Search result for

honores

(402 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honores-, *honores*, honore
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา honores มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *honores*)
English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honor[N] เกียรติ, See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
honor[N] ความเคารพ, See also: การนับถือ
honor[VT] เคารพ, See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
honor[N] ชื่อเสียง
honor[VT] ให้เกียรติ
dishonor[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonor[VT] ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor
honorary[ADJ] ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติ, See also: โดยกิตติมศักดิ์, โดยเกียรติยศ
honorable[ADJ] ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorable[ADJ] ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable[ADJ] ีซึ่งมีเกียรติ, See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา, Syn. moral, scrupulous, upright, Ant. dishonest, unethical, unscrupulous
honorably[ADV] อย่างควรค่าแก่การให้เกียรติ, See also: อย่างน่าเคารพนับถืออย่างน่าเคารพนับถือ
honorably[ADV] อย่างมีเกียรติ, See also: อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม, Syn. morally, scrupulously, uprightly, Ant. dishonestly, unethically, unscrupulously
honorarium[N] ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium[N] ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honor guard[N] กองเกียรติยศ
dishonorable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral
dishonorably[ADV] อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าขายหน้า
time-honored[ADJ] เก่าแก่มาก, See also: ซึ่งมีประวัติยาวนานมาก
maid of honor[N] เพื่อนเจ้าสาว, Syn. bridesmaid
maid of honor[N] นางกำนัล
field of honor[N] สนามรบ
Medal of Honor[N] รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก
honorary degree[N] ปริญญากิตติมศักดิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honorariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honorary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orthonormalเชิงตั้งฉากปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orthonormal vectorsเวกเตอร์เชิงตั้งฉากปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academic decoration of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Honor in literatureเกียรติยศในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Military ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Naval ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารเรือและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Titles of honor and nobility ; Titlesนามแสดงศักดิ์ [TU Subject Heading]
Conference of Honorary Consuls-General of Thailandการประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย [การทูต]
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์ " ได้แก่ บุคคลในท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา และดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศที่ กงสุลกิตติมศักดิ์เป็นผู้แทน การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ และต้องยื่นสัญญาบัตร และได้รับอนุมัติบัตรเช่นเดียวกับผู้แทนฝ่ายกงสุลอาชีพ (career consular officer) ทั้งนี้ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่ กว้างกว่าและสำคัญกว่า ในส่วนของไทย กงสุลกิตติมศักดิ์แตกต่างจากกงสุลอาชีพใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กงสุลกิตติมศักดิ์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็นผู้นำที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไทย (2) กงสุลกิตติมศักดิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งหมด (3) กงสุลกิตติมศักดิ์ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลน้อยกว่ากงสุลอาชีพ ในการปฏิบัติงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยจะมีคู่มือกงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน " [การทูต]
Fluke Chonorchiasis, Liverโรคพยาธิใบไม้ตับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
honor (n adv) เป็นเกียรติ
honor roll (n) เกียรตินิยม
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MADE OF HONORMADE OF HONOR Made of Honor (2008)
Your wage.Ihr Honorar... My World (2013)
It is a question of my honor. It is very embarrassing.มันเป็นข้อสงสัยที่ไร้ซึ่งเกียรติ น่าละอายมาก The Great Dictator (1940)
Gentlemen, we have pledged our honor.สุภาพบุรุษ ถึงเวลาของ พุดดิ้งเกียรติยศแล้ว The Great Dictator (1940)
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า Pinocchio (1940)
I was younger then, and tremendously conscious of the family honor.ตอนนั้นผมยังหนุ่ม และอยากรักษาเกียรติของตระกูลไว้ Rebecca (1940)
Family honor.เฮอะ เกียรติของตระกูล Rebecca (1940)
