Search result for

hod

(104 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hod-, *hod*, ho
English-Thai: Longdo Dictionary
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., S. NHL,
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย
methodology(n) ระเบียบวิธี, วิธีวิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hod[N] บุ้งกี๋
hodgepodge[N] จับฉ่าย, See also: สิ่งผสมผเส, Syn. hotchpotch, jumble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hod(ฮอด) n. รางน้ำปูน,ถังน้ำปูน,ปุ้งกี๋ขนถ่าน
hodden(ฮอด'เดิน) n. ผ้าขนสัตว์หยาบ.
hodgepodge(ฮอด'พอดจฺ) n. ของผสม,จับฉ่าย
hodgkin's diseaseโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังและบวม
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
anthodium(แอนโธ' เดียม) n., (pl. -dia) หัวดอก, ช่อดอก (flower head, capitulum)
athodyd(แอธ'โธติด) n. = ramjet
cathode(แคธ'โธด) n. ขั้วบวก, Syn. kathode., See also: cathodic adj. ดูcathode
cathode ray tubeหลอดภาพใช้ตัวย่อว่า CRT หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ
dry-shodadj. สวมรองเท้าแห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
hod(n) บุ้งกี๋
hodgepodge(n) ของจับฉ่าย
method(n) ระเบียบ,วิธี,แบบแผน,วิธีการ
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา,ที่ถูกต้อง,ที่เป็นทางการ,ดั้งเดิม
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม
shod(vt) pt และ pp ของ shoe
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม
unshod(adj) ไม่มีรองเท้า,เท้าเปล่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mune ga pachi pachi suru hodo sawagu genki dama However hard your chest pounds, the Genki Dama will roar!Mune ga pachi-pachi suru hodo Sawagu Genki-Dama Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Hodges here. I've just heard some troubling news, colonel.ผมเพิ่งได้รับข่าวร้าย ผู้พัน 24: Redemption (2008)
-Is there anything else, Mr. Hodges? -Yeah.มีอะไรอีกไหมคุณฮอดส์ 24: Redemption (2008)
Yes. Assuming the specifications hodges gave us are correct.ครับ ไล่รหัสไปเรื่อย ๆ จะถึงจุดที่ถูกต้อง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Mr. Hodges, we isolated the damaged canister.คุณ ฮอดจ์, พวกเราเอาหลอดที่แตกออกไปแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
But I don't know anything, Mr. Hodges.แต่ ผมไม่รู้อะไรซักนิดเลย,คุณ ฮอดจ์. Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Mr. Hodges wants to know if you've given any thought to his offer.คุณฮอตเจส ต้องการรู้ ถ้าคุณให้ตาม ที่เขาเสนอมา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I bet Mr. Hodges a pair of Redskins tickets you wouldn't talk.ผมพนันกับคุณฮอตเจสได้เลย \ ด้วยตั๋วทีมเรดสกินสองใบ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'm not spending the rest of my life in prison because Jonas Hodges has lost his mind.ถ้านายไม่บอกว่าทำไมนายถึงต้องทำแบบนี้ ฉันจะไม่ใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมด ในคุกเพราะ ความบ้าคลั้ง ของโจนาส ฮอตเจส Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
It's probably Hodges.คงจะเป็น ฮอดเจส Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I was being held by a man named Jonas Hodges, but I was released by one of his executives.ฉันถูกจับโดยคนของโจนาส ฮอดเจส แต่ฉันถูกช่วยโดยหนึ่งในผู้บริหารของเขา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
He's part of Jonas Hodges' inner circle.เขาเป็นคนวงใน ของ โจนาส ฮอดเจส Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[v. exp.] (chai withī yāng dīokan) EN: after the same method ; in the same way   FR: de la même manière
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุดสอน[n. exp.] (chut søn) FR: méthode d'enseignement [f]
โดยมีวิธี[adv.] (dōi mī withī) FR: méthodiquement ; avec méthode
โดยวิธีวิเคราะห์[adv.] (dōi withī wikhrǿ) FR: analytiquement ; par la méthode analytique
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric   

CMU English Pronouncing Dictionary
HODO    HH OW1 D OW0
HODGE    HH AA1 JH
HODES    HH OW1 D Z
HODEL    HH OW1 D AH0 L
HODAK    HH OW1 D AH0 K
HODDE    HH AA1 D
HODGEN    HH AA1 JH AH0 N
HODDER    HH AA1 D ER0
HODGES    HH AA1 JH AH0 Z
HODSON    HH AA1 D S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hod    (n) (h o1 d)
hods    (n) (h o1 d z)
Hoddesdon    (n) (h o1 d z d @ n)
hodgepodge    (n) (h o1 jh p o jh)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ให้
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ดำเนินการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Hoden(n) |der, pl. Hoden| ลูกอัณฑะ
Methode(n) |die, pl. Methoden| วิธีการ , See also: Related: Verfahren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hoden...testicular [Add to Longdo]
Hodensack {m} | Hodensäcke {pl}scrotum | scrotums; scrota [Add to Longdo]
Steinbrett {n} | Steinbretter {pl}hod | hods [Add to Longdo]
Hoden {m} [med.] | Hoden {pl}testicle | testicles [Add to Longdo]
Hodenbruch {n} [med.]scrotal hernoa [Add to Longdo]
Hodenkrebs {m} [med.]testicular cancer [Add to Longdo]
Hodgsonschäpper {m} [ornith.]Rusty-breasted Blue Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
あれ程(P);彼程[あれほど, arehodo] (adv,adj-no) (uk) to that extent; (P) [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
この方;此の方[このほう, konohou] (n-adv) this one; this way; this method [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method [Add to Longdo]
ブラウン管[ブラウンかん, buraun kan] cathode-ray tube (CRT) [Add to Longdo]
ポリトープ法[ポリトープほう, porito-pu hou] polytop method [Add to Longdo]
陰極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] cathode-ray tube, CRT [Add to Longdo]
遠隔試験法[えんかくしけんほう, enkakushikenhou] remote test method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] Almosen_geben, schenken, spenden, durchfuehren, ausueben [Add to Longdo]
歩道[ほどう, hodou] Fussweg, Buergersteig [Add to Longdo]
歩道橋[ほどうきょう, hodoukyou] Fussgaengerbruecke [Add to Longdo]
[ほど, hodo] Mass, Ausmass, Grad [Add to Longdo]
舗道[ほどう, hodou] gepflasterte_Strasse, Strassenpflaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hod \Hod\ (h[o^]d), n. [Prov. E. for hold, i. e., that which
   holds. See {Hold}.]
   1. A kind of wooden tray with a handle, having V-shaped
    trough, made of wood or metal, attached to a long handle
    and usually carried over the shoulder; it is a tool used
    by construction workers for carrying bricks or mortar.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A utensil for holding coal; a coal scuttle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hod
   n 1: an open box attached to a long pole handle; bricks or
      mortar are carried on the shoulder

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HOD
     Host On Demand (IBM, HOD)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top