Search result for

ihrige

(50 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ihrige-, *ihrige*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ihrige มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ihrige*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's you, that's us, the middle class!Des Ihrigen, des unseren, der Mittelklasse. The Lady Banker (1980)
Somewhat more resourceful.Ihr Einfallsreichtum ist dem Ihrigen um einiges überlegen. The Shining (1980)
15. THE RETURNDie verfeindeten Elternhäuser von "Romeo und Julia" taten das ihrige dazu... Návrat do budoucnosti (1983)
But with the females available to me, Earth females, I must restrain myself too much.Aber bei Frauen anderer Welten, wie der Ihrigen, muss ich mich sehr zurückhalten. Justice (1987)
- And officially still yours.- Und offiziell immer noch die IhrigeThe Living Daylights (1987)
Our heat-dissipation rates are double those of the Enterprise-C.Die Deflektorfähigkeit ist sicher doppelt so hoch wie die IhrigeYesterday's Enterprise (1990)
But I can be responsible for yours.Aber ich für die IhrigeThe Siege (1993)
But I had an inspiration this morning. Instead of trying to adapt the coil to our technology, we should be adapting our systems to theirs.Statt zu versuchen, die Spule unserer Technologie anzupassen, sollten wir unsere Systeme an die ihrigen anpassen. Dark Frontier, Part I (1999)
And compassion though I doubt it would rise up to the level of yours.Und Mitgefühl... auch wenn ich es nicht an dem Ihrigen messen möchte. Love on Holiday (2000)
Like you, my ancestors are descendants of the Tauri.Meine Ahnen sind Nachkommen der Tauri, wie die Ihrigen. The Other Side (2000)
Our gate superseded yours as long as the dialling device was connected.Solange das Wahlgerät angeschlossen war, ersetzte unser Gate das IhrigeWatergate (2000)
Marta Farra, the delicate and pretty pianist from our palace orchestra will under the influence of my hypnotic power unite all your strenght.Marta Farra, die zarte und liebreizende Pianistin unseres Palastorchesters, wird all meine hypnotischen Kraefte und die ihrigen auf sich vereinen. Invincible (2001)
You, sir.Den Ihrigen, Sir. Hart's War (2002)
Now if you don't want me to die fetch me dear a crocodile."Gebt mir ein Kanarienvögelchen." Und heute sagt jede zu dem ihrigen: "Wenn du nicht meinen Tod willst, dann bringe mir ein Krrrokodil!" The Revenge (2002)
Let the Romans take care of their own.Sollen die Römer sich um die ihrigen kümmern. King Arthur (2004)
Not yours, theirs.Nicht die Eure. Die ihrigeCrimes & Witch Demeanors (2004)
You shall not be returning to yours.Sie werden nicht zu den Ihrigen zurückkehren. Before I Sleep (2004)
They have sought only that which is their own, not that which is God's.Sie kümmern sich nur um das ihrige, nicht aber um das Gottes." Shadow of the Sword (2005)
Now, the federal government are this close to regulating security procedures in plants such as yours.Die Bundesregierung ist im Augenlick kurz davor, die Sicherheitsvorkehrungen, in Fabriken wie der Ihrigen, zu reglementieren. Family (2005)
Compared to my own, I'm sure yours are encyclopaedic.Verglichen mit den meinigen sind die Ihrigen sicherlich wie eine Enzyklopädie. Dean Spanley (2008)
-What are they now I'rigen?-denn jetzt die ihrigen? Young Goethe in Love (2010)
Are yοu willing tο dο yοur part?Sind Sie bereit, das Ihrige zu tun? The King's Speech (2010)
She was so anxious to change yours truly.Sie war so bemüht die Ihrigen wahrhaft zu ändern. Jurisdiction (2010)
This is one of hers.Dies ist einer der ihrigen. Paint It Black (2011)
She is far below your station.Deine Stellung ist der ihrigen weit überlegen. Episode #1.16 (2011)
Yours, I see, is already spoken for.Die Ihrige ist ja schon vergeben, wie ich sehe. Bel Ami (2012)
