจจริงๆที่ฉันไม่ได้จริงจัง มากกว่าคุณ ก็มันจะมารบกวนเราหนิ Paranormal Activity (2007)
No one is going to my house and intimidating naistani - lag to it.ไม่มีใครเข้ามาในบ้านเราและ มีแต่แฟนห่วยๆของผม Paranormal Activity (2007)
Don't worry, Charlie, I'm not gonna call you into my office and have one of those intimidating father-boyfriend talks.ไม่ต้องห่วง ชาร์ลี ฉันจะไม่เรียกเธอไปที่ห้องฉัน แล้วก็พูดข่มขู่อะไรแบบที่ พ่อทำกับแฟนของลูกหรอก Charlie Bartlett (2007)
An ounce of bargaining, a pinch of trickery, a soupçon of intimidation, et voil?แค่ต่อรองนิดหน่อย ผสมหลอกล่อติ๊ดนึง ข่มขวัญเข้าไว้ เสร็จเจ๊ฮ่ะ Stardust (2007)
There's no place for timidity now that the scorpion rides on your shoulder.แมงป่องที่สักอยู่บนไหล่ของเจ้า บอกว่าเจ้าไม่ใช่คนขลาด The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The guy seems pretty timid, not someone the local PD couldn't handle.ผู้ชายคนนั้นดูขี้ขลาดจะตาย ไม่มีตำรวจท้องที่สักคนเลยเหรอคะ ที่จะรับมือเรื่องนี้ได้ Chuck Versus Santa Claus (2008)
Listen, there's a time to be brave and a time to be timid.ฟังนะ, มันมีเวลา ที่จะต้องกล้าหาญ และเวลาที่จะขี้ขลาด Chuck Versus Santa Claus (2008)
I can't help it. I'm intimidated.ช่วยไม่ได้นี่ ก็ฉันกลัว Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Intimidared?กลัว? Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Witness intimidation, jury tampering.พยานถูกข่มขู่ ลูกขุนถูกเสนอซื้อ Easy as Pie (2008)
Witness intimidation, jury tampering.การข่มขู่พยาน โน้มน้าวลูกขุน The Damage a Man Can Do (2008)
Intimidation...ขู่เข็ญ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
- Surprisingly timid though.- Surprisingly timid though. Akai ito (2008)
Yeah well, you got me rolled. I'm very intimidated.ได้ ๆ แกทำฉันวุ่น ฉันเหมือนโดนขู่อยู่นะ The Bank Job (2008)
It was nuclear intimidation.นิวเคลียร์อันตราย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We're not intimidated by thugs.เขาไม่กลัวคำขู่ของโจรเลยสักนิดเดียว The Dark Knight (2008)
Every day, this city sinks deeper into a cesspool of fear, intimidation and corruption;ทุกๆ วัน เมืองของเรา มันกำลังจมลึกลงไปในบ่อตม ของความกลัว การข่มขู่คุกคาม และการคอรัปชั่น Changeling (2008)
A department ruled by violence, abuse, murder, corruption and intimidation;สำนักงานที่ใช้ความโหดร้าย ป่าเถื่อน ฆาตกรรม และการคอรัปชั่น เป็นกฏการปกครอง Changeling (2008)
I think all this Ivy League talk might be a little intimidating.ผมว่าเรื่องมหาลัยนี่ อาจจะกดดันเธอมากไป Chapter Three 'Building 26' (2009)
Lomu is becoming one of the most intimidating...โลมู.. กำลังกลายเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุด-- Invictus (2009)
Bauer's presence alone should be enough to intimidate him into talking.และบาวเออร์ก็สามารถ ขู่ให้เขาพูดออกมาได้ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
A ploy to intimidate Burnett into giving up intel.เพื่อให้เบอร์เนตไขความลับออกมา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ    [ADJ] cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ปอดแหก    [V] be chicken-hearted, See also: be white-livered, be timid, be timorous, be cowardly, be faint-hearted, Syn. กลัว, หวาดกลัว, Example: หล่อนปอดแหกไปเสียทุกเรื่องแม้แต่การเข้าสอบสัมภาษณ์งาน, Thai definition: กลัวมากจนไม่มีสติ, กลัวอย่างยิ่ง, Notes: (ปาก)
สะทกสะเทิ้น    [V] be shy, See also: be timid, be coy, be bashful, Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย, Ant. ด้าน, หน้าด้าน, Example: หญิงจะสะทกสะเทิ้นและสงวนท่าทีเพราะไม่รู้ว่าชายจะจริงจังกับเราเพียงใด, Thai definition: ไม่กล้าสบตาเป็นต้น ด้วยความอาย
