หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

hoe

(89 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoe-, *hoe*. Possible hiragana form: ほえ
English-Thai: Longdo Dictionary
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hoe (n) จอบ
See also: S. จอบ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoe    [N] จอบ
hoe    [VI] พรวน, See also: ขุด, Syn. dig, plow
hoe    [VT] พรวน, See also: ขุด, Syn. dig, plow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoe(โฮ) n. จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเกลี่ยไฟ. vt. ขุด,ขุดหญ้า,พรวน,สับด้วยจอบ., See also: hoer n.
hoebeit(เฮาบี'อิท) adv. อย่างไรก็ตาม conj. แม้ว่า, Syn. nevertheless
canvas shoen. รองเท้าผ้าใบ
diarrhoea(ไดอะเรีย') n. โรคท้องร่วง., See also: diarrheal adj. ดูdiarrhea
dysmenorrhoea(ดิสเมนนะเรีย') n. อาการปวดระดู., See also: dysmenorrheal,dysmenoerrheal adj.
gonorrhoea(กอนนะเรีย') n. โรคหนองในเนื่องจากเชื้อ gonococcus.
gumshoe(กัม'ชู) n. รองเท้ายาง,ตำรวจ,นักสืบ - (vi.) เดิน,เดินเบา ๆ ,ย่อง,สืบ adj. ปฏิบัติการอย่างเงียบ ๆ gumshoe man ตำรวย,นักสืบ
horseshoen. เกือกม้าเหล็กรูปตัวU,สิ่งที่เป็นรูปตัวU
old-shoe(โอลด'ชู) adj. คุ้นเคย,ไม่โอ้อวด
overshoe(โอ'เวอะ?ู) n. รองเท้าหุ้มรองเท้า (เพื่อกันเปียกหรือกันหนาว)

