Search result for

hunes

(733 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunes-, *hunes*, hune
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hunes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hunes*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hunnid[ฮัน-นิด] (n slang ) hundred
See also: R. hunnid band

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shùn, ㄕㄨㄣˋ] (vi ) กะพริบตา

English-Thai: Longdo Dictionary
I'm hungry.(phrase) ฉันหิวข้าว.
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hung[VI] แขวน (กริยาช่อง2 และ3 ของ hang)
hunk[N] ก้อนใหญ่
hunt[N] การค้นหา, See also: การติดตาม
hunt[N] การล่าสัตว์
hunt[VT] ค้นหา, See also: ติดตาม
hunt[VT] ล่า, See also: ไล่, ล่าสัตว์, จับ, ไล่ล่า, วิ่งล่า, ไล่ตาม, ค้นหา
shun[VT] หลบเลี่ยง, See also: หลีกเลี่ยง, หนี, Syn. dodge, evade, Ant. accept
chunk[N] เนื้อหรือไม้ชิ้นหนาและสั้น
hunch[VT] โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้
hunch[N] ลางสังหรณ์, See also: ความรู้สึกสังหรณ์
shunt[VI] สับเปลี่ยน, See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง, Syn. avert, divert, turn
shunt[VT] สับเปลี่ยน, See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง, Syn. avert, divert, turn
shunt[N] การสับราง, See also: การเปลี่ยนเส้นทาง
shunt[N] เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในการแยก
shunt[N] ทางหรือหลอดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่
chunky[ADJ] หนาและสั้น
hunger[N] ความหิว, See also: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger[N] ความหิว
hunger[VI] หิว, See also: หิ้วท้อง
hungry[ADJ] ว่าง
hungry[ADJ] หิว, See also: หิวโหย
hunter[N] พราน, See also: นักล่าสัตว์
chunder[SL] อ้วก, See also: อาเจียน
chunter[SL] พูดงึมงำ
hundred[N] หนึ่งร้อย, See also: 100
hundred[ADJ] หนึ่งร้อย, See also: 100
Hungary[N] ประเทศฮังการี
hunt up[PHRV] ค้นหา, See also: ค้น
hunting[N] การล่าสัตว์
manhunt[N] การค้นหานักโทษอย่างละเอียด, See also: การล่าอาชญากร, Syn. manhunt
manhunt[N] การค้นหานักโทษอย่างละเอียด, See also: การล่าอาชญากร
thunder[N] ฟ้าร้อง
thunder[N] เสียงฟ้าร้อง, See also: เสียงฟ้าผ่า
thunder[N] เสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง, See also: เสียงดังตูมตาม, เสียงดังเปรี้ยง, เสียงเกรียวกราว
thunder[N] คำพูดที่รุนแรงเกรี้ยวกราด
thunder[VI] ฟ้าร้อง
thunder[VI] ส่งเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง, See also: ส่งเสียงดังเกรียวกราว, ส่งเสียงดังเปรี้ยง, ส่งเสียงดังลั่น
thunder[VI] ตะโกนเกรี้ยวกราด, See also: พูดอย่างดุดัน
thunder[VT] ตะโกนเกรี้ยวกราด, See also: พูดอย่างดุดัน
beauhunk[SL] ชายหน้าตาดี
headhunt[N] การล่าหัวมนุษย์
headhunt[VT] สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ
headhunt[VI] สะสมหัวข้าศึกประหนึ่งเป็นถ้วยรางวัล (ทางมานุษยวิทยา)
hunt for[PHRV] ล่าสัตว์เพื่อ (ด้วยปืน)
hunt out[PHRV] ค้นหา, See also: ตามหา
huntsman[N] นายพราน, See also: พราน
overhung[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overhang
head hunt[SL] รับสมัครพนักงานใหม่
hunchback[N] คนหลังค่อม, See also: คนหลังโก่ง
Hungarian[N] ชาวฮังการี, See also: คนฮังการี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
dachshund(ดาช'ฮูนดฺ) n. ชื่อสุนัขเยอรมนีพันธุ์หนึ่ง
headhuntn. การล่าหัวมนุษย์. vi. ไปตัดหัวข้าศึก., See also: headhunter n.
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
hunchbackก n. คนหลังค่อม
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม
hundredn. ร้อย,เลขร้อย
hundredfoldadj. เป็น 100เท่า,ซึ่งประกอบ 100 ส่วน. adv. เป็นร้อยเท่า
hundredth(ฮัน'ดริดธฺ) adj. ที่หนึ่งร้อย,เป็นหนึ่งใน100 ส่วนเท่า ๆ กัน. -n. ส่วนที่ร้อย,สมาชิกลำดับที่ร้อย
hundredweightn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ100ปอนด์ในอเมริกาและเท่ากับ112ปอนด์ในอังกฤษใช้อักษรย่อว่า cwt
hung(ฮัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ hang
hung-up(ฮัง'อัพ) adj. เต็มไปด้วยปัญหาที่ยุ่งยาก,เป็นห่วง,กังวลใจ, Syn. detained
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine,starvation
hungry(ฮัง'กรี) adj. หิว,กระหาย,อยาก,ปรารถนา,ข้าวยากหมากแพง., See also: hungrily,hungeringly adv. hungriness n., Syn. eager ###A. satiated
hunk(ฮังคฺ) n. ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่, Syn. chunk
hunker(ฮัง'เคอะ) vi. นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับขา., See also: hunkers ก้น,ตะโพก. -on one's hunkers นั่งพับขา
hunks(ฮังคซฺ) n. บุคคลที่มีอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว, Syn. miser
hunky(ฮอง'คี,ฮัง'รี) n. คนผิวขาว
hunt(ฮันทฺ) vt. vi. ล่า,ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามหา,-n. การล่า,การล่าสัตว์,บริเวณที่ตามล่า,การค้นหา, See also: huntable adj. huntedly adv.
hunter(ฮัน'เทอะ) n. ผู้ล่า,พราน,คนล่าสัตว์,ผู้ค้นหา,สุนัขล่าสัตว์,ชื่อกลุ่มดาวOrion
hunting(ฮัน'ทิง) n. การล่า,การล่าสัตว์,การค้นหา adj. เกี่ยวกับการล่าสัตว์,เกี่ยวกับการล่าหรือค้นหา
huntsman(ฮันทซฺ'เมิน) n.นายพราน,สุนัขล่าสัตว์, See also: huntsmanship n. -pl. huntsmen
job huntern. ผู้หางานทำ
manhunt(แมน'ฮันทฺ) n. การตามล่าอาชญากรนักโทษแหกคุกหรืออื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การตามหาคนอย่างคร่ำเคร่ง., See also: manhunter n.
shun(ชัน) vt. หนี,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shunnable adj. shunner n.
