Search result for

hell

(153 entries)
(0.0513 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hell-, *hell*
English-Thai: Longdo Dictionary
hell money(n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., S. in short, to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hell[N] ขุมนรก, See also: นรก, อเวจี
hello[INT] สวัสดี (คำทักทาย), Syn. hail, Ant. farewell, good-bye
Hellene[N] ชาวกรีก
hellion[N] จอมวายร้าย (โดยเฉพาะเด็ก) (คำไม่เป็นทางการ), See also: จอมอันธพาล (โดยเฉพาะเด็ก), Syn. heller
hellish[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, Syn. demonic, devilis, diabolical
Hellenic[ADJ] เกี่ยวกับกรีกโบราณ
hellfire[N] ไฟนรก
hellhole[SL] สถานที่ร้อนและแออัด
hell-bent[ADJ] ซึ่งตั้งใจจริงอย่างไม่ยอมลดละ, Syn. determined, resolute
Hellenism[N] วัฒนธรรมหรือความเจริญรุ่งเรืองของกรีกโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hell(เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย
hell hole(เฮล'โฮล) n. สถานที่ไม่น่าอยู่ที่สุดล แหล่งชั่วร้าย
helladic(ฮีแลค'ดิค) adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรมยุคบรอนซ์
hellas(เฮล'ลัส) n. กรีก
hellbent(เฮล'เบนทฺ) adj. ดื้อรั้น,มุ่งหน้าอย่างไม่ยอมกลับ
hellbox(เฮล'บอคซ) n. กล่องใส่ตัวเรียงพิมพ์ที่ใช้แล้ว
hellcat(เฮล'แคท) n. หญิงดุร้าย,หญิงโมโหร้าย
hellebore(เฮล'ละบอร์) n. พืชไม้ดอกจำพวก Helleborus,
hellene(เฮล'ลีน) n. ชาวกรีก
hellenic(ฮีเลน'นิค) adj. เกี่ยวกับกรีกโบราณ n. ภาษากรีกโบราณ

English-Thai: Nontri Dictionary
hell(n) นรก,ขุมนรก,ยมโลก,สถานการพนัน
Hellenic(adj) เกี่ยวกับประเทศกรีก,ของกรีก,แบบกรีกโบราณ
hellish(adj) ราวกับมาจากนรก,ราวกับปีศาจ,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,อัปรีย์
hello(int) สวัสดี
hello(int) ฮัลโล,สวัสดี
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ
eggshell(n) เปลือกไข่
nutshell(n) เปลือกผลไม้แข็ง,กะลา
shell(n) กระสุนปืนใหญ่,กระดอง,เปลือก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชั้นหิน
shell(vt) ระดมยิง,ปอกเปลือก,ลอกคราบ,ใส่ฝัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hellenic artศิลปะเฮลลีน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Hellenistic periodสมัยเฮลเลนิสติก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hellนรก [TU Subject Heading]
HELLP syndromeกลุ่มอาการเอชอีแอลแอลพี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hello[เฮลโล่] สวัสดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hello?ฮัลโหล? Basic Instinct (1992)
Hello?สวัสดี? The Birdcage (1996)
Hello?ฮัลโหล? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Hello?หวัดดี Eating Out (2004)
Hello?เฮลโล? Extreme Aggressor (2005)
Hello.ฮัลโหล Flyboys (2006)
Hello?ฮัลโหล? Bomui walcheu (2006)
Hello!สวัสดี Death Note: The Last Name (2006)
Hello.ฮัลโหล Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Hell!เหี้ยเอ้ย! Paranormal Activity (2007)
Hello?เฮลโหล Captivity (2007)
Hello?เฮ้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hellThe road to hell is paved with good intentions.
hellPlease say hello to her.
hellHello. May I speak to Mr Johnson, please?
hellI said hello to Debby but she totally ignored me.
hellHello. Are you Jackie Scott?
hellI also think 'living hell' is putting it too strongly.
hellPlease say hello to your family.
hellHer kingdom is your hell.
hellThe descent to hell is easy.
hellTo different minds, the same world is a hell, and a heaven.
hellHello, this is Dr Yamada's surgery.
hellHello I am Nancy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นรกอเวจี[N] hell, See also: nether world, underworld, Ant. สวรรค์, Example: พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเมื่อพระเทวทัตพ้นจากนรกอเวจีแล้วจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตครสิขี, Thai definition: ชื่อนรกขุม 1 ในนรก 8 ขุม และกล่าวว่าเป็นขุมลึกที่สุด สำหรับลงอาชญาแก่สัตว์ที่มีบาปหนักที่สุด
สวัสดี[N] hello, See also: hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night, Syn. หวัดดี, Example: สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่ติดตามและให้ความสนับสนุนคอลัมน์สารพัน, Thai definition: คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน
ฮัลโหล[INT] hello, Example: ฮัลโหล...สวัสดีค่ะ นกพูดค่ะ, Notes: (อังกฤษ)
ยมโลก[N] hell, See also: underworld, inferno, place of departed spirits, the lower world, the grave, Thai definition: โลกของคนตาย, Notes: (บาลี)
ทุคติ[N] hell, See also: way to evil, evil deeds, realm of woe, Syn. นรก, Thai definition: ภูมิที่ไปเกิดมีความทุกข์ความลำบาก, Notes: (บาลี)
นรกานต์[N] hell, See also: underworld, Syn. นรก, แดนนรก, เมืองนรก, Thai definition: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ, Notes: (บาลี)
เมืองนรก[N] hell, Syn. นรก, เมืองผี, Ant. เมืองสวรรค์, Example: คนที่ไปเมืองนรกคือคนที่ทำบาปมาก, Thai definition: เมืองที่เป็นแดนทรมานคนตายที่ทำบาป
นรก[N] hell, See also: underworld, Syn. แดนนรก, เมืองนรก, Ant. สวรรค์, Example: คนทำชั่วจะต้องตกนรกเมื่อตายไป, Count unit: ขุม, Thai definition: แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
อเวจี[n.] (awējī) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells   FR: enfer [m]
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world   
บันได[n.] (bandai) EN: ladder   FR: échelle [f]
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]
เบี้ย[n.] (bīa) EN: cowrie = cowry ; cowrie shell   FR: cauri = cauris [m]
เชลแล็ก[n.] (chēllaek) EN: shellac   FR: gomme-laque [f]
แดนนรก[n. exp.] (daēn narok) EN: hell   
ดี [interj.] (dī) EN: hi !   FR: salut ! ; hello !