You've known Max a long time. So you know he's the old-fashioned type, who'd die to defend his honor, or who'd kill for it.ท่านรู้จักแม็กซ์มานาน ดังนั้นคงรู้ว่า เขาเป็นคนหัวโบราณที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ Rebecca (1940)
We are honore you have come to see it.เราเป็น Honore คุณได้มาจะเห็นมัน The Ugly American (1963)
If I get my hands on the $200000 I'll always honor your memory.ถ้าฉันได้เงิน 200000 เหรียญนั่น... ...จะไม่ลืมพระคุณของนายเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'll always honor your memory!ฉันจะไม่ลืมพระคุณนายเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.ฉันให้เสรีภาพของเธอ แต่ฉันสอนเธอไม่เคยที่จะเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ The Godfather (1972)
She resisted, she kept her honor.เธอต่อต้านเธอก็ยังคงเป็นเกียรติแก่เธอ The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me on the wedding day of your daughter.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม ในวันแต่งงานของลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
I'm honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding.ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ที่คุณได้เชิญผมไปงานแต่งงานลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
"As Honorary Chairman of the Welcoming Committee..."ในฐานะประธานคณะกรรมการต้อนรับ... Blazing Saddles (1974)
"... the Honorable William J. Le Petomane..."... โดยผู้ว่าฯ วิลเลี่ยม เจ เลอเพโทเมน... Blazing Saddles (1974)
"To the Honorable William J. Le Petomane, Governor."ถึงผู้ว่าฯ เลอเพโทเมน ผู้ทรงเกียรติ์ Blazing Saddles (1974)
Slander, Your Honor.คุณแลนเดอร์สครับ ท่านที่เคารพ Oh, God! (1977)
Give him back his honor, Your Honor.คืนเกียรติให้เขาเถอะครับท่าน Oh, God! (1977)
Thank you, Your Honor.ขอบคุณครับท่านที่เคารพ Oh, God! (1977)
Your Honor, I rest my case.ท่านครับ ผมหมดคำถามครับ Oh, God! (1977)
Yes, Your Honor, I would like to call one witness and one witness only.ครับ ท่านที่เคารพ ผมขอเชิญพยาน 1 คนเท่านั้นครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I would like to call to the stand the Lord God.ท่านครับ ผมขอเชิญสู่บัลลังก์ครับ พระผู้เป็นเจ้าครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I was trying to make a point.ผมพยายามจะเข้าสู่ประเด็นครับ Oh, God! (1977)
-Your Honor when I just asked God to take the stand in that brief moment after I called him, wasn't there a trace of expectation?ท่านที่เคารพ ตอนที่ผมเชิญพระเจ้าให้ขึ้นบัลลังก์ ในวินาทีนั้นหลังจากที่ผมเชิญท่าน Oh, God! (1977)
Just a trace, Your Honor?ท่านคาดหวังอะไรเล็กน้อย ในใจบ้างมั้ยครับ แค่เล็กน้อยครับท่านที่เคารพ Oh, God! (1977)
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น Oh, God! (1977)
Excuse me, Your Honor.ขอโทษครับท่าน Oh, God! (1977)
-Your Honor, he--ท่านที่เคารพครับท่าน Oh, God! (1977)
If it pleases the court, and even if it doesn't please the court I'm God, Your Honor.ถ้าทำให้ศาลพอใจ ถึงจะไม่ทำให้ศาลพอใจ ผมคือพระเจ้า ท่านที่เคารพ Oh, God! (1977)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
Watch this, Your Honor.ดูนะท่านที่เคารพ Oh, God! (1977)
Your Honor, I rest my case.ท่านที่เคารพ ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้ว Oh, God! (1977)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
It took down every word, Your Honor, except now some of them are not on the paper.มันพิมพ์ทุกคำพูดครับท่าน แต่ว่าตอนนี้คำบางคำ ไม่ได้อยู่ในกระดาษครับ Oh, God! (1977)
If my estimations are correct... we should be very close to the Honorable Richard J. Daley Plaza.ถ้าการประเมินของผมถูกต้อง เราควรจะอยู่ใกล้ๆที่ ฮอนโนแอบล ริชาดแจแดยลี พลาซา The Blues Brothers (1980)
But I have an honorable compromise.แต่ข้ามีข้อเสนอที่มีเกียรติ The Road Warrior (1981)
He fulfilled his contract. He's an honorable man.เขาทำตามสัญญาแล้ว เขาเป็นคนมีเกียรติ The Road Warrior (1981)
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม! First Blood (1982)
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา First Blood (1982)
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่ First Blood (1982)
In the field, we had a code of honor.ในสาขาที่เรามีรหัสเกียรติ First Blood (1982)
Guard of honor!กองเกียรติยศ กองเกียรติยศ Gandhi (1982)
My house is honored.เป็นเกียรติครับ Gandhi (1982)
The honor is ours.ผมเองน่ะสิ Gandhi (1982)
I am here to see that I am the last British viceroy ever to have the honor of such a reception.ข้าพเจ้ามาที่นี่ในฐานะไวซ์รอย คนสุดท้ายของอังกฤษ ที่จะได้รับการต้อนรับ อย่างมีเกียรติเยี่ยงนี้ Gandhi (1982)
Unless you would care to do the honors, Mr. Boddy?เว้นแต่คุณจะให้เกียรติบอกเอง คุณบ๊อดดี้? Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honorA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
honorA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
honorA farewell party was held in honor of Mr Smith.