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
thunder(ธัน'เดอะ) n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง,เสียงดังสนั่น,เสียงขู่คำราม,การขู่คำราม,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ส่งเสียงดังสนั่น,ส่งเสียงดังกังวานขู่คำราม,เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น -Phr. (steal someone's thunder ชิงพูดถึงก่อน,ขโมยใช้สิ่งที่คนอื่นพบก่อน)
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า,อัสนี,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thunderclapn. ฟ้าผ่า,เสียงฟ้าผ่า,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thundercloudn. พายุเมฆ., Syn. thunderclouds
thunderheadn. พายุเมฆ
thundering(ธัน'เดอริง) adj. มีฟ้าร้อง,ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น,ใหญ่ยิ่ง,ยอดเยี่ยม,ร้ายกาจ n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง, Syn. extraordinary
thunderstormn. พายุฝน,ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
thunderstruckadj. งงงวย,ตกใจเหมือนถูกสายฟ้า,อกสั่นขวัญหาย., Syn. thunderstricken

English-Thai: Nontri Dictionary
BOUNTY bounty hunter(n) นักล่าเงินรางวัล
chunk(n) ชิ้นใหญ่
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
hunch(n) หนอก,ตะโหงก,โหนก
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม
hundred(adj) ร้อย
hundredfold(adj) เป็นร้อยเท่า,มีร้อยส่วน
hundredth(adj) ที่ร้อย
hundredth(n) 1 ใน 100,อันดับที่ร้อย,ส่วนที่ร้อย
hundredweight(n) น้ำหนัก 100 ปอนด์
hung(vt) pt และ pp ของ hang
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
hungrily(adv) อย่างหิว,อย่างโลภ,อย่างกระหาย,อย่างตะกละ
hungry(adj) หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา
hunt(vt) ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามล่า
hunter(n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์
huntress(n) พรานหญิง,หญิงล่าผัว,ม้าตัวเมีย
huntsman(n) นายพราน
shun(vt) หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,รังเกียจ
shunt(n) การปลีกตัว,ทางหลีกรถไฟ,การปัด,การสับราง
thunder(n) เสียงฟ้าร้อง,การแผดเสียง,เสียงระเบิด
thunder(vi)
thunderbolt(n) ฟ้าผ่า,สายฟ้า,อสนีบาต
thunderous(adj) มีเสียงฟ้าร้อง,ดังสนั่น,มีเสียงกังวาน
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง
thunderstruck(adj) พิศวง,ตกใจ,งงงวย,อกสั่นขวัญหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rachiocyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachiokyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shunt๑. ทำทางเลี่ยง, ทำทางลัด, เปลี่ยนทาง๒. ทางเลี่ยง, ทางลัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shunt operationศัลยกรรมเลี่ยงทาง, ศัลยกรรมลัดทาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shunt, ventriculoatrialทางลัดโพรงสมองร่วมหัวใจห้องบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
still huntการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, alimentary; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, famine; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, hunger; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, nutritional; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hungerบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operation, shuntศัลยกรรมเลี่ยงทาง, ศัลยกรรมลัดทาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air hungerอาการพะงาบ, อาการหิวอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, feeding; centre, hungerศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, hunger; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropsy, famine; dropsy, nutritional; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropsy, nutritional; dropsy, famine; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding centre; centre, hungerศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
famine dropsy; dropsy, nutritional; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
famine oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventriculoatrial shuntทางลัดโพรงสมองร่วมหัวใจห้องบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kyphosis; humpback; hunchback; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunt, stillการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunt, witchการหาเรื่องใส่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
huntingเครื่องยนต์เดินผิดปรกติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hundred per cent treaty basisหลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hunger centre; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger, airอาการพะงาบ, อาการหิวอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hungerบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional dropsy; dropsy, famine; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
witch huntการหาเรื่องใส่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Hungarianศิลปะฮังการี [TU Subject Heading]
Arts, Hungarianศิลปกรรมฮังการี [TU Subject Heading]
Dachshundsดัชชุน [TU Subject Heading]
Elephant huntingการล่าช้าง [TU Subject Heading]
Hungaryฮังการี [TU Subject Heading]
Huntingการล่าสัตว์ [TU Subject Heading]
Job huntingการหางาน [TU Subject Heading]
Khun Sa, 1933?-ขุนส่า, ค.ศ. 1933?- [TU Subject Heading]
Thunbergiaรางจืด [TU Subject Heading]
Non-Hunting Area เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
พื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งรัฐได้ประกาศขึ้น ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิด หรือเป็นที่ที่สัตว์ป่าต้องการใช้สำหรับกิจกรรมบางอย่างในการดำรงชีวิต เช่น เป็นที่ผสมพันธุ์ วางไข่ เลี้ยงลูกอ่อน เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่พักระหว่างเดินทางย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น เพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าบางชนิดที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Thunderstorm Turbulence การปั่นป่วนในบริเวณพายุฟ้าคะนอง
การปั่นป่วนของกระแสอากาศอย่างรุนแรงซึ่งมัก เกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียง หรือในบริเวณที่มีเมฆพายุฟ้าคะนอง [สิ่งแวดล้อม]
Thundery Shower ฝนซู่ฟ้าคะนอง
ฝนตกลงมาแบบฝนซู่โดยมีปรากฏการณ์ฟ้าแลบ ฟ้าร้องเกิดขึ้นด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thundery Rain ฝนฟ้าคะนอง
น้ำฟ้าซึ่งอาจเป็นฝน ลูกเห็บ หิมะ ฯลฯ ตกลงมาเป็นครั้งคราว หรือ ตกเป็นระยะๆ ประเดี๋ยวแรงประเดี๋ยวเบา โดยมากจะมีฟ้าแลบ หรือ ฟ้าคะนองด้วยแต่ไม่เสมอไป [สิ่งแวดล้อม]
Hunting ล่า
เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายด้วยประการอื่นใด แก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึง การไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทำดังกล่าวด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Parts per hundred of rubberหน่วยการผสมยางโดยคิดสัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เมื่อเทียบกับยาง 100 ส่วน (โดยน้ำหนัก) เรียกเป็น phr หรือ pphr (part per hundred of rubber) ใช้ในการออกสูตรยาง เช่น เติมกำมะถัน 2.5 phr หมายความว่า ถ้ามียาง 100 ส่วน จะเติมกำมะถัน 2.5 ส่วน [เทคโนโลยียาง]
Air Hungerขาดอากาศ, การหายใจอย่างมาก, การหายใจเฮือก, หายใจเฮือก [การแพทย์]
Approach, Huntingtonการผ่าตัดเข้าสู่ขาใต้เข่าทางด้านหลังเฉียงนอก [การแพทย์]
Arterio-Venous Shuntทางหลอดเลือดที่ต่อเชื่อมหลอดเลือดดำ-แดง [การแพทย์]
Arteriovenous Shuntทางลัดของเลือด, เส้นต่อระหว่างเส้นโลหิตแดงและดำ [การแพทย์]
Arteriovenous Shuntingเลือดไหลลัดทาง [การแพทย์]
Canal, Hunter'sช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Cardiac Shuntทางเชื่อมหลอดโลหิตหัวใจ [การแพทย์]
Thundery precipitationน้ำฟ้าฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thundery rainฝนฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstorm turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณ พายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thunder squallลมสควอลล์ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstormพายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Source (region) of thunderstorm activityแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Frontal thunderstormsพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Cold front thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศเย็น [อุตุนิยมวิทยา]
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Convective thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศลอยขึ้น [อุตุนิยมวิทยา]
Advective thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศไหลในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Thundery cloud systemระบบเมฆในลักษณะฟ้า คะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
