Search result for

hielt

(89 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hielt-, *hielt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hielt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hielt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On the night of October 14 you say you heard the prisoner and Mrs French talking together. - What did you hear them say?Frau French und der Angeklagte unterhielten sich am Mordabend. Witness for the Prosecution (1957)
He said to someone who criticized his excess,Als man ihm sein Trinken vorhielt, sagte er: Montparnasse 19 (1958)
But, well, I knocked and there was no answer.Aber ich habe angeklopft und erhielt keine Antwort. Fiend Without a Face (1958)
I put up with it for as long as I could.Ich hielt es so lange aus, wie ich konnte. Inspector Maigret (1958)
Dazed and baffled, I left, still holding this.Ich war schockiert, doch das Kleid hielt ich immer noch in den Händen. Little White Frock (1958)
When Mark was here... I used to think St. Giles was the most perfect place in the world.Wenn Mark hier war, hielt ich St. Giles für den perfektesten Ort der Welt. Another Time, Another Place (1958)
But then I thought, perhaps it wasn't very wise.Aber dann hielt ich es nicht für klug. Another Time, Another Place (1958)
I simply felt it was my duty to get in touch with a responsible person.Ich hielt es für meine Pflicht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Another Time, Another Place (1958)
Because Mark was with me during those days, that I kept him away from her?Weil Mark in diesen Tagen bei mir war, weil ich ihn von ihr fern hieltAnother Time, Another Place (1958)
You brushed up against it, you weren't holding it.Du bist dagegen gestoßen, du hieltest es nicht fest. Another Time, Another Place (1958)
When I thought I was dead I was tormented by ghastly dreams.Als ich mich für tot hielt... wurde ich von schrecklichen Träumen geplagt. The Magician (1958)
Went to children's séances, I suppose.Hielten Säuglings-Séancen ab, vermute ich. Bell Book and Candle (1958)
The major felt that you should have 'em back.Der Major hielt es für angebracht, sie zurückzugeben. The Big Country (1958)
They thought I was crazy at first, but they're getting someone now.Die hielten mich erst für verrückt, aber jetzt versuchen sie jemanden aufzutreiben. The Blob (1958)
Then you came here again and what I thought was only a dream, you made a reality.Dann kamst du zurück, und was ich für einen Traum hielt, wurde Realität. The Buccaneer (1958)
He kept his word.Er hielt sein Wort. The Buccaneer (1958)
- Always tryin' to teach us somethin'.- Er hielt uns ständig Predigten. The Defiant Ones (1958)
The farmers believe he's the killer.Die Bauern hielten den Hausierer für den Mörder. It Happened in Broad Daylight (1958)
We'll talk, about robbing customers.Es wird darüber sein, wie man einem Kunden eine Uhr stehieltEve Wants to Sleep (1958)
I received a note from Gigi.Ich erhielt eine Nachricht von Gigi. Gigi (1958)
But when they lost their mother, I thought it might be best to come home and try to make it up to them.Aber als sie ihre Mutter verloren, hielt ich es für das Beste, heimzukommen und zu versuchen, es gutzumachen. Houseboat (1958)
I'll walk into a crowded room, and someone will be standing the way you stand. He'll hold his head the way you hold your head, the way you hold your knife and fork.Ich kann in einem Raum, da stand ein Mann, so wie du immer dastehst, und er hielt seinen Kopf genauso wie du. Indiscreet (1958)
I'll walk into a crowded room, someone will be standing the way you stand. He'll hold his head the way you hold your head, the way you hold your knife and fork.Ich kam in einen Raum, da stand ein Mann, so wie du immer dastehst, und er hielt seinen Kopf genau so wie du. Indiscreet (1958)
And so you lectured her on the difficulties of raising children.Sie hielten ihr einen Vortrag über die Probleme der Erziehung. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Supposing it wasn't that I wanted to leave but that I felt it might be better for both of us to get a fresh start somewhere else.Mal angenommen, ich würde nicht wegwollen, aber ich hielte es für das Beste für uns, woanders neu anzufangen. The Law and Jake Wade (1958)
Because my old man thought he was a preacher, that's why.Mein Alter hielt sich eben für einen Prediger, darum. The Law and Jake Wade (1958)
You held him, I took off the top of his head.Du hieltst ihn fest und ich machte ihn fertig. Man of the West (1958)
They contained unjustifiable complaints about the convent.Sie enthielten unberechtigte Klagen uber unser Stift. Mädchen in Uniform (1958)
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.Wäre Durochabeiter so oft gekommen, hielte dein Vater ihn für den größten Manager. The Old Man and the Sea (1958)