honorA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
honorA farewell party was held in honor of the retiring executive.
honorA good student like Tom brings honor to our class.
honorAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
honorAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
honorA party was held in honor of the visiting writer.
honorA prize was given in honor of the great scientist.
honorA welcome party was held in honor of Mr Jones.
honorDeath is preferable to dishonor.
honorDo you honor this credit card?
honorGeneral Franks received an honorary knighthood.
honorHe believes it to be an honor to follow in his predecessor's footsteps.
honorHe did me the honor of saying that I was right.
honorHe got angry because his honor was at stake.
honorHe graduated from a senior high school with honors.
honorHe graduated from Cambridge with honors.
honorHe graduated from Harvard University with honors.
honorHe graduated from Yale with honors in 1921.
honorHe had the honor of being presented to a great writer.
honorHe is an honor to his family.
honorHe is an honor to our country.
honorHe is the soul of honor.
honorHe lost his honor.
honorHer act reflected dishonor upon her.
honorHe received an honorable discharge from the army.
honorHe values honor above anything else.
honorHe vindicated his honor.
honorHis behavior is always honorable.
honorHis honor was corroded by greed.
honorI am highly honored by the presence of the president.
honorI am honored that you should ask me to speak.
honorI am honored to be awarded this prized.
honorI am honored to meet you.
honorI esteem it an honor to address this audience.
honorI felt that my honor was at stake.
honorI felt that my honor was at stake.
honorIf peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.
honorIn 776 B.C. the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks chief god, Zeus.
honorIn honor of all the hard work we raised a toast to our first day in our new home!
honorI passed the examination, and I'm going to be an honor student.
honorIt is a great honor for me to have been elected chairman.
honorIt is a great honor to be invited.
honorIt's a great honor to be able to meet you.
honorIt's a great honor to have had the King visit our city.
honorIt's a point of honor with me to tell the truth.
honorI was awarded an honor prize.
honorI would be honored to give you a showing in my gallery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเคารพนับถือ[V] be respectable, See also: be honorable, Example: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศแล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่, Thai definition: สมควรจะให้ความเคารพ
ผู้ทรงเกียรติ[N] an honor person, Syn. ผู้มีเกียรติ, Example: ผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านนี้ มีส่วนในการกำหนดยุคสมัยของประวัติศาสตร์ผู้คนทั่วโลก, Count unit: คน, ท่าน
ศักดิ์ศรี[N] honour, See also: honor, glory, fame, renown, Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
เหม็น[V] be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
ภูมิฐาน[ADJ] elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
มือสะอาด[ADJ] honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
เกียรติ[N] fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกียรติคุณ[N] prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
เกียรตินิยม[N] honor (degree), See also: honorary gift, Example: ทางคณะบอกว่าถ้าอยากได้เกียรตินิยม แม้เพียงอันดับสองก็ต้องสะสมคะแนนให้ได้ดีตั้งแต่ปีหนึ่ง, Thai definition: ความรู้ดีเด่นเหนือระดับปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
เกียรติยศ[N] honor, See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี, Example: การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่กิจกรรมเพื่อแสวงหาลาภสักการะ เกียรติยศ ชื่อเสียง สายสะพาย, Thai definition: เกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะ
เกียรติศักดิ์[N] honor, See also: prestige, glory, Syn. เกียรติ, Example: องค์พระมหากษัตริย์ทรงต้องการใช้ความรักชาติ ความชื่นชม และการตื่นตัวในเกียรติศักดิ์ของไทยของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการเมือง, Thai definition: ฐานะอันมีเกียรติ
ขายชื่อ[V] betray away somebody's name, See also: dishonor, Syn. ขายชื่อเสียง, Example: อาชญากรรายนี้ได้ขายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทเดียวกัน, Thai definition: เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย
ขัตติยมานะ[N] pride of king, See also: royal honor, Syn. ชาติขัตติยมานะ, Example: พระองค์คำนึงถึงขัตติยมานะจึงรักษาคำมั่นยิ่งชีพ, Thai definition: การถือตัวว่าเป็นกษัตริย์
