Search result for

identifie

(60 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -identifie-, *identifie*
English-Thai: Longdo Dictionary
unidentified body(n) ศพนิรนาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unidentified(อันไอเดน'ทิไฟดฺ) adj. ไม่ปรากฎชื่อ,แยกแยะไม่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identified resourceทรัพยากรมีค่าพิสูจน์ได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
identified subeconomic resourceทรัพยากรค่าต่ำพิสูจน์ได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
identifierตัวระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identifiedแยก, วิเคราะห์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And now the particular bank has been identified, the story will be all over the news.แล้วตอนนี้ก็มีการระบุชื่อธนาคารไปแล้ว เรื่องราวก็จะเป็นข่าวใหญ่โตไปกันใหญ่ The Bank Job (2008)
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน The Bank Job (2008)
Well, we've identified the villains.เราระบุตัวพวกคนร้ายได้แล้ว The Bank Job (2008)
[The names of many of the people identified in this film] [have been changed to protect the guilty]ชื่อของบุคคลหลายคน ที่ระบุในภาพยนตร์เรื่องนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้อง The Bank Job (2008)
Thanks to Mr. Maroni's well-placed sources we know that police have indeed identified our banks using marked bills and are planning to seize your funds today.ขอบคุณ แหล่งข่าวของคุณ มาโรนี่ ทำให้เรารู้ว่า ตำรวจจับตาเราได้ เพราะธนบัตรพวกนั้น และยังไม่มีแผนที่จะ ยึดเงินของพวกคุณ The Dark Knight (2008)
But that place and the remains, they couldn't be properly identified;แต่สถานที่นั้นและสิ่งที่เหลืออยู่ ยังไม่สามารถชี้ชัดลงไป Changeling (2008)
Juliette Bath and Griffin Cavenaugh and there's two bodies yet to be identified.จูเลียต บาธ และกริฟฟิน คาเวนนาฮ็ก และอีกสองศพไม่แน่ว่าเป็นใคร Pathology (2008)
Now, the driver couldn't be identified, but it appeared as though a woman's hands were seen gripping the steering wheel.ตอนนี้ ยังระบุไม่ได้ว่าใครขับ รู้แต่ว่าเป็นมือผู้หญิง ที่จับพวงมาลัย Greatness Achieved (2008)
They identified a few bodies, but...พวกนั้นชันสูตรศพบางศพ แต่ Boxed In (2008)
Madam president, we've identified one of the men as general juma.ท่านปธน, เราระบุได้ว่า หนึ่งในนั้นคือ \ นายพล จูม่าครับ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
They've identified the pathogen as a prion variant indigenous to the East Congo.พวกเขาได้ยืนยัน เชื้อโรคที่พบคือ prion variant ถิ่นกำเนิดอยู่ที่คองโกตะวันออก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
As a matter of fact, Larry Moss just identified two more individuals working within FBI who were on the list.ครับ ความเป็นจริงแล้ว แลร์รี่ มอสส์ พบ 2 คน ที่ทำงานใน เอฟบีไอ ในรายชื่อ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
identifieAmerican consumer group identifies RealPlayer as 'badware'.
identifieA passport identifies you as a citizen of a country and allows you to travel to foreign countries.
identifieHappiness is sometimes identified with money.
identifieHe identified the wreck of the "Titanic".
identifieHe identifies colors and shapes.
identifieHowever, these solvents were identified as carcinogenic.
identifieI have always identified hard work with success in life.
identifieI identified myself with the gangster in the film.
identifieIn most cases, modernization is identified with Westernization.
identifieIt was identified by telescope as a torch.
identifieShe identified her watch with mine.
identifieShe identified him as the murder.

CMU English Pronouncing Dictionary
IDENTIFIED    AY0 D EH1 N T AH0 F AY2 D
IDENTIFIED    AY0 D EH1 N AH0 F AY2 D
IDENTIFIER    AY0 D EH1 N T AH0 F AY2 ER0
IDENTIFIER    AY0 D EH1 N AH0 F AY2 ER0
IDENTIFIES    AY0 D EH1 N T AH0 F AY2 Z
IDENTIFIES    AY0 D EH1 N AH0 F AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
identified    (v) (ai1 d e1 n t i f ai d)
identifies    (v) (ai1 d e1 n t i f ai z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
アンアイデンティファイド[, an'aidenteifaido] (adj-f) unidentified [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] (n) {comp} object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] (n) {comp} object identifier type [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
グループID[グループアイディー, guru-puaidei-] (n) {comp} group identifier; GID [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] (n) {comp} connection identifier [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] (n) {comp} system identifier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
识别码[shí bié mǎ, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄇㄚˇ, / ] identifier [Add to Longdo]
识别号[shí bié hào, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄏㄠˋ, / ] identifier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top