หรือคุณหมายถึง höd?
Search result for

hoed

(7 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoed-, *hoed*.
CMU English Pronouncing Dictionary
HOEDOWN    HH OW1 D AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoed    (v) (h ou1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンパ浮腫[リンパふしゅ, rinpa fushu] (n) lymphedema; lymphoedema [Add to Longdo]
吠え出す[ほえだす, hoedasu] (v5s) to give mouth; to bark [Add to Longdo]
吠え面[ほえづら, hoedura] (n) tearful face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoe \Hoe\, v. t. [imp. & p. p. {Hoed}; p. pr. & vb. n.
   {Hoeing}.] [Cf. F. houer.]
   To cut, dig, scrape, turn, arrange, or clean, with a hoe; as,
   to hoe the earth in a garden; also, to clear from weeds, or
   to loosen or arrange the earth about, with a hoe; as, to hoe
   corn.
   [1913 Webster]
 
   {To hoe one's row}, to do one's share of a job. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hoed [hut]
   hat
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top