งามหน้า[V] be disgraceful, See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious, Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย, อับอาย, Ant. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, Example: ลูกสาวผู้ใหญ่วงศ์หอบผ้าหนีตามผู้ชายไป งามหน้าละคราวนี้, Thai definition: น่าขายหน้า, เป็นคำประชดในทางไม่ดี เช่นไปทำเสียหายมาแล้วพูดว่า งามหน้าละคราวนี้
ผู้มีเกียรติ[N] honorable person, See also: distinguished personage, honoured guest, Example: ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาในงานแต่งงานต่างก็อวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีชื่อเสียง, ผู้ที่ได้รับความยกย่องนับถือ, ผู้มีหน้ามีตา
หมิ่น[V] insult, See also: humiliate, dishonor, disgrace, Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก, Ant. ยกย่อง, Example: ศักดิ์ศรีอดีตนายพลของกองทัพถูกหมิ่นอย่างรุนแรง, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูถูก
น่าเคารพ[ADJ] respectable, See also: venerable, honorable, Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง, Ant. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม, Example: ท่านควรทำตัวเองให้เป็นครูที่น่าเคารพของลูกศิษย์
น่านับถือ[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่านับถือ[V] be respectable, See also: be estimable, be honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Example: น้ำใจของเขาที่มีต่อเพื่อนน่านับถือเป็นอย่างยิ่ง
น่าเลื่อมใส[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่าเลื่อมใส[V] be respectable, See also: be estimable, be honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Example: พระสงฆ์รูปนี้มีกริยางามน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง
น่าอับอาย[ADJ] disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย
รางวัลชมเชย[N] honorable mention, See also: consolation prize, Example: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว, Count unit: รางวัล
ปริญญากิตติมศักดิ์[N] honorary degree, Example: ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง, Thai definition: ปริญญาที่ประสาทแก่ผู้ทรงวิทยาคุณ หรือผู้มีเกียรติตามที่เห็นสมควร
เฉลิมพระเกียรติ[V] glorify, See also: extol, honor, exalt, celebrate, Syn. สรรเสริญ, Example: จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ก็คือ เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ในการที่ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาในรัชสมัยของพระองค์
กิตติมศักดิ์[ADJ] honorary, See also: glorious, honorable, Example: ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่นายชวน หลีกภัย, Thai definition: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ
การเทิดพระเกียรติ[N] honor, See also: honour, worship, esteem, praise, Syn. การสดุดี, การสรรเสริญ, Example: พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้รับการเทิดพระเกียรติภายหลังที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้ว
กองเกียรติยศ[N] honor guard, See also: guard of honour, corps of honour, Example: ทหารตั้งกองเกียรติยศเพื่อต้อนรับพณฯ ท่านนายก, Count unit: กอง, Thai definition: กองทหารหรือตำรวจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญหรือสิ่งอื่นๆ
เทิด[V] uphold, See also: esteem, worship, honor, hold up, adore, respect, revere, venerate, regard, Syn. เทิดทูน, เชิดชู, ยกย่อง, บูชา
นบนอบ[V] respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, honor, worship, Syn. นอบน้อม, นอบนบ, Example: เป็นเด็กดีต้องนบนอบผู้ใหญ่, Thai definition: น้อมกายลงไหว้อย่างเคารพ
นับถือ[V] respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor, Syn. เคารพ, บูชา, Example: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก, Thai definition: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น
มีเกียรติ[V] be honorable, See also: be honored, be respected, be respectable, Syn. เป็นเกียรติ, Example: นิสิตเรียนดีรู้สึกมีเกียรติมากเมื่อได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) FR: honorer ; rendre hommage
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen   FR: demoiselle d'honneur [f]
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
ค่าธรรมเนียม[n.] (khā thamnīem) EN: fee ; charge ; due ; duty   FR: prix [m] ; honoraires [mpl] ; droits [mpl] ; frais [mpl]
ค่าทนาย[n. exp.] (khā thanāi) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees   FR: honoraires d'un avocat [mpl]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīattisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction   
เกียรติ[n.] (kīatti) EN: honour = honor (Am.)   FR: célébrité [f] ; renommée [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīattikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem   FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]
เกียรติยศ[n.] (kīattiyot) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity   FR: honneur [m]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank   FR: honneur [m] ; réputation [f] ; estime [f]
เกียรตินิยม[n.] (kīetniyom) EN: honour = honor (Am.)   
