ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honorer

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honorer-, *honorer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) FR: honorer ; rendre hommage
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits   FR: honorer les esprits
เซ่นไหว้วิญญาณ[v. exp.] (senwāi winyān) EN: propitiate the spirits   FR: honorer les esprits ; apaiser les esprits
ไหว้เจ้า[v.] (wāijao) EN: make a sacrifice to gods ; pay respect to god ; make a spirit offering   FR: honorer les dieux

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Honorer \Hon"or*er\, n.
     One who honors.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  honorer /onɔʀe/ 
   honor; honour

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top