English-Thai: Nontri Dictionary
hoe(n) เสียม,จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเขี่ยไฟ
diarrhoea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
horseshoe(n) เกือกม้า
horseshoer(n) คนใส่เกือกม้า
overshoe(n) รองเท้ายางสวมหุ้มรองเท้าธรรมดา
phoenix(n) นกในเทพนิยาย
shoe(n) รองเท้า,ตำแหน่ง,ฐานะ,เกือกม้า,หัวท่อ,ปลอกไม้เท้า
shoe(vt) ใส่รองเท้า,สวมรองเท้า,สวมปลอก
shoehorn(n) ช้อนใส่รองเท้า
shoelace(n) เชือกผูกรองเท้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาก    [V] hoe, See also: hew, Example: พวกเราช่วยกันถากหญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นมะม่วง, Thai definition: ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน
จอบ    [N] hoe, See also: weeding tool, Example: เมื่อถึงหน้านาทุกคนต่างแบกจอบแบกไถลงสู่ท้องทุ่ง, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับขุดดินและถางหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก หน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อำเภอบางละมุง[n. prop.] (Amphoē Bānglamung) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung   FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
อำเภอบัวเชด[n. prop.] (Amphoē Būachēt) EN: Amphoe Buachet ; Buachet   FR: Amphoe Buachet ; Buachet
บาทุกา[n.] (bāthukā) EN: shoes ; slipper   
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Chachoēngsao) EN: Chachoengsao (East)   FR: Chachoengsao (Est)
ช่างซ่อมรองเท้า[n. exp.] (chang sǿm røngthāo) EN: shoemaker   FR: cordonnier [m]
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
ช่างทำรองเท้า[n. exp.] (chang tham røngthāo) EN: shoemaker   FR: chausseur [m]
เชือกผูกรองเท้า[n.] (cheūak phūk røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOE    HH OW1
HOEL    HH OW1 L
HOEG    HH OW1 G
HOEN    HH OW1 N
HOEK    HH OW1 K
HOEY    HH OW1 IY0
HOES    HH OW1 Z
HOEFT    HH OW1 F T
HOEFS    HH OW1 F S
HOELL    HH OW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoe    (v) (h ou1)
hoed    (v) (h ou1 d)
hoes    (v) (h ou1 z)
hoeing    (v) (h ou1 i ng)
Hoechst    (n) (h ou1 sh t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
吠える[ほえる, hoeru] (vi) เห่าหอน เช่น 狼(おおかみ)が吼える หมาป่าเห่าหอน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hacke {f} | Hacken {pl}hoe | hoes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger [Add to Longdo]
ウォーキングシューズ;ウオーキングシューズ[, uo-kingushu-zu ; uo-kingushu-zu] (n) walking shoes [Add to Longdo]
オーバーシューツ;オーバーシューズ[, o-ba-shu-tsu ; o-ba-shu-zu] (n) overshoes (waterproof covers for shoes); galoshes [Add to Longdo]
カッターシューズ[, katta-shu-zu] (n) cutter shoes [Add to Longdo]
カランコエ[, karankoe] (n) kalanchoe (esp. species Kalanchoe blossfeldiana) (lat [Add to Longdo]
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei [Add to Longdo]
キャンパスシューズ[, kyanpasushu-zu] (n) campus shoes [Add to Longdo]
ケミカルシューズ[, kemikarushu-zu] (n) chemical shoes [Add to Longdo]
コクリコ[, kokuriko] (n) (also written as 雛罌粟) coquelicot (Papaver rhoeas) (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǐ, ㄗˇ, ] hoe up soil around plants [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, ] hoe [Add to Longdo]
[nòu, ㄋㄡˋ, ] hoe [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, ] hoe [Add to Longdo]
[wú, ˊ, ] hoe [Add to Longdo]
锄头[chú tóu, ㄔㄨˊ ㄊㄡˊ, / ] hoe [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] hoe [Add to Longdo]
[zī, , ] hoe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相補演算[そうほえんざん, souhoenzan] complementary operation [Add to Longdo]
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere? [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
又聞き[またぎき, matagiki] Hoerensagen [Add to Longdo]
地獄[じごく, jigoku] Hoelle [Add to Longdo]
承る[うけたまわる, uketamawaru] hoeren, zu_hoeren_bekommen [Add to Longdo]
敬語[けいご, keigo] hoeflicher_Ausdruck [Add to Longdo]
最も[もっとも, mottomo] hoechst, aeusserst, am_meisten [Add to Longdo]
木製[もくせい, mokusei] hoelzern, aus_Holz [Add to Longdo]
極み[きわみ, kiwami] Hoehe, Extrem, Ende [Add to Longdo]
横綱[よこづな, yokoduna] hoechster_Rang_beim_Sumo [Add to Longdo]
満点[まんてん, manten] hoechste_Punktzahl, beste_Zensur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoe \Hoe\, v. t. [imp. & p. p. {Hoed}; p. pr. & vb. n.
   {Hoeing}.] [Cf. F. houer.]
   To cut, dig, scrape, turn, arrange, or clean, with a hoe; as,
   to hoe the earth in a garden; also, to clear from weeds, or
   to loosen or arrange the earth about, with a hoe; as, to hoe
   corn.
   [1913 Webster]
 
   {To hoe one's row}, to do one's share of a job. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoe \Hoe\, v. i.
   To use a hoe; to labor with a hoe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoe \Hoe\, n. [OF. hoe, F. houe; of German origin, cf. OHG.
   houwa, howa, G. haue, fr. OHG. houwan to hew. See {Hew} to
   cut.]
   1. A tool chiefly for digging up weeds, and arranging the
    earth about plants in fields and gardens. It is made of a
    flat blade of iron or steel having an eye or tang by which
    it is attached to a wooden handle at an acute angle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The horned or piked dogfish. See {Dogfish}.
    [1913 Webster]
 
   {Dutch hoe}, one having the blade set for use in the manner
    of a spade.
 
   {Horse hoe}, a kind of cultivator.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoe
   n 1: a tool with a flat blade attached at right angles to a long
      handle
   v 1: dig with a hoe; "He is hoeing the flower beds"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hoe [hu]
   the
   how; in what way
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top