Search result for

hep

(114 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hep-, *hep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hepatic[ADJ] เกี่ยวกับตับ (ทางการแพทย์), See also: มีผลต่อตับ
heptagon[N] รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม
hepatitis[N] โรคตับอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hep(เฮพ) interj. คำอุทานที่ใช้นับจังหวะ
hepacatn. ผู้นิยมชมชอบดนตรีแจ๊สมาก
heparinn. ยาป้องกันโลหิตไม่ให้แข็งตัวหรือเป็นลิม,
hepaticadj. เกี่ยวกับตับ
hepatican. ชื่อพืชไม้ดอกสีม่วงหรือขาว
hepatitisn. โรคตับอักเสบ
hepato-Pref. "ตับ"
hepatomegalyตับโต
hephaestusn. เทพเจ้าแห่งไฟ
hepta-Pref. เจ็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม
shepherd(n) คนเลี้ยงแกะ,พระ,บาทหลวง
shepherd(vt) เฝ้าดู,เลี้ยงแกะ,ชี้ทาง,ให้คำปรึกษา,แนะนำ
shepherdess(n) หญิงบ้านนอก,หญิงเลี้ยงแกะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hepar; liverตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatectomyการตัดตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatic-ตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatic ductท่อตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatic flexure (of colon)ส่วนโค้ง (ของลำไส้ใหญ่) ใต้ตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatic oedemaบวมน้ำเหตุตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatitisตับอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatocellular carcinomaมะเร็งเซลล์ตับ [มีความหมายเหมือนกับ hepatoma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatocystic-ตับและถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatocyteเซลล์ตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hepacivirusไวรัสตับอักเสบซี [TU Subject Heading]
Heparตับ [การแพทย์]
Heparan Sulfateเฮพาแรนซัลเฟต [การแพทย์]
Heparan sulfate proteoglycansเฮพาแรน ซัลเฟต โปรติโอกลัยแคนส์ [TU Subject Heading]
heparinเฮพาริน, สารเคมีที่เม็ดเลือดขาวพวกหนึ่งสร้างขึ้นสำหรับป้องกันมิให้เลือดแข็งตัวขณะที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heparitin Sulfateเฮพาไรตินซัลเพท [การแพทย์]
Hepatic Fibrosis, Congenitalไฟโบรซิสของตับเป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Hepatitisโรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน

โรคตับอักเสบ เอ
มีไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ เมื่อหายจากการติดเชื้อแล้วโดยไม่ว่าจะเกิดอาการของโรคหรือไม่ก็ตามก็จะหายขาด ไม่มีภาวะการเป็นพาหะของโรคตามมา จะไม่เป็นโรคตับอักเสบ เอ อีก เนื่องจากเกิดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

โรคตับอักเสบ บี
มีไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยทางเข็มฉีดยา การถ่ายเลือด การได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด ติดต่อจากมารดาสู่ทารก ทางเพศสัมพันธ์ ผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ บางรายแสดงอาการของโรคตับอักเสบอย่างเฉียบพลัน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยลงและหายภายใน 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนน้อยเป็นโรครุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และผู้ป่วยบางรายกลายเป็นโรคตับอักเสบ บี เรื้อรัง ผู้เป็นพาหะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ซี
มีไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการถ่ายเลือด ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาการที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บางรายกลายเป็นพาหะเรื้อรังเกิดตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ดี
ไวรัสตับอักเสบ ดี เป็นไวรัสที่ไม่สมบูรณ์ คือ ไม่สามารถติดเชื้อเพิ่มจำนวนในเซลล์ตับได้โดยลำพัง จะต้องติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบ บี ดังนั้นโรคตับอักเสบ ดี จึงมีวิธีการติดต่อเหมือนกับโรคตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ดี ทำให้เกิดโรคตับอักเสบรุนแรงกว่าเชื้ออื่นๆ และอาจมีการติดเชื้อเรื้อรัง แล้วมีโอกาสกลายเป็นตับแข็งในอัตราค่อนข้างสูง

โรคตับอักเสบ อี
มีไวรัสตับอักเสบ อี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวถึงกลางคน หากหญิงมีครรภ์ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายสูง ยังไม่พบว่าไวรัสตับอักเสบ อี ทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง

