ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

him

HH IH1 M   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -him-, *him*
Possible hiragana form: ひん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
him[PRON] เขาผู้ชาย
himself[PRON] ตัวของเขา (ผู้ชาย) เอง, See also: ตัวเขาเอง, เขาเอง
Himalayas[N] เขาหิมาลัย, See also: เบญจบรรพต
Himalayas[ADJ] เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
Himalayas[N] เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
Himalayas[N] หิมาลัย, See also: เบญจบรรพต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
him(ฮิม) pron. เขาผู้ชาย
himalayas(ฮิมมะเล'ยัซ) n. เทือกเขาหิมาลัย S. Himalalya,Himalaya Mountains,-Himalayan adj.
himself(ฮิม'เซลฟฺ) pron. เขาเอง,ตัวเขาเอง
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
amphimictic(al) (แอมฟิมิค' ทิคัล) adj. ซึ่งผสมพันธุ์กันอย่างเสรี แต่พันธุ์รุ่นหลังจะแพร่พันธุ์กันมากขึ้น
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
archimedes(อาร์คิมี'ดี') n. ชื่อนักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์และนักฟิสิกส์ของกรีก ผู้ค้นพบกฎแห่งความถ่วงและคาน. -Archimedean adj.
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw
chimb(ไชมฺ) n. = chime
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i

English-Thai: Nontri Dictionary
him(pro) เขา(ผู้ชาย)
himself(pro) ตัวเขาเอง
chime(n) ระฆัง
chime(vi) ร้องประสานเสียง
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
chimney(n) ปล่องไฟเตาผิง
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี
seraphim(n) pl ของ seraph
shimmer(n) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Himalaya Mountainsภูเขาหิมาลัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take him away.พาเขาออกไป Lancelot (2008)
Put him through.โอนสายมา Deadline (2011)
-Hold him tight. -I'll tie it.ถือเขาแน่น ฉันจะผูกมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get him over to the tub.ได้รับเขาไปยังอ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get him over to the tub.ได้รับเขาไปยังอ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get him up on the tub.รับเขาขึ้นไปบนอ่าง ได้รับเขา ขึ้น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get him up! Hang on to him!แขวนบนเขา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get him up on the tub!รับเขาขึ้นไปบนอ่าง! ในอ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-We'll get him there.เราจะได้รับเขาที่นั่น เราจะรับ เขา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's nobody like him anywhere at all.ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นได้ทุกที่ ทุก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Give him one.ให้มันชุดนึง The Great Dictator (1940)
Let him go. It isn't a serious case.ปล่อยเขาไปเถอะ เขาก็แค่ความจำเสื่อม The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
him10000 dollars was paid to him.
himA big dog is always beside him.
himAble was I ere I saw him.
himAbove all, I want to see him again.
himA brilliant future lay before him.
himA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
himAccording to him, she is honest.
himA cold bath refreshed him.
himA cold confined him to his house.
himA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
himA crowd soon gathered around him.
himA crowd was gathering around him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์คิมิดีส[n. prop.] (Ākhimidīt) EN: Archimedes   FR: Archimède
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]
ชิมแปนซี[n.] (chimpaēnsī) EN: chimpanzee ; chimp   FR: chimpanzé [m]
ชีวเคมี[n.] (chīwakhēmī) EN: biochemistry   FR: biochimie [f]
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
หิมาลัย[n. prop.] (Himālai) EN: Himalaya   FR: Himalaya [m]
อินทรีย์เคมี[n. exp.] (insī khēmī) EN: organic chemistry   FR: chimie organique [f]
อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย[n. exp.] (īraēng sī nāmtān Himālai) EN: Himalayan Griffon   FR: Vautour de l'Himalaya [m] ; Griffon de l’Himalaya [m]
เจ้ากู[pr.] (jao kū) EN: he ; him (used for monks)   FR: il, lui (pour les moines)
แก[pr.] (kaē) EN: he ; she ; him ; her   FR: il ; elle ; lui