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: honour = honor (Am.)   
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour = honor (Am.)   
กิตติมศักดิ์[adj.] (kittimasak) EN: honorary   FR: honoraire
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace   FR: diffamer ; insulter ; humilier
มีศักดิ์ศรี[adj.] (mī saksī) EN: dignified ; honorable   
หม่อม[n.] (mǿm) EN: person related to a king ; honorific title for a high ranking person   FR: personne de sang royal [f]
หน้า[n.] (nā) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity   
น่าเคารพ[adj.] (nākhaorop) EN: respectable ; venerable ; honorable   FR: respectable ; honorable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable   FR: estimable ; respectable ; honrable
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious   
ปริญญากิตติมศักดิ์[n. exp.] (parinyā kittimasak) EN: honorary degree   
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable   FR: digne ; respectable
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest   
ผู้ทรงเกียรติ[n. exp.] (phūsong kīet) EN: honor person   
รางวัลชมเชย[n. exp.] (rāngwan chomchoēi) EN: honorable mention   
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (rātchabandit kittimassak) EN: Honorary Member   FR: membre honoraire de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]
ฤชา[n.] (reuchā) EN: fee   FR: honoraire [m] ; gratification [f]
รู้สึกเป็นเกียรติ[v. exp.] (rūseuk pen kīet) EN: be honoured = be honored (Am.)   FR: être honoré
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige   FR: prestige [m] ; dignité [f]
สัตย์[n.] (sat) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity   FR: honnêteté [f] ; loyauté [f]
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits   FR: honorer les esprits
เซ่นไหว้วิญญาณ[v. exp.] (senwāi winyān) EN: propitiate the spirits   FR: honorer les esprits ; apaiser les esprits
เสื่อมเกียรติ[v. exp.] (seūam kīet) FR: être déshonoré
เสียคน[adj.] (sīakhon) FR: déshonoré
ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (than samāchik phū mī kīet) EN: honorable member   
ไหว้เจ้า[v.] (wāijao) EN: make a sacrifice to gods ; pay respect to god ; make a spirit offering   FR: honorer les dieux

CMU English Pronouncing Dictionary
HONOR    AA1 N ER0
HONORS    AA1 N ER0 Z
HONORE    AA1 N ER0
HONORA    AO0 N AO1 R AH0
HONOR'S    AA1 N ER0 Z
HONORIA    AA0 N ER1 IY0 AH0
HONOREE    AA0 N ER0 IY1
HONORED    AA1 N ER0 D
HONOREES    AA0 N ER0 IY1 Z
HONORING    AA1 N ER0 IH0 NG
HONORARY    AA1 N ER0 EH2 R IY0
DISHONOR    D IH2 S AA1 N ER0
HONORARIA    AA2 N ER0 EH1 R IY0 AH0
HONORABLY    AA1 N ER0 AH0 B L IY0
HONORABLE    AA1 N ER0 AH0 B AH0 L
HONORIFIC    AA2 N ER0 IH1 F IH0 K
HONORARIUM    AA2 N ER0 EH1 R IY0 AH0 M
DISHONORED    D IH2 S AA1 N ER0 D
HONORARIUMS    AA2 N ER0 EH1 R IY0 AH0 M Z
DISHONORABLE    D IH2 S AA1 N ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honorary    (j) (o1 n @ r @ r ii)
honorific    (n) (o2 n @ r i1 f i k)
honorarium    (n) (o2 n @ r e@1 r i@ m)
honorifics    (n) (o2 n @ r i1 f i k s)
honorariums    (n) (o2 n @ r e@1 r i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāo, ㄍㄠ, ] high; tall; fig. above average; height; (honorific) your, #128 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common, #801 [Add to Longdo]
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable, #1,031 [Add to Longdo]
排名[pái míng, ㄆㄞˊ ㄇㄧㄥˊ, ] a roll of honor, #2,321 [Add to Longdo]
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] esteem; respect; to honor; to value sth, #2,387 [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times), #3,434 [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] to honor; to respect; (classifier for cannons and statues); ancient wine vessel, #4,451 [Add to Longdo]
