Search result for

humans

(38 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humans-, *humans*, human
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To be given the power of a god, yet exist among humans.จึงยอให้พลังของพระเจ้า... ยังคงอยู่ระหว่างมนุษย์ Odyssey (2008)
You must learn the value of hard work as humans do-คุณต้องรู้นะว่าคนทั่วไปเขาก็ทำงานแบบนี้กันทั้งนั้น Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
What I painted were natural humansทุกอย่างที่ข้าวาดนั้น เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ Portrait of a Beauty (2008)
Neither could the humans that built this temple, and neither can you.มนุษย์สร้างวิหารนี้ไม่ได้หรอก คุณก็เหมือนกัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We've been taking to a place where humans go animal shopping, alright?ที่พวกมนุษย์จะเข้ามาเลือกรับเลี้ยงสัตว์ เข้าใจมะ? Bolt (2008)
And this is what humans do. They always pick the cute ones.และที่พวกมนุษย์ทำก็คือ เลือกแต่ตัวที่น่ารักๆ Bolt (2008)
Humans take lives from the sea.มนุษย์ทำลายทะเล Ponyo (2008)
Some more have turn into a humans.ธิดาของท่านกลับไปเป็นมนุษย์... Ponyo (2008)
All the more, I looked forward to cleansing Earth, that is... by reducing humans with the virus.เอาให้มันสุดๆ ไปเลย ฉันอยากทำความสะอาดโลกมาตั้งนานแล้ว ด้วยการลดจำนวนประชากรด้วยเชื้อโรคระบาด Death Note: L Change the World (2008)
By the excessive increase of humans, earth is now at peril.ตอนนี้ประชากรโลกเพิ่มพูนขยายมากจนล้น โลกเรากำลังเข้าขั้นย้ำแย่ Death Note: L Change the World (2008)
One day she'll become able to think and behave like humans.วันหนึ่งเธอจะสามารถเชื่อมโยงจนก่อเกิด ความคิดและเป็นเหมือนมนุษย์ได้ Cyborg Girl (2008)
Skin: Organic tissue just like humans.ผิวหนังเป็นเนื้อเยื่ออินทรีย์สังเคราะห์ ซึ่งเหมือนกับเนื้อเยื่อของมนุษย์ Cyborg Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humansAnimals act in a better manner than wicked humans.
humansAre we humans alone in this infinite universe?
humansBut in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.
humansGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
humansHumans can't exist on Mars.
humansIf it were not for water, humans could not survive.
humansIn humans, the eyes act together with the brains.
humansIt's possible, though rare, for humans to catch diseases from animals.
humansPeople used to think that only humans could use language.
humansThe average length is seven hours and forty-five minutes, not much different from what a lot of humans need.
humansThe hearing acuity of dogs is superior by far to that of humans.
humansThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMANS    HH Y UW1 M AH0 N Z
HUMANS    Y UW1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humans    (n) (h y uu1 m @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart [Add to Longdo]
ズーノーシス[, zu-no-shisu] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa) [Add to Longdo]
ヒト科[ヒトか, hito ka] (n) Hominidae (family comprising of chimpanzees, gorillas, humans and orangutans) [Add to Longdo]
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
異能[いのう, inou] (n) unusual power; superpower; ability beyond that of humans [Add to Longdo]
九竅[きゅうきょう, kyuukyou] (n) general term for the nine holes in the body of humans and other mammals [Add to Longdo]
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth [Add to Longdo]
降鑒[こうかん, koukan] (n,vs) the gods watching over humans from the heavens [Add to Longdo]
実定法[じっていほう, jitteihou] (n) positive law (i.e. law made by humans, cf natural law) [Add to Longdo]
住む[すむ, sumu] (v5m,vi) (See 棲む) to live (of humans); to reside; to inhabit; to dwell; to abide; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humans
   n 1: all of the living human inhabitants of the earth; "all the
      world loves a lover"; "she always used `humankind' because
      `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human
      race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans},
      {mankind}, {man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top