Are you not ashamed to enforce a poor widow to so rough a course to come by her own?Ihr solltet Euch schämen, eine arme Witwe zu solchen Mitteln zu zwingen, damit sie das ihrige kriegt. Henry IV, Part 2 (2012)
The form of a man every woman longs to call her own!Die Art Mann, die jede Frau als den Ihrigen will. Empty Hands (2012)
"My dear Lady, The sweet and ill-fated moments we have lived in the last few weeks make me fear for my future and above all for yours."Meine Dame, die wunderschönen und unseligen Momente, die ich mit Ihnen in den letzten Wochen verbracht habe, lassen mich um meine Zukunft und vor allem um die Ihrige fürchten. Tabu (2012)
The Yang family protects its own as it defends the empire. This is natural.Die Yang-Familie schützt die Ihrigen, während sie das Reich verteidigt. Saving General Yang (2013)
I think a reunion of comrades merits something stronger, don't you?Wenn Sie sie lieben, machen Sie sie zu der Ihrigen. The Weight of One Man's Heart (2013)
All hands were pitching in, doing their part.Alle Hände packten mit an und taten das ihrigeThe Grand Seduction (2013)
A hundred billion lives haven't impacted yours, but clearly Abigail Hobbs' life has, and you seem surprised by that.Hundert Milliarden Leben haben nicht das Ihrige betroffen, aber Abigail Hobbs Leben hat das getan... und Sie scheinen davon überrascht zu sein. Savoureux (2013)
At a time when other men fear their isolation, yours has become understandable to you.In dem Moment, wenn andere Männer ihre Isolation fürchten, wird die ihrige für Sie verständlich. Savoureux (2013)
And I'll keep yours.Und ich das IhrigePotage (2013)
And I'll keep yours.Und ich das IhrigeOeuf (2013)
Eleanor chose to raise him as Fletcher Marshall's child rather than yours, so maybe... she saw what's in your heart.Eleanor hat sich dazu entschlossen, ihn als Fletcher Marshalls Kind aufzuziehen, besser als das Ihrige, also vielleicht... vielleicht hat sie gesehen, was in Ihrem Herz steckt. Trou Normand (2013)
Well, my family and I are praying for you and yours.Nun, meine Familie und ich werden für Sie und die Ihrigen beten. Fathers and Sons (2013)
I want to see if any of the other pieces speak to me like yours does.Ich möchte sehen, ob eines der anderen Stücke so zu mir spricht, wie es das Ihrige tut. The Original (2013)
And the rumor mill will take it from there.Und die Gerüchteküche wird das ihrige dazu beitragen. Off the Record (2013)
My palate isn't as refined as yours.Mein Gaumen ist nicht so fein wie der IhrigeNaka-Choko (2014)
You were Dr. Lecter's psychiatrist. He wasn't yours.Sie waren Dr. Lecters Psychiater, er nicht der IhrigeTome-wan (2014)
So, how fares your...regret and shame, Mr Capshaw... and yours, Miss Hart... were I to posit that Obsidian Estates lends purely as a mechanism by which it may bully, extort and finally acquire?Deswegen: Wie weit gehen Ihr Bedauern und Ihre Scham, Mr. Capshaw? Und die Ihrige, Miss Hart? The Beating of Her Wings (2014)
Whole quarter was a carve-up, Constable, and a fellow must protect hisself... particularly when you and yours are nowhere to be seen.Das ganze Viertel war in Aufruhr, Constable. Da muss man sich ja irgendwie verteidigen. Besonders, wenn Sie und die Ihrigen nirgendwo zu sehen sind. Heavy Boots (2014)
- they want yours.-sie wollen den Ihrigen. Blood for Blood (2014)
But I'm gonna have nightmares when I see him eat yours.Aber ich werde Albträume davon kriegen, wenn ich sehe, wie er das Ihrige isst. Charlie and the Revenge of the Hot Nerd (2014)
Well, this family takes care of its own.Unsere Familie kümmert sich um die Ihrigen. Max (2015)
Just like Erskine and his boys did their part.- So wie Erskine und seine Jungs die ihrigeThe Hateful Eight (2015)
Yours...Der IhrigeAntipasto (2015)
I'll stop when his soul is burning, like hers was.Ich höre auf, wenn seine Seele brennt. Wie die ihrigeLittle Scorpion (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top