shuntชันต์, ตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำ ใช้ต่อขนานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งผ่าน  เช่น ต่อขนานกับแกลแวนอมิเตอร์ ชันต์จะให้กระแสส่วนเกินกระแสสูงสุดของแกลแวนอมิเตอร์ผ่าน และแกลแวนอมิเตอร์นี้จะเป็นแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thunderstormพายุฝนฟ้าคะนอง, สภาวะของบรรยากาศที่เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hexose Monophosphate Shuntวงจรเอ็กโซสโมโนฟอสเฟต [การแพทย์]
Houttunia Cordata Thunbพลูควร [การแพทย์]
Hunter's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler-Pfoundler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์-ป์ฟาวน์เลอร์ [การแพทย์]
Lespedeza Pilosa Thun Siebทิแบเปี่ยง [การแพทย์]
Love Hungerขาดความรัก [การแพทย์]
Lymphaticovenous Shuntsการต่อน้ำเหลืองเข้ากับเส้นเลือดดำ [การแพทย์]
Mouttuynia Cordata Thunbพลูดาว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hundrice[ฮัน'ไดรซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง
hunk (slang ) หนุ่มฮอตหล่อล่ำ
Schwingbeanspruchung {f}ขมิ้นเหลือง
shunt (vt) ถูกย้ายอย่างไม่เต็มใจ
thundershower (n) พายุฝนฟ้าคะนองที่ตกปรอย ๆ สั้น ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm so hungry, I could eat a sandwich from a gas station. Ha-ha-ha.Ich bin halb verhungert. Vacation (1983)
I just didn't want to get caught up in a funeral, inquests and all that crap.Ich wollte nicht in Begräbnisse und Untersuchungen verwickelt werden. Vacation (1983)
Oh, just a dog.Nur einen Hund. Vacation (1983)
LASKY: Hello, Mr. Walley. -He treated me like a dog, Mr. Walley.Er gab mir Befehle wie einem Hund. Vacation (1983)
-What did he do with your dog?- Was tat er mit deinem Hund? Vacation (1983)
If you had seen the look on my kids' faces....CLARK: Die Enttäuschung war riesig. Vacation (1983)
They're putting up an air screen a mosquito couldn't get through.Die Luftüberwachung ist so dicht, da kommt keine Mücke durch. Never Say Never Again (1983)
- At the end of the 1700s.Ende des 18. Jahrhunderts. Nostalgia (1983)
Beats Verdi anytime.Hundert mal besser als Verdi. Nostalgia (1983)
As a child I fell ill from hunger and fear."Als Kind wurde ich krank. "Vor Hunger und Angst Nostalgia (1983)
Here's my new pact with the world:Ich treffe eine neue Abmachung mit der Welt. Nostalgia (1983)
Except it's a fake.Außer, dass es eine Fälschung ist. Octopussy (1983)
And now this turns up. A near-perfect forgery.Und jetzt taucht das hier auf - eine nahezu perfekte Fälschung. Octopussy (1983)
I would have claimed it was a fake, sir, and not paid.Ich hätte behauptet, es sei eine Fälschung, und nicht bezahlt. Octopussy (1983)
I believe that the fake will smoke him out.Und die Fälschung wird ihn aus seinem Bau locken. Octopussy (1983)
Twist the top, and a highly concentrated mixture of nitric and hydrochloric acid.Drehen Sie die Spitze, und raus kommt eine konzentrierte Mischung aus Salz- und Salpetersäure. Octopussy (1983)
This fake has caused enough trouble.Diese Fälschung hat schon für genug Ärger gesorgt. Octopussy (1983)
In the interests of our Anglo-Soviet relationships, that can be arranged.Im Interesse unserer anglo-sowjetischen Beziehungen lässt sich das regeln. Octopussy (1983)
He didn't know we had A surveillance system In operation.Erwsste nichts von der Überwachung. The Osterman Weekend (1983)
You have the responsibility for American germ warfare research. Take three.General, Sie sind verantwortlich für die Forschung an B-Waffen in Amerika. The Osterman Weekend (1983)
You have the responsibility for American germ warfare research.Sie sind verantwortlich für die Forschung an bakteriologischen Waffen in Amerika. The Osterman Weekend (1983)
These people represent a Grave threat to the security Of the united states Of america.Diese Leute stellen für die Sicherheit der USA eine ernsthafte Bedrohung dar. The Osterman Weekend (1983)
Personally, if you can call Tailing somebody For three months personal.Das stellt eine sehr starke Beziehung her. The Osterman Weekend (1983)
There'd be a congressional Investigation and perhaps Appropriations would Be held up. You see, the russians Don't sufferMit etwas Glück würde der Kongress eine Untersuchung durchführen, wodurch Gelder blockiert werden können. The Osterman Weekend (1983)
Don't tell me about business.Erzähl mir nichts über Geschäftsbeziehungen! The Osterman Weekend (1983)
[dick] maybe he just wants To be cut in.Vielleicht will er bloß eine Beteiligung. Hundert Prozent. The Osterman Weekend (1983)
One of the great moments In literary history.Oh ja, die berühmte Ballade von Kipling. Ah, Erfrischungen! The Osterman Weekend (1983)
If you're going to play, Let's play.Oh, Verzeihung! Wegen dem Scheißball werd ich... The Osterman Weekend (1983)
Where's my dog?Wo ist mein Hund? The Osterman Weekend (1983)
I saw a film on you Talking to the kgb.Du hast Abmachungen getroffen... mit einem gewissen Petrov. The Osterman Weekend (1983)
[petrov] so money would help Form your decision? Now don't you feel better Now that you know that all Your old friends are just Tax evaders after all?Seien Sie froh, dass Sie endlich wissen, dass ihre Freunde doch nichts Schlimmeres als Steuerhinterziehung gemacht haben. The Osterman Weekend (1983)
And then there were two.nur Flöhe auf einem Hund gewesen, von einem gestohlenen Wagen überfahren, an dessen Steuer ein Halbstarker saß, dervon seiner Freundin den Tripper hat. The Osterman Weekend (1983)
Here we come. Mr. Danforth, you've gone On record as sayingWenn Sie gestatten, stelle ich Ihnen als Überraschung meinen Geheimgast vor. The Osterman Weekend (1983)
Whoever has the greatest effect On your privacy,Wir leben am Ende des 20. Jahrhunderts. The Osterman Weekend (1983)
By the american people to Assume that exulted office, I should feel compelled To accept.Wenn Sie gestatten, stelle ich Ihnen als Überraschung meinen Geheimgast vor: The Osterman Weekend (1983)
To you out there, My fellow americans,Überwachungskameras des CIAzeichneten den Film auf. The Osterman Weekend (1983)
All eyes. Pull back.Hund jault The Osterman Weekend (1983)
What a surprise!Was für eine Überraschung! Pauline at the Beach (1983)
Yes, it is.Ja, was für eine Überraschung. Pauline at the Beach (1983)
After the suprise?Nach der Überraschung? Pauline at the Beach (1983)
Do you know it?Er hat es wirklich verhunzt. - Kennst du sie? Pauline at the Beach (1983)
You're like a nice dog, too.- Auch du bist wie ein Hund. Pauline at the Beach (1983)
- I'm not hungry.- Ich bin nicht hungrig. Pauline at the Beach (1983)
I'm starving!- Ich sterbe vor Hunger! Premiers désirs (1983)
I also have a surprise for you. Yes?Ich hab auch eine Überraschung für dich. Premiers désirs (1983)
One day, I went to the doctor for a checkup.Einmal musste ich zur Untersuchung zum Arzt. Premiers désirs (1983)
Thank you!- Und hundert. Premiers désirs (1983)
No. L... I...Nein, ich hab keinen Hunger mehr. Psycho II (1983)
I guess I'm like you. L... I suddenly lost my appetite, too.Ich hab plötzlich auch keinen Hunger mehr. Psycho II (1983)
Hey, you nut guys there?Du bekloppter Hund! Hey! Psycho II (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hunA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
hunA battle against hunger.
hunAbout one hundred and fifty dollars altogether.
hunAbout one hundred dollars.
hunAbout one hundred people were killed in this accident.
hunAccustom a hunting dog to the noise of a gun.
hunA century is one hundred years.
hunA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
hunA dollar is equal to a hundred cents.
hunAfter his death, his paintings were hung in the museum.
hunAfter the lightning came the thunder.
hunA hearty dinner well appeased my hunger.
hunA hundred billion castaways looking for a home.
hunA hundred years is called a century.
hunA hungry man is an angry man.
hunA hunter hunted hares with his dog.
hunA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
hunA hunt is on for the runaway.
hunAlice hung her head in shame.
hunA lot of people in Africa go hungry.
hunAmericans called frankfurters "dachshund sausages."
hunAm I hungry!
hunA mist hung over the river.
hunAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
hunAndy hung his shirt up in the closet.
hunAn elephant was hunted there.
hunAn owl sleeps by day and hunts by night.
hunA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
hunA portrait was hung on the wall.
hunArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.
hunAren't you hungry?
hunAre you hungry?
hunAre you hungry now?
hunA sharp crack of thunder split the sky.
hunAs I didn't have any breakfast, I am very hungry now.
