Search result for

if

(151 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -if-, *if*.
English-Thai: Longdo Dictionary
if anyถ้ามี
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
CIFS(org) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (Central Institute of Forensic Science)
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
unidentified body(n) ศพนิรนาม
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
if and only ifก็ต่อเมื่อ
if nothing else, (IDM ) อย่างน้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
if    [CONJ] ถ้า, See also: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่
iffy    [ADJ] ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ, Syn. doubtful, uncertain, unsure, Ant. certain, sure
iffy    [SL] ไม่ค่อยแน่ใจ, See also: น่าสงสัย, Syn. dubious, doubtful
if the worst comes to the worst    [IDM] หากสถานการณ์คับขันที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
if and only ifก็ต่อเมื่อ [เขียนแทนด้วย iff] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
if and only ifก็ต่อเมื่อ [เขียนแทนด้วย iff] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
if...then...ถ้า...แล้ว... [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
IFS (independent front suspension)ไอเอฟเอส (ระบบรองรับล้อหน้าแบบอิสระ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ifShe said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"
if"Do you mind if I call on you sometime?" "No, not at all."
ifRight, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.
if"Do you mind if I smoke?" "Not at all."
if"Do you mind if I smoke?" "No, I don't mind at all."
if"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."
if"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."
if"Do you mind if I smoke?" "Certainly not."
ifI asked him if he knew her address.
if"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
if(อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต
ifaabbr. indirect fluorescent antibody
ifips(ไอฟิปส์) ย่อมาจาก International Federation of Information Processing Societies แปลว่า สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผลสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกัน ในอันที่จะพัฒนาวิทยาการสารสนเทศ (information science) และการประมวลผลข้อมูลให้ก้าวหน้า
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
aeriferous(แอริฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งนำพาอากาศ., Syn. aeriferous

English-Thai: Nontri Dictionary
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
amplification(n) การขยาย
amplifier(n) เครื่องขยายเสียง
amplify(vt) ขยาย,ขยายความ
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
AS as if(adv) ราวกับ,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าหาก    [CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
หาก    [CONJ] if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก
หากว่า    [CONJ] if, See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that, Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาทย่อมจะไม่ดีขึ้น
เผื่อว่า [CONJ] if, See also: supposing, in case, Syn. ถ้า, หากว่า, สมมติว่า, ถ้าว่า, เผื่อ, Example: หนูนั่งคอยไปอย่างนั้นเอง เผื่อว่าเขาจะเรียก, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงความคิดที่สำรองไว้หรือเพิ่มเติมไว้
สมมต [CONJ] if, See also: suppose, supposing, Syn. สมมติ, สมมุติ, ถ้า, หาก, ต่างว่า, Example: กฎระเบียบอันนี้ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมาก สมมตผมอยากไปกู้ ผมก็ต้องชำระที่กู้ไปแล้วให้หมดก่อน
ต่างว่า    [CONJ] supposing that, See also: if, as if, in case, like, Syn. สมมุติว่า, หากว่า, แม้ว่า, Example: เธอจะทำอย่างไรต่างว่าหนีเสือแล้วไปปะจระเข้, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงเงื่อนไข
ถ้า    [CONJ] if, Syn. ถ้าหาก, สมมติว่า, หาก, ผิ, แม้, Example: ถ้าฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันจะไปเที่ยวรอบโลกทุกปี, Thai definition: คำแสดงความคาดหมาย คาดคะเน หรือข้อแม้
ถ้าแม้    [CONJ] if, See also: in case, Example: ความทุกข์ในใจฉัน ถ้าแม้สามารถเอารูปร่างอะไรมาเปรียบได้ละก็ คงจะเป็นรูปเดือนเสี้ยวแน่
ถ้าว่า    [CONJ] if, See also: in case, provided that, supposing (that), Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: เราคงสบายมากกว่านี้ ถ้าว่าพ่อไม่ตาย, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
ถ้าหากว่า    [CONJ] if, See also: supposing (that), in case, providing that, Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าว่า, Example: ถ้าหากว่าฝนไม่ตก เราจะไปดูหนังกัน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitibanyat) EN: legislative power   FR: pouvoir législatif [m]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)

CMU English Pronouncing Dictionary
IF    IH1 F
IF    AH0 F
IFS    IH1 F S
IFFY    IH1 F IY0
IFIL    AY0 F IY1 L
IFILL    IH2 F IY1 L
IFINT    AY1 F IH2 N T
IF_YOU'RE    IH1 F Y UH2 R
IFOR AY1 F AO2 R   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
if    (cc) (i f)