แหล่งข้อมูล
ประเสริฐ ทองเจริญ และ จันทพงษ์ วะสี. (2536). โรคตับอักเสบจากไวรัส. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 17, หน้า 82-105). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Hepatitisตับอักเสบ [TU Subject Heading]
Hepatitis Aตับอักเสบเอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heptathlon (n ) สัตตกรีฑา (สำหรับการแข่งขันโอลิมปิคฤดูร้อนปี2551 ที่ประเทศจีน เป็นการแข่งขันกีฬา 7 ประเภทสำหรับผู้หญิง ได้แก่ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก วิ่ง 200 เมตร กระโดดไกล พุ่งแหลน และวิ่ง 800 เมตร)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rapid detox risks arrhythmia, Another seizure, hepatic failure.การล้างสารผิดอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการ\ เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักและตับวาย Adverse Events (2008)
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
Like Diana or Audrey Hepburn to be a princess who contributes to world peace.เหมือนเจ้าหญิงไดอาน่า หรือ ออเดร แฮบเบิร์น ที่เป็นเจ้าหญิง ที่ทุ่มเทให้กับสันติภาพ ความสงบสุข Episode #1.2 (2009)
Like Diana or Audrey Hepburn, be a princess who contributes to world peace.เหมือน ไดอาน่า หรือ Audrey Hepburn เจ้าหญิงที่จะนำความสันติสุขให้แก่โลก Episode #1.6 (2009)
I'm living with hepatitis. That's hard!ฉันใช้ชีวิตกับตับอักเสบ นั่นสิยาก! Pilot (2009)
YEAH, COOL PLACE TO CATCH HEPATITIS.โอเว่น! Valley Girls (2009)
With my luck, hepatitis.ดวงซวยอย่างผม มีหวังได้ตับอักเสบ The Gothowitz Deviation (2009)
All--all hepped up for an exorcism.-ซ้าย ขวา ซ้าย สำหรับการไล่ผี Invasion (2009)
Samantha Matthews had Hepatitis C.ซาแมนต้า แมทธิวส์ เป็นไวรัสตับอักเสบ C Bone Voyage (2009)
It turns out, Nathan, that she infected you with the virus, and now you have Hepatitis C.ผลปรากฎว่า... นาธาน เธอทำให้คุณติดเชื้อจากไวรัส Bone Voyage (2009)
Stay clear of the hepatic artery. 800 ccs out.ปล่อยให้เลือดที่มี ออกซิเจนสูงไปสู่ตับ ที่ระดับออก 800 ซีซี Black Swan (2009)
Worse. i was in "all about eve." that's not a hepburn movie.มันแย่มาก ฉันไปอยู่ในหนังสงครามแห่งความรัก นี่มันไม่ใช่หนังของแฮปเบิร์น Enough About Eve (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hepA new treatment for hepatitis is being studied.
hepDon't people tell you look like Audrey Hepburn?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการดีซ่าน
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
เจ็ดเหลี่ยม[N] heptagon, Thai definition: รูปที่มี 7 ด้าน, รูปที่มี 7 มุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng kae) EN: shepherd boy   FR: berger [m]
ดอยสุเทพ[n. prop.] (Døi Suthēp) EN: Doi Sudhep Hill   
เฮปเทน[n.] (hēpthēn) EN: heptane   FR: heptane [m]
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on thepiont of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise   
กรุงเทพพธุรกิจ[TM] (Krungthēp Thurakit) EN: Krungthep Thurakij   FR: Krungthep Thurakij [m]
แน่ะ[X] (nae) EN: hey ! ; see !   FR: hep ! ; le voici !
โรคตับอักเสบ[n.] (rōk tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]
รูปเจ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp jet līem) EN: septagon   FR: heptagone [m]
สุเทพ เทือกสุบรรณ[n. prop.] (Suthēp Theūaksuban) EN: Suthep Thaugsuban   FR: Suthep Thaugsuban
ตับอักเสบ[n.] (tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEP    HH EH1 P
HEPP    HH EH1 P
HEPPE    HH EH1 P
HEPFER    HH EH1 P F ER0
HEPKER    HH EH1 P K ER0
HEPLER    HH EH1 P L ER0
HEPNER    HH EH1 P N ER0
HEPPER    HH EH1 P ER0
HEPATIC    HH AH0 P AE1 T IH0 K
HEPBURN    HH EH1 P B ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hep    (j) (h e1 p)
heptagon    (n) (h e1 p t @ g @ n)
hepatitis    (n) (h e2 p @ t ai1 t i s)
heptagons    (n) (h e1 p t @ g @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HEPA-Filter {m} [techn.]high-efficiency particulate air filter; HEPA filter [Add to Longdo]
Hepatitis {f}; Leberentzündung {f} [med.]hepatitis; inflammation of the liver [Add to Longdo]
hepatisch {adj}; die Leber betreffend [med.]hepatic [Add to Longdo]
hepatobiliär {adj}; Leber und Galle betreffend [med.]hepatobiliary [Add to Longdo]
hepatotoxisch {adj}; die Leber schädigend [med.]hepatotoxic [Add to Longdo]
hepatozellulär {adj}; die Leberzellen betreffend [med.]hepatocellular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
ウイルス性肝炎[ウイルスせいかんえん, uirusu seikan'en] (n) (See 血清肝炎) viral hepatitis [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁型肝炎[dīng xíng gān yán, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis D [Add to Longdo]
七角形[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]
七边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon [Add to Longdo]
七项全能[qī xiàng quán néng, ㄑㄧ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] heptathlon [Add to Longdo]
丙型肝炎[bǐng xíng gān yán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis C [Add to Longdo]
乙型肝炎[yǐ xíng gān yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis B [Add to Longdo]
乙肝[yǐ gān, ㄧˇ ㄍㄢ, ] hepatitis B [Add to Longdo]
和平[Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
和平区[Hé píng qū, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
和平里[Hé píng lǐ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, ] Hepingli neighborhood of Beijing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hep \hep\ (h[e^]p), n.
   See {Hip}, the fruit of the dog-rose.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hep \hep\ (h[e^]p), a.
   Same as {Hip}, a., but older and now less frequently used.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hep \hep\ (h[e^]p), interj.
   A call used by drill instructors to count cadence during
   marching; used identically to {hut} and {hup}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hip \hip\, a.
   1. Aware of the latest ideas, trends, fashions, and
    developments in popular music and entertainment culture;
    not square; -- same as {hep}.
 
