Search result for

hol

(200 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hol-, *hol*
English-Thai: Longdo Dictionary
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
holy basil(n) กะเพรา, S. sacred basil
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
foxhole(n) หลุมหลบภัย
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
mythology(n) เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold[VT] กอด, Syn. clasp, cuddle, embrace
hold[N] การควบคุม, See also: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม
hold[N] การจับไว้, See also: การคว้าไว้
hold[N] การทำให้หยุดชะงัก, See also: การทำให้ล่าช้า
hold[VT] เก็บเอาไว้, See also: สงวนไว้, รักษาไว้
hold[VT] เกาะติด, See also: ยึดติด
hold[VT] ครอบครอง, See also: เป็นเจ้าของ
hold[N] คุก
hold[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, จัดแจง
hold[VT] จับไว้, See also: คว้าไว้, กำไว้, Syn. catch, grasp, grip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
holden(โฮล'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ hold
holder(โฮล'เดอะ) n. ที่ยึด,ผู้ยึด,เจ้าของ,ผู้ครอบครอง, See also: holdership n., Syn. possessor owner
holdfastn. เครื่องยึด,เครื่องจับ,ตะขอ,ที่หนีบ
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด,การครอบครอง,สิ่งยึด,ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน
holdoutn. การยึดหน่วง,คนที่ไม่ยอมเข้าร่วมกิจการ
holdovern. คนที่ยืนหยัด,สิ่งที่ยืนหยัด
holdupn. การปล้น,การจี้ปล้น,การหยุดยั้ง
hole(โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม., Syn. aperture