CMU English Pronouncing Dictionary
HIM HH IH1 M
HIM IH0 M
HIME HH AY1 M
HIMEL HH IH1 M AH0 L
HIMES HH AY1 M Z
HIMONT HH AY1 M AH0 N T
HIMMEL HH IH1 M AH0 L
HIMONT HH IH1 M AH0 N T
HIMSELF HH IH0 M S EH1 L F
HIMMLER HH IH1 M L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
him (prp) hɪm (h i m)
Himont (n) hˈaɪmənt (h ai1 m @ n t)
himself (prp) hˈɪmsˈɛlf (h i1 m s e1 l f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜马拉雅山[Xǐ mǎ lā yǎ shān, ㄒㄧˇ ㄇㄚˇ ㄌㄚ ㄧㄚˇ ㄕㄢ, / ] Himalayas, #46,178 [Add to Longdo]
喜马拉雅山脉[Xǐ mǎ lā yǎ shān mài, ㄒㄧˇ ㄇㄚˇ ㄌㄚ ㄧㄚˇ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Himalayas, #86,137 [Add to Longdo]
他自己[tā zì jǐ, ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] himself [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひま, hima] (adj) ว่าง (เวลา)
向日葵[ひまわり, himawari] (n) ดอกทานตะวัน
秘密[ひみつ, himitsu] (n) ความลับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
品質保証体制[ひんしつほしょうたいせい, hinshitsuhoshoutaisei] (n) ระบบการรับรองคุณภาพ
頻繁[ひんぱん, hinpan] (adj) เป็นประจำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บงำ English: to hide
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บไว้ในใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Himbeere(n) |die, pl. Himbeeren| ลูกราสเบอร์รี่
Himmel(n) |der, pl. Himmel| ท้องฟ้า
Himmel(n) |der, pl. Himmel| สวรรค์
himmlisch(adj adv) เกี่ยวกับท้องฟ้า, สวรรค์
schimmelig(adj) ที่มีเชื้อราขึ้น, See also: S. schimmlig,
Schimpfwort(n) |das, pl. Schimpfwörte| คำสบถ, คำด่าทอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
himmlische Heerscharen {pl} [relig.]host of heaven [Add to Longdo]
Himmelsschrift {f}skywriting [Add to Longdo]
Himbeere {f} | Himbeeren {pl}raspberry | raspberries [Add to Longdo]
Himbeersaft {m}raspberry juice [Add to Longdo]
Himbeerstrauch {m}raspberry bush [Add to Longdo]
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies [Add to Longdo]
Himmel {m} [relig.] | in den Himmel kommenheaven | to go to heaven [Add to Longdo]
Himmel {m} [auto]headliner [Add to Longdo]
Himmelbett {n}four-poster bed [Add to Longdo]
Himmelbett {n} | Himmelbetten {pl}tester bed | tester beds [Add to Longdo]
Himmelfahrtstag {m}; Christi Himmelfahrt {f}Ascension Day; Ascension Thursday [Add to Longdo]
Himmelsgewölbe {n}welkin [Add to Longdo]
Himmelskörper {m} | Himmelskörper {pl}celestial body | celestial bodies [Add to Longdo]
Himmelskörper {m} | Himmelskörper {pl}luminary | luminaries [Add to Longdo]
Himmelskörper {m} | Himmelskörper {pl}orb | orbs [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chimie(n) |f| สาขาเคมี, วิชาเคมี

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
SIMカード[シムカード, shimuka-do] (n) SIM card [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
シミュレーション[しみゅれーしょん, shimyure-shon] simulation [Add to Longdo]
シミュレート[しみゅれーと, shimyure-to] simulate (vs) [Add to Longdo]
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density [Add to Longdo]
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大空[おおぞら, oozora] Himmel, Firmament [Add to Longdo]
天恵[てんけい, tenkei] Himmelsgabe, Naturgabe [Add to Longdo]
[ひめ, hime] Prinzessin [Add to Longdo]
姫君[ひめぎみ, himegimi] Prinzessin [Add to Longdo]
姫路[ひめじ, himeji] (Stadt mit beruehmten Schloss ca. 100 km westl. von Osaka) [Add to Longdo]
[う, u] HIMMEL [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] HIMMEL, WELTRAUM [Add to Longdo]
悲鳴[ひめい, himei] Aufschrei, Notschrei [Add to Longdo]
[ひま, hima] freie_Zeit, Musse, Urlaub [Add to Longdo]
暇な時[ひまなとき, himanatoki] in_der_Freizeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Him \Him\ (h[i^]m), pron.
   Them. See {Hem}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Him \Him\, pron. [AS. him, dat. of h[=e]. [root]183. See {He}.]
   The objective case of he. See {He}.
   [1913 Webster]
 
      Him that is weak in the faith receive.  --Rom. xiv. 1.
   [1913 Webster]
 
      Friends who have given him the most sympathy.
                          --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
   Note: In old English his and him were respectively the
      genitive and dative forms of it as well as of he. This
      use is now obsolete. Poetically, him is sometimes used
      with the reflexive sense of himself.
      [1913 Webster]
 
         I never saw but Humphrey, duke of Gloster,
         Did bear him like a noble gentleman. --Shak.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top