Search result for

homo

(124 entries)
(0.3354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homo-, *homo*. Possible hiragana form: ほも
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
homotggous[โฮะมอล-โอะกัซ] (adj ) ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน
See also: S. homologue,homology,

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
homologส่วนที่มีความเหมือน, ส่วนอื่นที่ทำหน้าที่คล้าย
homophobic (n ) พวกไม่ชอบการรักร่วมเพศ
homophony (n) คำพ้องเสียง, คำที่มีเสียงเหมือน
See also: A. polyphony, R. homophonous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homo    [N] สิ่งมีชีวิตที่มีสายพันธุ์เดียวกับมนุษย์
homo    [N] คนที่รักร่วมเพศ (คำสแลง) (คำหยาบ), Syn. gay, homosexual
homo    [PRF] เหมือน
homo    [SL] ตุ๊ด (เป็นคำเรียกที่กะเทยไม่ชอบ), See also: กะเทย
homo    [SL] ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
homonym    [N] คำพ้องรูปหรือคำพ้องเสียง
homogamy    [N] การผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์หรือพืชที่มีลักษณะเดียวกัน
homogamy    [N] ภาวะที่มีเพศเดียวกัน
homograph    [N] คำพ้องรูป
homophone    [N] คำพ้องเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homochlamydeousมีกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homoecious; autoeciousครบวัฏจักรชีวิตบนตัวให้อาศัยเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamous๑. มีดอกชนิดเดียว [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamy; isogamyการผสมพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneityความเป็นแบบเดียวกัน, ภาวะเอกพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneityภาวะเอกพรรณ, ภาวะเอกพันธ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homogeneousเป็นแบบเดียวกัน, เอกพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogeneous๑. เอกพันธุ์๒. เป็นเนื้อเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homocysteineโฮโมซีสเตอีน [TU Subject Heading]
homogeneous flowhomogeneous flow, การไหลแบบเนื้อเดียว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
homogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อเดียว,   ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคเดียวกัน เช่น HCl(aq) + NaOH(aq)  ______>  NaCl(aq) + H2O(aq)   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
homogeneous substanceสารเนื้อเดียว, สารที่มีเนื้อสารและมีสมบัติเหมือนกันโดยตลอด ซึ่งอาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Homograftผิวหนังผู้อื่น, [การแพทย์]
homologous chromosomeฮอมอโลกัสโครโมโซม, โครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Homonymsคำเหมือนรูปหรือเสียง [TU Subject Heading]
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Homosexuality in motion picturesรักร่วมเพศในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Homosexuality, Maleรักร่วมเพศชาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homoAir and heir are homophones of each other.
homoBetween ourselves, he seems to be a homosexual.
homoConformity is an essential element of our homogeneous community.
homoConformity is an essential element of our homogeneous community.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homo(โฮ'โม) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภท Primates ซึ่งได้แก่ มนุษย์ ลิง ชะน'และ lemur
homo sapiens(โฮ'โม'เซ'เพียนซฺ) n. มนุษย์ปัจจุบัน, Syn. human being,man
homo-Pref. ดู"เหมือนกัน"
homogamousadj. ซึ่งมีเพศเดียวกัน,ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเจริญ เติบโตพร้อมกัน
homogeneousadj. ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน,เหมือนกันเท่ากัน, มีลักษณะเหมือนกัน., Syn. alike,consistent,uniform
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)
homograftn. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายและปะในศัลยกรรมตกแต่งระหว่างสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ต่างแบบของ genes (genotype), Syn. isograft,isoplastic graft
homoiothermaladj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น.
homologatevt. อนุมัติ,ตกลง,ให้สัตยาบัน.
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน, Syn. analogous

