Search result for

honorés

(86 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honorés-, *honorés*, honoré
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา honorés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *honorés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
time-honored[ADJ] เก่าแก่มาก, See also: ซึ่งมีประวัติยาวนานมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wish we'd stopped at Saint Honoré.ฉันหวังว่าเราจะหยุดที่เชนต์ ฮอโนเร Beauty and the Feast (2011)
-... it'sa dressshoponSaintHonore.- ist ein Geschäft in der Saint-HonoréThe Bourne Identity (1988)
Can I speak with Annik Honore, please?Könnte ich bitte mit Annik Honoré sprechen? Control (2007)
Annik Honore, bonjour.Annik Honoré, guten Tag. Control (2007)
Listen to this. An article about Honoré Fragonard, 18th century anatomist.Es geht um Honoré Fragonard, Anatom des 18. Jahrhunderts. Room of Death (2007)
All right.Bist du mit der Entwicklung vertraut,... die 1778 aus Honoré Blancs Gebrauch von auswechselbare Teilen resultierte? The Work Song Nanocluster (2009)
Honorée?Honorée? At the Foot of Canal Street (2010)
Dawg, that was Honoré Dutrey On the trombone in that photo.Kumpel, das war Honoré Dutrey mit der Posaune auf dem Foto. Shame, Shame, Shame (2010)
- Honoré Dutrey.- Honoré Dutrey. Shame, Shame, Shame (2010)
It was Honoré Dutrey Holding a trombone in that picture.Es war Honoré Dutrey, der die Posaune auf diesem Foto hielt. Shame, Shame, Shame (2010)
I know I'm right and you're wrong Because I damned well named my daughter after Honoré Dutrey.Ich weiß, ich habe Recht und du liegst falsch, denn ich habe meine Tochter nach Honoré Dutrey genannt. Shame, Shame, Shame (2010)
- That's my daughter, man, Honoreé.- Das ist meine Tochter Honorée. Wish Someone Would Care (2010)
Down on rue Saint-honor? They courted couture at Palais royal and found the perfect outfits to bash the competition.Unten auf der Rue St. Honoré haben sie die Damenschneiderei, im Palais Royal gewürdigt und fanden die perfekten Outfits, um die Konkurrenz zu schlagen. Belles de Jour (2010)
Do you know a girl called Mette Honoré?Kennst du eine Mette HonoréDødens kabale, del 1 (2011)
"L'Astree" by Honoré d'Urfé."L'Astrée", von Honoré d'Urfé. E-Love (2011)
He's going to buy The Ballet Saint-Honoré.Er will das Palais Saint-Honoré kaufen. Bel Ami (2012)
Magret with sweet and sour sauce accompanied by potatoes Sarladaise and Saint-Honoré with cream memee.Entenbrust süß-sauer mit Bratkartoffeln. Und Saint-Honoré-Torte à la Großmama. Haute Cuisine (2012)
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré.- Rue du Faubourg St-Honoré, Nr. 55. Haute Cuisine (2012)
Saint-Honoré, Jean-Marc.Eine Saint-Honoré-Torte! Haute Cuisine (2012)
Ah, good? Can you finish the Saint-Honoré in the meantime?Machen Sie die Saint-Honoré-Torte? Haute Cuisine (2012)
But tell you why I decided to make a Saint-Honoré.Ich erkläre nun, warum es heute Abend eine Saint-Honoré-Torte gibt. Haute Cuisine (2012)
- Think and Do Gallery, St Honoré. I saw it, it's fantastic."Think and Do", Rue Saint-HonoréLe Week-End (2013)
Gabriella Therese Marie and Jacques Honore Rainier, who will henceforth be known as Marquis of Baux and Countess of Carlades, were born on December 10 and announced to the people of Monaco by 42 canon shots.Gabriella Thérèse Marie und Jacques Honoré Rainier tragen ab jetzt die Titel Marquis de Baux und Comtesse de Carladès. Sind am 10.12. geboren, und Monaco hat dieses Ereignis mit 42 Kanonenschüssen verkündet. Suntan (2016)
Let's just say it'll be a risky affair for a nobleman strolling along the Rue Saint-Honoré tonight.Sagen wir, heute Abend reist jeder Edelmann auf der Rue Saint-Honoré gefährlich. Best Laid Schemes... (2016)
Myrtle in Manila, Honorée in Borneo.Myrtle in Manila, Honorée in Borneo. Seven Sinners (1940)
I am Honoré Lachaille.Ich bin Honoré Lachaille. Gigi (1958)
Goodbye, Honoré.Wiedersehen, HonoréGigi (1958)
Just the sort of thing Honoré used to wear.Genau die Sorte, die Honoré getragen hat. Gigi (1958)
According to the stories Honoré tells me...Honoré erzählt viele Geschichten über sie... Gigi (1958)
I thought we'd meet Honoré at Maxim's and--Ich dachte, wir treffen Honoré im Maxim's und-- Gigi (1958)
Honoré Lachaille Honoré LachailleHonoré Lachaille, Honoré Lachaille. Gigi (1958)
Good evening, Honoré.Guten Abend, HonoréGigi (1958)
Thank you, Honoré.Danke, HonoréGigi (1958)
Honoré?HonoréGigi (1958)
How is Honoré these days?Wie ist Honoré beisammen diese Tage? Gigi (1958)
I don't think she was your type anyhow, Honoré.Die war ohnehin nicht dein Typ, HonoréGigi (1958)
Time does not stand still for all of us, Honoré.Die Zeit bleibt nicht für alle stehen, HonoréGigi (1958)
Thank you, Honoré.Danke, HonoréGigi (1958)
Goodbye, Honoré.Bis dann, HonoréGigi (1958)
-Good evening, Honoré.- Guten Abend, HonoréGigi (1958)
Mme de Balzac wants a wife for her son, Honor.Frau de Balzac wollte gern ihren Sohn Honoré verheiraten. The Soft Skin (1964)
Honor meets the two young girls, who leave him cold.Man stellt Honoré de Balzac den zwei jungen Damen vor. Doch die lassen ihn völlig kalt. The Soft Skin (1964)
Honoré de la Butinière.Baron Honoré de la Butinière. Oscar (1967)
Honoré de la Butinière no longer has pimples.Honoré de la Butinière ist die Pickel los! Oscar (1967)
Honore de Balzac.Honoré de Balzac. Le Boucher (1970)
Do you know who Balzac is?Wer weiß, wer Honoré de Balzac ist? - Ich glaube, er war ein Schriftsteller. Le Boucher (1970)
Cigars, cookies, caviar.Saint-Honoré... und Champagner! The Troubles of Alfred (1972)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเกียรติ[V] be honorable, See also: be honored, be respected, be respectable, Syn. เป็นเกียรติ, Example: นิสิตเรียนดีรู้สึกมีเกียรติมากเมื่อได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) FR: honorer ; rendre hommage
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
รู้สึกเป็นเกียรติ[v. exp.] (rūseuk pen kīet) EN: be honoured = be honored (Am.)   FR: être honoré
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits   FR: honorer les esprits
เซ่นไหว้วิญญาณ[v. exp.] (senwāi winyān) EN: propitiate the spirits   FR: honorer les esprits ; apaiser les esprits
เสื่อมเกียรติ[v. exp.] (seūam kīet) FR: être déshonoré
เสียคน[adj.] (sīakhon) FR: déshonoré
ไหว้เจ้า[v.] (wāijao) EN: make a sacrifice to gods ; pay respect to god ; make a spirit offering   FR: honorer les dieux