ขี้กลัว    [V] be cowardly, See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: เขาขี้กลัวออกจะตายไป คงไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียว, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ขี้ขลาด    [ADJ] timid, See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven, Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: สมรเป็นคนที่ขี้ขลาดมาก เธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ขัดเขิน    [V] embarrass, See also: shy, be timid, Syn. กระดากอาย, เขิน, สะเทิ้นอาย, อาย, กระดาก, เหนียมอาย, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. กล้า, Example: เรไรรู้สึกขัดเขินทุกครั้งที่พบหน้าสัตยา ชายหนุ่มที่เธอแอบชอบอยู่, Thai definition: ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเมื่ออยู่ต่อหน้า
ขี้เกรงใจ    [ADJ] diffident, See also: modest, timid, lacking in self-assurance, lacking confidence, Example: หัวหน้างานที่เป็นคนขี้เกรงใจมักไม่ค่อยกล้ามอบหมายงานให้ลูกน้องไปทำ, Thai definition: ที่ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
ขู่กรรโชก    [V] blackmail, See also: intimidate, extort, Syn. ข่มขู่, ขู่, ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, Example: นักเลงขู่กรรโชกชาวบ้านเพื่อรีดไถเงิน, Thai definition: แสดงกิริยาอาการจะทำร้ายโดยผู้ขู่มุ่งหมายเอาประโยชน์
ขู่ขวัญ    [V] threaten, See also: intimidate, scare, Syn. ข่มขวัญ, ข่มขู่, ขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: คุณจะขู่ขวัญเด็กไปถึงไหน เดี๋ยวพวกเขาก็ตกใจไม่ได้ความจริงกันพอดี, Thai definition: ทำให้หวาดกลัวหรือทำให้เสียขวัญ
ขู่    [V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
ขู่เข็ญ    [V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
อาย    [V] be shy, See also: be timid, be bashful, Syn. เขินอาย, Example: เธออายจนหน้าแดงเมื่อผมส่งช่อดอกไม้ช่อโตให้เธอ, Thai definition: รู้สึกกระดาก
คุกคาม    [V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
พาลเกเร    [V] bully, See also: intimidate, Syn. เกะกะเกเร, Example: เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าลูกชายตัวดีพาลเกเรลูกคนอื่นเขาไปทั่ว, Thai definition: นิสัยชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบผู้อื่น
ละอายใจ    [V] be ashamed, See also: feel shame, be timid, be shy, be bashful, Syn. ละอาย, Example: ผมทนละอายใจที่จะต้องขอทานเขากินไม่ไหว, Thai definition: รู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ลัชชี    [N] one who feels shame, See also: one who is shameful/bashful/timid, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีความละอาย, ผู้มีความกระดาก, Notes: (บาลี)
ฮึ่ม    [INT] intimidation, Thai definition: การแสดงอาการขู่
หน้าบาง    [V] be shy, See also: be bashful, be timid, Syn. เขินอาย, อาย, Ant. หน้าหนา, Example: ฉันรู้สึกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นหน้าบางและสงบเสงี่ยมมาก, Thai definition: ผู้ที่ไวต่อความรู้สึกละอาย
ตาขาว    [ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว    [ADJ] chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว    [ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ใจปลาซิว [ADJ] impatient, See also: timorous, cowardly, timid, faint-hearted, spineless, Syn. ใจเสาะ, ขี้ขลาด, Ant. ใจกล้า, Example: ฉันคิดว่าคนใจปลาซิวอย่างเขาคงไม่กล้าไปดำน้ำกับฉัน, Thai definition: มีใจไม่อดทน
ใจเสาะ [ADJ] chicken-hearted, See also: faint-hearted, cowardly, timid, spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข้มแข็ง, Example: ปลาเงินปลาทองเป็นปลาใจเสาะมักจะตายทันทีที่น้ำเสีย
ใจเสาะ [V] be faint-hearted, See also: be chicken-hearted, be cowardly, be timid, be spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข็มแข็ง, Example: เขาคงจะใจเสาะเหมือนกับพี่ชายของเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาช่วยฉัน, Thai definition: มีใจไม่เข้มแข็ง, มีใจไม่อดทน
น่าขนลุก    [V] to be eerie, See also: to be eery, to be horrible, dread, to be timid, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, Example: หนังฆาตกรรมเรื่องนี้น่าขนลุกมาก
บำราบ    [V] intimidate, See also: frighten, Thai definition: ทำให้กลัวเกรง
กระดากกระเดื่อง    [V] feel embarrassed, See also: be bashful, be abashed, be timid, be disconcerted, be ashamed, be shy, Syn. สะทกสะเทิ้น, ขวยเขิน, Example: หล่อนรู้สึกกระดากกระเดื่องเมื่อถูกจ้องมอง
