Search result for

hover

(65 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hover-, *hover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hover[VT] บินร่อน, See also: โฉบเฉี่ยว, ป้วนเปี้ยน, เหิน, เฉวียน
hover over[PHRV] บินอยู่เหนือ, See also: บินวนอยู่ในอากาศ, บินวนอยู่เหนือ
hover round[PHRV] รอคอยอยู่ใกล้, See also: วนเวียนอยู่ไม่ห่าง
hover between[PHRV] ไม่ตัดสินใจระหว่าง, See also: ยังลังเล, Syn. vacillate between, waver between

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hover(ฮัฟ'เวอะ) vt.,n. (การ) บินฉวัดเฉวียน,บินร่อน,โฉบ,เตร่อยู่ใกล้,อยู่ใกล้,ร่อแร่., See also: hoverer n. hoveringly adv.
hovercraft(ฮัฟ'เวอคราฟทฺ) n. เรือที่แล่นได้อย่างรวดเร็วเหนือน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ทีราบเรียบโดยแล่นบนเบาะอากาศที่พุ่งออกจากพัดลมขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้เรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
hover(vi) รวมกันอยู่,บินโฉบ,บินร่อน,ลอย,ส่ายไปมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They always hovering around the titis blossoms.และบินไปรอบๆดอกเชอร์รี่ Iljimae (2008)
The doors didn't open for 3 months. It just hovered there. Nobody could get in.ประตูมันปิดมา 3 เดือนแล้ว ไม่น่ามีใครเข้าไปได้ District 9 (2009)
I would say it was at least 25 yards wide, or in diameter actually, it would be, and it was hovering over a house, and it was motionlessผมพอจะพูดได้ว่ามันกว้างประมาณ 25 หลา หรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนั้น และมันก็บินร่อนไปมาเหนือบ้านเรือนและมันก็หยุดนิ่ง The Fourth Kind (2009)
Although their presence incited a global panic... 29 ships now hovering over the major cities of the world.หมายถึงความสงบสุขและกลมเกลียวอยู่ด้วยกัน มนุษย์กับผู้มาเยือนทำงานเคียงข้างกัน เพื่อสร้างศูนย์กลางนับพันแบบนี้ V (2009)
Hovering over 29 of the world's major cities.โอ ผม... V (2009)
"and without those endorsements, i won't be able to buy my hovercraft."ไม่มีเงินสนับสนุน ฉันก็ไม่ได้ซื้อเรือโฮเวอร์คราฟต์ Vitamin D (2009)
But matthews hovering around like a vultureแต่แมทธิวยังป้วยเปี้ยนอยู่แถวนี้ Dirty Harry (2009)
If you'd been hovering all over 'em their whole lives.ถ้าคุณจะปกป้องพวกเขาไปตลอดชีวิต Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I'll stop hovering if you stop acting like an idiot.ฉันจะเลิกโฉบไปโฉบมา ถ้าเธอเลิกทำตัวงี่เง่าซะที I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
The vessel seemed to be waiting, not hovering to strike.The vessel seemed to be waiting, not hovering to strike. Watchmen (2009)
Hover taxi, Delta runway. Squawk ident. - You see that?... คุณเห็นหรือเปล่า/เห็นครับ Avatar (2009)
Imprisioned by a strange being floating on a strange hovering deviceถูกขัง ในที่แปลกๆ\ เครื่องคุมขังแปลกๆ Monsters vs. Aliens (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hoverHe hovered between life and death.
hoverShe hovers over that child like hen with one chicken.
hoverThe helicopter hovered over the building.
hoverThe helicopter is hovering overhead.
hoverThe smaller planets hovering around the planet Jupiter reminded him of the guards surrounding a king when he walked outdoors, and Kepler called them satellites.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉวัดเฉวียน[V] circle, See also: hover, wheel, circumrotate, swoop about, buzz, Syn. โฉบ, วนเวียน, วกวน, เวียน, วน, Example: เครื่องบินสตูก้ากับเครื่องบินดำทิ้งระเบิดเมดเชอร์ชมิดท์ก็ฉวัดเฉวียนทำความพินาศวอดวายให้แก่สัมพันธมิตร, Thai definition: อาการที่บินวนเวียนไปมาอย่างผาดโผน, แล่นเร็วอย่างผาดโผน
เฉวียน[ADV] hover, See also: flatteringly, driftingly, Syn. เวียน, วนเวียน, ฉวัดเฉวียน, Example: พวกแมลงต่างๆ บินเฉวียนเวียนวนไปมาอย่างน่าดูน่าชม
ร่อน[V] hover, Syn. บินร่อน, Example: เครื่องบินขับไล่ร่อนลงมาที่สนามบินอุดรธานี, Thai definition: อาการของสิ่งมีลักษณะแบนที่เลื่อนลอย วนไปวนมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหาะ[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit   FR: se déplacer dans les airs
หงส์ร่อนมังกรรำ[n. exp.] (hong rǿn mangkøn ram) EN: hovering phoenix, dancing dragon   
ร่อน[v.] (rǿn) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air   FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