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.Er nahm behutsam einen Fuß und hielt ihn fest bis der Junge aufwachte, sich umdrehte und ihn anblickte. The Old Man and the Sea (1958)
"If the others heard me, " he thought, "they would think I am crazy."Die anderen hielten mich für verrückt", dachte er. The Old Man and the Sea (1958)
But four hours later, the fish was still swimming steadily out to sea... ... towing the skiff, and the old man was still braced solidly.Aber 4 Stunden später schwamm der Fisch immer noch mit dem Boot im Schlepp hinaus ins Meer. Und der alte Mann hielt die Leine über den Rücken gespannt. The Old Man and the Sea (1958)
I fought for the idea of a space station for many years, but it wasn't until that memorable day in 1957, when the first satellite was rocketed into space, that I got any support.Ich habe viele Jahre für die Idee einer Weltraumstation gekämpft. Erst ab jenem denkwürdigen Tag im Jahre 1957 als der erste Satellit ins All geschossen wurde, erhielt ich Unterstützung. Queen of Outer Space (1958)
I'd gotten a little recognition.Ich erhielt etwas Anerkennung. Queen of Outer Space (1958)
Naturally, it's none of my business, Mr Naples, and heaven knows I'm not one to talk, but your daughter Sandy received a phone call from Clayton Poole.Es geht mich nichts an, Mr Naples, und ich Verbreite keinen Klatsch, aber Ihre Tochter Sandy erhielt eben einen Anruf von Clayton Poole. Rock-a-Bye Baby (1958)
So what? De...- Der hielt Demosthenes nicht davon ab, ein großer Redner zu werden. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
- Professor? I thought I'd better contact you.Ich hielt es für besser, Sie zu benachrichtigen. The Crawling Eye (1958)
She was clairvoyant. The villagers thought she was a witch.Die Dorfbewohner hielten sie für eine Hexe. The Crawling Eye (1958)
So, he kept the child and threw her away.Also behielt er das Kind und schickte sie fort. Vertigo (1958)
And, the mad Carlotta stopping people in the streets to ask:Und die verrückte Carlotta... hielt die Leute auf der Straße an und fragte: Vertigo (1958)
It was no accident that the English book of prayer contained this sentence:Es war kein Zufall, dass das englische Gebetbuch diesen Satz enthieltThe Vikings (1958)
She had fun, met all sorts of people, and received reassuring compliments.Sie hatte Spaß, traf viele Leute, und erhielt ermunternde Komplimente. The Lovers (1958)
If I had money, I'd keep you.Hätte ich Geld, hielte ich dich. Back to the Wall (1958)
If you had money, you'd gamble, drink, but you wouldn't keep me.Hättest du Geld, spieltest und tränkest du, aber du hieltest mich nicht. Back to the Wall (1958)
One thing made me behave respectably and not scream they were annoying me:Nur eines machte mir Mut, hielt mich davon ab, sie alle anzubrüllen: Back to the Wall (1958)
She was holding up better than I'd have thought.Sie hielt die Fassade aufrecht. Besser, als ich gedacht hätte. Back to the Wall (1958)
Why was there only a blank sheet of paper?Der seltsame Umschlag enthielt nur ein leeres Blatt. Back to the Wall (1958)
We have a letter from Mrs Decrey that I'm going to read to you.Wir erhielten einen Brief von Mme. Decrey. Ich lese vor. Back to the Wall (1958)
Well, I only told the court what I thought was the truth.Ich habe dem Gericht nur gesagt, was ich für die Wahrheit hieltOut There - Darkness (1959)
It was then, the grimmest episode of that terrible day occurred. With infinite care, we began to untie the frozen ropes which bound him.Wir begannen, die gefrorenen Seile loszubinden, die ihn festhielten. The Crystal Trench (1959)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diät halten | Diät haltend | hielt Diätto diet | dieting | dieted [Add to Longdo]
Gottesdienst halten | Gottesdienst haltend | hielt Gottesdienstto minister | ministering | ministered [Add to Longdo]
eine Rede halten | eine Rede haltend | hielt eine Redeto discourse | discoursing | discoursed [Add to Longdo]
eine Rede halten | eine Rede haltend | hielt eine Redeto orate | orating | orated [Add to Longdo]
einen Vortrag halten | einen Vortrag haltend | hielt einen Vortragto lecture | lecturing | lectured [Add to Longdo]
(in der Provinz) eine Wahlrede halten | hielt Wahlredento barnstorm | barnstormed [Add to Longdo]
abhalten; hindern | abhaltend; hindernd | abgehalten; gehindert | hält ab; hindert | hielt ab; hinderteto detain | detaining | detained | detains | detained [Add to Longdo]
anhalten; halten; aufhören | anhaltend; haltend; aufhörend | angehalten; gehalten; aufgehört | hält an; hält; hört auf | hielt an; hielt; hörte aufto stop | stopping | stopped | stops | stopped [Add to Longdo]
