ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honore

AA1 N ER0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honore-, *honore*
Possible hiragana form: ほのれ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are honore you have come to see it.เราเป็น Honore คุณได้มาจะเห็นมัน The Ugly American (1963)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me on the wedding day of your daughter.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม ในวันแต่งงานของลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
I'm honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding.ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ที่คุณได้เชิญผมไปงานแต่งงานลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
My house is honored.เป็นเกียรติครับ Gandhi (1982)
I'd be honored. Thank you very much.เป็นเกียรติครับ ขอบคุณมากครับ Basic Instinct (1992)
You honored his confidentiality even at risk to yourself.คุณให้เกียรติเก็บรักษาความลับของเขา... ...แม้แต่มันจะเสี่ยงต่อตัวคุณเอง Basic Instinct (1992)
Honored guests!ท่านแขกผู้มีเกียรติครับ The Joy Luck Club (1993)
He promised to raise me and my mother's son as his honored children, the highest position.เขาสัญญาจะเลี้ยงดูแม่กับน้องชาย ให้เหมือนกับลูกของตัวเองจริงๆ อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด The Joy Luck Club (1993)
This is our honored guest, Miss Elizabeth.นี่คือแขกผู้มีเกียรติของเรา คุณอลิซาเบธ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Extremely honored.รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก The Birdcage (1996)
May I say, Mr. Harrer, on behalf of the Reichssportsfuhrer... we are honored to have such a great German hero on the team.ขอโทษนะครับ คุณแฮร์เร่อ ในนามของไรชปอตฟือเร่อ รู้สึกเป็นเกียรติที่วีรบุรุษ ของชาวเยอรมันร่วมทีมไปด้วย Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honoreI am highly honored by the presence of the president.
honoreI am honored that you should ask me to speak.
honoreI am honored to be awarded this prized.
honoreI am honored to meet you.
honoreI would be honored to give you a showing in my gallery.
honoreThey honored him as their leading statesman.
honoreThis check was not honored.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) FR: honorer ; rendre hommage
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
รู้สึกเป็นเกียรติ[v. exp.] (rūseuk pen kīet) EN: be honoured = be honored (Am.)   FR: être honoré
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits   FR: honorer les esprits
เซ่นไหว้วิญญาณ[v. exp.] (senwāi winyān) EN: propitiate the spirits   FR: honorer les esprits ; apaiser les esprits
เสื่อมเกียรติ[v. exp.] (seūam kīet) FR: être déshonoré

CMU English Pronouncing Dictionary
HONORE    AA1 N ER0
HONORED    AA1 N ER0 D
HONOREE    AA0 N ER0 IY1
HONOREES    AA0 N ER0 IY1 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵宾[guì bīn, ㄍㄨㄟˋ ㄅㄧㄣ, / ] honored guest; distinguished guest; VIP, #9,840 [Add to Longdo]
荣幸[róng xìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] honored, #12,094 [Add to Longdo]
巴尔扎克[Bā ěr zhā kè, ㄅㄚ ㄦˇ ㄓㄚ ㄎㄜˋ, / ] Honoré de Balzac, #56,489 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩師[おんし, onshi] (n) one's honoured teacher; one's honored teacher; one's former teacher; (P) [Add to Longdo]
貴誌;貴紙[きし, kishi] (n) (hon) your magazine; your journal; your paper; your honored paper; your honoured paper; your columns [Add to Longdo]
厳君[げんくん, genkun] (n) your honored father; your honoured father [Add to Longdo]
厳父[げんぷ, genpu] (n) your honored father; your honoured father [Add to Longdo]
古来[こらい, korai] (adj-no,adv,n) from time immemorial; ancient; time-honoured; time-honored; (P) [Add to Longdo]
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour [Add to Longdo]
上様[うえさま;うえざま;かみさま, uesama ; uezama ; kamisama] (n) (1) emperor; shogun; (2) honored person (honoured); (3) (かみさま only) (pol) (another person's) wife [Add to Longdo]
世尊[せそん, seson] (n) World-Honored One (honorific name for Gautama Buddha) [Add to Longdo]
禅師[ぜんじ;ぜんし(ik), zenji ; zenshi (ik)] (n) (hon) monk; priest, particularly a high-ranking Zen monk honored by the imperial court [Add to Longdo]
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top