hunA snack will stay your hunger.
hunAs the men walked up and down the rows of people, they shouted, "Get your dachshund sausages!"
hunA sudden crack of thunder broke his sleep.
hunAt 10 o'clock yesterday there were hundreds of people outside.
hunAt a glance he knew that the child was hungry.
hunA tiger will attack people when it is hungry.
hunAt that time the whole world was hungry.
hunBabies cry when they are hungry.
hunBastard hung up on me.
hunBecause of this, Koko can understand hundreds of spoken words.
hunBeth had to work very hard, and now she is hungry and exhausted.
hunBill put aside a hundred dollars for his trip.
hunBlack clouds announced the coming thunderstorm.
hunBoil the news down to a hundred words.
hunCake? I'm suddenly hungry again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาอาหาร[V] go hunting, See also: seek for food, Example: แม่นกพาลูกนกที่โตพอบินจากรังออกไปหาอาหาร
หิวข้าว[V] crave for rice, See also: be hungry, Syn. หิว, Example: เด็กน้อยหิวข้าวจนแสบท้อง, Thai definition: อยากกินข้าว
หิวโหย[V] hunger for, Example: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ, Thai definition: อดอยากไม่มีอาหารจะกิน
เปรี้ยงปร้าง[ADV] onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion, Example: กระเบื้องหลังคาของศาลาใหญ่ร่วงกราวราวกับมีมือยักษ์ตะกุยหล่นแตกเปรี้ยงปร้างไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังเปรี้ยง โดยปริยายหมายถึงกระทำรุนแรงให้เกิดเสียงเช่นนั้น เช่น ตบตีเป็นต้น
กระหายเลือด[ADJ] hungry for blood, Example: แก๊งเกนนาได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวมาเฟียกระหายเลือด
ล่าสัตว์[V] hunt, Example: ชายทั้งสี่เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ โดยเฉพาะหมีซึ่งมีชุกชุมมากในป่านี้, Thai definition: ติดตามหาสัตว์เพื่อจับฆ่าหรือเพื่อการกีฬาเป็นต้น
ท้องร้อง[V] (stomach) rumble with hunger, Example: ถึงตอนนี้ความหิวมันทำให้ท้องร้องจนแสบไส้, Thai definition: เสียงดังในกระเพาะอาหารเนื่องจากความหิว
ศาลาลูกขุน[N] Luk Khun Hall in the Grand Palace, See also: meeting place for the governmental servants, Example: กฎหมายสมัยก่อนมีว่า ห้ามไปมาหาสู่กันถึงเรือน หรือซุบซิบกันในศาลาลูกขุนสองต่อสอง มีโทษถึงฟันคอ, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: ที่ประชุมข้าราชการ
อดมื้อกินมื้อ[V] go hungry, See also: suffer privation, starve, Syn. อดอยาก, ยากจน, Ant. อิ่มหนำสำราญ, Example: เธอต้องอดมื้อกินมื้อและพบแต่ความอดอยากหิวโหย นับตั้งแต่สามีเธอจากไป
อดอาหาร[V] starve, See also: fast, diet, go without food, go on a hunger strike, Ant. กินอาหาร, Example: สัตว์พวกนี้อดอาหารได้เก่ง อดได้ตั้งหลายๆ วัน โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน
หลบหลีก[V] avoid, See also: shun, Syn. หลบ, หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง, Example: กระต่ายวิ่งวนไปมาอยู่ในกรง เพื่อหลบหลีกมือและไม้ที่พวกเด็กๆ ใช้แหย่เล่น ด้วยความสนุกสนาน, Thai definition: ไปให้พ้นสิ่งที่จะปะทะ และสิ่งที่กีดขวาง
หิวจัด[V] be very hungry, See also: be starving, be ravenous, be famished, Syn. หิวมาก, Example: ผมหิวจัดจนกินไก่ได้ทั้งตัว
โหยหา[V] yearn for, See also: long, hunger, crave, desire, Syn. คร่ำครวญหา, Example: เมื่อต้องจากบ้านไปอยู่เมืองนอกเขาจึงโหยหาความอบอุ่นจากใครสักคนเพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงา
ม่อต้อ[ADV] chunkily, See also: stockily, Syn. อย่างเตี้ยล่ำ, Ant. อย่างสูงโปร่ง, Example: ผมรู้ดีว่าเตี้ยม่อต้อ จึงไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นตำรวจ
ตามล่า[V] hunt someone down, See also: pursue and arrest or capture, Example: ตำรวจตามล่าผู้ต้องหามานานกว่า 5 วันแล้ว ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลย, Thai definition: พยายามเที่ยวติดตามหาเพื่อให้ได้มา
ผู้ล่า[N] hunter, Syn. ผู้ตามล่า, Example: พวกนี้ถูกฝึกมาเพื่อเป็นผู้ล่าที่ไร้ความปรานี, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เที่ยวติดตามหรือแสวงหาเพื่อให้ได้มาในที่สุด
ค้น[V] seek, See also: search for, hunt for, seek for, look into, look for, look up, investigate, Syn. ค้นหา, เสาะหา, หา, Example: เขาพยายามค้นเรื่องราวที่เป็นอดีตของเธอ เพื่อต้องการความจริงให้ได้, Thai definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวง เป็นต้น
ความหิว[N] hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความอยาก, ความหิวโหย, Ant. ความอิ่ม, Example: เขาปรายตามองพร้อมๆ กับคว้ากาน้ำเทน้ำกรอกใส่ปากด้วยความหิวจนกระทั่งรู้สึกแน่นจุกจึงวางไว้ที่เดิม, Thai definition: การอยากข้าวอยากน้ำ, การอยากกินอาหาร
ความหิวโหย[N] starvation, See also: hungriness, famine, Ant. ความอิ่ม, Example: พรกำลังป้อนข้าวไข่พะโล้ให้ลูก ซึ่งลูกทั้ง 3 ต่างก็กินด้วยความหิวโหย
ความอยาก[N] hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความหิว, ความหิวโหย, Example: คนเรามีความต้องการในสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น เมื่อเรามีความอยากอาหาร เราก็ต้องไปกินอาหาร เป็นต้น
ความโหยหิว[N] hungriness, See also: starvation, famine, Syn. ความหิวโหย, Example: เวลาที่ฉันมีความโหยหิวฉันก็นึกถึงแม่ เช่นเดียวกับลูกนกที่คิดถึงแม่นก
คะนอง[V] thunder, See also: rumble, roll, boom, Example: ฝนยังคงเทกระหน่ำ ฟ้ายังคะนองและสว่างวูบวาบ, Thai definition: เรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยงๆ ว่า ฟ้าคะนอง
ค่อม[ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ
หิว[V] be hungry, Syn. อยาก, กระหาย, Ant. อิ่ม, Example: กลางวันนี่ผมไม่ค่อยกินอะไรเท่าไร หิวเมื่อไรก็กิน, Thai definition: อยากข้าวอยากน้ำ
หิวโซ[V] be very hungry, See also: be starving, be peckish, be famished, be ravenous, Syn. หิวงั่ก, หิวซ่ก, Ant. อิ่มแปล้, Example: ทุกๆ เย็น หลังจากโรงเรียนเลิก เด็กๆ จะหิวโซกลับบ้านกันทั้งนั้น, Thai definition: หิวมาก
อดโซ[V] be hungry, Syn. อดอยาก, อดหัวโต, อดแห้งหัวโต, Example: หลังจากหนีออกจากบ้านไปได้ 2 เดือน เขาก็อดโซกลับมาขอเงินจากทางบ้านไปอีก, Thai definition: อดอยากมาก