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
homonym(n) คำพ้องเสียง
sophomore(n) นักศึกษาปีที่สอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักเพศ    [N] homosexual, Example: เขาเกลียดพวกลักเพศเข้าไส้ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาเจ็บแค้นนักหนา, Count unit: คน
ตุ๊ด    [N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว [N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
เบี่ยงเบนทางเพศ [ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน
คำพ้อง    [N] homonym, See also: homophone, homograph
คำพ้องรูป    [N] homograph
คำพ้องเสียง    [N] homophone
เป็นเนื้อเดียวกัน [ADV] homogeneously, Syn. กลมกลืน, Example: โลหะทั้งสามอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
รักร่วมเพศ    [N] homosexuality, Example: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงเบนทางเพศ[adj.] (bīengbēn thāng phēt) EN: homosexual   FR: homosexuel
โฮโม ฮาบิลิส[n. prop.] (Hōmō hābilit) EN: Homo habilis   FR: Homo habilis [m]
โฮโมอีเร็คตัส[n. prop.] (Hōmō īrektat) EN: Homo erectus   FR: Homo erectus [m]
โฮโมซาเปี้ยน[n. prop.] (Hōmō sāpīen) EN: Homo sapiens   FR: Homo sapiens [m] ; l'homme moderne [m]
การพิสูจน์พินัยกรรม[n. exp.] (kān phisūt phinaikam) EN: probate   FR: homologation d'un testament [f]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
คำพ้องเสียง[n.] (kham phøng sīeng) EN: homophone   FR: homophone [m]
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay   FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMO    HH OW1 M OW0
HOMOLA    HH AH0 M AA1 L AH0
HOMOLKA    HH AH0 M AA1 L K AH0
HOMOGENY    HH OW0 M AA1 JH AH0 N IY0
HOMOZYGOUS    HH OW2 M OW0 Z AY1 G AH0 S
HOMOZYGOTE    HH OW2 M OW0 Z AY1 G OW0 T
HOMOSEXUAL    HH OW2 M OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L
HOMOPHOBIC    HH OW2 M AH0 F OW1 B IH0 K
HOMOPHOBIA    HH OW2 M AH0 F OW1 B IY0 AH0
HOMOLOGOUS    HH AH0 M AA1 L AH0 G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homo    (n) (h ou1 m ou)
homos    (n) (h ou1 m ou z)
homonym    (n) (h o1 m @ n i m)
homonyms    (n) (h o1 m @ n i m z)
homograph    (n) (h o1 m @ g r aa f)
homophone    (n) (h o1 m @ f ou n)
homophobic    (n) (h ou1 m @ f ou1 b i k)
homoeopath    (n) (h ou1 m ii ou p a th)
homogenize    (v) (h @1 m o1 jh i n ai z)
homographs    (n) (h o1 m @ g r aa f s)

German-Thai: Longdo Dictionary
homogen(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: S. gleichartig, A. heterogen,

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
コホモロジー[, kohomoroji-] (n) {math} cohomology [Add to Longdo]
トリコモナス[, torikomonasu] (n) trichomonas (lat [Add to Longdo]
トリコモナス膣炎[トリコモナスちつえん, torikomonasu chitsuen] (n) vaginal trichomoniasis [Add to Longdo]
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分桃[fēn táo, ㄈㄣ ㄊㄠˊ, ] homosexual [Add to Longdo]
同性爱[tóng xìng ài, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] homosexual [Add to Longdo]
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love [Add to Longdo]
同性恋者[tóng xìng liàn zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] homosexual; gay person [Add to Longdo]
同源[tóng yuán, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, ] homology (biology); a common origin [Add to Longdo]
同翅目[tóng chì mù, ㄊㄨㄥˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, ] Homoptera (insect suborder including cicadas, aphids, plant-hoppers, shield bugs etc) [Add to Longdo]
同质[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, / ] homogeneous [Add to Longdo]
同音字[tóng yīn zì, ㄊㄨㄥˊ ㄗˋ, ] homonym (character with exactly the same sound) [Add to Longdo]
同音词[tóng yīn cí, ㄊㄨㄥˊ ㄘˊ, / ] homonym (word with exactly the same sound) [Add to Longdo]
均匀性[jūn yún xìng, ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] homogeneity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同音異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
同形異義語[どうけいいぎご, doukeiigigo] homograph [Add to Longdo]
同形異義性[どうけいいぎせい, doukeiigisei] homography [Add to Longdo]
同形同音異義性[どうけいどうおんいぎせい, doukeidouon'igisei] homonymy, homonymity [Add to Longdo]
同種計算機ネットワーク[どうしゅけいさんきネットワーク, doushukeisanki nettowa-ku] homogeneous computer network [Add to Longdo]
文書文字集合[ぶんしょもじしゅうごう, bunshomojishuugou] document character set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homo- \Ho"mo-\
   A combining form from Gr. "omo`s, one and the same, common,
   joint.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homo
   n 1: someone who practices homosexuality; having a sexual
      attraction to persons of the same sex [syn: {homosexual},
      {homophile}, {homo}, {gay}]
   2: any living or extinct member of the family Hominidae
     characterized by superior intelligence, articulate speech,
     and erect carriage [syn: {homo}, {man}, {human being},
     {human}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 homo [homo]
   homosexual; gay
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 homo
   man; human being
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top