   Syn: tuned in.
     [PJC]
 
   2. Aware of the latest fashions and behaving as expected
    socially, especially in clothing style and musical taste;
    exhibiting an air of casual sophistication; cool; with it;
    -- used mostly among young people in the teens to
    twenties.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hip \Hip\, n. [OE. hepe, AS. he['o]pe; cf. OHG. hiufo a bramble
   bush.] (Bot.)
   The fruit of a rosebush, especially of the English dog-rose
   ({Rosa canina}); called also {rose hip}. [Written also {hop},
   {hep}.]
   [1913 Webster]
 
   {Hip tree} (Bot.), the dog-rose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hep
   adj 1: informed about the latest trends [syn: {hep}, {hip}, {hip
       to(p)}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ever
 
 1. asla, hiç bir zaman
 2. ebedi, daima, her zaman, durmadan
 3. herhangi bir zamanda. ever after ondan sonra, hep, artık. everand anon arada sırada. ever burning hiç sönmeyen, daima yanan. ever changing daima değişen. ever living ölmez, ebedi ever more daima, ilelebet. ever so much pek çok. ever so often sık sık. for ever and ever. ilelebet
 4. ebediyete kadar. for everand a day (k.) dili ilelebet, daima. if ever şayet, eğer, kazara. Nothing ever happens. Hiç bir şey olduğu yok . scarcely ever hemen hiç. seldom if ever nadiren, belki de hiç. the finest ever en güzeli. Well, did you ever ! Acayip ! Çok tuhaf ! Allah Allah !
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 all
 
 1. bütün, hep
 2. her. all clear "tehlike geçti" işareti. all fours dört ayak. all hands (den.) herkes. all his life butun ömrünce, hayatı boyunca. all-inclusive herşey dahil. all night bütün gece. all the others ötekilerin hepsi, diğerleri. all the same ne olursa olsun. for all ı know bana kalırsa. for all the world ne pahasına olursa olsun, dünyada, tıpkı, aynen.(I.) am all in.Bitkin bir haldeyim. with all speed bütün hızı ile. (Not
 3. Harf- tarif veya iyelik veyahut da işaret zamiri "all" ile kullanıldığında "all" ile isim arasına konulur
 4. all the rest, all his life, all these days.)
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top