ไล่กวด[V] chase, See also: pursue, run after, follow, overtake, hunt, Syn. กวด, ไล่ตาม, ไล่, Ant. หนี, Example: สุนัขไล่กวดบุรุษไปรษณีย์, Thai definition: ตามให้ทัน
คุณ[N] Khun, Thai definition: คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง
แผด[V] roar, See also: thunder, snarl, bluster, yell, bellow, shout, scream, trumpet, blaze, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เขาแผดเสียงตวาดลูกน้องที่ทำงานผิดพลาดลั่นออฟฟิศ, Thai definition: เปล่งเสียงดังด้วยความโกรธ, เปล่งเสียงดังสนั่น
พราน[N] hunter, Syn. นายพราน, Example: พรานตามสาบเสือไปจนถึงถ้ำของมัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์
ฟ้าคะนอง[N] thunder, Example: เมฆคิวมูโลนิมบัสเป็นเมฆที่ทำให้เกิดฟ้าคะนอง กล่าวคือในระหว่างที่มีฝนตกจะมีพายุลมแรง, Thai definition: ฟ้าลั่นทั่วๆ ไป
ฟ้าผ่า[N] thunderbolt, Example: ขณะฝนตกจะมีพายุและในบางคราวอาจเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้, Count unit: ครั้ง, Thai definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
ฟ้าร้อง[N] thunder, Syn. ฟ้าคำราม, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าร้อง ความมืด และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai definition: เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าร้อง[V] thunder, Syn. ฟ้าคำราม, Example: ฟ้าร้องเสียงดังมากทำให้เขาต้องรีบคลุมโปงเพราะความกลัว, Thai definition: เกิดเสียงขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าลั่น[V] thunder, Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม, Example: ฟ้าลั่นจนบ้านเรือนสะเทือนน่ากลัวมาก, Thai definition: เกิดเสียงขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าลั่น[N] thunder, Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม, Example: พอฟ้าแลบต้องรีบปิดหูเพราะรู้ว่าจะเกิดฟ้าลั่นตามมา, Thai definition: เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
มุดหัว[V] hide, See also: lodge, dodge, conceal, evade, shun, avoid, Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ, Example: ผมไม่ทราบว่ามันไปมุดหัวอยู่ที่ไหน
เปรต[N] hungry ghost, See also: demon, Syn. เปต, Example: หัวใจของทหารยามขณะนั้นเกือบจะหยุดเต้นด้วยความกลัวเปรตที่ปรากฏตัวให้เห็นเบื้องหน้า, Count unit: ตน, Thai definition: สัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิ คือ แดนทุกข์, ผีเลวจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ชนิดหนึ่งตามที่ว่ากันว่ามีรูปร่างสูงโย่งเย่งเท่าต้นตาล ผมยาวหยอกหยอย คอยาว ผอมโซ มีปากเท่ารูเข็ม มือเท่าใบตาล กินแต่เลือดและหนองเป็นอาหาร มักร้องเสียงดังวีดๆ ในตอนกลางคืน
เปรี้ยง[ADV] clap of thunder, See also: sound of thunder, Example: กระต่ายตัวนั้นมันตกใจกลัวอย่างมากเวลาฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาใกล้โพรงที่มันอาศัยอยู่, Thai definition: ลักษณะเสียงดังลั่นอย่างเสียงฟ้าผ่า
ลำพูน[N] Lamphun, Syn. จังหวัดลำพูน, Example: ลุงเป็นข้าราชการอยู่ที่ลำพูน, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ
ไล่หลัง[V] follow, See also: run after, chase, hunt, Syn. ตามหลัง, Example: เขาวิ่งหน้าตั้งเพราะสุนัขกำลังไล่หลังเขามาติดๆ, Thai definition: ตามกันมา
สนั่นหวั่นไหว[ADV] with a thundering noise, See also: loud, loudly, Syn. สนั่น, กึกก้อง, Example: เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นหวั่นไหว จนกลบเสียงโห่ร้องของประชาชนที่ดังอยู่หมด
อัสนี[N] thunderbolt, See also: bolt, Syn. อสนี, Thai definition: สายฟ้า
ฮังเล[N] Hunglei curry, Syn. แกงฮังเล, Thai definition: แกงชนิดหนึ่ง พวกแกงเผ็ด น้ำแกงข้นและมันมาก, Notes: (ถิ่นพายัพ)
สายฟ้า[N] thunderbolt, See also: bolt, Example: เธอหลับตาปี๋ เมื่อเห็นสายฟ้าฟาดสว่างเป็นทางยาวลงมากลางทุ่ง, Count unit: เส้น, Thai definition: แสงที่เป็นสายแวบวาบเมื่อเวลาฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
สับราง[V] shunt, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่สับรางไม่ทัน, Thai definition: เปลี่ยนทางหลีกของรถไฟ
สับหลีก[V] shunt, Example: ตำรวจจราจรพยายามสับหลีกการเดินทางของเส้นทางรถสองสาย, Thai definition: เปลี่ยนทางหลีกไปไม่ให้เจอกัน
แสน[N] hundred thousand, Example: โปรแกรมการเชื่อมโยงฐานความรู้ได้นั้นเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปชุดใหญ่ราคาเป็นแสนเหรียญ, Thai definition: จำนวนสิบหมื่น
หน่ายหนี[V] shun, See also: evade, eschew, Example: ต่อให้เธอไปอยู่ที่ไหนก็จะอาสาตามไปทุกที่ เพราะรักเธอแน่วแน่ ความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนแปลง หน่ายหนี, Thai definition: หลบไปเพราะทนไม่ได้, จากไปเพราะเบื่อ
ตาม[V] pursue, See also: chase, follow, trail, hunt, keep place with, keep up with, keep abreast with, Syn. ไล่ตาม, Example: ตำรวจตามคนร้ายไปยังป่าทึบ, Thai definition: เที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
แบงก์ร้อย[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill   FR: billet de cent (bahts) [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
เอฟซี ธูน[TM] (Ēf.Sī. Thūn) EN: Thun   FR: Thoune ; Thun
ฟ้าคะนอง[n.] (fākhanøng) EN: thunder ; thunderstorm   FR: orage [m]
ฟ้าลั่น[n.] (fālan) EN: thunder   
ฟ้าลั่น[v.] (fālan) EN: thunder   
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning   FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
ฟ้าร้อง[n.] (fārøng) EN: thunder   FR: tonnerre [m]
ฟ้าร้อง[v.] (fārøng) EN: thunder   FR: tonner ; il y a du tonnerre
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
ฮังการี[n. prop.] (Hangkārī) EN: Hungary   FR: Hongrie [f]
หิว[v.] (hiū) EN: be hungry   FR: avoir faim
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave   FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวโหย[v. exp.] (hiū hōi) EN: hunger for   
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวข้าว[v.] (hiū khāo) EN: be hungry ; crave for rice   FR: avoir faim
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.)   FR: avoir une faim de loup (loc.)