荣誉[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] honor; emeritus, #4,518 [Add to Longdo]
光荣[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory, #5,077 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong, #5,543 [Add to Longdo]
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, ] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder, #5,889 [Add to Longdo]
尊严[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, / ] dignity; sanctity; honor, #6,747 [Add to Longdo]
荣获[róng huò, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] be honored with, #7,632 [Add to Longdo]
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, / ] honest; honesty; honorable; truthful, #8,633 [Add to Longdo]
兑现[duì xiàn, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to honor a check (by paying in cash); to conclude a deal in cash, #9,006 [Add to Longdo]
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor), #9,640 [Add to Longdo]
贵宾[guì bīn, ㄍㄨㄟˋ ㄅㄧㄣ, / ] honored guest; distinguished guest; VIP, #9,840 [Add to Longdo]
侮辱[wǔ rǔ, ˇ ㄖㄨˇ, ] to insult; to humiliate; dishonor, #10,378 [Add to Longdo]
荣幸[róng xìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] honored, #12,094 [Add to Longdo]
富贵[fù guì, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] riches and honor, #12,688 [Add to Longdo]
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] decent; honorable; proper; serious; according to standards, #12,964 [Add to Longdo]
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, / ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment., #13,406 [Add to Longdo]
荣耀[róng yào, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] honor; glory, #14,070 [Add to Longdo]
尊贵[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] respected; respectable; honorable, #14,189 [Add to Longdo]
光临[guāng lín, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] (honorific) Welcome!; You honor us with your presence.; It is an honor to have you., #14,741 [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] high; dignified; lofty; to honor, #16,576 [Add to Longdo]
禅师[chán shī, ㄔㄢˊ ㄕ, / ] honorific title for a Buddhist monk, #18,104 [Add to Longdo]
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter, #18,555 [Add to Longdo]
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty, #19,842 [Add to Longdo]
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc), #19,848 [Add to Longdo]
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, / ] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts, #20,340 [Add to Longdo]
羞辱[xiū rǔ, ㄒㄧㄡ ㄖㄨˇ, ] to baffle; to humiliate; shame; dishonor; humiliation, #20,527 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] 30 catties; great; your (honorific), #21,172 [Add to Longdo]
争光[zhēng guāng, ㄓㄥ ㄍㄨㄤ, / ] to win an honor; to strive to win a prize, #22,495 [Add to Longdo]
光明正大[guāng míng zhèng dà, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄉㄚˋ, ] just and honorable, #23,383 [Add to Longdo]
履约[lǚ yuē, ㄌㄩˇ ㄩㄝ, / ] to keep an promise; to keep an appointment; to honor an agreement; to practise economy, #24,339 [Add to Longdo]
嘉奖[jiā jiǎng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄤˇ, / ] to award an honor, #27,102 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom, #29,211 [Add to Longdo]
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!, #31,170 [Add to Longdo]
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, / ] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect, #33,421 [Add to Longdo]