CMU English Pronouncing Dictionary
HONORE    AA1 N ER0
HONORED    AA1 N ER0 D
HONOREE    AA0 N ER0 IY1
HONOREES    AA0 N ER0 IY1 Z
DISHONORED    D IH2 S AA1 N ER0 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩師[おんし, onshi] (n) one's honoured teacher; one's honored teacher; one's former teacher; (P) [Add to Longdo]
貴誌;貴紙[きし, kishi] (n) (hon) your magazine; your journal; your paper; your honored paper; your honoured paper; your columns [Add to Longdo]
厳君[げんくん, genkun] (n) your honored father; your honoured father [Add to Longdo]
厳父[げんぷ, genpu] (n) your honored father; your honoured father [Add to Longdo]
古来[こらい, korai] (adj-no,adv,n) from time immemorial; ancient; time-honoured; time-honored; (P) [Add to Longdo]
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour [Add to Longdo]
上様[うえさま;うえざま;かみさま, uesama ; uezama ; kamisama] (n) (1) emperor; shogun; (2) honored person (honoured); (3) (かみさま only) (pol) (another person's) wife [Add to Longdo]
世尊[せそん, seson] (n) World-Honored One (honorific name for Gautama Buddha) [Add to Longdo]
禅師[ぜんじ;ぜんし(ik), zenji ; zenshi (ik)] (n) (hon) monk; priest, particularly a high-ranking Zen monk honored by the imperial court [Add to Longdo]
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill [Add to Longdo]
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣获[róng huò, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] be honored with, #7,632 [Add to Longdo]
贵宾[guì bīn, ㄍㄨㄟˋ ㄅㄧㄣ, / ] honored guest; distinguished guest; VIP, #9,840 [Add to Longdo]
荣幸[róng xìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] honored, #12,094 [Add to Longdo]
尊驾[zūn jià, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄚˋ, / ] lit. your honored carriage; your highness; honored Sir (also sarcastic); you, #36,104 [Add to Longdo]
巴尔扎克[Bā ěr zhā kè, ㄅㄚ ㄦˇ ㄓㄚ ㄎㄜˋ, / ] Honoré de Balzac, #56,489 [Add to Longdo]
虽死犹荣[suī sǐ yóu róng, ㄙㄨㄟ ㄙˇ ㄧㄡˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] lit. although dead, also honored; died a glorious death, #242,556 [Add to Longdo]
世尊[shì zūn, ㄕˋ ㄗㄨㄣ, ] World Honored One; Revered One of the World (Buddha) [Add to Longdo]
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, / ] established (tradition); time-honored [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top