ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honoré

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honoré-, *honoré*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish we'd stopped at Saint Honoré.ฉันหวังว่าเราจะหยุดที่เชนต์ ฮอโนเร Beauty and the Feast (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
ให้เกียรติ[v. exp.] (hai kīet) FR: honorer ; rendre hommage
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
นับถือ[v.] (naptheū) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
รู้สึกเป็นเกียรติ[v. exp.] (rūseuk pen kīet) EN: be honoured = be honored (Am.)   FR: être honoré
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits   FR: honorer les esprits
เซ่นไหว้วิญญาณ[v. exp.] (senwāi winyān) EN: propitiate the spirits   FR: honorer les esprits ; apaiser les esprits
เสื่อมเกียรติ[v. exp.] (seūam kīet) FR: être déshonoré

CMU English Pronouncing Dictionary
HONORE    AA1 N ER0
HONORED    AA1 N ER0 D
HONOREE    AA0 N ER0 IY1
HONOREES    AA0 N ER0 IY1 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵宾[guì bīn, ㄍㄨㄟˋ ㄅㄧㄣ, / ] honored guest; distinguished guest; VIP, #9,840 [Add to Longdo]
荣幸[róng xìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] honored, #12,094 [Add to Longdo]
巴尔扎克[Bā ěr zhā kè, ㄅㄚ ㄦˇ ㄓㄚ ㄎㄜˋ, / ] Honoré de Balzac, #56,489 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩師[おんし, onshi] (n) one's honoured teacher; one's honored teacher; one's former teacher; (P) [Add to Longdo]
貴誌;貴紙[きし, kishi] (n) (hon) your magazine; your journal; your paper; your honored paper; your honoured paper; your columns [Add to Longdo]
厳君[げんくん, genkun] (n) your honored father; your honoured father [Add to Longdo]
厳父[げんぷ, genpu] (n) your honored father; your honoured father [Add to Longdo]
古来[こらい, korai] (adj-no,adv,n) from time immemorial; ancient; time-honoured; time-honored; (P) [Add to Longdo]
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour [Add to Longdo]
上様[うえさま;うえざま;かみさま, uesama ; uezama ; kamisama] (n) (1) emperor; shogun; (2) honored person (honoured); (3) (かみさま only) (pol) (another person's) wife [Add to Longdo]
世尊[せそん, seson] (n) World-Honored One (honorific name for Gautama Buddha) [Add to Longdo]
禅師[ぜんじ;ぜんし(ik), zenji ; zenshi (ik)] (n) (hon) monk; priest, particularly a high-ranking Zen monk honored by the imperial court [Add to Longdo]
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top