ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hin

   
193 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hin-, *hin*
Possible hiragana form: ひん
English-Thai: Longdo Dictionary
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), S. Keep your chin up.
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
blanching(n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing. , R. blanch
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
condescend (to do something)(vt ) ยอมทำ ในลักษณะที่ผู้ทำคิดว่าตนเองอยู่ในระดับทางสังคมหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า แต่ยอมลดตัวลงมาทำสิ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เช่น I had to wait almost two hours before he condescended to see us. ฉันต้องรอเกือบสองชั่วโมง กว่าเขาจะยอมออกมาพบฉัน , S. deign,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hind[ADJ] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, Syn. hinder, posterior, rear
hind[N] กวางตัวเมีย
hind[N] ชาวชนบท, See also: ชาวนาที่ทำงานในฟาร์ม
hint[N] การพูดเป็นนัย, See also: การแย้ม, การพูดเปรย, การบอกใบ้, การเสนอแนะเป็นนัยๆ, Syn. clue, indication, signal
hint[VI] เกริ่น, See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย, แย้ม, เปรย
hint[N] จำนวนเล็กน้อย
Hindi[N] ภาษาฮินดู, See also: ภาษาราชการและเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศอินเดีย
Hindu[ADJ] เกี่ยวกับชาวฮินดู, See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมชองชาวฮินดู
Hindu[ADJ] เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu[N] ผู้นับถือศาสนาฮินดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinayana(ฮีนะยา'นะ) n. นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา, Syn. Theravada. -Hinayanist n.
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย
hindbrain(ไฮนดฺ'เบรน) n. สมองส่วนหลังซึ่งรวมสมองน้อย
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost
hindi(ฮิน'ดี) n. ภาษาฮินดู
hindmost(ไฮนดฺ'โมสทฺ) adj. หลังที่สุด,สุดท้าย, Syn. hindermost
hindoo(ฮิน'ดู) n., (pl. -doos) ,adj. ดูHindu
hindooism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. Hinduism
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction

English-Thai: Nontri Dictionary
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
hind(n) กวางตัวเมีย,คนชนบท
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู,เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ชาวฮินดู,แขกฮินดู
hinge(n) บานพับ,สายยู
hint(n) ข้อแนะ,การบอกใบ้,การพูดเปรย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hindbrain; rhombencephalonสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hingeจุดพับรอยโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hinge axisแกนบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge axis pointจุดแกนบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge jointข้อต่อบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge joint; ginglymusข้อบานพับ [มีความหมายเหมือนกับ ginglymoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hinge line๑. แนวพับรอยโค้ง๒. แนวหับเผย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hinge movementการเคลื่อนแบบบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge positionตำแหน่งบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hinayana Buddhismพุทธศาสนาหินยาน [TU Subject Heading]
Hindbrainสมองส่วนท้าย, [การแพทย์]
Hindi languageภาษาฮินดี [TU Subject Heading]
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindu lawกฎหมายฮินดู [TU Subject Heading]
Hinduismศาสนาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindusชาวฮินดู [TU Subject Heading]
hinged gatehinged gate, บานหมุน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hindquarter (n ) ส่วนหลังของสัตว์สี่เท้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Im Mi Kyung 6, Go Min Ji 7, Jee Hin 8, Hae Sook 35, aesthetician 11,อิม มี กัง เบอร์6 โก มิน แจ เบอร์7 จี อินเบอร์8 แฮ ซุกเบอร์35 หมอโรคผิวหนังเบอร์11 Prosecutor Princess (2010)
Missandei hin Naath.มิซซานเด ฮินนาธ The Wars to Come (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hin"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
hinA sore back hindered me from playing tennis.
hinAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
hinCows are sacred to Hindus.
hinDevil take the hindmost. [Proverb]
hinDon't hinder me in my work.
hinHe didn't come to help, but to hinder us.
hinHe gave me a hint.
hinHe hindered me in my work.
hinHe hinted at his intention.
hinHe hung the gate on hinges.
hinHe managed to avoid damaging my reputation by dropping a hint.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวถ่วง[N] hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
ฮินดู[N] Hindu, Syn. ชาวฮินดู, Example: พวกฮินดูชอบเสวยน้ำเมาชนิดหนึ่งในจำพวกเบียร์เรียกว่าน้ำโสม, Thai definition: ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู
ฮินดู[N] Hinduism, Syn. ศาสนาฮินดู, Example: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร
ปิดกั้น[V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ถ่วงความเจริญ[V] retard, See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter, Example: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว, Thai definition: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
สุดท้าย[ADJ] last, See also: hindmost, Syn. หลังสุด, ทีหลัง, ท้าย, Ant. แรก
เป็นก้างขวางคอ[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
มีนัย[V] imply, See also: hint, Syn. มีความนัย, Example: ภาษาในวรรณคดีมีนัยบางอย่างที่ต้องตีความ
ใบ้[V] signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
ขึ้นอยู่กับ[V] depend on, See also: hinge on, be decided by, rely on, Syn. ขึ้นกับ, Example: การขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อ้ายนั่น[n. exp.] (āi nan) FR: ce machin [m] ; ce truc [m]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   

