ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

huertas

HH W EH1 R T AH2   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huertas-, *huertas*, huerta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา huertas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *huertas*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was the fight against Victoriano Huerta.สู้กับชาวนากา วิคเตอร์ริโน ฮูเออตา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The earthquake. Or Paz de la Huerta.แผ่นดินไหว หรือ Paz de la Huerta The End of the Affair? (2012)
That damn Huerta's scraped it clean.Dieser Huerta machte reinen Tisch. The Wild Bunch (1969)
They were federal troops... commissioned by the traitor, Huerta.Es waren Bundestruppen, vom Verräter Huerta bestochen. The Wild Bunch (1969)
General Huerta is anxious to better relations with the United States... not to cross the border and destroy them.Huerta will die Beziehungen zu den Staaten verbessern, nicht vergiften, indem er die Grenze übertritt. The Wild Bunch (1969)
A killer for Huerta who calls himself a general.Ein Killer Huertas, der sich General nennt. The Wild Bunch (1969)
What you call Providence, I call General Huerta.Was Sie Vorsehung nennen nenne ich General HuertaDuck, You Sucker (1971)
Well, your country's also Huerta and the Governor and landlords.Dein Land ist auch Huerta und der Gouverneur und die Grundbesitzer. Duck, You Sucker (1971)
This is General Victoriano Huerta, who was named head of the government forces to combat the rebels.General Victoriano Huerta wurde Oberbefehlshaber der Einsatztruppen Maderos gegen die Rebellen. Antonieta (1982)
Huerta's troops.Die Truppen von HuertaAntonieta (1982)
Victoriano Huerta, whom I spoke to you about before, imprisoned Madero and Pino Suarez.Victoriano Huerta, von dem ich sprach, ließ Madero und Pino Suares verhaften. Antonieta (1982)
Here's where Huerta arrives to assume the Presidency, I believe. Yes, yes, right after the assassination of Madero.Ich glaube, das ist der offizielle Einzug Huertas in den Regierungspalast. Antonieta (1982)
Venustiano Carranza, who was governor of Coahuila, revolted against Huerta in 1913. Supported by other governors.Venustiano Carranza, damals Gouverneur von Coahuila, rebellierte 1913 seinerseits gegen HuertaAntonieta (1982)
All united against Huerta.Alle vereint gegen HuertaAntonieta (1982)
-Who was victoriano Huerta? -You are right.Wer war Victoriano HuertaWhite Men Can't Jump (1992)
She asked where La Huerta was.Sie fragte, wo La Huerta ist, Viuda Negra (2005)
- I know La Huerta.- Ich kenne La HuertaViuda Negra (2005)
It was the fight against Victoriano Huerta.Es war der Kampf gegen Victoriano HuertaIndiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Captain, a message from Lieutenant Huerta.Eine Nachricht von Leutnant HuertaChe: Part Two (2008)
Who is this ranch hand who has already decided that his military strategy is better than that of a twice-decorated general who fought with Huerta?Wer ist dieser Feldarbeiter, der bereits entschieden hat, dass seine Militärstrategie besser ist als die eines zweifach dekorierten Generals, der an Huertas Seite gekämpft hat? For Greater Glory: The True Story of Cristiada (2012)
He fought with Huerta, sir. I know.Er hat schon mit Huerta gekämpft, Sir. For Greater Glory: The True Story of Cristiada (2012)
Javi Huerta?- Javi HuertaGet the Gringo (2012)
Or Paz de la Huerta.- Oder Paz de la Huerta (Schauspielerin). The End of the Affair? (2012)
Client by the name of Huertavas.Der Kunde heißt Huertavas. Revenge (2014)
A few years back, a Venezuelan cartel boss named Huertavas hired The Ghosts to steal a fortune from his rival.Vor Jahren hat ein venezolanischer Kartell-Boss namens Huertavas die Ghosts angeheuert, um das Vermögen seines Rivalen zu stehlen. Revenge (2014)
Senor Huertavas wasn't a man of his word.Señor Huertavas hat sein Wort nicht gehalten. Revenge (2014)
Rumor is, Huertavas converted the cash into diamonds and hid them somewhere in the U.S.Das kommt mir bekannt vor. Gerüchten zufolge hat Huertavas das Geld zu Diamanten gemacht und diese irgendwo in den USA versteckt. Revenge (2014)
All right, Casey, Huerta.In Ordnung, Casey, HuertaGilda (1946)
Huerta pushed from the North with Pancho Villa's help and you from the South why, Diaz crumbled.Huerta griff von Norden her an, mit Pancho Villa, ihr vom Süden... - natürlich ging Diaz zu Grunde. Viva Zapata! (1952)
Come in.(Huerta) Komm herein. Viva Zapata! (1952)
You know, General Huerta, there is such a thing as an honest man.Wissen Sie, General Huerta, ehrenhafte Männer existieren wirklich. Viva Zapata! (1952)
Huerta's forces are coming through the pass!Huertas Truppen kommen über den Pass! Viva Zapata! (1952)
Huerta has disobeyed my orders?Huerta hat meine Befehle missachtet? Viva Zapata! (1952)
Huerta would not dare!Huerta würde es nicht wagen! Viva Zapata! (1952)
-Huerta must have misunderstood.- Huerta hat es wohl missverstanden. Viva Zapata! (1952)
Did you see Huerta?- Haben Sie Huerta gesehen? Viva Zapata! (1952)
But don't worry. Huerta loves you.Keine Sorge, Huerta liebt Sie. Viva Zapata! (1952)
Is Huerta here?ist Huerta hier? Viva Zapata! (1952)
Consorting with the enemy. You were talking to an officer of Huerta's army.Man sah dich, als du mit einem Offizier aus Huertas Armee sprachst. Viva Zapata! (1952)
Huerta was ready for us!Huerta erwartete uns! Viva Zapata! (1952)
He tried to hold Huerta in check, and Huerta killed him!Er versuchte, Huerta im Zaum zu halten, und Huerta tötete ihn! Viva Zapata! (1952)
Huerta's defeated.Huerta ist besiegt. Viva Zapata! (1952)
We beat Huerta.Wir besiegten HuertaViva Zapata! (1952)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUERTA    HH W EH1 R T AH2
HUERTA    W EH1 R T AH2

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top