Search result for

holding

(78 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holding-, *holding*, hold
English-Thai: Longdo Dictionary
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
holding[N] พื้นที่ที่เช่าจากผู้อื่นเพื่อทำการเพาะปลูก, Syn. land
holding[N] สินทรัพย์ โดยเฉพาะหุ้นและพันธบัตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด,การครอบครอง,สิ่งยึด,ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน

English-Thai: Nontri Dictionary
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
holding companyบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (ในบริษัทอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
Holding companyบริษัทแม่ [เศรษฐศาสตร์]
Holding companyบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (Pure Holding Company) ส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัทอื่นด้วยเรียกว่า บริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม (Mixed Holding Company or Holding-operating Company) บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถือสิทธิในบริษัทอื่นที่มีอยู่ก่อนโดยซื้อหุ้นของบริษัทนั้นหรือตั้งบริษัทใหม่และซื้อหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ การก่อตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นมีข้อได้เปรียบคือ 1. เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิการควบคุมเหนือบริษัทอื่นโดยวิธีการที่จ่ายต้นทุนน้อยกว่าวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีควบบริษัทหรือรวมบริษัทหรือซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด 2. บริษัทแม่รับเอาความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทในเครือไว้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทดังกล่าว 3. บริษัทแม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยการซื้อหรือก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นในต่างประเทศที่มีกฎหมายรับรอง อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ถือหุ้นก็มีข้อเสียเปรียบด้วยเช่นกัน กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือมีความซับซ้อน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแยกเป็นหลายบริษัทอาจทำให้เสียภาษีซ้ำซ้อนมาก [ตลาดทุน]
Holding companyบริษัทใหญ่ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Holding Company[โฮลดิ้ง คอมปะนี] (n ) บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น บริษัทที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทอื่น
holding hands (phrase ) กำลังจับมือกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chuck and blair holding hands.ชัคกับแบลร์จับมือกัน Pret-a-Poor-J (2008)
I've been holding onto a life on this farm that hasn't existed for years.ผมยังคงหยุดใช้ชีวิตในฟาร์มนี้ซึ่งคงจะไม่ได้อยู่หลายปี Odyssey (2008)
I didn't notice her holding-- there she is.เธออยู่ที่นั่น อ้อ.. Joy (2008)
I assume you're not holding Cameron aloft in triumph.ฉันเดาเอาเองว่า\ พวกคุณคงไม่คิดจนเกินจริงนะ\ ว่าเป็นชัยชนะของคาเมรอน The Itch (2008)
The girl's holding down a job, makes her rent.ให้เด็กสาวคนนี้หยุดงาน ให้เธอพัก Emancipation (2008)
Holding things in can give you cancer!ยึดมั่นถือมั่น จะทำให้นายเป็นมะเร็ง Emancipation (2008)
you could help to holding it\ n คุณสามารถช่วยถือมัน Gas Pills (2008)
The fleet is holding its position sire.ประจำตำแหน่งแล้วครับท่าน Rising Malevolence (2008)
The crowds turn up holding signs that say "Gollum Out".ไอ้พวกข้างนอกมันถือป้ายบอกว่า Gollum ออกไป Episode #1.5 (2008)
We are holding the Senator in the detention tower.เราขังวุฒิสมาชิกไว้ในหอคอยกักกัน Bombad Jedi (2008)
I know who you would rather embrace but it's me you're holding in your arms tonightข้ารู้ว่าในใจของท่านคิดถึงใครอยู่ แต่คืนนี้ขอให้ข้าได้อยู่กับท่าน Portrait of a Beauty (2008)
The people weren't just holding.คนจะไม่แค่หยุดนิ่งเท่าไหร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holdingAn acute lack of funds is holding up the plan.
holdingBrian is holding Kate's hands.
holdingHe is holding his books under his arm.
holdingHe is holding up her work.
holdingHe's holding the real story back from us.
holdingHe was holding a large box in his arms.