English-Thai: Nontri Dictionary
hold(n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ
hold(vt) ถือ,จับ,ยึด,เกาะ,มี,บรรจุ,มัด,ครอบครอง,เก็บ,เหนี่ยวรั้ง
holder(n) ผู้ถือหุ้น,ด้ามถือ,ผู้ครอบครอง,เจ้าของ,ผู้เช่า
holdfast(n) ตะขอ,เครื่องยึดจับ
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
hole(n) รู,ช่อง,โพรง,หลุม,ร่อง,ที่หลบซ่อน
hole(vt) เจาะรู,ไช,ขุดหลุม
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hold time; dwell timeเวลากดค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hold-harmless agreementข้อตกลงรับชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hold-up billร่างกฎหมายที่ถูกหน่วงเหนี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hold-up coverความคุ้มครองการจี้ปล้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
holding companyบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (ในบริษัทอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdoverผู้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
holiday, legalวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
Holding companyบริษัทแม่ [เศรษฐศาสตร์]
Holding companyบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (Pure Holding Company) ส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัทอื่นด้วยเรียกว่า บริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม (Mixed Holding Company or Holding-operating Company) บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถือสิทธิในบริษัทอื่นที่มีอยู่ก่อนโดยซื้อหุ้นของบริษัทนั้นหรือตั้งบริษัทใหม่และซื้อหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ การก่อตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นมีข้อได้เปรียบคือ 1. เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิการควบคุมเหนือบริษัทอื่นโดยวิธีการที่จ่ายต้นทุนน้อยกว่าวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีควบบริษัทหรือรวมบริษัทหรือซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด 2. บริษัทแม่รับเอาความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทในเครือไว้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทดังกล่าว 3. บริษัทแม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยการซื้อหรือก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นในต่างประเทศที่มีกฎหมายรับรอง อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ถือหุ้นก็มีข้อเสียเปรียบด้วยเช่นกัน กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือมีความซับซ้อน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแยกเป็นหลายบริษัทอาจทำให้เสียภาษีซ้ำซ้อนมาก [ตลาดทุน]
Holding companyบริษัทใหญ่ [การบัญชี]
Holeโฮล
อนุภาคที่มีประจุเท่ากับประจุของอิเลกตรอน แต่เป็นชนิดบวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Holidaysวันหยุด [TU Subject Heading]
Holismลัทธิองค์รวม [TU Subject Heading]
Holistic medicineการแพทย์แบบพหุลักษณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hold sway over (vt ) มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ
Holding Company[โฮลดิ้ง คอมปะนี] (n ) บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น บริษัทที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทอื่น
holding hands (phrase ) กำลังจับมือกัน
holiday maker (n ) นักท่องเที่ยว
holism (n) ความเป็นองค์รวม
holistically (n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง,การนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วย
See also: S. entirety,
holla back (slang ) โทรกลับมา / ติดต่อกลับมา
hollaback girl (slang ) ผู้หญิงที่ยอมผู้ชายทุกอย่าง
holocaust (n ) การสังหารหมู่, การทำลายล้างซึ่งส่งผลให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมาก
Holy see (org ) สันตะสำนัก เป็นสถาบันด้านการปกครองของนครรัฐวาติกัน มีเขตอำนาจทั่วนครรัฐวาติกันและในบางอาสนวิหารนอกวาติกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would never use people as hollow as them.ฉันไม่มีทางใช้คนกลวง ๆ แบบนั้นหรอก Confrontation (2017)
Come on. Hold still or you'll turn out ugly.เถอะน่า นั่งนิ่ง ๆ เดี๋ยวออกมาไม่สวยนะ Ready (2017)
Okay, I'll check these. Hold on a moment.ขอดูรูปก่อนนะครับ Absolute (2017)
Hold on a second.รอเดี๋ยวนะ Appeal (2017)
What? Hold on, Mr. Michima!เดี๋ยวสิ คุณมิชิมะ Absolute (2017)
What kinds of secrets does this house hold?บ้านนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ Values (2017)
Hold on...เดี๋ยวครับ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Hold on a moment. Actually...อ๊ะ รอเดี๋ยวนะ Values (2017)
But there's... It holds weight. It holds weight in the world with people.แต่มันมีน้ำหนักในโลกกับคนทั่วไป CounterPunch (2017)
And many of our successful champions like Sugar Ray Leonard or Evander Holyfield or Mike Tyson, all those kind of people, Oscar De La Hoya, you can name 'em all, they were Golden Glove champs.(จิม บีสลีย์) (กรรมการบริหารการชกนวมทอง) แชมป์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ อย่างชูการ์ เรย์ เลนเนิร์ด หรืออีวานเดอร์ โฮลีฟิลด์ หรือไมค์ ไทสัน CounterPunch (2017)
Camera guys, you're holding me up. Let's go!ตากล้อง คุณขวางทางผม ไปเร็ว CounterPunch (2017)
We play and put it in the little hole.เราเล่นแล้วก็เอามันใส่รูเล็กๆ  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
holAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
holAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
holA good many people have told me to take a holiday.
holAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
holA hole in one is moving on the whole.
holA holiday this summer is out of the question.
holAll right. Now I want you to breathe in and hold it.
holAll the schools are closed on that holiday.
holAll the students like holidays.
holALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
holA mother tends to hold her baby on the left.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ขึ้นแป้น[V] hold the championship, See also: win championship, be a champion, Syn. ขึ้นแท่น, ชนะเลิศ
ถกผ้า[V] roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[N] holy place, See also: sacred place
กุมมือ[V] hold one's hand, See also: clasp (hands), Syn. จับมือ, Ant. ปล่อยมือ, Example: ลุงแกกุมมือนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด, Thai definition: ทำให้มือตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตน
ดักรอ[V] hold up and wait for, Example: ชายหนุ่มมาดักรอหญิงสาวก่อนที่จะเข้าบ้าน เพียงเพราะอยากจะเห็นหน้าเท่านั้น
ถือหูโทรศัพท์[V] hold on, Syn. ถือหู, Ant. วางหูโทรศัพท์, Example: บอกให้เขาถือหูโทรศัพท์ไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปตามพนักงานมาให้, Thai definition: ยกหูโทรศัพท์ไว้ในมือก่อนอย่าเพิ่งวางลงกับเครื่องโทรศัพท์
ศักดิ์สิทธิ์[ADJ] holy, Syn. น่าศรัทธา, น่าเลื่อมใส, น่านับถือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์[N] holy thing