วน[v.] (won) EN: move round ; circle ; circulate ; revolve ; whirl ; hover   FR: tourner en rond ; tourner autour de ; tournoyer ; tourbillonner
ยานลอยตัว[n. exp.] (yān løitūa) EN: hovercraft   FR: hovercraft [m] (anglic.) ; aéroglisseurr [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOVER    HH AH1 V ER0
HOVERS    HH AH1 V ER0 Z
HOVERED    HH AH1 V ER0 D
HOVERING    HH AH1 V R IH0 NG
HOVERING    HH AH1 V ER0 IH0 NG
HOVERFLY    HH AH1 V ER0 F L AY2
HOVERSON    HH AH1 V ER0 S AH0 N
HOVERMALE    HH AH1 V ER0 M AH0 L
HOVERFLIES    HH AH1 V ER0 F L AY2 Z
HOVERCRAFT    HH AH1 V ER0 K R AE2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hover    (v) (h o1 v @ r)
hovers    (v) (h o1 v @ z)
hovered    (v) (h o1 v @ d)
hovering    (v) (h o1 v @ r i ng)
hovercraft    (n) (h o1 v @ k r aa f t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラッシュオーバー[, furasshuo-ba-] (n) flash over (fire); flashover [Add to Longdo]
ホーバークラフト[, ho-ba-kurafuto] (n) Hovercraft [Add to Longdo]
ホバークラフト[, hoba-kurafuto] (n) Hovercraft; air-cushion vehicle; ground-effect machine [Add to Longdo]
ホバリング[, hobaringu] (n) hovering [Add to Longdo]
一捻り[ひとひねり, hitohineri] (n,vs) a reworking; a pushover [Add to Longdo]
花虻[はなあぶ;ハナアブ, hanaabu ; hanaabu] (n) (1) (uk) hoverfly (any fly of family Syrphidae); syrphid; (2) drone fly (Eristalis tenax) [Add to Longdo]
自動切り替え[じどうきりかえ, jidoukirikae] (n) {comp} automatic switchover; automatic cutover [Add to Longdo]
切り替え(P);切り換え;切替え;切換え;切替(io);切換(io)[きりかえ, kirikae] (n) exchange; conversion; replacement; switching (to); switchover; (P) [Add to Longdo]
棚引く;たな引く;棚曳く[たなびく, tanabiku] (v5k) (uk) to linger; to hover above; to trail; to hang over; to lie over [Add to Longdo]
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徘徊[pái huái, ㄆㄞˊ ㄏㄨㄞˊ, ] hover; linger; roam; wander [Add to Longdo]
气垫船[qì diàn chuán, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] hovercraft; air cushion vehicle [Add to Longdo]
翱翔[áo xiáng, ㄠˊ ㄒㄧㄤˊ, ] hover; soar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動切り替え[じどうきりかえ, jidoukirikae] automatic switchover, automatic cutover [Add to Longdo]
代替[だいがい, daigai] switchover, alternate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hover \Hov"er\, n. [Etymol. doubtful.]
   A cover; a shelter; a protection. [Archaic] --Carew. --C.
   Kingsley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hover \Hov"er\, v. i. [imp. & p. p. {Hovered}; p. pr. & vb. n.
   {Hovering}.] [OE. hoveren, and hoven, prob. orig., to abide,
   linger, and fr. AS. hof house; cf. OFries. hovia to receive
   into one's house. See {Hovel}.]
   1. To hang fluttering in the air, or on the wing; to remain
    in flight or floating about or over a place or object; to
    be suspended in the air above something.
    [1913 Webster]
 
       Great flights of birds are hovering about the
       bridge, and settling on it.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A hovering mist came swimming o'er his sight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To hang about; to move to and fro near a place,
    threateningly, watchfully, or irresolutely.
    [1913 Webster]
 
       Agricola having sent his navy to hover on the coast.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Hovering o'er the paper with her quill. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hover
   v 1: be undecided about something; waver between conflicting
      positions or courses of action; "He oscillates between
      accepting the new position and retirement" [syn: {hover},
      {vibrate}, {vacillate}, {oscillate}]
   2: move to and fro; "The shy student lingered in the corner"
     [syn: {hover}, {linger}]
   3: hang in the air; fly or be suspended above
   4: be suspended in the air, as if in defiance of gravity; "The
     guru claimed that he could levitate" [syn: {levitate},
     {hover}]
   5: hang over, as of something threatening, dark, or menacing;
     "The terrible vision brooded over her all day long" [syn:
     {brood}, {hover}, {loom}, {bulk large}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top