หรือคุณหมายถึง hoü?
Search result for

houe

(28 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -houe-, *houe*
Possible hiragana form: ほうえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silhouette(ซิลอูเอท') n. ภาพคนตัวดำพื้นขาว,ภาพเงา,ร่าง,โครงร่างสีดำ,เค้าโครง vt. ทำให้ปรากฎภาพคนตัวดำพื้นดาว,วาดภาพโครงร่างสีดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
silhouette(n) ภาพเงา,เค้าโครง,โครงร่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade   FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded   FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
ล้มเหลว[v.] (lomlēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through   FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer
เงา[n.] (ngao) EN: shade ; shadow ; image ; reflection   FR: ombre [f] ; reflet [m] ; silhouette [f]
นกเค้า[n.] (nok khao) EN: owl   FR: chouette [f] ; hibou [m]
นกเค้าจุด[n. exp.] (nok khao jut) EN: Spotted Owlet   FR: Chevêche brame [f] ; Chouette brame [f] ; Chouette brahmane [f]
นกเค้าแมว[n.] (nok khao maēo) EN: owl   FR: chouette [f] ; hibou [m]
นกเค้าป่าหลังจุด[n. exp.] (nok khao pā lang jut) EN: Spotted Wood Owl   FR: Chouette des pagodes [f] ; Chouette obscure [f] ; Chouette à face pâle [f]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
放映[ほうえい, houei] (vt) ออกอากาศ(เฉพาะโทรทัศน์)
訪英[ほうえい, houei] (vt) เดินทางเยือนอังกฤษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
シースシルエット[, shi-sushiruetto] (n) sheath silhouette [Add to Longdo]
シルエッター[, shiruetta-] (n) silhouetter; (P) [Add to Longdo]
シルエット[, shiruetto] (n) silhouette (fre [Add to Longdo]
ナローシレエット[, naro-shireetto] (n) narrow silhouette [Add to Longdo]
胃腸炎[いちょうえん, ichouen] (n) gastroenteritis [Add to Longdo]
[かげ, kage] (n) (1) shadow; silhouette; (2) reflection; image; (3) presence; sign; (4) light (stars, moon); (P) [Add to Longdo]
影画[かげえ, kagee] (n) silhouette [Add to Longdo]
影像[えいぞう, eizou] (n) silhouette [Add to Longdo]
影法師[かげぼうし, kageboushi] (n) shadow figure; silhouette [Add to Longdo]
映し絵[うつしえ, utsushie] (n) film picture; silhouette [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech [Add to Longdo]
超越関数[ちょうえつかんすう, chouetsukansuu] transcendental function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
法悦[ほうえつ, houetsu] religioese_Ekstase, Ekstase, Begeisterung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  houe [u]
     hoe
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top