German-Thai: Longdo Dictionary
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
teif(adj) ลึก
Stift(n) |der, pl. Stifte| ปากกา
Bleistift(n) |der, pl. Bleistifte| ดินสอ
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
Reifen(n) |der, pl. Reifen| ยางรถ เช่น Autoreifen ยางรถยนต์
eifersüchtig(adj) ขี้หึง, ขี้อิจฉา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bitteif you please [Add to Longdo]
nicht zuletztif nothing else, ... [Add to Longdo]
Wenn alles gut geht.If everything goes well ... [Add to Longdo]
Wenn sie doch käme.If only she would come. [Add to Longdo]
Wenn es sein muss ...If need be ... [Add to Longdo]
Wenn es Ihnen passt ...If it is convenient to you ... [Add to Longdo]
Wenn ich so sagen darf.If I may so express myself. [Add to Longdo]
Wenn Not am Mann ist ...If worst comes to worst ... [Add to Longdo]
Wenn ich bitten darf ...If you please ... [Add to Longdo]
womöglich; falls möglichif possible [Add to Longdo]
unter Umständen; notfallsif need be [Add to Longdo]
Wenn ich mich nicht irre ...If I'm not mistaken ... [Add to Longdo]
Wenn ich darum bitten darf ...If you please ... [Add to Longdo]
Wenn alle Stränge reißen ...If all else fails ... [Add to Longdo]
Wenn ich es nur gewusst hätte!If I only had known! [Add to Longdo]
Wenn ich mich recht erinnere ...If my memory serves me right ... [Add to Longdo]
Wenn ich mich recht erinnere ...If I remember rightly ... [Add to Longdo]
Wenn Sie nichts dagegen haben ...If you don't object ... [Add to Longdo]
Wenn ich nur mehr Geld hätte ...If only I had more money ... [Add to Longdo]
Wenn ich mich kurz einmischen darf ...If I can butt in a moment ... [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: R. démesuré, énorme, extrême,

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] if; in case; in a short time; once [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
三人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, / ] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius) [Add to Longdo]
但愿[dàn yuàn, ㄉㄢˋ ㄩㄢˋ, / ] if only (it were possible to...) [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] if [Add to Longdo]
假令[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, ] if; supposing that; acting county magistrate [Add to Longdo]
假使[jiǎ shǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄕˇ, 使] if; in case; suppose; given ... [Add to Longdo]
假如[jiǎ rú, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨˊ, ] if [Add to Longdo]
假而[jiǎ ér, ㄐㄧㄚˇ ㄦˊ, ] if [Add to Longdo]
假若[jiǎ ruò, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨㄛˋ, ] if; supposing; in case [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
衣服[いふく, ifuku] Kleidung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 If \If\, conj. [OE. if, gif, AS. gif; akin to OFries. ief, gef,
   ef, OS. ef, of, D. of, or, whether, if, G. ob whether, if,
   OHG. oba, ibu, Icel. ef, Goth. iba, ibai, an interrogative
   particle; properly a case form of a noun meaning, doubt (cf.
   OHG. iba doubt, condition, Icel. if, ef, ifi, efi), and
   therefore orig. meaning, on condition that.]
   1. In case that; granting, allowing, or supposing that; --
    introducing a condition or supposition.
    [1913 Webster]
 
       Tisiphone, that oft hast heard my prayer,
       Assist, if [OE]dipus deserve thy care. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       If thou be the Son of God, command that these stones
       be made bread.            --Matt. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Whether; -- in dependent questions.
    [1913 Webster]
 
       Uncertain if by augury or chance.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       She doubts if two and two make four. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {As if}, {But if}. See under {As}, {But}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condition \Con*di"tion\, n. [F., fr. L. conditio (better
   condicio) agreement, compact, condition; con- + a root
   signifying to show, point out, akin to dicere to say, dicare
   to proclaim, dedicate. See {Teach}, {Token}.]
   1. Mode or state of being; state or situation with regard to
    external circumstances or influences, or to physical or
    mental integrity, health, strength, etc.; predicament;
    rank; position, estate.
    [1913 Webster]
 
       I am in my condition
       A prince, Miranda; I do think, a king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And O, what man's condition can be worse
       Than his whom plenty starves and blessings curse?
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
       The new conditions of life.      --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. Essential quality; property; attribute.
    [1913 Webster]
 
       It seemed to us a condition and property of divine
       powers and beings to be hidden and unseen to others.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Temperament; disposition; character. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The condition of a saint and the complexion of a
       devil.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which must exist as the occasion or concomitant of
    something else; that which is requisite in order that
    something else should take effect; an essential
    qualification; stipulation; terms specified.
    [1913 Webster]
 
       I had as lief take her dowry with this condition, to
       be whipped at the high cross every morning. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Many are apt to believe remission of sins, but they
       believe it without the condition of repentance.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A clause in a contract, or agreement, which has for
    its object to suspend, to defeat, or in some way to
    modify, the principal obligation; or, in case of a will,
    to suspend, revoke, or modify a devise or bequest. It is
    also the case of a future uncertain event, which may or
    may not happen, and on the occurrence or non-occurrence of
    which, the accomplishment, recission, or modification of
    an obligation or testamentary disposition is made to
    depend. --Blount. Tomlins. Bouvier. Wharton.
    [1913 Webster]
 
   {Equation of condition}. (Math.) See under {Equation}.
 
   {On condition} or {Upon condition} (that), used for {if} in
    introducing conditional sentences. "Upon condition thou
    wilt swear to pay him tribute . . . thou shalt be placed
    as viceroy under him." --Shak.
 
   {Conditions of sale}, the terms on which it is proposed to
    sell property by auction; also, the instrument containing
    or expressing these terms.
 
   Syn: State; situation; circumstances; station; case; mode;
     plight; predicament; stipulation; qualification;
     requisite; article; provision; arrangement. See {State}.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IF
     Information Flow (IN)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 if [if]
   yew‐tree
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top