holdingHe was holding a pen in his hand.
holdingHe watched it holding his breath.
holdingHe watched the drama holding his breath.
holdingHe wondered what to do about the wallet he was holding.
holdingHolding an eel too fast is the way to let her escape.
holdingHolding on to the rope firmly, I came safe to land.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธบูชา[N] offerings to Buddha, See also: holding a Buddhist religious service, Example: ชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินสร้างศาลาวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามตามทัศนะของตนเอง, Thai definition: การบูชาพระพุทธเจ้า, เครื่องบูชาพระพุทธเจ้า
อาทาน[N] holding, See also: taking, receiving, Thai definition: การถือเอา, การรับ, การยึดถือ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การจุ[N] containing, See also: holding, capacity, Example: แผ่นดิสก์รุ่นใหม่เพิ่มความสามารถในการจุข้อมูลได้สูง
การดำรงตำแหน่ง[N] holding the post of, See also: being in charge of, holding a position, Example: การดำรงตำแหน่งประธานของบริษัททำให้เขาเครียดจนต้องเข้าร.พ.
การกำ[N] grasping, See also: holding, Ant. การแบ, Example: การกำมือแน่นเป็นการแสดงออกถึงอาการตรึงเครียดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ถือหุ้น[n. exp.] (børisat phūtheūhun) EN: holding company   
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate   FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de
การดำรงตำแหน่ง[n. exp.] (kān damrong tamnaeng) EN: holding the post of   
กระติบ[n.] (kratip) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice   FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
ไม่มีทรัพย์ติดตัว[] (mai mī sap tittūa) EN: be unpropertied ; own no property ; have no holdings   
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย[n. exp.] (phāsī hak na thī jāi) EN: withholding tax ; tax deducted at source   
ภาษี ณ ที่จ่าย [n. exp.] (phāsī na thī jāi) EN: withholding tax   
ตู้พระมาลัย[n.] (tūphramālai) EN: kind of case for holding treatises in Buddhism   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLDING    HH OW1 L D IH0 NG
HOLDINGS    HH OW1 L D IH0 NG Z
HOLDING'S    HH OW1 L D IH0 NG Z
HOLDINGS'    HH OW1 L D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holding    (v) (h ou1 l d i ng)
holdings    (n) (h ou1 l d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsstrahler {m}holding ejector [Add to Longdo]
Dachgesellschaft {f}holding company [Add to Longdo]
Haltedauer {f}holding period [Add to Longdo]
Haltekraft {f}holding load [Add to Longdo]
Warteschaltung {f}holding circuit [Add to Longdo]
bereithaltendholding ready [Add to Longdo]
festhaltendholding on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back [Add to Longdo]
もう一踏ん張り;もうひと踏ん張り[もうひとふんばり, mouhitofunbari] (exp) holding out a little longer [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ホールディング[, ho-rudeingu] (n) (1) holding (i.e. holding something); (2) holding-pattern (e.g. aircraft) [Add to Longdo]
ロードホールディング[, ro-doho-rudeingu] (n) road holding [Add to Longdo]
一世風靡[いっせいふうび, isseifuubi] (n) ruling the times; holding sway over the minds of the people [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身兼[shēn jiān, ㄕㄣ ㄐㄧㄢ, ] holding two jobs simultaneously [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings [Add to Longdo]
保留エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold \Hold\, v. t. [imp. & p. p. {Held}; p. pr. & vb. n.
   {Holding}. {Holden}, p. p., is obs. in elegant writing,
   though still used in legal language.] [OE. haldan, D. houden,
   OHG. hoten, Icel. halda, Dan. holde, Sw. h[*a]lla, Goth.
   haldan to feed, tend (the cattle); of unknown origin. Gf.
   {Avast}, {Halt}, {Hod}.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to remain in a given situation, position, or
    relation, within certain limits, or the like; to prevent
    from falling or escaping; to sustain; to restrain; to keep
    in the grasp; to retain.
    [1913 Webster]
 