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory, #33,499 [Add to Longdo]
尊崇[zūn chóng, ㄗㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ, ] to revere; to admire; to honor; to venerate, #34,615 [Add to Longdo]
违和[wéi hé, ㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, / ] unwell; indisposed; out of sorts; euphemism or honorific for ill, #34,834 [Add to Longdo]
尊称[zūn chēng, ㄗㄨㄣ ㄔㄥ, / ] to address sb deferentially; title; honorific, #35,658 [Add to Longdo]
尊驾[zūn jià, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄚˋ, / ] lit. your honored carriage; your highness; honored Sir (also sarcastic); you, #36,104 [Add to Longdo]
令尊[lìng zūn, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ, ] (honorific) your father, #36,853 [Add to Longdo]
不敢当[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me, #37,272 [Add to Longdo]
奉送[fèng sòng, ㄈㄥˋ ㄙㄨㄥˋ, ] (honorific) to give, #38,963 [Add to Longdo]
华诞[huá dàn, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄢˋ, / ] your birthday (honorific), #39,060 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] your daughter (honorific), #40,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor [Add to Longdo]
Ehre {f}; Ehrung {f} | Ehren {pl}honor [Am.]; honour [Br.] | honors [Am.]; honours [Br.] [Add to Longdo]
Ehrenamt {n}honorary post [Add to Longdo]
Ehrenbürger {m}honorary citizen [Add to Longdo]
Ehrendoktor {m}honorary doctor [Add to Longdo]
Ehreneintritt {m}act of honor [Add to Longdo]
Ehrenformation {f}guard of honour (honor [Am.]) [Add to Longdo]
Ehrenmitglied {n}honorary member [Add to Longdo]
Ehrentitel {m}honorary title [Add to Longdo]
Ehrlosigkeit {f}dishonorableness [Add to Longdo]
Erfolgshonorar {n}contingent fee; contingency fee [Am.] [Add to Longdo]
Erfolgshonorar {n}; Leistungshonorar {n}success fee [Add to Longdo]
Honorant {m}acceptor for honor [Add to Longdo]
Honorar {n}; Gebühr {f}; Lohn {m} | Honorare {pl}; Kosten {pl} | Honorar zahlenfee | fees | to pay a fee [Add to Longdo]
Honorar {n}; Autorenhonorar {n}royalty [Add to Longdo]
Honorar {n} | Honorare {pl}honorarium | honoraria [Add to Longdo]
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker [Add to Longdo]
Orthonormalbasis {f} [math.]orthonormal basis [Add to Longdo]
Orthonormalisierungsverfahren {n} [math.]orthonormalization process [Add to Longdo]
Prüfungshonorar {n}audit fee [Add to Longdo]
Trauzeugin {f}witness (at marriage ceremony); maid of honor [Add to Longdo]
Zeilenhonorar {n}pament by the line; linage [Add to Longdo]
anerkennen; honorierento honor [Am.]; to honour [Br.] [Add to Longdo]
annehmen; akzeptierento honor [Am.]; to honour [Br.] [Add to Longdo]
sich beehren zuto have the honor to [Am.]; to have the honour to [Br.] [Add to Longdo]
ehren; beehren | ehrend; beehrend | geehrt; beehrtto honour [Br.]; to honor [Am.] | honouring; honoring | honoured; honored [Add to Longdo]
ehrenamtlich {adj}honorary [Add to Longdo]
ehrendhonorific [Add to Longdo]
ehrend {adv}honorifically [Add to Longdo]
ehrenhaft; ehrenwert {adj} | ehrenhafter | am ehrenhaftestenhonourable; honorable | more honourable | most honourable [Add to Longdo]
ehrenloshonorless [Add to Longdo]
ehrenwert {adv}honorably [Add to Longdo]
ehrtehonored [Add to Longdo]
entehren | entehrend | entehrt | entehrt | entehrteto dishonor [Am.]; to dishonour [Br.] | dishonoring | dishonored | dishonors | dishonored [Add to Longdo]
entehrenddishonorable [Add to Longdo]
entehrend {adv}dishonorably [Add to Longdo]
gegen angemessenes Honorarfor an appropriate fee [Add to Longdo]
orthonormal; orthonormiert {adj} [math.]orthonormal [Add to Longdo]
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable [Add to Longdo]