กระมิดกระเมี้ยน    [V] be shy, See also: be bashful, be coy, be embarrassed, be timid, Example: เมื่ออยู่กับคนแปลกหน้าเธอมักจะอายกระมิดกระเมี้ยน
กดหัว    [V] intimidate, See also: suppress, frighten, overawe, cow, Syn. ขู่, ข่ม, Example: กดหัวมันไว้อย่าให้มันหือ, Thai definition: ทำให้หือไม่ขึ้น, Notes: (ปาก)
กระโชก    [V] shout, See also: bawl, intimidate, threaten, speak in harsh tone, frighten, Syn. ขู่กระโชก, กรรโชก, Example: คนร้ายขู่กระโชกเอาทรัพย์สิน, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ
กำราบ    [V] suppress, See also: subdue, intimidate, tame, vanquish, quell, subjugate, Syn. ปราบ, ปราม, Example: เมื่อเข้าสู่ยุคเผด็จการแนวคิดนำของนักศึกษาถูกกำราบจนตกอยู่ในภาวะเงียบงัน, Thai definition: ทำให้เข็ดหลาบ, ทำให้กลัว, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์
การข่มขู่    [N] threat, See also: intimidation, Example: การข่มขู่เฆี่ยนตีก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพจิตของเด็ก
การขู่    [N] threat, See also: intimidation, Example: การขู่ของเขาเหมือนกับการเขียนเสือให้วัวกลัว
ข่มหมู    [V] intimidate, See also: domineer, browbeat, threaten, Syn. รังแก
เหนียม [V] feel shy, See also: be bashful, be embarrassed, be timid, Syn. กระดาก, อาย, เขิน, ขวยเขิน, เคอะเขิน, เหนียมอาย, Example: เขารู้สึกเหนียมที่จะเข้าไปบอกความจริงกับเธอ
เหนียม [ADV] shyly, See also: bashfully, timidly, embarrassingly, Syn. เขิน, ขวยเขิน, Example: เขายิ้มเหนียมๆ มาทางฉันอยู่บ่อยๆ
แหย [V] be cowardly, See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid, Syn. ขลาด, Example: เขาไม่แหยแต่เขาไม่อยากจะยุ่งกับนักเลง, Thai definition: อาการที่ไม่สู้ใคร, ทำเก่งแต่กลับยอมแพ้ง่ายๆ
แหย [ADV] sheepishly, See also: pusillanimously, timidly, Syn. เก้ออาย, เก้อเขิน, Example: เขายิ้มแหยๆ เมื่อถูกถามเช่นนั้น
ความขลาด    [N] apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย
ความขี้ขลาด    [N] cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ข่มขวัญ    [V] frighten, See also: intimidate, threaten, terrorize, Syn. ขู่, ข่มขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: ศัตรูพยายามข่มขวัญพวกเรา, Thai definition: ทำให้ขวัญเสีย
ข่มขู่    [V] threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ
ตกประหม่า    [V] be flurried, See also: be abashed, fearful or timid, be flabbergasted, Syn. เก้อเขิน, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, หวั่นใจ, Ant. มั่นใจ, Example: พอเผชิญหน้ากับเธอเขาก็ตกประหม่า, Thai definition: รู้สึกสะทกสะท้านพรั่นใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation   FR: intimidation [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhām) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril   
ขี้อาย[adj.] (khī-āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful   FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous   FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
เขิน[adj.] (khoēn) EN: shy ; embarrassed   FR: timide ; embarassé
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: bully ; intimidate ; force   FR: intimider
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten   
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort   FR: extorquer ; racketter
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid   FR: être timide
เหนียม[adj.] (nīem) EN: shy ; bashful   FR: intimidé ; embarrassé
นกพญาปากกว้าง[n. exp.] (nok phayā pāk kwāng) EN: Eurylaimidae   
นกโพระดก[n.] (nok phōradok) EN: Megalaimidae   
สำทับ[v.] (samthap) EN: threaten ; intimidate   FR: intimider ; menacer
สะทกสะเทิ้น[v.] (sathoksathoēn) EN: be shy ; be timid ; be coy ; be bashful   
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhūang) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed   FR: être intimidé ; se tapir
ตกใจง่าย[adj.] (tokjai ngāi) EN: shy   FR: timide ; timoré
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMID    T IH1 M AH0 D
TIMIDLY    T IH1 M AH0 D L IY0