       The loops held one curtain to another. --Ex. xxxvi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       Thy right hand shall hold me.     --Ps. cxxxix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       They all hold swords, being expert in war. --Cant.
                          iii. 8.
    [1913 Webster]
 
       In vain he seeks, that having can not hold.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       France, thou mayst hold a serpent by the tongue, . .
       .
       A fasting tiger safer by the tooth,
       Than keep in peace that hand which thou dost hold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To retain in one's keeping; to maintain possession of, or
    authority over; not to give up or relinquish; to keep; to
    defend.
    [1913 Webster]
 
       We mean to hold what anciently we claim
       Of deity or empire.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To have; to possess; to be in possession of; to occupy; to
    derive title to; as, to hold office.
    [1913 Webster]
 
       This noble merchant held a noble house. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Of him to hold his seigniory for a yearly tribute.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       And now the strand, and now the plain, they held.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To impose restraint upon; to limit in motion or action; to
    bind legally or morally; to confine; to restrain.
    [1913 Webster]
 
       We can not hold mortality's strong hand. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death! what do'st? O, hold thy blow. --Grashaw.
    [1913 Webster]
 
       He had not sufficient judgment and self-command to
       hold his tongue.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. To maintain in being or action; to carry on; to prosecute,
    as a course of conduct or an argument; to continue; to
    sustain.
    [1913 Webster]
 
       Hold not thy peace, and be not still. --Ps. lxxxiii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       Seedtime and harvest, heat and hoary frost,
       Shall hold their course.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To prosecute, have, take, or join in, as something which
    is the result of united action; as to, hold a meeting, a
    festival, a session, etc.; hence, to direct and bring
    about officially; to conduct or preside at; as, the
    general held a council of war; a judge holds a court; a
    clergyman holds a service.
    [1913 Webster]
 
       I would hold more talk with thee.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To receive and retain; to contain as a vessel; as, this
    pail holds milk; hence, to be able to receive and retain;
    to have capacity or containing power for.
    [1913 Webster]
 
       Broken cisterns that can hold no water. --Jer. ii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       One sees more devils than vast hell can hold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To accept, as an opinion; to be the adherent of, openly or
    privately; to persist in, as a purpose; to maintain; to
    sustain.
    [1913 Webster]
 
       Stand fast and hold the traditions which ye have
       been taught.             --2 Thes.
                          ii.15.
    [1913 Webster]
 
       But still he held his purpose to depart. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. To consider; to regard; to esteem; to account; to think;
    to judge.
    [1913 Webster]
 
       I hold him but a fool.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I shall never hold that man my friend. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord will not hold him guiltless that taketh his
       name in vain.             --Ex. xx. 7.
    [1913 Webster]
 
   10. To bear, carry, or manage; as he holds himself erect; he
     holds his head high.
     [1913 Webster]
 
        Let him hold his fingers thus.    --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {To hold a wager}, to lay or hazard a wager. --Swift.
 
   {To hold forth},
     (a) v. t.to offer; to exhibit; to propose; to put
       forward. "The propositions which books hold forth and
       pretend to teach." --Locke.
     (b) v. i. To talk at length; to harangue.
 
   {To held in}, to restrain; to curd.
 
   {To hold in hand}, to toy with; to keep in expectation; to
    have in one's power. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       O, fie! to receive favors, return falsehoods,
       And hold a lady in hand.       --Beaw. & Fl.
 
   {To hold in play}, to keep under control; to dally with.
    --Macaulay.
 
   {To hold off}, to keep at a distance.
 
   {To hold on}, to hold in being, continuance or position; as,
    to hold a rider on.
 
   {To hold one's day}, to keep one's appointment. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {To hold one's own}. To keep good one's present condition
    absolutely or relatively; not to fall off, or to lose
    ground; as, a ship holds her own when she does not lose
    ground in a race or chase; a man holds his own when he
    does not lose strength or weight.
 
   {To hold one's peace}, to keep silence.
 
   {To hold out}.
     (a) To extend; to offer. "Fortune holds out these to you
       as rewards." --B. Jonson.
     (b) To continue to do or to suffer; to endure. "He can
       not long hold out these pangs." --Shak.
 
   {To hold up}.
     (a) To raise; to lift; as, hold up your head.
     (b) To support; to sustain. "He holds himself up in
       virtue."--Sir P. Sidney.
     (c) To exhibit; to display; as, he was held up as an
       example.
     (d) To rein in; to check; to halt; as, hold up your
       horses.
     (e) to rob, usually at gunpoint; -- often with the demand
       to "hold up" the hands.
     (f) To delay.
 
   {To hold water}.
     (a) Literally, to retain water without leaking; hence
       (Fig.), to be whole, sound, consistent, without gaps
       or holes; -- commonly used in a negative sense; as,
       his statements will not hold water. [Colloq.]
     (b) (Naut.) To hold the oars steady in the water, thus
       checking the headway of a boat.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holding \Hold"ing\, n.
   1. The act or state of sustaining, grasping, or retaining.
    [1913 Webster]
 
   2. A tenure; a farm or other estate held of another.
    [1913 Webster]
 
   3. That which holds, binds, or influences. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. The burden or chorus of a song. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Holding note} (Mus.), a note sustained in one part, while
    the other parts move.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 holding
   n 1: the act of retaining something [syn: {retention},
      {keeping}, {holding}]
   2: something owned; any tangible or intangible possession that
     is owned by someone; "that hat is my property"; "he is a man
     of property"; [syn: {property}, {belongings}, {holding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top