Search result for

husk

(69 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -husk-, *husk*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
husk    [N] แกลบ, See also: เปลือก
husk    [VT] เอาเปลือกออก, See also: กะเทาะ, สี (ข้าว)
husky    [ADJ] (เสียง) แหบ, See also: (เสียง) ห้าว
husky    [N] ขนาดเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ผิดปกติ
husky    [ADJ] แข็งแรง, See also: ล่ำสัน
husky    [ADJ] ที่มีเปลือกมาก
husky    [ADJ] ที่ใหญ่กว่าปกติ
husky    [N] คนแข็งแรงและตัวใหญ่
husky    [N] สุนัขลากเลื่อนของชาวเอสกิโม, See also: สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
husk; hull๑. เปลือกแห้ง [ผล, เมล็ด]๒. แกลบ [ธัญพืช] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Husked riceข้าวกล้อง [การค้าระหว่างประเทศ]
husked rice [brown rice]ข้าวกล้อง, ข้าวที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสีให้ขาว เป็นข้าวที่ยังมีเยื่อซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิตามิน B1 ข้าวชนิดนี้ถ้ากะเทาะเปลือกด้วยการตำเรียก ข้าวซ้อมมือ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
husk(ฮัสคฺ) n. เปลือก,เปลือกนอก,แกลบ,เปลือกเมล็ด. vt. เอาเปลือกออก
husky(ฮัส'คี) adj. แข็งแรงและใหญ่โต,มั่นคง,มีเปลือกมาก. (เสียง) แหบ -n. คนแข็งแรงและตัวใหญ่, See also: huskily adv. huskiness n., Syn. throaty,hoarse
cornhusking(คอร์น'ฮัสคิง) n. การเอาเปลือกข้าวโพดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
husk(n) เปลือกนอก,แกลบ
husk(vt) ปอกเปลือก,สี(ข้าว),ลอกเปลือก
huskiness(n) เสียงแหบ
husky(adj) มีเปลือก,แหบห้าว,ใหญ่,แข็งแรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้าว    [ADJ] husky, See also: hoarse, Example: เด็กชายเริ่มมีเสียงแตกห้าวขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น, Thai definition: เสียงใหญ่กังวาน
แหบ [ADJ] hoarse, See also: husky, raucous, Syn. พร่า, ปร่า, Example: แกตะโกนตอบด้วยน้ำเสียงที่แหบเครือ, Thai definition: แห้งไม่แจ่มใส (ใช้แก่เสียง)
เปลือกไม้ [N] bark, See also: husk, rind, Syn. เปลือกต้นไม้, เปลือก, กาบ, Example: เปลือกไม้บางชนิดมียางจึงเป็นเชื้อเพลิงได้ดี, Count unit: ชิ้น,อัน, Thai definition: สิ่งที่หุ้มส่วนนอกของต้นไม้
สี    [V] grind, See also: husk, Example: พ่อกำลังสีข้าวอยู่ที่โรงสี, Thai definition: กะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องสี
กะเทาะ    [V] shell, See also: husk, Syn. กะเทาะเปลือก, Example: คุณตากะเทาะเปลือกเกาลัดให้หลานสาวกิน
แกลบ [N] chaff, See also: husk, paddy husk, Syn. เปลือกข้าว, Example: น้ำแข็งจะละลายช้าถ้าเราเอาแกลบกลบเอาไว้
แหบแห้ง [ADJ] hoarse, See also: husky, Syn. แหบ, Example: เขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งตลอดเวลา, Thai definition: ที่แห้งไม่แจ่มใส, ที่ไม่โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหบ[adj.] (haēp) EN: hoarse ; husky ; raucous   FR: enroué ; rauque
แหบแห้ง[adj.] (haēp haēng) EN: hoarse ; husky   
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks   
กาบ[n.] (kāp) EN: bract ; sheath ; husk ; sheating bract ; spathe   FR: enveloppe [f] ; bractée [f]
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   
ข้าวเปลือกเจ้า[n. exp.] (khāo pleūak jao) EN: non-glutinous rice in the husk   
แกลบ[n.] (klaēp) EN: husk ; paddy husk ; chaff   FR: balle de riz [f] ; menue paille [f]