TIMIDITY    T AH0 M IH1 D AH0 T IY0
INTIMIDATE    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T
INTIMIDATED    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T AH0 D
INTIMIDATES    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T S
INTIMIDATING    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T IH0 NG
INTIMIDATION    IH2 N T IH2 M AH0 D EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timid    (j) (t i1 m i d)
timidly    (a) (t i1 m i d l ii)
timidity    (n) (t i1 m i1 d i t ii)
timidness    (n) (t i1 m i d n @ s)
intimidate    (v) (i1 n t i1 m i d ei t)
intimidated    (v) (i1 n t i1 m i d ei t i d)
intimidates    (v) (i1 n t i1 m i d ei t s)
intimidating    (v) (i1 n t i1 m i d ei t i ng)
intimidation    (n) (i1 n t i2 m i d ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ängstlichkeit {f}timidness [Add to Longdo]
Einschüchterung {f}intimidation [Add to Longdo]
Einschüchterungsversuch {m} | Einschüchterungsversuche {pl}attempt at intimidation | attempts at intimidation [Add to Longdo]
Furchtsamkeit {f}timidity [Add to Longdo]
ängstlich; furchtsam (vor) {adj} | ängstlicher; furchtsamer | am ängstlichsten; am furchtsamstentimid (of) | timider; more timid | timidest; most timid [Add to Longdo]
ängstlich {adv}timidly [Add to Longdo]
befangentimid; timorous [Add to Longdo]
eingeschüchtertintimidated [Add to Longdo]
eingeschüchtert; schüchterte einintimidated [Add to Longdo]
einschüchtern | einschüchterndto intimidate | intimidating [Add to Longdo]
furchtsam {adv}timidly [Add to Longdo]
scheu {adj}timid [Add to Longdo]
schüchtert ein; verschüchtertintimidates [Add to Longdo]
schüchtert einintimidates [Add to Longdo]
zaghaft; schüchtern {adj}timid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある意味で[あるいみで, aruimide] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
ある意味では[あるいみでは, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
イミダゾール[, imidazo-ru] (n) imidazole [Add to Longdo]
イミディエイト[, imideieito] (adj-na) immediate [Add to Longdo]
イミド[, imido] (n) imide [Add to Longdo]
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis [Add to Longdo]
ピリミジン[, pirimijin] (n) pyrimidine [Add to Longdo]
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] (n) {comp} end program header [Add to Longdo]
悪びれる;悪怯れる[わるびれる, warubireru] (v1,vi) to be timid; to be shy [Add to Longdo]
威圧感[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning [Add to Longdo]
意味付ける[いみづける, imidukeru] (v1,vt) to give meaning to [Add to Longdo]
一糸乱れず[いっしみだれず, isshimidarezu] (exp) in perfect order [Add to Longdo]
一味同心[いちみどうしん, ichimidoushin] (n) (people) working together with one mind [Add to Longdo]
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner [Add to Longdo]
黄耳垂蜜吸[きみみだれみつすい;キミミダレミツスイ, kimimidaremitsusui ; kimimidaremitsusui] (n) (uk) yellow wattlebird (Anthochaera paradoxa) [Add to Longdo]
黄緑[きみどり;おうりょく, kimidori ; ouryoku] (n) pea green; yellow-green [Add to Longdo]
臆す[おくす, okusu] (v5s,vi) (See 臆する) to be hesitant; to feel timid [Add to Longdo]
臆する[おくする, okusuru] (vs-s,vi) to be hesitant; to feel timid [Add to Longdo]
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]
危な危な[あぶなあぶな, abunaabuna] (adv) timidly [Add to Longdo]
気が弱い[きがよわい, kigayowai] (exp) timid; faint of heart [Add to Longdo]
気が小さい[きがちいさい, kigachiisai] (exp,adj-i) (See 気の小さい) timid; faint-hearted; wimpish [Add to Longdo]
気の小さい[きのちいさい, kinochiisai] (exp,adj-i) (See 気が小さい) timid; faint-hearted; wimpish [Add to Longdo]
気後れ[きおくれ, kiokure] (n,vs) nervous; timid [Add to Longdo]
気弱[きよわ, kiyowa] (adj-na,n) timid; fainthearted [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
恐がり;怖がり[こわがり, kowagari] (n) coward; timid person [Add to Longdo]
恐る恐る[おそるおそる, osoruosoru] (adv) timidly; (P) [Add to Longdo]
恐嚇;脅嚇[きょうかく, kyoukaku] (n,vs) (obsc) intimidation; threat [Add to Longdo]
