ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hui

HH UW1 IH0   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hui-, *hui*
Possible hiragana form: ふい
English-Thai: Longdo Dictionary
feng shui(n) ฮวงจุ้ย เช่น Learn how to map your bedroom with Feng Shui, an ancient Chinese method that helps us balance our homes and create happier, more successful lives.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alchuine(แอล' ควิน) n. Alcuin
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism

English-Thai: Nontri Dictionary
euphuism(n) การใช้ภาษาหรู,การใช้ภาษาสละสลวย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know how you will change the entire plan, but I hope you will allow Han Hui Ju to participate.Do not know you want how to change the planning? But hope must certainly let South Korea take part hi beads. You've Fallen for Me (2011)
Prof. Im Tae Jun wanted to let Han Hui Ju be the lead anyway.Lintai Jun Han hi professor already must let beads when women lord. You've Fallen for Me (2011)
And plus, it's Han Hui Ju.Again no matter how you say also ROK like beads? You've Fallen for Me (2011)
Han Hui Ju's face is completely the work of plastic surgery.Korea is like the whole plastic beads whole face came out. You've Fallen for Me (2011)
Whether it's me or In Ha, we all thought that Yun Hui had died in the United States.พวกเราทุกคนคิดว่าอย่างนั้น อินฮาก็เหมือนกัน พวกเราคิดว่าเธอตายที่อเมริกา Episode #1.7 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
เช้านี้[n. exp.] (chāo nī) EN: this morning   FR: ce matin ; aujourd'hui matin
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poētphoēi) EN: behind closed doors ; in camera   FR: à huis clos
หอยอีรม[n.] (høi īrom) EN: oyster   FR: huître [f]
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]
หอยนางรม[n.] (høināngrom) EN: oyster   FR: huître [f]
หกโมงเย็น[n. exp.] (hok mōng yen) FR: dix-huit heures ; six heures du soir
หัวน้ำมัน[n.] (hūanāmman) EN: essential oil   FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[n. exp.] (hūanāmman rahoēi) EN: essential oil   FR: huile essentielle
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUI HH UW1 IH0
HUIE HH Y UW1 IY0
HUIE Y UW1 IY0
HUITT HH UW1 T
HUISH Y UW1 IH0 SH
HUISH HH Y UW1 IH0 SH
HUIZAR HH IH0 Z AA1 R
HUISHMAN HH UW1 S M AH0 N
HUIZINGA HH IH0 Z IY1 NG G AH0
HUIZENGA HH IH0 Z EY1 NG G AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book), #310 [Add to Longdo]
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
回复[huí fù, ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ, / ] "Re:"; in reply to (email); return (to some condition), #566 [Add to Longdo]
回家[huí jiā, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ, ] to return home, #736 [Add to Longdo]
回来[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] return; come back, #776 [Add to Longdo]
恢复[huī fù, ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ, / ] to reinstate; to resume; to restore; to recover; to regain; to rehabilate, #1,141 [Add to Longdo]
回到[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, ] return to, #1,252 [Add to Longdo]
回答[huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, ] reply; answer, #1,435 [Add to Longdo]
回去[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, ] return; go back, #1,895 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不意[ふい, fui] ไม่ได้คาดคิด

French-Thai: Longdo Dictionary
huile(n) |f| น้ำมัน เช่น l'huile d'olive น้ำมันมะกอก
huit(numéro) แปด, 8
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
dix-huit(numéro) สิบแปด, 18

Japanese-English: EDICT Dictionary
コストプッシュインフレーション[, kosutopusshuinfure-shon] (n) cost-push inflation [Add to Longdo]
意趣遺恨[いしゅいこん, ishuikon] (n) grudge; spite; malice; rancor [Add to Longdo]
異種移植[いしゅいしょく, ishuishoku] (n) xenotransplant; heterograft; heteroplastic transplantation; heteroplasty; heterotransplantation [Add to Longdo]
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work [Add to Longdo]
回族[かいぞく, kaizoku] (n) Hui (Islamic ethnic minority group of China) [Add to Longdo]
機種依存[きしゅいぞん, kishuizon] (n) {comp} machine-dependent [Add to Longdo]
機種依存文字[きしゅいそんもじ;きしゅいぞんもじ, kishuisonmoji ; kishuizonmoji] (n) {comp} machine dependent characters; platform dependent characters [Add to Longdo]
御朱印;ご朱印[ごしゅいん, goshuin] (n) letter bearing the shogun's scarlet seal [Add to Longdo]
御朱印船;ご朱印船[ごしゅいんせん, goshuinsen] (n) shogun-authorized trading vessel (authorised) [Add to Longdo]
主意;趣意[しゅい, shui] (n) main meaning; opinion; idea; aim; motive; gist; meaning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機種依存[きしゅいぞん, kishuizon] machine-dependent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

  hui
   now; well; well then

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top