CMU English Pronouncing Dictionary
HELL    HH EH1 L
HELLO    HH EH0 L OW1
HELLE    HH EH1 L
HELLO    HH AH0 L OW1
HELLEN    HH EH1 L AH0 N
HELLER    HH EH1 L ER0
HELL'S    HH EH1 L Z
HELLAND    HH EH1 L AH0 N D
HELLYER    HH EH1 L IY0 ER0
HELLING    HH EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hell    (n) (h e1 l)
hello    (uh) (h @1 l ou1)
hells    (n) (h e1 l z)
Hellene    (n) (h e1 l ii n)
hellcat    (n) (h e1 l k a t)
hellish    (j) (h e1 l i sh)
Hellenes    (n) (h e1 l ii n z)
Hellenic    (j) (h e1 l ii1 n i k)
hellcats    (n) (h e1 l k a t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hellebarde {f} | Hellebarden {pl}halberd | halberds [Add to Longdo]
Helligkeit {f}brightness [Add to Longdo]
Helligkeit {f}lightness [Add to Longdo]
Helligkeit {f}; Leuchten {n}; Funkeln {n}brilliance; brilliancy [Add to Longdo]
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control [Add to Longdo]
Hellseher {m}clairvoyant [Add to Longdo]
Hellseher {m}clairvoyante [Add to Longdo]
Hellseherei {f}clairvoyance [Add to Longdo]
Helltastung {f}unblanking [Add to Longdo]
Hölle {f} | die Hölle auf Erden | jdm. die Hölle heiß machenhell | a living hell | to give sb. hell [Add to Longdo]
hell erleuchtetbrightly lit; brightly illuminated [Add to Longdo]
hell erleuchtet sein; im Lichterglanz erstrahlento be ablaze with light [Add to Longdo]
hell {adj} | heller | am hellstenlight; clear | clearer | clearest [Add to Longdo]
hell; klar; heiter {adj} | heller | am hellstenbright | brighter | brightest [Add to Longdo]
hellblau {adj}light blue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
おーい[, o-i] (int) ahoy; hullo; hello [Add to Longdo]
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
どやし付ける[どやしつける, doyashitsukeru] (v1,vt) (1) (uk) to strike; to hit; (2) to give hell to [Add to Longdo]
ひどい目に遭わせる;ひどい目にあわせる;酷い目に遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See 目にあう) to bring someone to grief; to give someone hell [Add to Longdo]
へったくれ[, hettakure] (exp) (often as as 〜もへったくれもない, etc.) to hell with; be damned [Add to Longdo]
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] hello (interj., esp. on telephone); hey; to feed (sb or some animal), #2,289 [Add to Longdo]
你好[nǐ hǎo, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ, ] hello, #3,460 [Add to Longdo]
地狱[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] hell; infernal; underworld, #9,382 [Add to Longdo]
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time, #61,652 [Add to Longdo]
阴曹[yīn cáo, ㄘㄠˊ, / ] hell; the inferno, #218,701 [Add to Longdo]
您好[nín hǎo, ㄋㄧㄣˊ ㄏㄠˇ, ] Hello (formal) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell [Add to Longdo]
シェル[しえる, shieru] shell [Add to Longdo]
シェルスクリプト[しえるすくりぷと, shierusukuriputo] shell script [Add to Longdo]
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program [Add to Longdo]
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable [Add to Longdo]
ボーン[ぼーん, bo-n] Bourne (shell) [Add to Longdo]
ログインシェル[ろぐいんしえる, roguinshieru] login shell [Add to Longdo]
シーシェル[しーしえる, shi-shieru] C shell [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
千里眼[せんりがん, senrigan] Hellsehen [Add to Longdo]
明ける[あける, akeru] hell_werden [Add to Longdo]
明らか[あきらか, akiraka] hell [Add to Longdo]
明らむ[あからむ, akaramu] hell_werden [Add to Longdo]
明るい[あかるい, akarui] hell [Add to Longdo]
明るむ[あかるむ, akarumu] hell_werden [Add to Longdo]
[しょう, shou] HELL, KLAR [Add to Longdo]
淡彩[たんさい, tansai] hellfarbig [Add to Longdo]
[ほこ, hoko] Hellebarde, Spiess [Add to Longdo]
輝度[きど, kido] Helligkeit, Helligkeitsgrad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hell \Hell\, v. t.
   To overwhelm. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hell \Hell\, n. [AS. hell; akin to D. hel, OHG. hella, G.
   h["o]lle, Icel. hal, Sw. helfvete, Dan. helvede, Goth. halja,
   and to AS. helan to conceal. ???. Cf. {Hele}, v. t.,
   {Conceal}, {Cell}, {Helmet}, {Hole}, {Occult}.]
   [1913 Webster]
   1. The place of the dead, or of souls after death; the grave;
    -- called in Hebrew sheol, and by the Greeks hades.
    [1913 Webster]
 