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P) [Add to Longdo]
脅喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) threat; intimidation; menace [Add to Longdo]
脅迫罪[きょうはくざい, kyouhakuzai] (n) intimidation [Add to Longdo]
脅迫者[きょうはくしゃ, kyouhakusha] (n) person making threats; intimidator [Add to Longdo]
脅迫状[きょうはくじょう, kyouhakujou] (n) threatening or intimidating letter [Add to Longdo]
血塗;血みどろ[ちみどろ, chimidoro] (n) blood-stained; desperate struggle [Add to Longdo]
咲き乱れる(P);咲乱れる(io)[さきみだれる, sakimidareru] (v1,vi) to bloom in profusion; (P) [Add to Longdo]
散り乱れる[ちりみだれる, chirimidareru] (v1,vi) to be or lay scattered [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, ] (phonetic) as in pyrimidine [Add to Longdo]
嘧啶[mì dìng, ㄇㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, ] pyrimidine [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, / ] to frighten; to scare; to intimidate; to threaten [Add to Longdo]
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed [Add to Longdo]
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, ] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent [Add to Longdo]
威利诱[wēi lì yòu, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] intimidation then bribery [Add to Longdo]
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] coercion; to intimidate [Add to Longdo]
威逼[wēi bī, ㄨㄟ ㄅㄧ, ] to threaten; to coerce; to intimidate [Add to Longdo]
威骇[wēi hài, ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] to intimidate [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, ] shy, timid, bashful; look ashame [Add to Longdo]
怯弱[qiè ruò, ㄑㄧㄝˋ ㄖㄨㄛˋ, ] timid; weak [Add to Longdo]
怯懦[qiè nuò, ㄑㄧㄝˋ ㄋㄨㄛˋ, ] timid; gutless; weakling [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] fearful; timid; to fear [Add to Longdo]
恫吓[dòng hè, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄜˋ, / ] intimidate; make threats [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, ] imbecile; timid [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, / ] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate [Add to Longdo]
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, ] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming [Add to Longdo]
核威慑政策[hé wēi shè zhéng cè, ㄏㄜˊ ㄨㄟ ㄕㄜˋ ㄓㄥˊ ㄘㄜˋ, / ] policy of nuclear intimidation [Add to Longdo]
狐假虎威[hú jiǎ hǔ wēi, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨˇ ㄨㄟ, ] lit. the fox exploits the tiger's might (成语 saw); fig. to use powerful connections to intimidate people [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] timid; cautious [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] the scream or roar of a tiger; to intimidate; to scare [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] timid; cautious [Add to Longdo]
瑟缩[sè suō, ㄙㄜˋ ㄙㄨㄛ, / ] to curl up shivering (from cold); timid and trembling (in fear); to shrink; to cower [Add to Longdo]
羞怯[xiū qiè, ㄒㄧㄡ ㄑㄧㄝˋ, ] shy; timid [Add to Longdo]
聚酰亚胺[jù xiān yà àn, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄢ ㄧㄚˋ ㄢˋ, / ] polyimide [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] oxime (chem.); oximide; -oxil [Add to Longdo]
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] cowardice; timid [Add to Longdo]
胆怯[dǎn qiè, ㄉㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, / ] timid; cowardly [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] to intimidate [Add to Longdo]
震慑[zhèn shè, ㄓㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] to awe; to intimidate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header [Add to Longdo]
状態見出し語[じょうたいみだしご, joutaimidashigo] status keyword [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
咲き乱れる[さきみだれる, sakimidareru] in_voller_Bluete_stehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top