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
อหิวาตกโรค[n.] (ahiwātakarōk) EN: cholera   FR: choléra [m]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บานเช้าสีเหลือง [n. exp.] (bānchao sī leūang) EN: Sage rose ; West indian holly   
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLL    HH AA1 L
HOLY    HH OW1 L IY0
HOLD    HH OW1 L D
HOLT    HH OW1 L T
HOLE    HH OW1 L
HOLZ    HH OW1 L Z
HOLM    HH OW1 M
HOLEN    HH OW1 L AH0 N
HOLAN    HH OW1 L AH0 N
HOLES    HH OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hold    (v) (h ou1 l d)
hole    (v) (h ou1 l)
holy    (n) (h ou1 l ii)
holds    (v) (h ou1 l d z)
holed    (v) (h ou1 l d)
holes    (v) (h ou1 l z)
holly    (n) (h o1 l ii)
Holmes    (n) (h ou1 m z)
holder    (n) (h ou1 l d @ r)
holdup    (n) (h ou1 l d uh p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
持有[chí yǒu, ㄔˊ ㄧㄡˇ, ] hold (e.g. passport, views etc), #2,339 [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] holy; sacred; saint; sage, #3,017 [Add to Longdo]
节日[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ, / ] holiday; festival, #3,283 [Add to Longdo]
[pěng, ㄆㄥˇ, ] hold or offer with both hands, #3,765 [Add to Longdo]
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] hole; surname Kong, #3,926 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage, #3,997 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] hold between; lined; narrow lane, #4,117 [Add to Longdo]
荷兰[Hé lán, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Holland; the Netherlands, #5,195 [Add to Longdo]
[biē, ㄅㄧㄝ, ] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back, #7,061 [Add to Longdo]
好莱坞[Hǎo lái wù, ㄏㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, / ] Hollywood, #7,235 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
Streichholz(n) |das, pl. Streichhölzer| ไม้ขีดไฟ, See also: das Feuerzeug,
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์
Morphologie(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Formenlehre,
morphologisch(adj) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematische) morphologische Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: R. morphologie

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Holunderblüte {f} [bot.][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holländer {m}hollander [Add to Longdo]
Hollywoodschaukel {f}swing hammock [Add to Longdo]
Holm {m}; Werder {m}; kleine Insel {f}holm [Add to Longdo]
Hologramm {n} (dreidimensionale Abbildung)hologram [Add to Longdo]
Holographie {f}; Holografie {f}holography [Add to Longdo]
Holster {n}holster [Add to Longdo]
Holunder {m}; deutscher Flieder [bot.]elder [Add to Longdo]
Holunderbeere {f} [bot.]elderberry [Add to Longdo]
Holunderblüte {f} [bot.]elderflower [Add to Longdo]
Holunderwein {m}elderberry wine [Add to Longdo]
Holz {n}; Gehölz {n}wood [Add to Longdo]
Holz {n}; Nutzholz {n}lumber; timber [Am.] [Add to Longdo]
Holzarbeit {f}wood work; woodwork [Add to Longdo]
Holzarbeiter {m} | Holzarbeiter {pl}woodworker | woodworkers [Add to Longdo]
Holzart {f}wood species [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
お酒;御酒[おさけ;ごしゅ(御酒), osake ; goshu ( o sake )] (n) (pol) (See 酒) alcohol; sake [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder [Add to Longdo]
ホログラフィ[ほろぐらふぃ, horogurafi] holography [Add to Longdo]
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
孔パターン[こうパターン, kou pata-n] hole pattern [Add to Longdo]
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木こり[きこり, kikori] Holzhacker [Add to Longdo]
木彫[もくちょう, mokuchou] Holzschnitzerei, Holzschnitzarbeit [Add to Longdo]
木彫り[きぼり, kibori] Holzschnitzerei [Add to Longdo]
木炭[もくたん, mokutan] Holzkohle [Add to Longdo]
木片[もくへん, mokuhen] Holzblock, Spaene, Holzsplitter [Add to Longdo]
[ざい, zai] HOLZ, STOFF, MATERIAL, TALENT [Add to Longdo]
材木[ざいもく, zaimoku] Holz, Bauholz [Add to Longdo]
[いた, ita] Holzbrett, Brett [Add to Longdo]
[すみ, sumi] Holzkohle [Add to Longdo]
版画[はんが, hanga] Holzschnitt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hol \Hol\, a. [See {Whole}.]
   Whole. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HOL
     Head Of Line
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hol /hɔl/
  1. hollow
  2. concave; hollow
  3. cavity
  4. hollow
  5. hollow
  6. cave; cavern; den
  7. cave; cavity
  8. hollow
  9. empty; void

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top