unehrenhaft {adv}dishonorably [Add to Longdo]
ungeehrtunhonored [Add to Longdo]
ungeehrt {adv}unhonoredly [Add to Longdo]
Ein Prophet gilt nichts im eigenen Land.A prophet has no honor in his own country. [Add to Longdo]
Ein Prophet gilt nichts im eigenen Land.A prophet is not without honor save in his own country. [Add to Longdo]
Lieber tot als ehrlos.Better death than dishonor. [Add to Longdo]
Viel Feind, viel Ehr'.The more danger, the more honor. [Add to Longdo]
e.h. : ehrenhalberhon. : honorary [Add to Longdo]
h.c. : honoris causa, ehrenhalberhon. : honorary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
オナー[, ona-] (n) honor; honour [Add to Longdo]
ドン[, don] (n) Don (Spanish honorific) (spa [Add to Longdo]
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC [Add to Longdo]
ホノルル[, honoruru] (n) Honolulu; (P) [Add to Longdo]
位階勲等[いかいくんとう, ikaikuntou] (n) court rank and honors; court rank and honours [Add to Longdo]
為れる[される, sareru] (v1) (uk) (See 為る・する) honorific or passive form of the verb "suru" [Add to Longdo]
一分[いっぷん, ippun] (n) duty; honor; honour [Add to Longdo]
栄職[えいしょく, eishoku] (n) honorable post; honourable post [Add to Longdo]
栄辱[えいじょく, eijoku] (n) honor and-or shame (honour) [Add to Longdo]
栄典[えいてん, eiten] (n) honours; honors; ceremony; exercises [Add to Longdo]
栄誉[えいよ, eiyo] (n) honour; honor; (P) [Add to Longdo]
栄誉礼[えいよれい, eiyorei] (n) salute of guards of honor (honour) [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation) [Add to Longdo]
恩師[おんし, onshi] (n) one's honoured teacher; one's honored teacher; one's former teacher; (P) [Add to Longdo]
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P) [Add to Longdo]
家声[かせい, kasei] (n) honour of the family; honor of the family [Add to Longdo]
家名;科名[かめい, kamei] (n) (1) family name; house name; (2) family honour; family honor [Add to Longdo]
外聞[がいぶん, gaibun] (n) reputation; respectability; honour; honor [Add to Longdo]
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame [Add to Longdo]
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment) [Add to Longdo]
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (m-sl) honourable man (anime, manga usage); honorable man [Add to Longdo]
[ぜき, zeki] (suf) (hon) (abbr) (See 関取) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour) [Add to Longdo]
[むち, muchi] (suf) (See 兄貴) honorific, familiar suffix [Add to Longdo]
[むち, muchi] (n,n-suf) (hon) (arch) lord; god; goddess; honorific title for deities (and high-ranking people) [Add to Longdo]
貴誌;貴紙[きし, kishi] (n) (hon) your magazine; your journal; your paper; your honored paper; your honoured paper; your columns [Add to Longdo]
貴台[きだい, kidai] (pn,adj-no) honorific used in company correspondence [Add to Longdo]
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university [Add to Longdo]
儀礼兵[ぎれいへい, gireihei] (n) guard of honor; guard of honour [Add to Longdo]
儀仗兵[ぎじょうへい, gijouhei] (n) guard of honor; guard of honour [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P) [Add to Longdo]
玉砕(P);玉摧[ぎょくさい, gyokusai] (n,vs,adj-no) honourable defeat; honorable defeat; honourable death; honorable death; death without surrender; (P) [Add to Longdo]
玉砕主義[ぎょくさいしゅぎ, gyokusaishugi] (n) the principle of honorable death and no surrender [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] emertierter_Professor, Honorarprofessor [Add to Longdo]
報酬[ほうしゅう, houshuu] Belohnung, -Lohn, Honorar [Add to Longdo]
[おん, on] (honoratives Praefix) [Add to Longdo]
稿料[こうりょう, kouryou] Honorar_fuer_ein_Manuskript [Add to Longdo]
[ほう, hou] DUFT, (HONORATIVES PRAEFIX) [Add to Longdo]
謝礼[しゃれい, sharei] Belohnung, Honorar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top