หรือคุณหมายถึง hindoüs?
Search result for

hindoues

(36 entries)
(2.6755 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hindoues-, *hindoues*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hindoues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hindoues*)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮินดู[n. prop.] (Hindū) EN: Hindu   FR: Hindou [m]
ฮินดู[adj.] (Hindū) EN: Hindu   FR: hindou
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab   FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
นกอัญชันป่าขาเทา[n. exp.] (nok anchan pā khā thao) EN: Slaty-legged Crake   FR: Râle de forêt [m] ; Râle hindou [m]
ศาสนาฮินดู[n. exp.] (sātsanā Hindū) EN: Hinduism   FR: hindouisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHINDOU    SH IH1 N D OW2

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートリノ振動[ニュートリノしんどう, nyu-torino shindou] (n) neutrino oscillation [Add to Longdo]
ヒンズー(P);ヒンドゥー[, hinzu-(P); hindou-] (n) Hindu; (P) [Add to Longdo]
ヒンズー教;ヒンドゥー教[ヒンズーきょう(ヒンズー教);ヒンドゥーきょう(ヒンドゥー教), hinzu-kyou ( hinzu-kyou ); hindou-kyou ( hindou-kyou )] (n) Hinduism [Add to Longdo]
ヒンドゥスターニー語[ヒンドゥスターニーご, hindousuta-ni-go] (n) Hindustani (language) [Add to Longdo]
圧電振動子[あつでんしんどうし, atsudenshindoushi] (n) piezoelectric vibrator [Add to Longdo]
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
緩和振動[かんわしんどう, kanwashindou] (n) relaxation oscillation [Add to Longdo]
原振動[げんしんどう, genshindou] (n) fundamental vibration [Add to Longdo]
振動[しんどう, shindou] (n,vs) oscillation; vibration; (P) [Add to Longdo]
振動計[しんどうけい, shindoukei] (n) vibrometer; vibroscope [Add to Longdo]
振動子[しんどうし, shindoushi] (n) oscillator; vibrator [Add to Longdo]
振動数[しんどうすう, shindousuu] (n) frequency [Add to Longdo]
振動板[しんどうばん, shindouban] (n) trembler [Add to Longdo]
新道[しんどう, shindou] (n) new road [Add to Longdo]
神童[しんどう, shindou] (n) prodigy; wonder child; (P) [Add to Longdo]
神道[しんとう(P);しんどう, shintou (P); shindou] (n) Shinto; (P) [Add to Longdo]
震動[しんどう, shindou] (n,vs) shock; tremor; impact; (P) [Add to Longdo]
単振動[たんしんどう, tanshindou] (n) simple harmonic oscillation (physics) [Add to Longdo]
弾性振動[だんせいしんどう, danseishindou] (n) elastic vibration [Add to Longdo]
地震動[じしんどう, jishindou] (n) seismic motion [Add to Longdo]
弛張振動[しちょうしんどう, shichoushindou] (n) relaxation oscillation [Add to Longdo]
跳躍振動[ちょうやくしんどう, chouyakushindou] (n) relaxation oscillation [Add to Longdo]
珍道具[ちんどうぐ, chindougu] (n) gadget [Add to Longdo]
珍道中[ちんどうちゅう, chindouchuu] (n) incident-filled journey [Add to Longdo]
貧道[ひんどう, hindou] (n) (1) {Buddh} imperfect (Buddhist) training; imperfection in one's (Buddhist) training; incomplete training; poor training; (pn) (2) (hum) (used by Buddhist monks) I; me [Add to Longdo]
北極振動[ほっきょくしんどう, hokkyokushindou] (n) Arctic oscillation [Add to Longdo]
零点振動[れいてんしんどう, reitenshindou] (n) zero-point vibration; zero-point motion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
振動[しんどう, shindou] Schwingung, Oszillation, Vibration [Add to Longdo]
神童[しんどう, shindou] Wunderkind [Add to Longdo]
震動[しんどう, shindou] Erschuetterung, Beben, Schwingung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top