CMU English Pronouncing Dictionary
HINO HH IY1 N OW0
HINT HH IH1 N T
HIND HH AY1 N D
HINZ HH IH1 N Z
HING HH IH1 NG
HINE HH AY1 N
HINK HH IH1 NG K
HINN HH IH1 N
HINCK HH IH1 NG K
HINDI HH IH1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hind (n) hˈaɪnd (h ai1 n d)
hint (v) hˈɪnt (h i1 n t)
Hindi (n) hˈɪndiː (h i1 n d ii)
Hindu (n) hˌɪndˈuː (h i2 n d uu1)
hinds (n) hˈaɪndz (h ai1 n d z)
hinge (v) hˈɪnʤ (h i1 n jh)
hints (v) hˈɪnts (h i1 n t s)
Hindus (n) hˌɪndˈuːz (h i2 n d uu1 z)
hinder (v) hˈɪndər (h i1 n d @ r)
hinged (v) hˈɪnʤd (h i1 n jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, / ] hinder; obstruct, #9,472 [Add to Longdo]
腹地[fù dì, ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, ] hinterland; interior; outback, #18,129 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, / ] hinge; pivot, #27,976 [Add to Longdo]
[fáng, ㄈㄤˊ, ] hinder; harm, #39,379 [Add to Longdo]
后肢[hòu zhī, ㄏㄡˋ ㄓ, / ] hind legs, #47,478 [Add to Longdo]
印度教[Yìn dù jiào, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Hinduism; Indian religion, #51,461 [Add to Longdo]
铰链[jiǎo liàn, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] hinge, #62,419 [Add to Longdo]
兴安盟[Xīng ān méng, ㄒㄧㄥ ㄢ ㄇㄥˊ, / ] Hinggan league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia, #83,775 [Add to Longdo]
合叶[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge, #160,121 [Add to Longdo]
北印度语[běi Yìn dù yǔ, ㄅㄟˇ ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄩˇ, / ] Hindi; a north Indian language [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひな, hina] (n) ลูกไก่
避難[ひなん, hinan] (vi) อพยพหนีภัย, หาที่หลบภัย
非難[ひなん, hinan] (vi vt) ตำหนิ, ต่อว่า
避難所[ひなんじょ, hinanjo] (n) สถานที่หลบภัย
避難訓練[ひなんくんれん, hinankunren] (n) การฝึกหลบภัย หรือหนีภัย ในญี่ปุ่นจะมีการฝึกทั้งหนีภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ในโรงเรียน ในปัจจุบันมีภัยจากคนร้ายที่เข้าไปฆ่าเด็กนักเรียนชั้นประถม จึงทำให้มีการฝึกหนีภัยคนร้ายด้วย
貧血症[ひんけつしょう, hinketsushou] โรคโลหิตจาง
品質[ひんしつ, hinshitsu] (n) คุณภาพ
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] (n) การประกันคุณภาพ
品質管理[ひんしつかんり, hinshitsukanri] (n) การควบคุมคุณภาพ
ヒンズー[ひんずー, hinzu-] (n) ฮินดู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
品質保証体制[ひんしつほしょうたいせい, hinshitsuhoshoutaisei] (n) ระบบการรับรองคุณภาพ
頻繁[ひんぱん, hinpan] (adj) เป็นประจำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
品位[ひんい, hin'i] Thai: เกียรติ English: dignity