sich aufhalten; verweilen; weilen | aufhaltend; verweilend; weilend | aufgehalten; verweilt; geweilt | hält sich auf; verweilt; weilt | hielt sich auf; verweilte; weilteto sojourn | sojourning | sojourned | sojourns | sojourned [Add to Longdo]
aufrecht halten | aufrecht haltend | aufrecht gehalten | hält aufrecht | hielt aufrechtto buoy | buoying | buoyed | buoys | buoyed [Add to Longdo]
aushalten; standhalten | aushaltend; standhaltend | ausgehalten; standgehalten | hält aus | hielt austo sustain | sustaining | sustained | sustains | sustained [Add to Longdo]
aushalten | aushaltend | ausgehalten | hält aus | hielt austo withstand | withstanding | withstood | withstands | withstood [Add to Longdo]
aushalten; ertragen | aushaltend; ertragend | ausgehalten; ertragen | hält aus; erträgt | hielt aus; ertrugto endure | enduring | endured | endures | endured [Add to Longdo]
behalten; nicht weggeben | behaltend | behalten | er/sie behält | ich/er/sie behielt | er/sie hat/hatte behalten | ich/er/sie behieltto keep {kept; kept} | keeping | kept | he/she keeps | I/he/she kept | he/she has/had kept | I/he/she would keep [Add to Longdo]
behielt ein; verhalteneretained [Add to Longdo]
bekommen; erhalten; kriegen; abkriegen | bekommend; erhaltend; kriegend; abkriegend | bekommen; erhalten; gekriegt; abgekriegt | er/sie bekommt; er/sie erhält | ich/er/sie bekam; ich/er/sie erhielt | er/sie hat/hatte bekommen; er/sie hat/hatte erhaltento get {got; got, gotten} | getting | got; gotten | he/she gets | I/he/she got | he/she has/had got; he/she has/had gotten [Add to Longdo]
enthalten; umfassen | enthaltend; umfassend | enthalten; umfasst | er/sie/es enthält | ich/er/sie/es enthielt | er/sie/es hat/hatte enthaltento contain | containing | contained | he/she/it contains | I/he/she/it contained | he/she/it has/had contained [Add to Longdo]
enthieltabstained [Add to Longdo]
enthieltestabstained from [Add to Longdo]
erhalten | erhaltend | erhalten | er/sie erhält | ich/er/sie erhielt | er/sie hat/hatte erhalten | Betrag dankend erhalten | das Wort erhaltento receive | receiving | received | he/she receives | I/he/she received | he/she has/had received | received with thanks the sum of | to receive permission to speak [Add to Longdo]
erhielt wiederreobtained [Add to Longdo]
erwirkte; erhieltobtained [Add to Longdo]
geschielt; schieltesquinted [Add to Longdo]
halten; bereithalten; beibehalten; festhalten; enthalten; (Treffen) abhalten | haltend | gehalten | ich halte | du hältst | er/sie hält | ich/er/sie hielt | er/sie hat/hatte gehalten | ich/er/sie hielteto hold {held; held} | holding | held | I hold | you hold | he/she holds | I/he/she held | he/she has/had held | I/he/she would hold [Add to Longdo]
halten; anhalten | haltend; anhaltend | gehalten; angehalten | hält; hält an | hielt; hielt anto halt | halting | halted | halts | halted [Add to Longdo]
halten; behalten; aufhalten; aufbewahren | haltend; behaltend; aufhaltend; aufbewahrend | gehalten; behalten; aufgehalten; aufbewahrt | er/sie hält; er/sie behält; er/sie hält auf; er/sie bewahrt auf | ich/er/sie hielt; ich/er/sie behielt; ich/er/sie hielt auf; ich/er/sie bewahrte aufto keep {kept; kept} | keeping | kept | he/she keeps | I/he/she kept [Add to Longdo]
neu aufhalten | neu aufhaltend | hält neu auf | hielt neu aufto rearrest | rearresting | rearrests | rearrested [Add to Longdo]
schielen | schielend | schieltto squint | squinting | squints [Add to Longdo]
unterhieltsubsisted [Add to Longdo]
sich verhalten; sich benehmen | sich verhaltend; sich benehmend | verhalten; benommen | er/sie verhält sich; er/sie benimmt sich | ich/er/sie verhielt sich; ich/er/sie benahm sich | er/sie hat/hatte sich verhalten; er/sie hat/hatte sich benommen | sich sonderbar verhalten; sich sonderbar benehmento behave (oneself) | behaving | behaved | he/she behaves | I/he/she behaved | he/she has/had behaved | to behave in a strange fashion [Add to Longdo]
zurückhalten | zurückhaltend | zurückgehalten | hält zurück | hielt zurückto refrain | refraining | refrained | restrains | refrained [Add to Longdo]
zurückhalten | zurückhaltend | zurückgehalten | hält zurück | hielt zurückto withhold {withheld; withheld} | withholding | withheld | withholds | withheld [Add to Longdo]
Dem hielt er entgegen, dass ...He countered (objected) that ... [Add to Longdo]
Er hielt damit nicht hinterm Berg.He made no bones about it. [Add to Longdo]
Er hielt die Sache in Gang.He kept the pot boiling. [Add to Longdo]
Er hielt im Sprechen inne.He stopped in speaking in mid-flow. [Add to Longdo]
Er hielt mich von der Arbeit ab.He kept me from work. [Add to Longdo]
Er hielt sein Wort.He kept his word. [Add to Longdo]
Er hielt sich über Wasser.He kept his head above water. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top