Search result for

ilia

(75 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ilia-, *ilia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
auxiliary memoryหน่วยความจำช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
auxiliary verbกริยานุเคราะห์
biliary(บิล'เลียรี) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ส่งน้ำดี
chiliadn. กลุ่มหนึ่งพัน,ระยะเวลาหนึ่งพันปี., See also: chiliadal,chiliadic adj.
chiliarch(คิล'ลีอาร์ค) n. ผู้บังคับกองพัน
cilia(ซิล'ละ) n.,pl. ขนตา,ส่วนที่คล้ายขน,ใยขนสัตว์, Syn. eyelashess, See also: ciliary adj. -Sing. cilium

English-Thai: Nontri Dictionary
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
auxiliary(n) ผู้ช่วย,เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ความช่วยเหลือ
civilian(n) พลเรือน
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iliac-กระดูกปีกสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iliac Arteryหลอดเลือดแดงตะโพก, หลอดเลือดแดงอิลิแอก [การแพทย์]
Iliac Artery, Internalอินเทอร์นัลอีลิแอคอาร์เตอรี่ [การแพทย์]
Iliac Crestขอบของกระดูกเชิงกราน, กระดูกเชิงกราน, ขอบกระดูกเชิงกราน, สันกระดูกปีกตะโพก, สันกระดูกเชิงกราน [การแพทย์]
Iliac Crest, Anteriorสันกระดูกสะโพกส่วนบน [การแพทย์]
Iliac Crest, Posteriorสันกระดูกสะโพกส่วนล่าง, ส่วนหลังของสันกระดูกเชิงกราน [การแพทย์]
Iliac Fossaแอ่งกระดูกปีกตะโพก [การแพทย์]
Iliac Hornปุ่มกระดูก [การแพทย์]
Iliac Spineปุ่มกระดูกปีกตะโพก, หนามกระดูกเชิงกราน [การแพทย์]
Iliac Spinge, Anterior Superiorปุ่มอิลิแอคที่อยู่ด้านบนและหน้า [การแพทย์]
Iliac Veinหลอดเลือดดำอิลิแอก, หลอดเลือดดำตะโพก, ท่อเลือดดำใหญ่ในช่องท้องส่วนล่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Posterior iliac spine, L-1 and T-10 vertebrae, and here on the inferior angle of the scapula.ด้านหลังกระดูกสันหลัง L-1 และ T-10 และนี่อยู่ในมุมที่ต่ำลงมาของกระดูกสะบัก The Death of the Queen Bee (2010)
Comparing "the wire" to "the iliad."เปรียบเทียบ "the wire" กับ "the iliad" Damien Darko (2011)
Based on the auricular surfaces of the ilia,ยึดตามขนาดของกระดูกเชิงกราน The Bod in the Pod (2012)
It's an asymmetrical development of my left iliac crest, which is only a problem for ballet, not for ballroom.เชิงกรานด้านซ้ายที่ไม่สมมาตรของฉัน จะมีปัญหาในการเต้นบัลเล่ห์ไม่เกี่ยวกับเต้นบอลรูม The Diamond in the Rough (2013)
Now, three lines-- one at the right scapula continuing along T-5 and T-6, here, at the posterior extremity of rib number ten, also favoring the right side, as well as here, at the superior aspect of the right iliac crest.มีอยู่3แนว \ หนึ่งที่กระดูกสะบักขวา ต่อเนื่องไปที่กระดูกสันหลังระดับอกอันที่5-6 นี่ที่กระดูกซี่โครงซี่ที่สิบด้านหลัง The Friend in Need (2013)
Yeah, it looks like the iliacus.ใช่ มันดูเหมือน กล้ามเนื้ออิลิแอก The Corpse on the Canopy (2013)
Antemortem fracturing to the iliac crest.ซึ่งทำให้กระดูกสะโพกหัก ก่อนการตาย The Doll in the Derby (2013)
California, Kamoamoa in Hawaii, Iliamna in Alaska,แคลิฟอร์เนีย, คาเมาคาเมาในฮาวาย อิเลียมน่าในอลาสก้า Volcanalis (2013)
Guys, Boone's throat was sliced open, which, A, is an unusual way to kill yourself, and, B, when the cops let me into the dining room to get my Iliad CliffNotes,บูนถูกปาดคอนะเพื่อน หนึ่ง คนที่ไหนเค้าปาดคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายกัน และสอง ตอนที่ตำรวจอนุญาติให้ฉันเข้าไปในที่เกิดเหตุ Chainsaw (2015)
Bobbi: When S.H.I.E.L.D. fell, Fury sent us onto the Iliad to keep Hydra from getting their hands on that Monolith.ตอนที่ชีลด์ล่มสลาย ฟิวรี่ส่งเราไปอิเลียด Maveth (2015)
Spock, this thing's punctured your iliac region.สป็อคสิ่งนี้ได้เจาะภูมิภาคอุ้งเชิง กรานของคุณ Star Trek Beyond (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to   
ชินหูชินตา[v. exp.] (chin hū chin tā) EN: be familiar   
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar   
ได้[v.] (dāi = dai) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]   FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]

CMU English Pronouncing Dictionary
ILIAD    IH1 L IY0 AH0 D
ILIANO    IH2 L IY0 AA1 N OW0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
髂窝[qià wō, ㄑㄧㄚˋ ㄨㄛ, / ] iliac fossa (anat.); pelvic basin internal to ilium, #136,828 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]
補助デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
補助記憶装置[ほじょきおくそうち, hojokiokusouchi] auxiliary storage [Add to Longdo]
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment [Add to Longdo]
補助入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] auxiliary input device [Add to Longdo]
補足編[ほそくへん, hosokuhen] auxiliary part [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top