German-Thai: Longdo Dictionary
hinโน่น (ทิศทางจากตรงนี้ไป)
hin(adv) |คำบอกทิศทาง + hin| ทางนั้น, ที่นั่น (ใช้บ่งทิศทางของสถานที่ที่หมายถึง) เช่น nach rechts hin ทางขวานั่น
hin(adv) |คำบอกช่วงเวลา + hin| ถึงตอนนั้น (ใช้บ่งช่วงเวลาเฉพาะที่หมายถึง) เช่น Es wird gegen Mittag hin warm. อากาศจะร้อนถึงช่วงกลางวันนั่น
hinausออกไปนอก
hinfallen(vi) |fällt hin, fiel hin, ist hingefallen, ohne Ortsangabe| หกล้มลงไปบนพื้นหรือลื่นล้ม (ไม่ต้องระบุสถานที่) เช่น Die Straße war spiegelglatt! Ich bin mehrmals hingefallen. ถนนลื่นมาก ฉันหกล้มไปหลายรอบเลย, See also: R. fallen
hingegenในขณะที่
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
Hintergrund(n) |der, pl. Hintergründe| พื้นหลัง, ภูมิหลัง, เบื้องหลัง, See also: A. Vordergrund,
Hinterwäldler(n) |der, pl. Hinterwäldler| คนบ้านนอก, คนที่เซ่อซ่าเหมือนมาจากบ้านนอก, See also: S. Landei,
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinterm Berg haltento beat about the bush [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n}obstruction [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n}balk [Am.]; baulk [Br.] [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}hindrance | hindrances [Add to Longdo]
Hindernis {n} (für)encumbrance (to) [Add to Longdo]
Hindernis {n}hump [Add to Longdo]
Hindernis {n}check [Add to Longdo]
Hindernis {n}impediment [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}obstacle | obstacles [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n} (für)bar (to) [Add to Longdo]
Hindernisrennen {n}steeplechase [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}barrier | barriers [Add to Longdo]
Hinderungsgrund {m}obstacle; excuse [Add to Longdo]
Hinduismus {m} [relig.]Hinduism [Add to Longdo]
Hinfälligkeit {f} | Hinfälligkeiten {pl}decrepitude | decrepitness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下りる[おりる, oriru] hinabsteigen, aussteigen [Add to Longdo]
下る[しぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
伏兵[ふくへい, fukuhei] Hinterhalt [Add to Longdo]
充足[じゅうそく, juusoku] Hinlaenglichkeit, Genuege [Add to Longdo]
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
入れる[いれる, ireru] hineinstecken, einlassen [Add to Longdo]
出る[でる, deru] hinausgehen, herauskommen [Add to Longdo]
勝ち通す[かちとおす, kachitoosu] hintereinander_gewinnen [Add to Longdo]
口出し[くちだし, kuchidashi] hineinreden, sich_einmischen [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] Verleugnung, Verneinung, Veto, Nein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hin \Hin\ (h[i^]n), n. [Heb. h[imac]n.]
   A Hebrew measure of liquids, containing three quarts, one
   pint, one gill, English measure. --W. H. Ward.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hin
   n 1: ancient Hebrew unit of liquid measure = 1.5 gallons

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top