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach   
ฮุนเซน[n. prop.] (Hun Sēn) EN: Hun Sen   FR: Hun Sen
จังหวัดลำพูน[n. prop.] (Jangwat Lamphūn) EN: Lamphun province   FR: province de Lamphun [f]
การจับสัตว์[n. exp.] (kān jap sat) EN: hunting   FR: chasse [f]
การล่าสัตว์[n.] (kān lā sat) EN: hunting   FR: chasse [f]
การล่าตัวแม่มด[n. exp.] (kān lā tūa maēmot) EN: witch-hunt   FR: chasse aux sorcières [f]
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg   
เขตบางขุนเทียน[n. prop.] (Khēt Bāng Khun Thīen) EN: Bang Khun Thian district   
เขตทุ่งครุ[n. prop.] (Khēt Thung Khru) EN: Thung Khru district   
เขื่อนขุนด่านปราการชล[n. prop.] (Kheūoen Khundān Prākānchon) EN: Khundan Prakanchon Dam ; Khoon Dan Dam ; Khun dan Prakarnchon Dam   
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ความหิว[n.] (khwām hiū) EN: hungriness ; starvation ; craving ; thirst   FR: faim [f]
ความหิวโหย[n.] (khwām hiū hōi) EN: starvation ; hungriness ; famine   
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlāi) EN: be hungry   FR: saliver ; avoir très faim
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom   
กรมขุน[n. exp.] (Kromakhun) EN: Kromakhun (title of the 4th rank)   
กรนครอก ๆ[v. exp.] (kron khrøk-khrøk) EN: snore thunderously   
ล่า[v.] (lā) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek   FR: chasser ; poursuivre
ไล่[v.] (lai) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt   FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ลำพูน[n. prop.] (Lamphūn) EN: Lamphun (North)   FR: Lamphun (Nord)
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack   FR: claquer
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
ล่าสัตว์[v. exp.] (lā sat) EN: hunt   FR: chasser ; braconner
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
ลูกทุ่ง[n.] (lūkthung) EN: Thai country music ; folk music ; country music ; lukthung   
มะม่วงฟ้าลั่น[n. exp.] (mamūang fālan) EN: Thundering mango   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUN    HH AH1 N
CHUN    CH AH1 N
HUND    HH AH1 N D
HUNK    HH AH1 NG K
HUNN    HH AH1 N
SHUN    SH AH1 N
HUNG    HH AH1 NG
HUNT    HH AH1 N T
THUN    TH AH1 N
SHUNS    SH AH1 N Z
HUNKE    HH AH1 NG K
HUNAN    HH UW1 N AA0 N
HUNCH    HH AH1 N CH
SHUNT    SH AH1 N T
THUNE    TH UW1 N
THUNK    TH AH1 N K
HUNKS    HH AH1 NG K S
SHUNK    SH AH1 NG K
HUNTE    HH AH1 N T
HUNTS    HH AH1 N T S
CHUNG    CH AH1 NG
CHUNN    CH AH1 N
HUNDT    HH AH1 N T
HUNZA    HH AH1 N Z AH0
CHUNK    CH AH1 NG K
PHUNG    F AH1 NG
HUNKY    HH AH1 NG K IY0
HUNTED    HH AH1 N T AH0 D
HUNTED    HH AH1 N AH0 D
HUNLEY    HH AH1 N L IY0
WEHUNT    W EH1 HH AH0 N T
CHUN'S    CH AH1 N Z
SHUNTO    SH AH1 N T OW0
HUNEKE    HH AH1 N IH0 K
BOTHUN    B AA1 TH AH0 N
SCHUNK    SH AH1 NG K
HUNGRY    HH AH1 NG G R IY0
KAHUNA    K AH0 HH UW1 N AH0
HUNTS'    HH AH1 N T S
HUNT'S    HH AH1 N T S
HUNTER    HH AH1 N T ER0
HUNKER    HH AH1 NG K ER0
CHUNKY    CH AH1 NG K IY0
HUNTLY    HH AH1 N T L IY0
CHUNKS    CH AH1 NG K S
HUNDAI    HH AH1 N D EY0
HUNGER    HH AH1 NG G ER0
HUNTON    HH AH1 N T AH0 N
MITHUN    M IH1 TH AH0 N
HUNTCO    HH AH1 N T K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hun    (n) (h uh1 n)
Huns    (n) (h uh1 n z)
hung    (v) (h uh1 ng)
hunk    (n) (h uh1 ng k)
hunt    (v) (h uh1 n t)
shun    (v) (sh uh1 n)
'shun    (uh) (sh uh1 n)
chunk    (n) (ch uh1 ng k)
hunch    (v) (h uh1 n ch)
hunks    (n) (h uh1 ng k s)
hunts    (v) (h uh1 n t s)
shuns    (v) (sh uh1 n z)
shunt    (v) (sh uh1 n t)
Fushun    (n) (f uu2 sh u1 n)
chunks    (n) (ch uh1 ng k s)
chunky    (j) (ch uh1 ng k ii)
hunger    (v) (h uh1 ng g @ r)
hungry    (j) (h uh1 ng g r ii)
hunted    (v) (h uh1 n t i d)
hunter    (n) (h uh1 n t @ r)
shunts    (v) (sh uh1 n t s)
Bethune    (n) (b e1 th uu1 n)
Hamhung    (n) (h a2 m h u1 ng)
Hungary    (n) (h uh1 ng g @ r ii)
foxhunt    (v) (f o1 k s h uh n t)
hunched    (v) (h uh1 n ch t)
hunches    (v) (h uh1 n ch i z)
hundred    (n) (h uh1 n d r @ d)
hungers    (v) (h uh1 ng g @ z)
hunkers    (n) (h uh1 ng k @ z)
hunters    (n) (h uh1 n t @ z)
hunting    (v) (h uh1 n t i ng)
shunned    (v) (sh uh1 n d)
shunted    (v) (sh uh1 n t i d)
shunter    (n) (sh uh1 n t @ r)
thunder    (v) (th uh1 n d @ r)
chunkier    (j) (ch uh1 ng k i@ r)
foxhunts    (v) (f o1 k s h uh n t s)
hunching    (v) (h uh1 n ch i ng)
hundreds    (n) (h uh1 n d r @ d z)
hungered    (v) (h uh1 ng g @ d)
hungrier    (j) (h uh1 ng g r i@ r)
hungrily    (a) (h uh1 ng g r @ l ii)
huntress    (n) (h uh1 n t r i s)
huntsman    (n) (h uh1 n t s m @ n)
huntsmen    (n) (h uh1 n t s m @ n)
overhung    (v) (ou2 v @ h uh1 ng)
shunning    (v) (sh uh1 n i ng)
shunters    (n) (sh uh1 n t @ z)
shunting    (v) (sh uh1 n t i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
来春[らいしゅん, raishun] (n) ปีหน้า
首脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ
来春[らいしゅん, raishun] (n) ฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า
瞬間[しゅんかん, shunkan] (n) ตำแหน่งเวลา,ขณะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
噴霧[ふんむ, funmu] (n) spray
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ฟูฟ่อง อ่อนนุ่ม
[ふんどし, fundoshi] ผ้าเตี่ยว
直噴エンジン[ちょくふんえんじん, chokufun'enjin] (n) Direct Fuel-Injection Engine
雰囲気[ふんいき, fun'iki] บรรยากาศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
狩人[かりゅうど, karyuudo] Thai: นักล่า English: hunter

German-Thai: Longdo Dictionary
hungrig(adj) หิว, See also: der Hunger
Hunger(n) |der| ความหิว
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
Einweihung(n) |die, pl. Einweihungen| พิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่, See also: das Einweihungsfest
Forschung(n) |die, pl. Forschungen| งานวิจัย
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden,weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,
Gleichung(n) |die, pl. Gleichungen| สมการ
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, See also: R. verwirklichen
Hund(n) |der, pl. Hunde| สุนัข เช่น Bellende Hunde beißen nicht.