มือสี[n.] (meūsī) EN: handle of a rice-husking wheel   
เปลือกไม้[n.] (pleūakmāi) EN: bark ; husk ; rind   FR: écorce [f] ; écorce d'arbre [f]
สี[v.] (sī) EN: grind ; husk ; mill   FR: égrener = égrainer ; décortiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
HUSK    HH AH1 S K
HUSKA    HH AH1 S K AH0
HUSKS    HH AH1 S K S
HUSKY    HH AH1 S K IY0
HUSKEY    HH AH1 S K IY0
HUSKINS    HH AH1 S K IH2 N Z
HUSKY'S    HH AH1 S K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
husk    (v) (h uh1 s k)
husks    (v) (h uh1 s k s)
husky    (n) (h uh1 s k ii)
husked    (v) (h uh1 s k t)
huskier    (j) (h uh1 s k i@ r)
huskies    (n) (h uh1 s k i z)
huskily    (a) (h uh1 s k i l ii)
husking    (v) (h uh1 s k i ng)
huskiest    (j) (h uh1 s k i i s t)
huskiness    (n) (h uh1 s k i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hülse {f}; Schale {f}; Schote {f} | Hülsen {pl}husk | husks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お米[おこめ, okome] (n) (See 米・こめ) (husked grains of) rice [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
シベリアンハスキー[, shiberianhasuki-] (n) Siberian husky [Add to Longdo]
ハスキー[, hasuki-] (adj-na) husky; huskie; (P) [Add to Longdo]
ハスキーボイス[, hasuki-boisu] (n) husky voice [Add to Longdo]
外皮;外被[がいひ, gaihi] (n,adj-no) investment (in the sense of outer layer); outer skin or layer; rind; hull; husk; crust [Add to Longdo]
殻(P);骸[から, kara] (n) shell; husk; hull; pod; chaff; (P) [Add to Longdo]
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
樺太犬[からふとけん;からふといぬ, karafutoken ; karafutoinu] (n) Sakhalin husky (dog breed) [Add to Longdo]
酸漿;鬼灯[ほおずき;ほおづき;ぬかずき(酸漿)(ok);かがち(酸漿)(ok);ほうずき(ik);ホオズキ, hoozuki ; hooduki ; nukazuki ( san shou )(ok); kagachi ( san shou )(ok); houzuki (i] (n) (uk) ground cherry (Physalis alkekengi var. franchetii); husk tomato; Chinese lantern plant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粗哑[cū yǎ, ㄘㄨ ㄧㄚˇ, / ] husky; hoarse; raucous [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] husk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Husk \Husk\, v. t. [imp. & p. p. {Husked}; p. pr. & vb. n.
   {Husking}.]
   To strip off the external covering or envelope of; as, to
   husk Indian corn.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Husk \Husk\ (h[u^]sk), n. [Prob. for hulsk, and from the same
   root as hull a husk. See {Hull} a husk.]
   1. The external covering or envelope of certain fruits or
    seeds; glume; hull; rind; in the United States, especially
    applied to the covering of the ears of maize.
    [1913 Webster]
 
   2. The supporting frame of a run of millstones.
    [1913 Webster]
 
   {Husks of the prodigal son} (Bot.), the pods of the carob
    tree. See {Carob}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 husk
   n 1: material consisting of seed coverings and small pieces of
      stem or leaves that have been separated from the seeds
      [syn: {chaff}, {husk}, {shuck}, {stalk}, {straw},
      {stubble}]
   2: outer membranous covering of some fruits or seeds
   v 1: remove the husks from; "husk corn" [syn: {husk}, {shell}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top