       He descended into hell.        --Book of
                          Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Thou wilt not leave my soul in hell. --Ps. xvi. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. The place or state of punishment for the wicked after
    death; the abode of evil spirits. Hence, any mental
    torment; anguish. "Within him hell." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It is a knell
       That summons thee to heaven or to hell. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A place where outcast persons or things are gathered; as:
    (a) A dungeon or prison; also, in certain running games, a
      place to which those who are caught are carried for
      detention.
    (b) A gambling house. "A convenient little gambling hell
      for those who had grown reckless." --W. Black.
    (c) A place into which a tailor throws his shreds, or a
      printer his broken type. --Hudibras.
      [1913 Webster]
 
   {Gates of hell}. (Script.) See {Gate}, n., 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hell
   n 1: any place of pain and turmoil; "the hell of battle"; "the
      inferno of the engine room"; "when you're alone Christmas
      is the pits"; [syn: {hell}, {hell on earth}, {hellhole},
      {snake pit}, {the pits}, {inferno}]
   2: a cause of difficulty and suffering; "war is hell"; "go to
     blazes" [syn: {hell}, {blaze}]
   3: (Christianity) the abode of Satan and the forces of evil;
     where sinners suffer eternal punishment; "Hurl'd
     headlong...To bottomless perdition, there to dwell"- John
     Milton; "a demon from the depths of the pit"; "Hell is paved
     with good intentions"-Dr. Johnson [syn: {Hell}, {perdition},
     {Inferno}, {infernal region}, {nether region}, {pit}] [ant:
     {Heaven}]
   4: (religion) the world of the dead; "No one goes to Hades with
     all his immense wealth"-Theognis [syn: {Hell}, {Hades},
     {infernal region}, {netherworld}, {Scheol}, {underworld}]
   5: violent and excited activity; "they began to fight like sin"
     [syn: {sin}, {hell}]
   6: noisy and unrestrained mischief; "raising blazes" [syn:
     {hell}, {blaze}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 hell [hɛl]
   bright; clear; light; lucid
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top