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*chneeverwehung {f}; Schneewehe {f} | Schneeverwehu*กองหิมะ เนินหิมะ
Hund (n ) der, -(e)s, -e: สุนัข
See also: S. Vierbeiner,
r,Hund (n ) หมา หรือ สุนัข

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrechung {f}abruption [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abbuchung {f}debit; debit entry [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Dauerauftrag)(payment by) standing order [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Einzugsermächtigung)(payment by) direct debit [Add to Longdo]
Abbuchungsverfahren {n}direct debiting [Add to Longdo]
Aberkennung {f}; Entzug {m}; Entziehung {f} | Aberkennungen {pl}; Entzüge {pl}; Entziehungen {pl}denial | denials [Add to Longdo]
Abfischung {f}fishing dry [Add to Longdo]
Abflachung {f}flat portion [Add to Longdo]
Abflachung {f} | Abflachungen {pl}flattening | flattenings [Add to Longdo]
Abhörgerät {n}; Überwachungsgerät {n}monitor [Add to Longdo]
Ablenkung {f}; Abtrieb {m}; Abweichung {f} (Schifffahrt; Luftfahrt)deviation [Add to Longdo]
Abmachung {f}arrangement [Add to Longdo]
Abmachung {f}; Vereinbarung {f}; Vergleich {m}; Einigung {f} | gütliche Einigungsettlement | amicable settlement [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Buchen {n}; Buchung {f}accounting [Add to Longdo]
Absage {f}; Streichung {f}cancellation [Add to Longdo]
Abschlussbuchung {f} | Abschlussbuchungen {pl}annual closing entry | annual closing entries [Add to Longdo]
Abschreibungsbuchung {f}amortization posting [Add to Longdo]
Abschreibungsüberwachung {f}amortization control [Add to Longdo]
Abschwächung {f}; Erleichterung {f}; Verminderung {f}alleviation [Add to Longdo]
Abschwächung {f}attenuation [Add to Longdo]
Abstraktion {f}; Abziehung {f}abstraction [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Aberration {f} | chromatische Aberration {f}aberration | chromatic aberration [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Verirrung {f}aberrance; aberrancy [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Abnormalität {f} | Abweichungen {pl}abnormality | abnormalities [Add to Longdo]
Abweichung {f} | Abweichungen {pl}deviant | deviants [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Abweichen {n} (von) | Abweichungen {pl} | geringfügige Abweichung {f} | mittlere Abweichung {f}deviation (from) | deviations | minor deviation | average deviation [Add to Longdo]
Abweichung {f} | Abweichungen {pl}divergence | divergences [Add to Longdo]
Abweichung {f}excursion [Add to Longdo]
Abweichung {f} vom Kurssheer [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Veränderung {f} | negative Abweichung {f} | Abweichungen {pl} | vorhersehbare Abweichung {f} zweier Zahlenreihenvariance | adverse variance | variances | predictable variance between two sets of figures [Add to Longdo]
Abweichung {f}deviance [Add to Longdo]
Abweichungsbericht {m}deviation report [Add to Longdo]
Abweichungsverteilung {f}allocation of variances [Add to Longdo]
Adresserhöhung {f} [comp.]address increment [Add to Longdo]
Ahnenforschung {f}genealogical research [Add to Longdo]
Analyse {f}; Auswertung {f}; Untersuchung {f} | Analysen {pl}; Auswertungen {pl}; Untersuchungen {pl}analysis | analyses [Add to Longdo]
Analyse {f} (von); Untersuchung {f} (von); kritische Auseinandersetzung {f} (mit) | Analysen {pl}; Untersuchungen {pl}; kritische Auseinandersetzungen {pl}analysis (of) | analyses [Add to Longdo]
Ananasstücke {pl}pineapple chunks [Add to Longdo]
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign [Add to Longdo]
Anfall {m} (Dividende; Erbschaft); Entstehung {f} (Anspruch)accrual [Add to Longdo]
Angleichung {f} | Angleichungen {pl}assimilation | assimilations [Add to Longdo]
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates [Add to Longdo]
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting [Add to Longdo]
Anlagenbezeichnung {f} | mehrstellige Anlagenbezeichungsystem designation | multi-digit system designation [Add to Longdo]
Anlagenbuchung {f} | Anlagenbuchungen {pl}asset posting | asset postings [Add to Longdo]
Anlagenbuchungszeilen {pl}asset posting lines [Add to Longdo]
Anlagenumbuchungen {pl}asset re-postings [Add to Longdo]
Anleihen {pl}; Kreditbeanspruchung {f}borrowings [Add to Longdo]
Anpassung {f}; Angleichung {f} (an)conformation (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
お腹が減る;お腹がへる[おなかがへる, onakagaheru] (exp,v5r) to become hungry [Add to Longdo]
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent [Add to Longdo]
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone [Add to Longdo]
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer [Add to Longdo]
はたたく[, hatataku] (v5k,vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.) [Add to Longdo]
ひもじい[, himojii] (adj-i) hungry [Add to Longdo]
ひもじい思い[ひもじいおもい, himojiiomoi] (n) state of feeling hungry [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
べこべこ[, bekobeko] (n) empty; hungry [Add to Longdo]
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
またぎ;まとぎ[, matagi ; matogi] (n) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
ウーマンハンター[, u-manhanta-] (n) woman hunter [Add to Longdo]
ウィンナーシュニッツェル[, uinna-shunittsueru] (n) Wiener schnitzel [Add to Longdo]
オポチュニスト[, opochunisuto] (n) opportunist [Add to Longdo]
オポチュニズム[, opochunizumu] (n) opportunism [Add to Longdo]
オンラインでの求職活動[オンラインでのきゅうしょくかつどう, onrain denokyuushokukatsudou] (n) {comp} on-line job-hunting [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
ガールハント[, ga-ruhanto] (n) girl hunt [Add to Longdo]
キツネ狩り;狐狩り[キツネかり(キツネ狩り);きつねかり(狐狩り), kitsune kari ( kitsune kari ); kitsunekari ( kitsune kari )] (n) fox hunt; fox hunting [Add to Longdo]
クリシュナ[, kurishuna] (n) Krishna [Add to Longdo]
サンダー[, sanda-] (n) thunder [Add to Longdo]
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
シャント[, shanto] (n) shunt [Add to Longdo]
シュナウツァー[, shunautsua-] (n) schnauzer (ger [Add to Longdo]
シュナップス[, shunappusu] (n) liquor (ger [Add to Longdo]
シュノーケル;スノーケル[, shuno-keru ; suno-keru] (n) snorkel [Add to Longdo]
シュンガ[, shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga [Add to Longdo]
シュンシュン[, shunshun] (adv,adv-to) whistling (e.g. of a kettle) [Add to Longdo]
スノーケリング;シュノーケリング[, suno-keringu ; shuno-keringu] (n) snorkeling [Add to Longdo]
ダックスフント[, dakkusufunto] (n) dachshund (ger [Add to Longdo]
チャルダッシュ[, charudasshu] (n) Csardas (Hungarian dance) (hun [Add to Longdo]
チャンキング[, chankingu] (n,vs) {ling} chunking [Add to Longdo]
チャンク[, chanku] (n) chunk [Add to Longdo]
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P) [Add to Longdo]
チュニジア(P);テュニジア[, chunijia (P); teyunijia] (n) Tunisia; (P) [Add to Longdo]
チュニック[, chunikku] (n) tunic [Add to Longdo]
チュニックコート[, chunikkuko-to] (n) tunic coat [Add to Longdo]
チュノム[, chunomu] (n) hanzi-based Vietnamese script; chu nom [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly [Add to Longdo]
一瞬[yī shùn, ㄧ ㄕㄨㄣˋ, ] one instant; very short time; the twinkle of an eye [Add to Longdo]
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] split second [Add to Longdo]
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, / ] have a pleasant journey [Add to Longdo]
丁二醇[dīng èr chún, ㄉㄧㄥ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] butyl glycol [Add to Longdo]
丁醇[dīng chún, ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄣˊ, ] butanol; butyl alcohol C4H9OH [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man [Add to Longdo]
上唇[shàng chún, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄣˊ, ] upper lip [Add to Longdo]
上高[Shàng gāo, ㄕㄤˋ ㄍㄠ, ] Shanggao county in Yichun 宜春, Jiangxi [Add to Longdo]
上高县[Shàng gāo xiàn, ㄕㄤˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shanggao county in Yichun 宜春, Jiangxi [Add to Longdo]
下唇[xià chún, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄣˊ, ] lower lip [Add to Longdo]
