Search result for

imbu

(47 entries)
(0.1549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imbu-, *imbu*
Possible hiragana form: いんぶ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbue    [VT] ้ชุ่มโชกด้วย, Syn. saturate, soak
imbue    [VT] ทำให้เต็มไปด้วย, Syn. permeate
imbue with    [PHRV] ดูดซึม, See also: ซึมซับ, Syn. penetrate with, permeate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
reimburse(รีอิมเบิร์ส') vt. ใช้เงินคืน,ชำระเงินคืน,ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน, See also: reimbursement n., Syn. recompense,rebate,remunerate

English-Thai: Nontri Dictionary
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก
reimburse(vt) ชำระเงินคืน,ชดใช้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's imbuing the pianistic passages with real feeling.เธอเติมเต็มท่อนของเปียโน ด้วยความรู้สึกที่แท้จริง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
The whole project, the process from the very beginning has just imbued all of us, I think, with a sense of respect for what these guys have gone through.โปรแจ็คทั้งหมดนั้น ตั้งแต่เริ่มแรก\ ผมคิดว่ามันทำให้เราได้ซึมซับ ด้วยความเคารพต่อ สิ่งที่พวกเขาได้ผ่านมา The Pacific (2010)
If this is the fail-safe, then it must've been imbued with something.ถ้านี่เป็นอุปกรณ์เตือนภัย มันจะต้องช่วยกระตุ้นอะไรซักอย่าง A New Hope (2012)
He was always able to imbue his products with a magic of big ideas, but Wyatt was the brains.เขาเป็นเสมอสามารถซึมซับผลิตภัณฑ์ของเขา กับความมหัศจรรย์ของความคิดที่ยิ่งใหญ แต่ไวแอตต์เป็นสมอง. Paranoia (2013)
Season 1, Episode 9 "A Parching Imbued"Episode 9 "A Parching Imbued A Parching Imbued (2013)
"A parching imbued"?A parching imbued"? A Parching Imbued (2013)
"A parching imbued." I know what it means.อะ พาสชิ่ง อิมบิวด์ ผมรู้ว่ามันหมายความว่าอะไร A Parching Imbued (2013)
If you rearrange the letters of "A Parching Imbued,"หากคุณเรียงตัวอักษรของ Parching Imbued A Parching Imbued (2013)
"A parching imbued" is the other key.A parching imbued" คือกุญแจอีกดอกหนึ่ง A Parching Imbued (2013)
"A parching imbued" is the other key. You're the other key."A parching imbued" คือกุญแจอีกดอก และคุณก็คือกุญแจดอกนั้น Oh, What a World! (2013)
You are "a parching imbued."คุณคือ "a parching imbued. Oh, What a World! (2013)
Some folks would like to imbue me with a great deal of power, but it's a mantle I choose not to accept.มีบางคนอยากยกยอผม ด้วยการให้ตำแหน่งและอำนาจ แต่มันเป็นสิ่งที่ผมเลือกว่าไม่อยากจะได้ Final Shot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement   
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai khāchaijāi) EN: reimburse expenses   
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate   FR: rembourser
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhwan) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement   FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk dāi ) EN: reimbursable expenses ; expense account   
ค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk mai dāi ) EN: non-reimbursable expenses   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMBUE    IH2 M B Y UW1
IMBUED    IH2 M B Y UW1 D
IMBURGIA    IH1 M B ER0 G IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imbue    (v) (i1 m b y uu1)
imbued    (v) (i1 m b y uu1 d)
imbues    (v) (i1 m b y uu1 z)
imbuing    (v) (i1 m b y uu1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニンバスグレー[, ninbasugure-] (n) nimbus gray; nimbus grey [Add to Longdo]
リインバースメント[, riinba-sumento] (n,adj-f) reimbursement [Add to Longdo]
リンバーガー[, rinba-ga-] (n) Limburger [Add to Longdo]
後光;御光[ごこう, gokou] (n) (1) (後光 only) halo; aureole; aureola; nimbus; (2) (esp. 御光) halo (optical phenomenon); glory [Add to Longdo]
光輪[こうりん, kourin] (n) (See 頭光) halo (esp. in Christian art); nimbus [Add to Longdo]
積乱雲[せきらんうん, sekiran'un] (n) cumulonimbus cloud [Add to Longdo]
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]
頭光[ずこう, zukou] (n) (See 光輪) halo (of a Buddhist statue); nimbus [Add to Longdo]
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead [Add to Longdo]
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] imbue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top