不准[bù zhǔn, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ, ] not allow; forbid; prohibit [Add to Longdo]
不准确[bù zhǔn què, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] imprecise [Add to Longdo]
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] forbidden; not allowed [Add to Longdo]
不折不扣[bù zhé bù kòu, ㄅㄨˋ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄎㄡˋ, ] a hundred per cent; to the letter; out-and-out [Add to Longdo]
不经一番风霜苦,哪有寒梅吐春芳[bù jīng yī fān fēng shuāng kǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄈㄢ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ ㄎㄨˇ, na3 you3 han2 mei2 tu3 chun1 fang1, / ] No bitterness today, no sweetness tomorrow; Without the winter's cold and wind, where would the sweet spring fragrance come from? [Add to Longdo]
不顺[bù shùn, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] unfavorable; adverse [Add to Longdo]
丙三醇[bǐng sān chún, ㄅㄧㄥˇ ㄙㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] glycerine; same as 甘油 [Add to Longdo]
丙二醇[bǐng èr chún, ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] propylene glycol; propane-1,2-diol C3H6(OH)2 [Add to Longdo]
丙醇[bǐng chún, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, ] propanol; propyl alcohol C3H7OH [Add to Longdo]
兩湖[Liǎng Hú, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˊ, / ] Hubei 湖北 and Hunan 湖南 provinces [Add to Longdo]
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]
中区[Zhōng qū, ㄓㄨㄥ ㄑㄩ, / ] (N) Chung (area in Taiwan) [Add to Longdo]
中和[Zhōng hé, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] Chungho (city in Taiwan) [Add to Longdo]
中埔乡[Zhōng bù xiāng, ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chungpu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
中坜[Zhōng lì, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, / ] (N) Chungli (city in Taiwan) [Add to Longdo]
中寮乡[Zhōng liáo xiāng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chungliao (village in Taiwan) [Add to Longdo]
中山区[Zhōng shān qū, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] (N) Chungshan (area in Taiwan) [Add to Longdo]
中正区[Zhōng zhèng qū, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, / ] (N) Chungcheng (area in Taiwan) [Add to Longdo]
中兴新村[Zhōng xīng Xīn cūn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄘㄨㄣ, / ] Chung-hsing New Village, model town in Nantou County, west-central Taiwan, administrative seat of the Taiwan Provincial Government [Add to Longdo]
乙二醇[yǐ èr chún, ㄧˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] glycol; ethylene glycol C2H4(OH)2 (antifreeze) [Add to Longdo]
乙醇[yǐ chún, ㄧˇ ㄔㄨㄣˊ, ] ethanol C2H5OH; same as alcohol 酒精 [Add to Longdo]
乙醇酸[yǐ chún suān, ㄧˇ ㄔㄨㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] glycolic acid C2H4O3 [Add to Longdo]
九台[Jiǔ tái, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九台市[Jiǔ tái shì, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九尾龟[jiǔ wěi guī, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˇ ㄍㄨㄟ, / ] nine-tailed turtle of mythology; The Nine-tailed Turtle, novel by late Qing novelist Zhang Chunfan 張春帆|张春帆 [Add to Longdo]
九嶷山[Jiǔ yí shān, ㄐㄧㄡˇ ㄧˊ ㄕㄢ, ] Jiuyi mountain range in Hunan on the border with Guangdong [Add to Longdo]
事实婚[shì shí hūn, ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄨㄣ, / ] common-law marriage; de facto marriage [Add to Longdo]
二元醇[èr yuán chún, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣˊ, ] ethyl alcohol C2H5COOH [Add to Longdo]
二婚头[èr hūn tóu, ㄦˋ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ, / ] remarried lady (contemptuous term); lady who marries for a second time [Add to Longdo]
二甘醇[èr gān chún, ㄦˋ ㄍㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] diethylene glycol; glycerin (used in antifreeze) [Add to Longdo]
二硫基丙醇[èr liú jī bǐng chún, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, ] dimercaprol [Add to Longdo]
二道[Èr dào, ㄦˋ ㄉㄠˋ, ] Erdao district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
二道区[Èr dào qū, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄑㄩ, / ] Erdao district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
二醇[èr chún, ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] glycol [Add to Longdo]
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, / ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, ] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜 [Add to Longdo]
五胡[Wǔ Hú, ˇ ㄏㄨˊ, ] five non-Han people, namely Huns or Xiongnu 匈奴, Xianbei 鮮卑|鲜卑, Jie2 羯, Di1 氐, Qiang1 羌, esp. in connection with the Sixteen Kingdoms 304-439 五胡十六國|五胡十六国 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャンク[ちゃんく, chanku] chunk [Add to Longdo]
回避番号[かいひばんごう, kaihibangou] shunned number [Add to Longdo]
回避文字[かいひもじ, kaihimoji] shunned character [Add to Longdo]
種の用語[しゅのようご, shunoyougo] specific term [Add to Longdo]
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
一瞬[いっしゅん, isshun] ein_Augenblick, ein_Moment [Add to Longdo]
下相談[したそうだん, shitasoudan] Vorbesprechung [Add to Longdo]
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
世紀[せいき, seiki] Jahrhundert [Add to Longdo]
世話[せわ, sewa] Bemuehung, Fuersorge, Pflege [Add to Longdo]
主の祈り[しゅのいのり, shunoinori] Vaterunser [Add to Longdo]
主任[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
介入[かいにゅう, kainyuu] Einmischung [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
[なか, naka] Verhaeltnis, persoenliche_Beziehungen [Add to Longdo]
休止[きゅうし, kyuushi] Pause, Unterbrechung [Add to Longdo]
会談[かいだん, kaidan] Gespraech, Besprechung [Add to Longdo]
体育[たいいく, taiiku] Leibeserziehung, Sport, Gymnastik [Add to Longdo]
[しゅん, shun] HERVORRAGEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
俊才[しゅんさい, shunsai] hervorragendes_Talent [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] hervorragender_Geist [Add to Longdo]
俊英[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] Abweichung, Deklination [Add to Longdo]
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] zufaellige_Entstehung [Add to Longdo]
[にせ, nise] Nachahmung, Imitation, Faelschung [Add to Longdo]
偽物[にせもの, nisemono] Nachahmung, Faelschung [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] Faelschung, Nachahmung [Add to Longdo]
克己[こっき, kokki] Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
公布[こうふ, koufu] oeffentliche_Bekanntmachung, amtliche_Verkuendigung [Add to Longdo]
公示[こうじ, kouji] amtliche_Bekanntmachung [Add to Longdo]
内偵[ないてい, naitei] heimliche_Nachforschungen [Add to Longdo]
制覇[せいは, seiha] Eroberung, Beherrschung, -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]
削除[さくじょ, sakujo] Streichung, Weglassung [Add to Longdo]
努力[どりょく, doryoku] Bemuehung, Anstrengung [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] Vergebung, Verzeihung, verzeihen, vergeben, uebersehen [Add to Longdo]
収賄[しゅうわい, shuuwai] (passive) Bestechung [Add to Longdo]
取り調べ[とりしらべ, torishirabe] Untersuchung, Verhoer [Add to Longdo]
吟味[ぎんみ, ginmi] Untersuchung, Pruefung, Verhoer [Add to Longdo]
和洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] Mischung_von_japanischem_und, westlichem_Stil [Add to Longdo]
啓蒙[けいもう, keimou] Aufklaerung, Erziehung [Add to Longdo]
[かく, kaku] DROHUNG, EINSCHUECHTERUNG [Add to Longdo]
回転[かいてん, kaiten] Drehung, Rotation [Add to Longdo]
因縁[いんねん, innen] Kausalitaet, Vorsehung, Schicksal [Add to Longdo]
国交[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
執行[しっこう, shikkou] Vollstreckung, Vollziehung [Add to Longdo]
増税[ぞうぜい, zouzei] Steuererhoehung [Add to Longdo]
売春[ばいしゅん, baishun] Prostitution [Add to Longdo]
大学院[だいがくいん, daigakuin] Forschungskursus (einer Universitaet) [Add to Longdo]
失意[しつい, shitsui] Enttaeuschung, Entmutigung [Add to Longdo]
失望[しつぼう, shitsubou] Enttaeuschung [Add to Longdo]
奉納[ほうのう, hounou] Opferung, Weihung, Darbringung [Add to Longdo]
奮発[ふんぱつ, funpatsu] Anstrengung, Bemuehung, -Eifer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top